Katalog SEO

Skuteczna i etyczna promocja stron WWW – dodaj stronę do moderowanego katalogu za darmo!

Wyszukiwarka:

Biuro SZAFLARSKI Usługi księgowe, podatkowe i ubezpieczeniowe (Katalog biura rachunkowe)

Miniaturka domeny szaflarski.pl4 lat/aSMS

Otwórz szaflarski.pl

Księgowość - Podatki - ZUS

W ramach obsługi Państwa firmy oferujemy pełen zakres usług związanych z prowadzeniem dokumentacji księgowej, podatkowej oraz ubezpieczeniowej. Niezależnie od formy opodatkowania i dodatkowych ewidencji (VAT, środki trwałe, wyposażenie, ewidencja przebiegu pojazdu) nasza cena obejmuje prowadzenie następującej dokumentacji oraz świadczenie dodatkowych usług wliczonych w cenę:

 • Ewidencja Przychodów (Ryczałt)

 • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (Zasady ogólne)

 • Księgi Handlowe (Pełna księgowość)

 • Rejestry Zakupów i Sprzedaży VAT

 • Ewidencja Środków Trwałych lub Wykaz Środków Trwałych

 • Ewidencja Wyposażenia

 • Ewidencja Przebiegu Pojazdu

 • Wyliczanie zobowiązań podatkowych (Ryczałt, PIT-5 / PIT-5L, VAT)

 • Sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych

 • Sporządzanie dokumentów płatniczych do Urzędu Skarbowego (Przelew / Wpłata gotówkowa / Wpłata w kasie US)

 • Reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym

 • Sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych

 • Sporządzanie dokumentów płatniczych do ZUS (Przelew / Wpłata gotówkowa)

 • Reprezentowanie płatnika przed ZUS

 • Aktualne porady księgowe i podatkowe

 • Bieżąca optymalizacja zobowiązań podatkowych

 • Monitorowanie limitu – Kasa Fiskalna

 • Monitorowanie limitu – Podatek VAT

 • Monitorowanie limitu – Ryczałt / Księga Przychodów i Rozchodów

 • Monitorowanie limitu – Księga Przychodów i Rozchodów / Księgi Handlowe

Pe­łen za­kres wy­mie­nio­nych po­wy­żej usług otrzy­ma­ją Pań­stwo w ra­mach współ­pra­cy z na­szym biu­rem bez żad­nych do­dat­ko­wych kosz­tów. Wszyst­ko w ce­nie jed­nej mie­sięcz­nej opła­ty, już od 149 zł brut­to.

Je­śli są Pań­stwo za­in­te­re­so­wa­ni otrzy­ma­niem szcze­gó­ło­wej wy­ce­ny usług księ­go­wych, za­pra­sza­my do sko­rzy­sta­nia z for­mu­la­rza wy­ce­ny. Skon­tak­tu­je­my się z Pań­stwem, by przed­sta­wić ofer­tę in­dy­wi­du­al­nie do­pa­so­wa­ną do Pań­stwa po­trzeb.

Dla osób roz­po­czy­na­ją­cych dzia­łal­ność go­spo­dar­czą udzie­la­my bez­płat­nej po­mo­cy przy re­je­stra­cji fir­my. Przy­go­to­wu­je­my wszyst­kie nie­zbęd­ne do­ku­men­ty zgło­sze­nio­we (Urząd Mia­sta / Urząd Gmi­ny / Urząd Skar­bo­wy, ZUS / KRUS, Urząd Sta­ty­stycz­ny, In­spek­cja Pra­cy) oraz po­ma­ga­my w wy­bo­rze naj­lep­szej for­my opo­dat­ko­wa­nia.

Zapraszam do współpracy

mgr Ryszard Szaflarski

właściciel

Zyskaj setki linków
 1. Komentarze
 2. Podgląd
 3. Podobne
 4. Wpis
 5. Najpopularniejsze
 6. Odwiedzający
Widok pełny
Komentując promujesz stronę!

Komentowana strona WWW zyskuje link ze strony głównej.
Dodaj komentarz szaflarski.pl teraz!

Skomentuj szaflarski.pl

Komentarze / opinie publikowane są od razu.

Szybki podgląd strony WWW

wwwPreview v3.6 z sierpnia 2018: podgląd w przygotowaniu;
Podgląd strony nie jest jeszcze gotowy - prosimy sprawdzić za godzinę...

Katalog SEO nie zawiera jeszcze podobnych stron WWW!

 • Każdego dnia do Katalogu SEO dodawane są dzisiątki nowych stron, zatem strony WWW dotyczące biuro rachunkowe nowy targ lub biuro rachunkowe w nowym targu, czy też biuro podatkowe w nowym targu na pewno również się pojawią!
Kategorie wpisu:
Raport błędu:
 Przyśpiesz indeksację:
  Wygląd linku:

  Szaflarski.pl w Katalogu SEO - skomentuj!

  Najpopularniejsze słowa na stronie:

  • Lista najpopularniejszych słów nie jest jeszcze dostępna do pobrania...

  Wczytuję statystyki...

  ↑↑↑

  Katalog SEO nie odpowiada za treść zewnętrznych stron WWW ani linków sponsorowanych (reklam). Wszystkie linki, opisy, grafiki/zdjęcia do pobrania są darmowe, ale mogą być nieaktualne. Odwiedzając Katalog SEO akceptujesz jego regulamin. Copyright © 2006-2017 SublimeStar.com Walerian Walawski.

  SublimeStar.com