Katalog SEO

Skuteczna i etyczna promocja stron WWW – dodaj stronę do moderowanego katalogu za darmo!

Wyszukiwarka:

Regulamin Katalogu SEO Ostatnia aktualizacja: 2022.06.03

Wszystkie wątpliwości i pytania odn. postanowień regulaminu prosimy śmiało przesyłać - doprecyzowania i objaśnienia będą wysyłane i/lub publikowane tak szybko, jak pozwolą na to okoliczności.

 • § 1. Definicje
  • 1.1. Użytkownik - każdy, kto używając dowolnego programu, pobiera lub też wysyła dane w domenie katalogseo.net.pl lub jej subdomenach dla jakiegokolwiek celu.
  • 1.2. Katalog SEO - serwis internetowy działający w domenie katalogseo.net.pl oraz subdomenach, ujęty jako całość (pliki, bazy danych i inne zasoby).
  • 1.3. Właściciel Serwisu - firma SublimeStar.com Walerian Walawski, ul. Zbylitowska 11, 33-101 Tarnów, NIP: 9930580321, REGON: 121290501. Adres firmy jest zarazem adresem pełniącym rolę biura obsługi Klienta.
  • 1.4. Wpis - zbiór danych opisujących stronę WWW, dostarczonych przez Użytkownika w celu przetwarzania i opublikowania ich w Katalogu SEO.
 • § 2. Obowiązywanie regulaminu
  • 2.1. Regulamin obowiązuje każdego Użytkownika Katalogu SEO, jednak Właściciel Serwisu ma prawo do niczym nie ograniczonego tworzenia wyjątków dla wybranych osób, organizacji, firm i instytucji.
  • 2.2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, bez uprzedniej zapowiedzi i w dowolny sposób.
  • 2.3. Niniejszy regulamin obowiązuje aż do chwili publikacji nowszej wersji.
  • 2.4. Jeśli jedno z postanowień niniejszego regulaminu zostanie uznane za nieważne lub też niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.
 • § 3. Odpowiedzialność Właściciela Serwisu
  • 3.1. Właściciel Serwisu nie gwarantuje braku i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia czy też niemożność uzyskania dostępu do Katalogu SEO, w szczególności wynikające z przyczyn niezależnych od Właściciela Serwisu, np. awarii technicznych czy innego działania Siły Wyższej.
  • 3.2. Właściciel Serwisu nie gwarantuje prawidłowego działania Katalogu SEO. Nie bierze zatem odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie w wyniku jego ewentualnego nieprawidłowego działania.
  • 3.3. Z braku możliwości dokładnej weryfikacji stron Wpisów, Właściciel Serwisu nie gwarantuje aktualności ani prawdziwości zawartych w nich informacji, nie bierze zatem odpowiedzialności za ewentualne straty poniesione w związku z danymi Wpisów.
  • 3.4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek dane dostarczone przez Użytkownika okazały się obraźliwe, przekazane bezprawnie (np. z naruszeniem praw autorskich) lub gdyby łamały Prawo w jakikolwiek inny sposób, całą odpowiedzialność prawną oraz wszystkie możliwe konsekwencje ponosi Użytkownik, który dostarczył takie dane.
 • § 4. Prywatność Użytkownika
  • 4.1. Katalog SEO nie gromadzi danych osobowych Użytkownika, ani Jego jakichkolwiek danych o charakterze personalnym. Właściciel Serwisu gwarantuje, że ew. wyjątki od tej reguły będą poprzedzone jednoznaczną informacją przedstawioną Użytkownikowi.
  • 4.2. Dane techniczne Użytkownika, takie jak adres IP, strona odsyłająca itp. są gromadzone wyłącznie w celu opracowania statystyk, analiz aktywności oraz podobnych.
  • 4.3. Właściciela Serwisu dołoży wszelkich starań, aby techniczne dane Użytkownika pozostały poufne. Jednak w niektórych sytuacjach, jak np. podejrzenie popełnienia przestępstwa czy ogólnie pojęte dobro Właściciela Serwisu, może on udostępnić w.w. dane organizacjom, osobom lub firmom bez informowania Użytkownika o tym fakcie.
  • 4.4. Użytkownik zgadza się, by w przypadku stwierdzenia nadużycia popełnionego przez Użytkownika, Właściciel Serwisu opublikował zgromadzone dane techniczne Użytkownika i dokładny opis ew. nadużycia.
  • 4.5. Użytkownik akceptuje generowanie i wyświetlanie reklam kontekstowych (linki sponsorowane etc.) opracowanych na bazie informacji takich jak, np. strony odwiedzane przez Użytkownika, zapytania przesyłane do wyszukiwarki itp. Użytkownik rozumie, że w procesie przygotowania reklam uczestniczą firmy niezależne od Właściciela Serwisu i wyraża zgodę na przekazanie niezbędnych do opracowania reklam kontekstowych informacji wspomnianym firmom.
  • 4.6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość tworzenia w systemie komputerowym Użytkownika tzw. cookies (ciasteczka) lub też innych plików spełniających podobną funkcję.
  • 4.7. Użytkownik, świadom faktu, że Jego poczynania są monitorowane dla dobra Jego własnego oraz dobra całego Katalogu SEO, deklaruje, że nie będzie w żaden sposób utrudniał pozyskania przez Katalog SEO swoich danych technicznych, ani fałszował tychże.
 • § 5. Reagowania na działania niedozwolone przez Właściciela Serwisu
  • 5.1. Każda aktywność Użytkownika wywołująca przeciążenie serwera Katalogu SEO stanowi dla Właściciela Serwisu podstawę do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Katalogu SEO oraz zgłoszenia sprawy do rozpoznania Organom Ścigania, a także do podjęcia działań przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
  • 5.2. Każde działanie Użytkownika mające na celu dostarczenie fałszywych informacji skryptom Katalogu SEO stanowi dla Właściciela Serwisu podstawę do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Katalogu SEO oraz zgłoszenia sprawy do rozpoznania Organom Ścigania, a także do podjęcia działań przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
  • 5.3. Dowolne działanie Użytkownika prowadzące do uzyskania większych niż domyślne uprawnień na serwerze lub też w skryptach Katalogu SEO stanowi dla Właściciela Serwisu podstawę do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Katalogu SEO oraz zgłoszenia sprawy do rozpoznania Organom Ścigania, a także do podjęcia działań przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
  • 5.4. Jakakolwiek forma świadomego zachęcenia organizacji, firm lub osób do działania na niekorzyść Właściciela Serwisu lub Katalogu SEO stanowi dla Właściciela Serwisu podstawę do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Katalogu SEO oraz zgłoszenia sprawy do rozpoznania Organom Ścigania, a także do podjęcia działań przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
  • 5.5. Każde działanie podważające wiarygodności lub oczerniające Właściciela Serwisu stanowi dla Właściciela Serwisu podstawę do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Katalogu SEO oraz zgłoszenia sprawy do rozpoznania Organom Ścigania, a także do podjęcia działań przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
  • 5.6. Jakakolwiek próba usunięcia lub zablokowania reklam wyświetlanych w Katalogu SEO stanowi dla Właściciela Serwisu podstawę do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Katalogu SEO oraz zgłoszenia sprawy do rozpoznania Organom Ścigania, a także do podjęcia działań przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
  • 5.7. Każda forma wprowadzenia w błąd innych Użytkowników lub Właściciela Serwisu stanowi dla Właściciela Serwisu podstawę do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Katalogu SEO oraz zgłoszenia sprawy do rozpoznania Organom Ścigania, a także do podjęcia działań przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
 • § 6. Obowiązek przestrzegania Prawa
  • 6.1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Katalogu SEO w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich i innych), dobrych obyczajów ani przepisów Prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania Katalogu SEO przez ewentualne podmioty trzecie, którym Użytkownik zapewnia dostęp do Katalogu SEO.
  • 6.2. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie dane zgromadzone na serwerze Katalogu SEO oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami świadczonymi w Katalogu SEO należą do Właściciela Serwisu i świadomie potwierdza, że będzie wykorzystywał udostępnione informacje zgodnie z Prawem.
  • 6.3. Wszystkie dane, które Użytkownik przekazuje Właścicielowi Serwisu, są mu przekazywane dożywotnio na własność. Użytkownik deklaruje tym samym także, że dane, które dostarcza Właścicielowi Serwisu posiada legalnie i iż ma prawo nimi dysponować w taki sposób.
 • § 7. Dodanie Wpisu
  • 7.1. Użytkownik dodając Wpis do Katalogu SEO deklaruje, iż zna dokładnie treść niniejszego regulaminu, że zgadza się całkowicie i bez wyjątków z jego postanowieniami, oraz że zamierza przestrzegać ich - zawsze na podstawie najnowszej wersji regulaminu.
  • 7.2. Użytkownik bierze na Siebie całą odpowiedzialność za Wpis i wszystkie konsekwencje jego ew. publikacji.
  • 7.3. Dodając Wpis, Użytkownik potwierdza, że jest zainteresowany jego publikacją a przy tym, iż jest świadomy, że decyzja w kwestii opublikowania Wpisu należy wyłącznie do Właściciela Serwisu.
  • 7.4. Właściciel Serwisu podejmując decyzję o opublikowaniu Wpisu, zastrzega sobie prawo do zmiany tej decyzji.
  • 7.5. Także w przypadku decyzji o odrzuceniu Wpisu, Właściciel Serwisu (zwłaszcza na wniosek Użytkownika, ale nie wyłącznie) może taką decyzję zmienić.
  • 7.6. W przypadku Wpisu typu SMS, Właściciel Serwisu z racji natury usługi (jaką jest samo zweryfikowanie Wpisu) ma ograniczone do wymaganego przez Prawo minimum możliwości przyjmowania reklamacji Użytkownika.
  • 7.7. Właściciel Serwisu dołoży starań, aby Wpisy były moderowane możliwie szybko, zazwyczaj do 48h. Jednak w przypadku Wpisu typu SMS, z racji jego charakteru (wpis płatny) Właściciel Serwisu uznaje jako powód reklamacji czas moderacji przekraczający 10 dni.
  • 7.8. Użytkownik deklaruje, że Wpis dodaje świadomie, Osobiście (bez pośredników) i dobrowolnie.
 • § 8. Uprawnienia Właściciela Serwisu w kwestii zarządzania Wpisami
  • 8.1. Właściciel Serwisu ma nie ograniczone niczym prawo do wprowadzania dowolnych zmian we Wpisach, do usuwania Wpisów oraz do powielenia i kopiowania Wpisów - w całości lub też w części.
  • 8.2. Użytkownik przekazując Właścicielowi Serwisu Wpis deklaruje, że nie będzie w żaden sposób Właścicielowi Serwisu uniemożliwiał ani utrudniał swobodnego dysponowania Wpisami.
 • § 9. Technologia wwwPreview™
  • 9.1. W przypadku publikacji dodanego Wpisu, Katalog SEO będzie w różnych odstępach czasu łączyć się z adresem zdefiniowanym jako strona Wpisu w celu pobrania jej zawartości. Użytkownik, dodając Wpis deklaruje, że ma prawo zezwolić na takie działanie Katalogu SEO i że takiego zezwolenia udziela.
  • 9.2. W przypadku publikacji dodanego Wpisu, Katalog SEO będzie na podstawie danych pobranych z adresu zdefiniowanego jako strona Wpisu generował i zapisywał na serwerze Katalogu SEO podgląd zawartości tej strony, zawierający przetworzone fragmenty tekstów i/lub kodów na niej dostępnych. Użytkownik, dodając Wpis deklaruje, że ma prawo zezwolić na takie działanie Katalogu SEO i że takiego zezwolenia udziela.
  • 9.3. W przypadku publikacji dodanego Wpisu, Katalog SEO będzie publikował podgląd zawartości strony uzyskany wg. procedury opisanej w punktach 9.1 i 9.2. Użytkownik, dodając Wpis deklaruje, że ma prawo zezwolić na takie działanie Katalogu SEO i że takiego zezwolenia udziela.
 • § 10. Edytowanie i usuwanie Wpisu
  • 10.1. Z punktu widzenia niniejszego regulaminu, edytowanie Wpisu przez Użytkownika jest tożsame z dodawaniem Wpisu i dotyczą go te same postanowienia niniejszego regulaminu.
  • 10.2. Usuwając Wpis, Użytkownik deklaruje, że nie jest już zainteresowany korzystaniem z technologii wwwPreview™ ani innych usług w Katalogu SEO, które dotyczyły bezpośrednio usuwanego Wpisu.
 • § 11. Dysponowanie adresami e-mail
  • 11.1. W trosce o prywatność i bezpieczeństwo Użytkowników, Właściciel Serwisu nie będzie udostępniał ani sprzedawał zgromadzonych w Katalogu SEO adresów e-mail innym organizacjom, firmom ani osobom.
 • § 12. Warunki reklamacji i odstąpienia od umowy przy Wpisie typu „SMS”
  • 12.1. Reklamacje należy zgłaszać na podstronie kontakt, zostaną one rozpatrzone w ciągu 10 dni roboczych.
  • 12.2. Zgodnie z zaleceniami UOKiK świadczenie usługi zmoderowania Wpisu typu SMS, po wykonaniu w pełni usługi, oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy.
 • § 13. Pozostałe postanowienia
  • 13.1. Korzystanie z Katalogu SEO wymaga komputera podłączonego do Internetu i obsługującego -między innymi- przeglądarkę internetową Mozilla Firefox 3.6 lub równorzędną. Właściciel Serwisu dołoży starań, by uczynić dostęp do Katalogu SEO wygodnym, jednak nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje korzystania z Katalogu SEO na sprzęcie i w oprogramowaniu do tego nie zdatnym, np. przestarzałym.
  • 13.2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Katalogu SEO wybranym adresom IP, programom, lub ograniczania dostępu w dowolny inny sposób w uzasadnionych przypadkach.
↑↑↑

Katalog SEO nie odpowiada za treść zewnętrznych stron WWW ani linków sponsorowanych (reklam). Wszystkie linki, opisy, grafiki/zdjęcia do pobrania są darmowe, ale mogą być nieaktualne. Odwiedzając Katalog SEO akceptujesz jego regulamin. Copyright © 2006-2024 SublimeStar.com Walerian Walawski.

SublimeStar.com