Katalog SEO

Pozycjonowanie wg. zasad Google™ – dodaj stronę do moderowanego katalogu stron za darmo!

Wyszukiwarka:

Serwis budżetowy - wyjaśnienia ekspertów - Doradztwo

Miniaturka Serwis budżetowy - wyjaśnienia ekspertów (serwisbudzetowy.pl)11 miesiąc/e Mini

- Serwis budżetowy - wyjaśnienia ekspertów

Dostępny bez opłat SerwisBudzetowy.pl to profesjonalny serwis zawierający bezpłatne porady ekspertów dla księgowych sektora budżetowego obejmujące tematykę rachunkowości budżetowej, spawozdawczości budżetowej i podatków. Poszczególne działy serwisu to: oświata, instytucje kultury, służba zdrowia, jednostki i zakłady budżetowe, sprawozdawczość budżetowa i finansowa.

Szczególnie omawia zagadnienia dotyczące m.in.: systemu oświaty w ujęciu podatkowym i rachunkowym, obowiązków nauczycieli (Karta Nauczyciela), instytucji kultury w ujęciu podatkowym, rachunkowym i prawa pracy, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym rozliczania środków publicznych otrzymanych przez SP ZOZ, terminów i sposobów sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych przez jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe. Serwis zawiera przepisy prawne, terminarz budżetowy przykłady i wzory druków oraz wskaźniki i kalkulatory.

Zyskaj setki linków
 1. Komentarze
 2. Podgląd
 3. Podobne
 4. Wpis
 5. Najpopularniejsze
 6. Odwiedzający
Widok pełny
Komentując promujesz stronę!

Komentowana strona WWW zyskuje link ze strony głównej.
Dodaj komentarz serwisbudzetowy.pl teraz!

Skomentuj serwisbudzetowy.pl

Komentarze / opinie publikowane są od razu.

Szybki podgląd strony
Jakość serwisbudzetowy.pl: 5/5, generowań: 18

wwwPreview v3.6 z kwietnia 2014: 6 komentarzy; 348 opisów; 547 linków; 1 formularzy; 22 skrótów; 26 obrazków; 4 ważnych słów; 93844 znaków.
Strona gŁŁwna:

Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

Link: .com please/showit/5222/1/1/30/?typko
du=img" width="750" height="100" style="border-width:0" /
jednostki budŁetowe, rachunkowoŁŁ budŁetowa, sprawozdawczoŁŁ budŁetowa, budŁetŁwka

Link: www.SerwisBudzetowy.pl

Link: .pl images/stopka/logo.png" / GOFIN.PL

Tabela:

Link: Strona gŁŁwnaAktualnoŁci: Link: AktualnoŁciOŁwiata: Link: OŁwiataInstytucje kultury: Link: Instytucje kulturySŁuŁba zdrowia: Link: SŁuŁba zdrowiaJednostki i zakŁady budŁetowe:

Tabela:

Link: Jednostki i zakŁady budŁetoweSprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa: Link: SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowaPORADNIK KSIŁGOWEGO: Link: Gofin podpowiada - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: PORADNIK KSIŁGOWEGO Link: GOFIN.PL

Tabela:

Link: Gofin podpowiadaDruki GOFIN - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: DrukiWskaŁniki i stawki - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: WskaŁnikiTerminy rozliczeŁ - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: TerminyKalkulatory - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: KalkulatoryPrzepisy prawne - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: Przepisy prawneKlasyfikacje - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: KlasyfikacjeForum - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: ForumSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci:

Formularz:

lupa w tytuŁach i treŁci artykuŁŁw w tytuŁach artykuŁŁw Submit button

Link: AktualnoŁciSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Nowe wzory formularzy Wn-D w SODiR - Wn-D, SODiR:

Link: Nowe wzory formularzy Wn-D w SODiRSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Nowe wzory formularzy Wn-D w SODiR - Wn-D, SODiR:

Link: PaŁstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepeŁnosprawnych na stronie internetowej www.pfron .org .pl zamieŁciŁ informacjŁ w sprawie nowego wzoru wniosku Wn-D w SODiR. Czytamy w niej, Łe: "W zwiŁzku z opublikowaniem RozporzŁdzenia Ministra Pracy i Polityki SpoŁecznej z dnia 13 marca 2014 r. zmieniajŁcego rozporzŁdzenie w sprawie miesiŁcznego dofinansowania do wynagrodzeŁ pracowników niepeŁnosprawnych, PFRON informuje, Łe nowe wzory wniosków dla pracodawców ubiegajŁcych siŁ o wypŁatŁ miesiŁcznego dofinansowania do wynagrodzeŁ pracowników niepeŁnosprawnych skŁadane za Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Zmiany w czasie pracy niepeŁnosprawnych - czas pracy, osoby niepeŁnosprawne: (...) Czytaj wiŁcej »

Link: Zmiany w czasie pracy niepeŁnosprawnychSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Zmiany w czasie pracy niepeŁnosprawnych - czas pracy, osoby niepeŁnosprawne:

Link: Obecnie czas pracy osoby niepeŁnosprawnej nie moŁe przekraczaŁ 8 godzin na dobŁ i 40 godzin tygodniowo. Inny limit ustalony zostaŁ dla osób niepeŁnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepeŁnosprawnoŁci. Dla nich czas pracy nie powinien przekraczaŁ 7 godzin na dobŁ i 35 godzin tygodniowo, o ile lekarz przeprowadzajŁcy badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujŁcy opiekŁ nad danŁ osobŁ niepeŁnosprawnŁ, wyda w odniesieniu do niej Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Terminy skŁadania dokumentŁw do PFRON - PFRON, osoby niepeŁnosprawne, dofinansowanie do wynagrodzenia: (...) Czytaj wiŁcej »
Link: Terminy skŁadania dokumentŁw do PFRONSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Terminy skŁadania dokumentŁw do PFRON - PFRON, osoby niepeŁnosprawne, dofinansowanie do wynagrodzenia:
Link: Pracodawcy, którzy przy zatrudnieniu na poziomie co najmniej 25 peŁnych etatów nie zapewniajŁ minimum 6% wskaŁnika zatrudnienia osób niepeŁnosprawnych, muszŁ wnosiŁ z tego tytuŁu specjalne wpŁaty na konto PaŁstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepeŁnosprawnych. Dokonuje siŁ ich co miesiŁc do dnia 20. nastŁpnego miesiŁca po miesiŁcu, w którym majŁ miejsce okolicznoŁci powodujŁce powstanie obowiŁzku regulowania wpŁat. W tym teŁ terminie naleŁy wysŁaŁ do PFRON przez teletransmisjŁ danych stosowne deklaracje, z Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Dofinansowanie wynagrodzeŁ niepeŁnosprawnych pracownikŁw niezaleŁnie od statusu pracodawcy – nowe zasady od 1 kwietnia br. - dofinansowanie do wynagrodzeŁ, wynagrodzenia niepeŁnosprawnych: (...) Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Czas na sprawdzenie rozliczeŁ ZUS za 2013 r.Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Opublikowano „nowe” regulacje zwiŁzane ze zmianami w odliczaniu VAT od wydatkŁw na samochody - odliczenie VAT, samochŁd, zwolnienie z VAT:
 • Link: Dofinansowanie wynagrodzeŁ niepeŁnosprawnych pracownikŁw niezaleŁnie od statusu pracodawcy – nowe zasady od 1 kwietnia br.Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Czas na sprawdzenie rozliczeŁ ZUS za 2013 r. - rozliczenia ZUS, skŁadki ubezpieczeniowe:
 • Link: Zmiany w przepisach rozporzŁdzenia dotyczŁcego dofinansowania do wynagrodzeŁ osŁb niepeŁnosprawnychSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Opublikowano ustawŁ zmieniajŁcŁ Prawo zamŁwieŁ publicznych - prawo zamŁwieŁ publicznych, zamŁwienia publiczne:
 • Link: Opublikowano „nowe” regulacje zwiŁzane ze zmianami w odliczaniu VAT od wydatkŁw na samochodySerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Zmiany w przepisach rozporzŁdzenia dotyczŁcego dofinansowania do wynagrodzeŁ osŁb niepeŁnosprawnych - dofinansowanie do wynagrodzeŁ, osoby niepeŁnosprawne:

 • Link: Tekst jednolity rozporzŁdzenia w sprawie klasyfikacji czŁci budŁetowychSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Od 1 kwietnia br. zostanie rozszerzony katalog pojazdŁw specjalnych - odliczenie VAT, pojazdy specjalne:

 • Link: Opublikowano ustawŁ zmieniajŁcŁ Prawo zamŁwieŁ publicznychSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Tekst jednolity rozporzŁdzenia w sprawie klasyfikacji czŁci budŁetowych - klasyfikacja budŁetowa:
 • Link: ZbliŁa siŁ termin przedawnienia urlopu za 2010 r.Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Zmiany w :
 • Link: Od 1 kwietnia br. zostanie rozszerzony katalog pojazdŁw specjalnychSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - ZbliŁa siŁ termin przedawnienia urlopu za 2010 r. - termin przedawnienia, urlop wypoczynkowy:

 • Link: Kto musi wykonaŁ ponowne badania techniczne samochodu?Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Od nieopŁaconych w terminie skŁadek na ubezpieczenie zdrowotne odsetek za zwŁokŁ nie nalicza siŁ, jeŁli nie przekraczajŁ one 6,60 zŁ – stanowisko ZUS - odsetki za zwŁokŁ, skŁadki ZUS:

 • Link: Zmiany w "chorobŁwkach" dla sŁuŁb mundurowychSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Kto musi wykonaŁ ponowne badania techniczne samochodu? - badania techniczne samochodu, odliczenia VAT:
 • Link: Stanowisko Ministra FinansŁw w sprawie zwolnienia od podatku dopŁat do wypoczynku dziecka pracownikaSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - SamochŁd na cele firmowe – uwaga na wysokŁ grzywnŁ - odliczenie VAT, samochŁd:
 • Link: Od nieopŁaconych w terminie skŁadek na ubezpieczenie zdrowotne odsetek za zwŁokŁ nie nalicza siŁ, jeŁli nie przekraczajŁ one 6,60 zŁ – stanowisko ZUSSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Stanowisko Ministra FinansŁw w sprawie zwolnienia od podatku dopŁat do wypoczynku dziecka pracownika - dopŁaty do wypoczynku:

 • Link: Od 1 kwietnia br. obowiŁzuje nowa skŁadka wypadkowaSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: SamochŁd na cele firmowe – uwaga na wysokŁ grzywnŁSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Od 1 kwietnia br. obowiŁzuje nowa skŁadka wypadkowa - ubezpieczenie wypadkowe, skŁadka wypadkowa:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - OŁwiata: Link: OŁwiataSerwis BudŁetowy - OŁwiata - lub wykonywanie umowy zlecenia spowoduje zawieszenie nauczycielskiego Łwiadczenia kompensacyjnego? - Łwiadczenie kompensacyjne, umowa zlecenia: Link: lub wykonywanie umowy zlecenia spowoduje zawieszenie nauczycielskiego Łwiadczenia kompensacyjnego?Serwis BudŁetowy - OŁwiata - lub wykonywanie umowy zlecenia spowoduje zawieszenie nauczycielskiego Łwiadczenia kompensacyjnego? - Łwiadczenie kompensacyjne, umowa zlecenia: Link: Zamierzamy zatrudniŁ byŁego pracownika-nauczyciela, który obecnie pobiera Łwiadczenie kompensacyjne. lub podjŁcie zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia spowoduje zawieszenie wypŁaty Łwiadczenia? Serwis BudŁetowy - OŁwiata - ZakŁad doskonalenia nauczycieli a wpŁaty na PFRON - PFRON, doskonalenie nauczycieli, zatrudnienie niepeŁnosprawnych: (...) Czytaj wiŁcej » Link: ZakŁad doskonalenia nauczycieli a wpŁaty na PFRONSerwis BudŁetowy - OŁwiata - ZakŁad doskonalenia nauczycieli a wpŁaty na PFRON - PFRON, doskonalenie nauczycieli, zatrudnienie niepeŁnosprawnych: Link: SamorzŁd gminny prowadzi zakŁad doskonalenia nauczycieli. Obecnie wnoszone sŁ wpŁaty na PFRON. Z poczŁtkiem marca br. przyjŁte do pracy zostanŁ dwie nowe osoby i wówczas wskaŁnik zatrudnienia niepeŁnosprawnych przekroczy 2%. lub w takiej sytuacji bŁdziemy zwolnieni z opŁat? lub bŁdziemy mogli pobieraŁ dofinansowanie do wynagrodzeŁ tych osób? Serwis BudŁetowy - OŁwiata - Charakter premii wypŁacanej pracownikom niebŁdŁcym nauczycielami - pracownik administracji, premia, szkoŁa: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Charakter premii wypŁacanej pracownikom niebŁdŁcym nauczycielamiSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Charakter premii wypŁacanej pracownikom niebŁdŁcym nauczycielami - pracownik administracji, premia, szkoŁa: Link: W szkole pracownikom administracji i obsŁugi wypŁacana jest premia, okreŁlona w regulaminie wynagradzania. Wynika z niego m.in., Łe przyznawana jest ona pracownikom, którzy wŁaŁciwie wykonujŁ swoje obowiŁzki, a w szczególnoŁci: terminowo i przy zachowaniu naleŁytej jakoŁci wykonujŁ przydzielone im zadania, przestrzegajŁ przepisów regulaminu pracy i ustalonego porzŁdku pracy oraz Serwis BudŁetowy - OŁwiata - Odpisy na ZFŁS dla nauczycieli w 2014 r. - odpis na ZFŁS dla nauczycieli, zakŁadowy fundusz ŁwiadczeŁ socjalnych: (...) Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Nauczyciela na urlopie zdrowotnym moŁna zwolniŁSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Stawka VAT na czynnoŁci wykonywane przez szkoŁy - stawki VAT, szkoŁa:
 • Link: Odpisy na ZFŁS dla nauczycieli w 2014 r.Serwis BudŁetowy - OŁwiata - Nauczyciela na urlopie zdrowotnym moŁna zwolniŁ - urlop dla poratowania zdrowia, rozwiŁzanie stosunku pracy:
 • Link: Dla prowadzŁcych szkoŁŁ lub przedszkole skŁadki ZUS jak za przedsiŁbiorcŁwSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Stypendia naukowe dla mŁodych naukowcŁw a zwolnienie od podatku dochodowego - stypendia naukowe, zwolnienia od podatku dochodowego:
 • Link: Stawka VAT na czynnoŁci wykonywane przez szkoŁySerwis BudŁetowy - OŁwiata - Dla prowadzŁcych szkoŁŁ lub przedszkole skŁadki ZUS jak za przedsiŁbiorcŁw - skŁadki ZUS, szkoŁa, system oŁwiaty:
 • Link: Wydatki niestanowiŁce kosztŁw uzyskania przychodŁw a zwolnienie uczelni z podatku dochodowegoSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Zwolnienie rodzicŁw z opŁat za przedszkole - opŁaty za przedszkole, ewidencja ksiŁgowa, jednostka budŁetowa:
 • Link: Stypendia naukowe dla mŁodych naukowcŁw a zwolnienie od podatku dochodowegoSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Wydatki niestanowiŁce kosztŁw uzyskania przychodŁw a zwolnienie uczelni z podatku dochodowego - odsetki za zwŁokŁ, zwolnienia od podatku dochodowego, naleŁnoŁci budŁetowe:
 • Link: Łwiadczenia finansowane że ŁrodkŁw ZFŁS w ksiŁgach jednostek oŁwiatowychSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Odprawa z tytuŁu rozwiŁzania stosunku pracy z nauczycielem przez dyrektora szkoŁy - odprawy dla nauczycieli, Karta Nauczyciela:
 • Link: Zwolnienie rodzicŁw z opŁat za przedszkoleSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Łwiadczenia finansowane że ŁrodkŁw ZFŁS w ksiŁgach jednostek oŁwiatowych - ZFŁS, jednostka budŁetowa, dziaŁalnoŁŁ oŁwiatowa:
 • Link: Zakup lekŁw i materiaŁŁw opatrunkowych do gabinetu lekarskiego w szkoleSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Rejestrowanie w kasie fiskalnej usŁugi Łwiadczonej dla pracownikŁw - kasa fiskalna, nauczyciel akademicki, legitymacja sŁuŁbowa:
 • Link: Odprawa z tytuŁu rozwiŁzania stosunku pracy z nauczycielem przez dyrektora szkoŁySerwis BudŁetowy - OŁwiata - Zakup lekŁw i materiaŁŁw opatrunkowych do gabinetu lekarskiego w szkole - szkoŁa podstawowa, zakup lekŁw:
 • Link: „Trzynastka” po urlopie macierzyŁskim i rodzicielskimSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Urlop nauczyciela pozostajŁcego w stanie nieczynnym - urlop nauczyciela, urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za urlop:
 • Link: Rejestrowanie w kasie fiskalnej usŁugi Łwiadczonej dla pracownikŁwSerwis BudŁetowy - OŁwiata - „Trzynastka” po urlopie macierzyŁskim i rodzicielskim - urlop macierzyŁski, urlop rodzicielski, trzynastka:
 • Link: Zwolnienie od podatku ŁwiadczeŁ z ZFŁS dla emerytŁw przejŁtych z innego zakŁadu pracySerwis BudŁetowy - OŁwiata - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Urlop nauczyciela pozostajŁcego w stanie nieczynnymSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Zwolnienie od podatku ŁwiadczeŁ z ZFŁS dla emerytŁw przejŁtych z innego zakŁadu pracy - zfŁs, zwolnienie od podatku, karta nauczyciela, szkoŁa:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury: Link: Instytucje kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - PodziaŁ instytucji kultury – przekazanie zorganizowanej czŁci przedsiŁbiorstwa do innej instytucji kultury - instytucje kultury, zorganizowana czŁŁ przedsiŁbiorstwa, ksiŁgi rachunkowe: Link: PodziaŁ instytucji kultury – przekazanie zorganizowanej czŁci przedsiŁbiorstwa do innej instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - PodziaŁ instytucji kultury – przekazanie zorganizowanej czŁci przedsiŁbiorstwa do innej instytucji kultury - instytucje kultury, zorganizowana czŁŁ przedsiŁbiorstwa, ksiŁgi rachunkowe: Link: W instytucji kultury dokonano podziaŁu poprzez wyodrŁbnienie zorganizowanej czŁci przedsiŁbiorstwa i przekazanie jej do innej instytucji kultury. Jak powinno przebiegaŁ wyksiŁgowanie zorganizowanej czŁci przedsiŁbiorstwa? Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Przekazanie realizowanej inwestycji przez instytucjŁ kultury do urzŁdu marszaŁkowskiego - instytucje kultury, ksiŁgi rachunkowe: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Przekazanie realizowanej inwestycji przez instytucjŁ kultury do urzŁdu marszaŁkowskiegoSerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Przekazanie realizowanej inwestycji przez instytucjŁ kultury do urzŁdu marszaŁkowskiego - instytucje kultury, ksiŁgi rachunkowe: Link: Od 2009 r. instytucja kultury przeprowadzaŁa konserwacjŁ murów zamku, niebŁdŁcego jej wŁasnoŁciŁ (umowa uŁyczenia zawarta z urzŁdem marszaŁkowskim). Ponoszone wydatki gromadziŁa na koncie 08 jako nakŁady w obcym obiekcie. CzŁŁ inwestycji sfinansowaŁa z dotacji, odnoszonych na konto funduszu instytucji kultury (w okresie 2009 r.-2011 r.) oraz na konto rozliczeŁ Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Dotacja celowa i kwalifikowalnoŁŁ podatku VAT dla instytucji kultury - dotacja celowa, instytucje kultury, podatek VAT: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Dotacja celowa i kwalifikowalnoŁŁ podatku VAT dla instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Dotacja celowa i kwalifikowalnoŁŁ podatku VAT dla instytucji kultury - dotacja celowa, instytucje kultury, podatek VAT: Link: OŁrodek kultury (samorzŁdowa instytucja kultury) otrzymaŁ od gminy dotacjŁ celowŁ na sfinansowanie modernizacji i cyfryzacji kina. Dotacja tą zostaŁa rozliczona w kwotach brutto. OŁrodek skorzystaŁ z prawa do odliczenia podatku VAT zwiŁzanego z zakupami inwestycyjnymi. Podatek ten ma byŁ przeznaczony na dziaŁalnoŁŁ i utrzymanie. lub kwotŁ VAT zwróconego przez urzŁd Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Zwrot niewykorzystanej dotacji w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - instytucje kultury, dotacja, ksiŁgi rachunkowe: (...) Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Wydatki zwiŁzane z jubileuszem dziaŁalnoŁci instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Dotacja podmiotowa w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - instytucja kultury, dotacja podmiotowa, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Zwrot niewykorzystanej dotacji w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Wydatki zwiŁzane z jubileuszem dziaŁalnoŁci instytucji kultury - instytucja kultury, jubileusz:
 • Link: WypŁata zapomogi losowej w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy dla pracownika instytucji kultury - urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za urlop, instytucje kultury:
 • Link: Dotacja podmiotowa w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - WypŁata zapomogi losowej w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - ksiŁgi rachunkowe, instytucje kultury, zapomoga losowa:
 • Link: Zakup towarŁw przez podatnika zwolnionego z VAT od unijnego dostawcySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Ewidencja dotacji na finansowanie zakupu instrumentŁw muzycznych w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - ksiŁgi rachunkowe, dotacje, instytucje kultury:
 • Link: Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy dla pracownika instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Zakup towarŁw przez podatnika zwolnionego z VAT od unijnego dostawcy - stawki VAT, instytucje kultury, zakup towarŁw:
 • Link: Ewidencja nieodpŁatnego otrzymania zbiorŁw bibliotecznychSerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Autorskie prawa majŁtkowe w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - autorskie prawa majŁtkowe, instytucja kultury, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Ewidencja dotacji na finansowanie zakupu instrumentŁw muzycznych w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Ewidencja nieodpŁatnego otrzymania zbiorŁw bibliotecznych - instytucja kultury, ksiŁgi rachunkowe, zbiory biblioteczne:
 • Link: Zakup dzieŁ sztuki z otrzymanej na ten cel dotacji przez instytucjŁ kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Wsparcie finansowe przeznaczone na dziaŁalnoŁŁ statutowŁ instytucji kultury - ksiŁgi rachunkowe, instytucja kultury, wsparcie finansowe:
 • Link: Autorskie prawa majŁtkowe w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Zakup dzieŁ sztuki z otrzymanej na ten cel dotacji przez instytucjŁ kultury - instytucja kultury, dzieŁa sztuki, ewidencja ksiŁgowa:
 • Link: Nagroda jubileuszowa dla pracownika instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Plan kont w instytucji kultury - plan kont, instytucje kultury:
 • Link: Wsparcie finansowe przeznaczone na dziaŁalnoŁŁ statutowŁ instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Nagroda jubileuszowa dla pracownika instytucji kultury - nagroda jubileuszowa, instytucja kultury:
 • Link: Dodatek staŁowy w podstawie wymiaru ŁwiadczeŁ chorobowych przysŁugujŁcych pracownikom instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Plan kont w instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Dodatek staŁowy w podstawie wymiaru ŁwiadczeŁ chorobowych przysŁugujŁcych pracownikom instytucji kultury - dodatek staŁowy, instytucja kultury, wynagrodzenie chorobowe:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia: Link: SŁuŁba zdrowiaSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Faktura zakupu otrzymana przez SP ZOZ w styczniu 2014 r., dotyczŁca usŁugi wykonanej w grudniu 2013 r. - SP ZOZ, ksiŁgi rachunkowe: Link: Faktura zakupu otrzymana przez SP ZOZ w styczniu 2014 r., dotyczŁca usŁugi wykonanej w grudniu 2013 r.Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Faktura zakupu otrzymana przez SP ZOZ w styczniu 2014 r., dotyczŁca usŁugi wykonanej w grudniu 2013 r. - SP ZOZ, ksiŁgi rachunkowe: Link: Specyfika dziaŁalnoŁci SP ZOZ pozostaje bez wpŁywu na stosowanie nadrzŁdnych zasad rachunkowoŁci, w tym zasady memoriaŁu okreŁlonej w przepisach bilansowych. Jednostki te nie mogŁ zrezygnowaŁ z jej stosowania. StosujŁc zasadŁ memoriaŁu SP ZOZ powinien w ksiŁgach rachunkowych grudnia 2013 r. ujŁŁ koszty dotyczŁce tego okresu, wynikajŁce z faktur wystawionych Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Zasady ewidencji nieruchomoŁci otrzymanych odŁorganu tworzŁcego do nieodpŁatnego uŁytkowania w sp zoz - sp zoz, ewidencja ŁrodkŁw trwaŁych, nieodpŁatne uŁytkowanie: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Zasady ewidencji nieruchomoŁci otrzymanych odŁorganu tworzŁcego do nieodpŁatnego uŁytkowania w sp zozSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Zasady ewidencji nieruchomoŁci otrzymanych odŁorganu tworzŁcego do nieodpŁatnego uŁytkowania w sp zoz - sp zoz, ewidencja ŁrodkŁw trwaŁych, nieodpŁatne uŁytkowanie: Link: Otrzymane do nieodpŁatnego uŁytkowania nieruchomoŁci gruntowe powinny zostaŁ wprowadzone do ewidencji Łrodków trwaŁych samodzielnego publicznego zakŁadu opieki zdrowotnej (sp zoz) w korespondencji z funduszem zaŁoŁycielskim w wartoŁci wynikajŁcej z decyzji wojewody. Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Ewidencja skutkŁw umorzenia zobowiŁzaŁ SP ZOZ w zwiŁzku z jego przeksztaŁceniem w spŁkŁ kapitaŁowŁ - sp zoz, przeksztaŁcenie szpitala: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Ewidencja skutkŁw umorzenia zobowiŁzaŁ SP ZOZ w zwiŁzku z jego przeksztaŁceniem w spŁkŁ kapitaŁowŁSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Ewidencja skutkŁw umorzenia zobowiŁzaŁ SP ZOZ w zwiŁzku z jego przeksztaŁceniem w spŁkŁ kapitaŁowŁ - sp zoz, przeksztaŁcenie szpitala: Link: W trakcie dziaŁalnoŁci sp zoz powstaŁo w stosunku do organu tworzŁcego zobowiŁzanie z tytuŁu poŁyczki udzielonej przez organ tworzŁcy, która zostaŁa wykorzystana przez szpital w latach poprzednich na sfinansowanie dziaŁalnoŁci bieŁŁcej. Jak w zwiŁzku z planowanym przeksztaŁceniem szpitala w spóŁkŁ kapitaŁowŁ naleŁy rozliczyŁ skutki umorzenia przez organ zaŁoŁycielski zobowiŁzaŁ Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - UpowaŁnienie skarbnika dla gŁŁwnego ksiŁgowego SP ZOZ - SP ZOZ, gŁŁwny ksiŁgowy, kontrasygnata: (...) Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: SamorzŁdowy szpital w formie spŁki kapitaŁowejSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - SP ZOZ jako jednostka organizacyjna gminy - SPZOZ, jednostka organizacyjna gminy:
 • Link: UpowaŁnienie skarbnika dla gŁŁwnego ksiŁgowego SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - SamorzŁdowy szpital w formie spŁki kapitaŁowej - szpital, podmiot leczniczy, spŁka kapitaŁowa:
 • Link: Strata na dziaŁalnoŁci zwolnionej od podatku nie moŁe obniŁaŁ dochodu podlegajŁcego opodatkowaniu - wyrok NSASerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - NZOZ jest podatnikiem CIT korzystajŁcym że zwolnienia od podatku - interpretacja ogŁlna MF - CIT, NZOZ, zwolnienie od podatku:
 • Link: SP ZOZ jako jednostka organizacyjna gminySerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Strata na dziaŁalnoŁci zwolnionej od podatku nie moŁe obniŁaŁ dochodu podlegajŁcego opodatkowaniu - wyrok NSA - dziaŁalnoŁŁ statutowa, podatek dochodowy:
 • Link: Zakup Łrodka trwaŁego z zysku SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Termin zarejestrowania sprzedaŁy usŁug medycznych w kasie fiskalnej - kasa fiskalna, SPZOZ, usŁugi medyczne:
 • Link: NZOZ jest podatnikiem CIT korzystajŁcym że zwolnienia od podatku - interpretacja ogŁlna MFSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Zakup Łrodka trwaŁego z zysku SP ZOZ - SP ZOZ, Łrodki trwaŁe:
 • Link: CzynnoŁci zwiŁzane z usŁugami w zakresie opieki medycznej a zwolnienie z VATSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Dotacja otrzymana na sfinansowanie e-biznesu wŁksiŁgach podmiotu leczniczego - podmiot leczniczy, dotacja, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Termin zarejestrowania sprzedaŁy usŁug medycznych w kasie fiskalnejSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - CzynnoŁci zwiŁzane z usŁugami w zakresie opieki medycznej a zwolnienie z VAT - SPZOZ, zwolnienie z VAT, dokumentacja medyczna:
 • Link: Rozliczenie dotacji od organu zaŁoŁycielskiego na rozbudowŁ ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Wynagrodzenie zmarŁego pracownika w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZ - ksiŁgi rachunkowe, SP ZOZ, wynagrodzenie zmarŁego pracownika:
 • Link: Dotacja otrzymana na sfinansowanie e-biznesu wŁksiŁgach podmiotu leczniczegoSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Rozliczenie dotacji od organu zaŁoŁycielskiego na rozbudowŁ ZOZ - SPZOZ, ewidencja ksiŁgowa, rozliczenie dotacji:
 • Link: Pokrycie straty w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Renta doŁywotnia dla pacjenta wypŁacana przez szpital - renta doŁywotnia, koszty uzyskania przychodu:
 • Link: Wynagrodzenie zmarŁego pracownika w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Pokrycie straty w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZ - ksiŁgi rachunkowe, SP ZOZ, pokrycie straty:
 • Link: Korekta bŁŁdnego ujŁcia otrzymanych w latach ubiegŁych dotacji na remonty w SPZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Likwidacja Łrodka trwaŁego przyjŁtego przez SP ZOZ na fundusz zaŁoŁycielski - SP ZOZ, Łrodki trwaŁe, fundusz zaŁoŁycielski:
 • Link: Renta doŁywotnia dla pacjenta wypŁacana przez szpitalSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Korekta bŁŁdnego ujŁcia otrzymanych w latach ubiegŁych dotacji na remonty w SPZOZ - SPZOZ, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Wynagrodzenie za dyŁury medyczne w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i okolicznoŁciowySerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Likwidacja Łrodka trwaŁego przyjŁtego przezSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Wynagrodzenie za dyŁury medyczne w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i okolicznoŁciowy - dyŁury medyczne, wynagrodzenie za urlop, urlop wypoczynkowy:
  SP ZOZ na fundusz zaŁoŁycielski
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe: Link: Jednostki i zakŁady budŁetoweSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Podmiot zobowiŁzany do wypŁaty odprawy emerytalnej wŁjtowi gminy - odprawa emerytalna, wŁjt gminy: Link: Podmiot zobowiŁzany do wypŁaty odprawy emerytalnej wŁjtowi gminySerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Podmiot zobowiŁzany do wypŁaty odprawy emerytalnej wŁjtowi gminy - odprawa emerytalna, wŁjt gminy: Link: Wójt gminy jest zatrudnionym na podstawie wyboru pracownikiem samorzŁdowym, a jego "aktywnym" pracodawcŁ jest urzŁd gminy. JeŁeli miŁdzy ustaniem stosunku pracy a przejŁciem na emeryturŁ wystŁpi zwiŁzek, do wypŁaty odprawy emerytalnej bŁdzie zobowiŁzany urzŁd gminy. ZakŁadamy przy tym, Łe wczeŁniej Łwiadczenie to nie byŁo wypŁacone. Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Ustawa kominowa nie zawsze wyŁŁczy prawo do trzynastki - trzynastaka, ustawa kominowa: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Ustawa kominowa nie zawsze wyŁŁczy prawo do trzynastkiSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Ustawa kominowa nie zawsze wyŁŁczy prawo do trzynastki - trzynastaka, ustawa kominowa: Link: JesteŁmy jednostkŁ budŁetowŁ, która podlega ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budŁetowej i jednoczeŁnie ustawie kominowej. W paŁdzierniku 2013 r. pracownik zostaŁ awansowy na stanowisko zastŁpcy dyrektora, co spowodowaŁo objŁcie go "kominówkŁ". lub w takiej sytuacji trzynastkŁ za 2013 r. naleŁy naliczyŁ temu pracownikowi proporcjonalnie do okresu, Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Dokumenty ksiŁgowe dotyczŁce roku poprzedniego w ksiŁgach zakŁadu budŁetowego - dokumenty ksiŁgowe, zakŁad budŁetowy, sprawozdanie finansowe: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Dokumenty ksiŁgowe dotyczŁce roku poprzedniego w ksiŁgach zakŁadu budŁetowegoSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Dokumenty ksiŁgowe dotyczŁce roku poprzedniego w ksiŁgach zakŁadu budŁetowego - dokumenty ksiŁgowe, zakŁad budŁetowy, sprawozdanie finansowe: Link: Pod koniec stycznia oraz na poczŁtku lutego 2014 r. do samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego wpŁynŁy faktury dokumentujŁce koszty dotyczŁce roku poprzedniego. Do którego roku je zaksiŁgowaŁ? Na sporzŁdzenie sprawozdania finansowego jest jeszcze trochŁ czasu, ale sprawozdania budŁetowe muszŁ byŁ gotowe duŁo wczeŁniej. Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Odsetki od naleŁnoŁci naliczone na koniec kwartaŁu w zakŁadzie budŁetowym - ksiŁgi rachunkowe, zakŁad budŁetowy, odsetki od naleŁnoŁci: (...) Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Trzynastki za 2013 r. w budŁetŁwce - na co zwrŁciŁ uwagŁ przy obliczaniu i ustalaniu uprawnieŁ?Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Trzynastki dla pracownikŁw sfery budŁetowej - trzynastka, sfera budŁetowa:
 • Link: Odsetki od naleŁnoŁci naliczone na koniec kwartaŁu w zakŁadzie budŁetowymSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Trzynastki za 2013 r. w budŁetŁwce - na co zwrŁciŁ uwagŁ przy obliczaniu i ustalaniu uprawnieŁ? - trzynastka, jednostka budŁetowa, wynagrodzenie roczne:
 • Link: Zwrot miesiŁcznej subwencji oŁwiatowej w ksiŁgach rachunkowych urzŁdu jednostki samorzŁdu terytorialnegoSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Prezentacja kwoty nadwyŁki ŁrodkŁw obrotowych w rachunku zyskŁw i strat zakŁadu budŁetowego - rachunek zyskŁw i strat, zakŁad budŁetowy, Łrodki obrotowe:
 • Link: Trzynastki dla pracownikŁw sfery budŁetowejSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Zwrot miesiŁcznej subwencji oŁwiatowej w ksiŁgach rachunkowych urzŁdu jednostki samorzŁdu terytorialnego - samorzŁd terytorialny, ksiŁgi rachunkowe, subwencja oŁwiatowa:
 • Link: Wydatki strukturalne zwiŁzane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownikŁwSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Wydatki na okulary korekcyjne dla pracownikŁw - okulary korekcyjne, klasyfikacja budŁetowa:
 • Link: Prezentacja kwoty nadwyŁki ŁrodkŁw obrotowych w rachunku zyskŁw i strat zakŁadu budŁetowegoSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Wydatki strukturalne zwiŁzane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownikŁw - wydatki strukturalne, podnoszenie kwalifikacji zawodowych:
 • Link: Odsetki za zwŁokŁ w zapŁacie skŁadek na PFRON w ksiŁgach jednostki budŁetowejSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Korekta odpisu na ZFŁS w ksiŁgach rachunkowych jednostki budŁetowej - jednostka budŁetowa, ksiŁgi rachunkowe, korekta odpisu na ZFŁS:
 • Link: Wydatki na okulary korekcyjne dla pracownikŁwSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Odsetki za zwŁokŁ w zapŁacie skŁadek na PFRON w ksiŁgach jednostki budŁetowej - jednostka budŁetowa, ksiŁgi rachunkowe, odsetki za zwŁokŁ:
 • Link: ZakŁady budŁetowe a VATSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Zakupy dokonane poza terytorium Unii Europejskiej przez jednostki budŁetowe - jednostka budŁetowa, import towarŁw, rozliczenie VAT:
 • Link: Korekta odpisu na ZFŁS w ksiŁgach rachunkowych jednostki budŁetowejSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - ZakŁady budŁetowe a VAT - zakŁady budŁetowe, podatnik VAT, podatek VAT:
 • Link: PrzedŁuŁenie terminu obowiŁzywania zmian w klasyfikacji dochodŁw budŁetowychSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - TrybunaŁ SprawiedliwoŁci UE wypowie siŁ w sprawie podatku VAT w gminach - gmina, podatnik VAT, podatek VAT:
 • Link: Zakupy dokonane poza terytorium Unii Europejskiej przez jednostki budŁetoweSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - PrzedŁuŁenie terminu obowiŁzywania zmian w klasyfikacji dochodŁw budŁetowych - dochody budŁetowe, klasyfikacja budŁetowa:
 • Link: PobŁr zaliczki na podatek od wypŁacanych stypendiŁwSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: TrybunaŁ SprawiedliwoŁci UE wypowie siŁ w sprawie podatku VAT w gminachSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - PobŁr zaliczki na podatek od wypŁacanych stypendiŁw - urzŁd gminy, stypendium, zaliczka na podatek:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa: Link: SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowaSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw, ktŁre nie wygasŁy z upŁywem roku budŁetowego - rok budŁetowy, plan wydatkŁw, Rb-28NWS: Link: Sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw, ktŁre nie wygasŁy z upŁywem roku budŁetowegoSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw, ktŁre nie wygasŁy z upŁywem roku budŁetowego - rok budŁetowy, plan wydatkŁw, Rb-28NWS: Link: Jednostki zobowiŁzane do sporzŁdzania sprawozdania Rb-28NWS RozporzŁdzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczoŁci budŁetowej (Dz. U. poz. 119) naŁoŁyŁo na samorzŁd obowiŁzek sporzŁdzania sprawozdania Rb-28NWS "Sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorzŁdowej jednostki budŁetowej/jednostki samorzŁdu terytorialnego, które nie wygasŁy z upŁywem roku budŁetowego". BŁdzie ono sporzŁdzane Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Wydatki niewygasajŁce w bilansie z wykonania budŁetu - wydatki niewygasajŁce, bilans z wykonania budŁetu, jednostki samorzŁdu terytorialnego: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Wydatki niewygasajŁce w bilansie z wykonania budŁetuSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Wydatki niewygasajŁce w bilansie z wykonania budŁetu - wydatki niewygasajŁce, bilans z wykonania budŁetu, jednostki samorzŁdu terytorialnego: Link: W bilansie z wykonania budŁetu jednostki samorzŁdu terytorialnego (stanowiŁcego zaŁŁcznik nr 9do rozporzŁdzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowoŁci budŁetowej) obroty strony Wn konta 903 "Niewykonane wydatki" prezentowane sŁ w pozycji II.1.3. pasywów jako "Niewykonane wydatki" w wartoŁci ujemnej. Natomiast saldo Ma konta 904 "NiewygasajŁce wydatki", oznaczajŁce wysokoŁŁ niezrealizowanego planu niewygasajŁcych Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Nowe zasady sporzŁdzania i przekazywania sprawozdaŁ budŁetowych - sprawozdania budŁetowe, sprawozdawczoŁŁ budŁetowa: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Nowe zasady sporzŁdzania i przekazywania sprawozdaŁ budŁetowychSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Nowe zasady sporzŁdzania i przekazywania sprawozdaŁ budŁetowych - sprawozdania budŁetowe, sprawozdawczoŁŁ budŁetowa: Link: W Dzienniku Ustaw z 23 stycznia 2014 r. pod poz. 119 opublikowano rozporzŁdzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczoŁci budŁetowej. RozporzŁdzenie weszŁo w Łycie 24 stycznia 2014 r. i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdaŁ sporzŁdzanych za okresy Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Łrodki zgromadzone na rachunkach bankowych w sprawozdaniu Rb-N - sprawozdanie Rb-N, jednostka budŁetowa: (...) Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Nieprzekazany odpis na ZFŁS w sprawozdaniuSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Prezentacja zalegŁych wynagrodzeŁ nauczycieli w sprawozdaniu Rb-Z - wynagrodzenie nauczycieli, sprawozdanie Rb-Z, zalegŁe wynagrodzenie:
  Rb-Z
 • Link: Łrodki zgromadzone na rachunkach bankowych w sprawozdaniu Rb-NSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Nieprzekazany odpis na ZFŁS w sprawozdaniu Rb-Z - Rb-Z, odpis na ZFŁS:
 • Link: Korekta sprawozdania o wydatkach strukturalnych Rb-WSaSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - OgŁaszanie sprawozdaŁ finansowych instytucji kultury - sprawozdanie finansowe, instytucje kultury:
 • Link: Prezentacja zalegŁych wynagrodzeŁ nauczycieli w sprawozdaniu Rb-ZSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Korekta sprawozdania o wydatkach strukturalnych Rb-WSa - wydatki strukturalne, Rb-WSa:
 • Link: ObowiŁzek sporzŁdzania sprawozdaŁ z wykonania budŁetu zadaniowegoSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Sprawozdania finansowe SPZOZ i NZOZ - sprawozdanie finansowe, NZOZ, SPZOZ:
 • Link: OgŁaszanie sprawozdaŁ finansowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - ObowiŁzek sporzŁdzania sprawozdaŁ z wykonania budŁetu zadaniowego - jednostki budŁetowe, budŁet zadaniowy:
 • Link: OdpowiedzialnoŁŁ za niezatwierdzenie sprawozdania finansowegoSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - RŁwnowartoŁŁ odpisŁw amortyzacyjnych od ŁrodkŁw trwaŁych otrzymanych nieodpŁatnie przez zakŁad budŁetowy w sprawozdaniu Rb-30S - zakŁad budŁetowy, odpisy amortyzacyjne, Rb-30S:
 • Link: Sprawozdania finansowe SPZOZ i NZOZSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - OdpowiedzialnoŁŁ za niezatwierdzenie sprawozdania finansowego - SP ZOZ, sprawozdanie finansowe:
 • Link: Zestawienie zmian w funduszu jednostek budŁetowych i samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowychSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - SporzŁdzenie rachunku zyskŁw i strat za 2012 r. wedŁug nowego wzoru - wzŁr rachunku zyskŁw i strat, jednostki budŁetowe:
 • Link: RŁwnowartoŁŁ odpisŁw amortyzacyjnych od ŁrodkŁw trwaŁych otrzymanych nieodpŁatnie przez zakŁad budŁetowy w sprawozdaniu Rb-30SSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Zestawienie zmian w funduszu jednostek budŁetowych i samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych - zakŁad budŁetowy, zestawienie zmian w funduszu:
 • Link: Prezentacja zmian w ukŁadzie i treŁci bilansu jednostek i zakŁadŁw budŁetowych za 2012 r.Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Prezentacja dofinansowania z UE w rachunku zyskŁw i strat samodzielnego publicznego zakŁadu opieki zdrowotnej - SP ZOZ, sprawozdanie finansowe, dofinansowanie z UE:
 • Link: SporzŁdzenie rachunku zyskŁw i strat za 2012 r. wedŁug nowego wzoruSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Prezentacja zmian w ukŁadzie i treŁci bilansu jednostek i zakŁadŁw budŁetowych za 2012 r. - jednostka budŁetowa, wzŁr bilansu:
 • Link: Dane uzupeŁniajŁce wykazywane w sprawozdaniu Rb-ZSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Prezentacja dofinansowania z UE w rachunku zyskŁw i strat samodzielnego publicznego zakŁadu opieki zdrowotnejSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Dane uzupeŁniajŁce wykazywane w sprawozdaniu Rb-Z - Rb-Z, jednostka samorzŁdu terytorialnego:
Link: wiŁcej »www.GOFIN.pl: .pl images/boxy/zt_sz.png) repeat-x scroll 0pt 0pt transparent; height: 30px; text-align: left; font-weight: bold; font-size: 10pt; color: #f4c400;" Przydatne linki

Tabela:


.pl images/kreska2_przydatne_linki.p
ng');background-repeat:repeat-x;
text-align: center;" Portal Podatkowo-KsiŁgowy Link: www.GOFIN.plwww.PIT.Gofin.pl: Link: www.PrawoPracy.Gofin.pl: www.PIT.Gofin.pl Link: www.PrawoPracy.Gofin.plwww.Bilans.Gofin.pl: Link: www.Podatki.Gofin.pl: www.Bilans.Gofin.pl Link: www.Podatki.Gofin.plwww.Rachunkowosc.Gofin.pl: Link: www.Rachunkowosc.Gofin.plwww.Firma.Gofin.pl: Link: www.Firma.Gofin.plwww.PrawnikRadzi.Gofin.pl: Link: www.PrawnikRadzi.Gofin.plwww.Zasilki.Gofin.pl: Link: www.Zasilki.Gofin.plwww.Druki.Gofin.pl: .pl images/kreska2_przydatne_linki.p
ng');background-repeat:repeat-x;
text-align: center;" NarzŁdzia KsiŁgowego Link: www.Druki.Gofin.plwww.Przepisy.Gofin.pl: Link: www.Przepisy.Gofin.plwww.Wskazniki.Gofin.pl: Link: www.Wskazniki.Gofin.plwww.Forum.Gofin.pl: Link: www.Forum.Gofin.plwww.Klasyfikacje.Gofin.pl: - Link: Klasyfikacjewww.WszystkoDlaKsiegowych.pl: Link: www.WszystkoDlaKsiegowych.plwww.Kalkulatory.Gofin.pl: Link: www.Kalkulatory.Gofin.plwww.Przepisy.Gofin .pl - Kodeksy: - Link: Kodeksywww.Podpowiada.Gofin.pl: Link: www.Podpowiada.Gofin.plwww.Terminy.Gofin.pl: Link: www.Terminy.Gofin.plwww.AutowFirmie.pl: .pl images/kreska2_przydatne_linki.p
ng');background-repeat:repeat-x;
text-align: center;" Serwisy specjalistyczne Link: www.AutowFirmie.plwww.PodatekDochodowy.pl: Link: www.PodatekDochodowy.plwww.SrodkiTrwale.pl: Link: www.SrodkiTrwale.plwww.Czas-Pracy.pl: Link: www.Czas-Pracy.plwww.PodatekodNieruchomosci.pl: Link: www.PodatekodNieruchomosci.plwww.StawkiVAT.pl: Link: www.StawkiVAT.plwww.EmeryturyiRenty.pl: Link: www.EmeryturyiRenty.plwww.PodatekPCC.pl: Link: www.PodatekPCC.plwww.UmowyCywilnoprawne.pl: Link: www.UmowyCywilnoprawne.plwww.KalkulatoryPodatkowe.pl: Link: www.KalkulatoryPodatkowe.plwww.PodatekVAT.pl: Link: www.PodatekVAT.plwww.UmowyoPrace.pl: Link: www.UmowyoPrace.plwww.KasaFiskalna.pl: Link: www.KasaFiskalna.plwww.PodatkiLokalne.pl: Link: www.PodatkiLokalne.plwww.UrlopyPracownicze.pl: Link: www.UrlopyPracownicze.plwww.KodeksCywilny.pl: Link: www.KodeksCywilny.plwww.PoradnikKsiegowego.pl: Link: www.PoradnikKsiegowego.plwww.UrlopyWychowawcze.pl: Link: www.UrlopyWychowawcze.plwww.KodeksPracy.pl: Link: www.KodeksPracy.plwww.PoradyPodatkowe.pl: Link: www.PoradyPodatkowe.plwww.VademecumBHP.pl: Link: www.VademecumBHP.plKodeksSpolek.pl: Link: www.KodeksSpolek.plwww.Prawnik-Rodzinny.pl: Link: www.Prawnik-Rodzinny.plwww.VademecumKadrowego.pl: Link: www.VademecumKadrowego.plwww.KontrolaSkarbowa.pl: Link: www.KontrolaSkarbowa.plwww.PrzepisyPrawne.pl: Link: www.PrzepisyPrawne.plwww.VademecumKsiegowego.pl: Link: www.VademecumKsiegowego.plwww.LeasingFinansowy.pl: Link: www.LeasingFinansowy.plwww.RozliczeniaPodatkowe.pl: Link: www.RozliczeniaPodatkowe.plwww.VademecumPodatnika.pl: Link: www.VademecumPodatnika.plwww.LeasingOperacyjny.pl: Link: www.LeasingOperacyjny.plwww.RozliczenieDelegacji.pl: Link: www.RozliczenieDelegacji.plwww.ZakladamyFirme.pl: Link: www.ZakladamyFirme.plwww.OdliczeniaVAT.pl: Link: www.OdliczeniaVAT.plwww.RozliczenieWynagrodzenia.pl:
Link: www.RozliczenieWynagrodzenia.plwww.ZasilekChorobowy.pl: Link: www.ZasilekChorobowy.plwww.OrdynacjaPodatkowa.pl: Link: www.OrdynacjaPodatkowa.plwww.ReprezentacjaiReklama.pl: Link: www.ReprezentacjaiReklama.plwww.ZasilekMacierzynski.pl: Link: www.ZasilekMacierzynski.plwww.PlanKont.pl: Link: www.PlanKont.plwww.SerwisBudzetowy.pl: Link: www.Zasilki.pl: www.SerwisBudzetowy.pl Link: www.Zasilki.plwww.PodatekAkcyzowy.pl: Link: www.PodatekAkcyzowy.plwww.SkladkaZUS.pl: Link: www.SkladkaZUS.plwww.ZFSS.pl: Link: www.ZFSS.plDarmowy program PIT Gofin 2013 - www.pit.gofin.pl: TERMINARZ BUDŁETOWY styczeŁ 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Link: 10 11 12 13 14 15 Link: 16 17 18 19 Link: 20 21 Link: 22 Link: 23 24 25 26 Link: 27 Link: 28 29 Link: 30 Link: 31 luty 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 Link: 3 Link: 4 Link: 5 Link: 6 Link: 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 Link: 14 15 16 Link: 17 Link: 18 Link: 19 Link: 20 Link: 21 22 23 Link: 24 Link: 25 26 27 Link: 28 marzec 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 Link: 3 4 5 Link: 6 7 8 9 Link: 10 Link: 11 Link: 12 13 Link: 14 15 16 Link: 17 Link: 18 19 Link: 20 Link: 21 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 30 Link: 31 kwiecieŁ 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 Link: 7 Link: 8 9 Link: 10 11 12 13 Link: 14 Link: 15 Link: 16 17 Link: 18 19 20 21 Link: 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 Link: 30 maj 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Link: 12 13 14 Link: 15 16 17 18 Link: 19 Link: 20 Link: 21 22 23 24 25 Link: 26 27 Link: 28 29 30 31 czerwiec 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 14 15 Link: 16 17 Link: 18 19 Link: 20 21 22 Link: 23 24 Link: 25 26 27 28 29 Link: 30 lipiec 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 Link: 8 9 Link: 10 11 12 13 Link: 14 Link: 15 Link: 16 17 Link: 18 19 20 Link: 21 Link: 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 Link: 30 Link: 31 sierpieŁ 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 Link: 8 9 10 Link: 11 Link: 12 13 Link: 14 15 16 17 Link: 18 19 Link: 20 Link: 21 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 30 31 wrzesieŁ 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 14 Link: 15 16 17 Link: 18 19 20 21 Link: 22 23 24 Link: 25 26 27 28 Link: 29 30 paŁdziernik 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 Link: 8 9 Link: 10 11 12 Link: 13 Link: 14 Link: 15 Link: 16 17 18 19 Link: 20 Link: 21 Link: 22 23 24 25 26 Link: 27 Link: 28 29 Link: 30 Link: 31 listopad 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 Link: 14 15 16 Link: 17 Link: 18 19 Link: 20 Link: 21 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 30 grudzieŁ 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 14 Link: 15 16 17 Link: 18 19 20 21 Link: 22 23 24 25 26 27 28 Link: 29 Link: 30 31

Tabela:

Link: I Link: II Link: III Link: IV Link: V Link: VI Link: VII Link: VIII Link: IX Link: X Link: XI Link: XII

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-27S, Rb-28S za grudzieŁ 2013 r. - ...
 • Link: zŁoŁenie kwartalnych sprawozdaŁ Rb-70 za IV kwartaŁ 2013 r. - ...

10.01.2014 (piŁtek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie kwartalnych sprawozdaŁ Rb-Z, Rb-N za IV kwartaŁ 2013 r. ...
 • Link: zŁoŁenie rocznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za 2013 r. - jednostki ...

03.02.2014 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie rocznych sprawozdaŁ Rb-27S, Rb-28S, Rb-ST za 2013 r. - ...
 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-27S, Rb-28S za styczeŁ 2014 r. - ...

03.03.2014 (poniedziaŁek)

22.04.2014 (wtorek)

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznego sprawozdania Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za marzec ...

18.04.2014 (piŁtek)

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznego sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodŁw budŁetu paŁstwa ...

12.05.2014 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-27S, Rb-28S za kwiecieŁ 2014 r. - ...
 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

10.06.2014 (wtorek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-27S, Rb-28S za maj 2014 r. - ...
 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

08.07.2014 (wtorek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartaŁ 2014 r. ...

10.07.2014 (czwartek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie pŁrocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budŁetowej ...
 • Link: zŁoŁenie pŁrocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej Rb-BZ2 ...

08.08.2014 (piŁtek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-27S, Rb-28S za sierpieŁ 2014 r. - ...
 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

10.09.2014 (Łroda)

10.10.2014 (piŁtek)

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW,Rb-28 Programy, Rb-28NW ...

08.10.2014 (Łroda)

 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za III kwartaŁ 2014 r. ...

10.11.2014 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-27S, Rb-28S za paŁdziernik 2014 r. - ...
 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

10.12.2014 (Łroda)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-27S, Rb-28S za listopad 2014 r. - ...
 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

Kompleksowe opracowania tematyczne

Link: Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl: Darmowy program PIT Gofin 2013 - www.pit.gofin.pl Link: Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofi
n.pl:
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Link: NEWSLETTERY: Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofi
n.pl
Link: Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl: .pl images/newslettery_swl.png" style="border: 0px none;" / NEWSLETTERY Link: RachunkowoŁŁ finansowa, budŁetowa, w przykŁadach liczbowych ...: .pl images/be_swl.gif" style="border: 0px none;" / Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl Link: Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego: RachunkowoŁŁ finansowa, budŁetowa, w przykŁadach liczbowych ...

Tabela:

.pl images/trojkat.gif" class="Trojkat" / TEMATY W ZASOBACH PŁATNYCH Link: zobacz ofertŁ prenumeraty Link: Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego: www.sgk.gofin.pl RachunkowoŁŁ budŁetowa: Link: VAT odliczony przy zakupach finansowanych z dotacji celowej: RachunkowoŁŁ budŁetowa (197 tematŁw) - Link: VAT odliczony przy zakupach finansowanych z dotacji celowejNieruchomoŁci przekazane instytucji kultury w nieodpŁatne uŁytkowanie: - Link: NieruchomoŁci przekazane instytucji kultury w nieodpŁatne uŁytkowanieZmiana wartoŁci poczŁtkowej Łrodka trwaŁego w zwiŁzku z korektŁ VAT naliczonego: - Link: Zmiana wartoŁci poczŁtkowej Łrodka trwaŁego w zwiŁzku z korektŁ VAT naliczonegoWymiana podŁogi w budynku biblioteki uŁytkowanym na podstawie umowy uŁyczenia: - Link: Wymiana podŁogi w budynku biblioteki uŁytkowanym na podstawie umowy uŁyczeniaEwidencja odsetek od kredytŁw zaciŁgniŁtych przez jednostkŁ samorzŁdu terytorialnego: - Link: Ewidencja odsetek od kredytŁw zaciŁgniŁtych przez jednostkŁ samorzŁdu terytorialnegoSprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw, ktŁre nie wygasŁy z upŁywem roku budŁetowego: - Link: Sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw, ktŁre nie wygasŁy z upŁywem roku budŁetowegoPodziaŁ instytucji kultury – przekazanie zorganizowanej czŁci przedsiŁbiorstwa do innej instytucji kultury: - Link: PodziaŁ instytucji kultury – przekazanie zorganizowanej czŁci przedsiŁbiorstwa do innej instytucji kulturyDokumenty ksiŁgowe dotyczŁce roku poprzedniego w ksiŁgach zakŁadu budŁetowego: - Link: Dokumenty ksiŁgowe dotyczŁce roku poprzedniego w ksiŁgach zakŁadu budŁetowegoAktywa otrzymane przez instytucjŁ gospodarki budŁetowej od organu zaŁoŁycielskiego jako pierwsze wyposaŁenie: - Link: Aktywa otrzymane przez instytucjŁ gospodarki budŁetowej od organu zaŁoŁycielskiego jako pierwsze wyposaŁeniePrzekazanie realizowanej inwestycji przez instytucjŁ kultury do urzŁdu marszaŁkowskiego: - Link: Przekazanie realizowanej inwestycji przez instytucjŁ kultury do urzŁdu marszaŁkowskiegoWydatki niewygasajŁce w bilansie z wykonania budŁetu: - Link: Wydatki niewygasajŁce w bilansie z wykonania budŁetuNowe zasady sporzŁdzania i przekazywania sprawozdaŁ budŁetowych: - Link: Nowe zasady sporzŁdzania i przekazywania sprawozdaŁ budŁetowychSerwis GŁŁwnego KsiŁgowego: Link: Gazeta Podatkowa on-line: zobacz wszystkie »
Link: Gazeta Podatkowa on-line: www.gazetapodatkowa.pl RachunkowoŁŁ dla kaŁdego: Link: Ewidencja zakupu towarŁw handlowych w ramach WNT: RachunkowoŁŁ dla kaŁdego (880 tematŁw) - Link: Ewidencja zakupu towarŁw handlowych w ramach WNTPodziaŁ zysku (pokrycie straty) w spŁce komandytowej: - Link: PodziaŁ zysku (pokrycie straty) w spŁce komandytowejUlga za zakup kasy rejestrujŁcej: - Link: Ulga za zakup kasy rejestrujŁcejMoment ujŁcia kosztu zakupu materiaŁŁw w ksiŁdze podatkowej: - Link: Moment ujŁcia kosztu zakupu materiaŁŁw w ksiŁdze podatkowejEwidencja podatku dochodowego w spŁce komandytowo-akcyjnej: - Link: Ewidencja podatku dochodowego w spŁce komandytowo-akcyjnejRozliczenie kosztŁw polisy ubezpieczeniowej: - Link: Rozliczenie kosztŁw polisy ubezpieczeniowejKsiŁgowe ujŁcie umorzenia udziaŁŁw wŁasnych w spŁce z o.o.: - Link: KsiŁgowe ujŁcie umorzenia udziaŁŁw wŁasnych w spŁce z o.o.RŁnice kursowe od wŁasnych ŁrodkŁw pieniŁnych: - Link: RŁnice kursowe od wŁasnych ŁrodkŁw pieniŁnychZmiana zasad (polityki) rachunkowoŁci: - Link: Zmiana zasad (polityki) rachunkowoŁciUjawnienie informacji o zakoŁczeniu dziaŁalnoŁci: - Link: Ujawnienie informacji o zakoŁczeniu dziaŁalnoŁciKsiŁgowe ujŁcie kredytu w rachunku bieŁŁcym: - Link: KsiŁgowe ujŁcie kredytu w rachunku bieŁŁcymGazeta Podatkowa: Link: DRUKI.gofin .pl - BezpŁatne druki aktywne z moŁliwoŁciŁ zapisu.: zobacz wszystkie » GOFIN PODPOWIADA

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: Kiedy i jak zmieniŁ formŁ prawnŁ prowadzonej dziaŁalnoŁci?
 • Link: PodrŁe sŁuŁbowe w 2013 r.
 • Link: Sprawozdania finansowe jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych i jednostek samorzŁdu terytorialnegoBilans jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego:
Link: wiŁcej » DRUKI

BieŁŁce wskaŁniki wraz z archiwum

Link: Sprawozdania finansowe jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych i jednostek samorzŁdu terytorialnego: DRUKI.gofin .pl - BezpŁatne druki aktywne z moŁliwoŁciŁ zapisu." /
 • Link: Wynagrodzenia w 2014 r.
 • Link: SprawozdawczoŁŁ budŁetowaRb-Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ wedŁug tytuŁŁw dŁuŁnych oraz gwarancji i porŁczeŁ:
 • Link: Bilans jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowegoRachunek zyskŁw i strat jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego (wariant porŁwnawczy): Link: Rachunek zyskŁw i strat jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego (wariant porŁwnawczy)Zestawienie zmian w funduszu jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego: Link: Zestawienie zmian w funduszu jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowegoSprawozdawczoŁŁ budŁetowa:
 • Link: Finanse publiczneDyscyplina finansŁw publicznych:
Link: wiŁcej » WSKAŁNIKI

Darmowe druki aktywne

 • Link: Rb-N – Kwartalne sprawozdanie o stanie naleŁnoŁci oraz wybranych aktywŁw finansowych: Rb-Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ wedŁug tytuŁŁw dŁuŁnych oraz gwarancji i porŁczeŁ Link: Rb-ZN – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ oraz naleŁnoŁci Skarbu PaŁstwa z tytuŁu wykonywania przez jednostki samorzŁdu terytorialnego zadaŁ zleconych: Rb-N – Kwartalne sprawozdanie o stanie naleŁnoŁci oraz wybranych aktywŁw finansowych Link: Rb-WSa – roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorzŁdu terytorialnego (sprawozdanie skonsolidowane zbiorcze): Rb-ZN – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ oraz naleŁnoŁci Skarbu PaŁstwa z tytuŁu wykonywania przez jednostki samorzŁdu terytorialnego zadaŁ zleconych Link: Rb-WSb – roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewŁdzkim (regionalnym) poniesionych przez jednostki sektora finansŁw publicznych (sprawozdanie skonsolidowane ŁŁczne): Rb-WSa – roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorzŁdu terytorialnego (sprawozdanie skonsolidowane zbiorcze) Link: Finanse publiczne: Rb-WSb – roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewŁdzkim (regionalnym) poniesionych przez jednostki sektora finansŁw publicznych (sprawozdanie skonsolidowane ŁŁczne)
 • Link: Prawo pracyPodrŁe sŁuŁbowe, kilometrŁwka iŁryczaŁt samochodowy:
 • Link: Dyscyplina finansŁw publicznychPrawo pracy:
 • Link: Podatek dochodowyPodatek od towarŁw iŁusŁug:
 • Link: PodrŁe sŁuŁbowe, kilometrŁwka iŁryczaŁt samochodowyPodatek dochodowy:
 • Link: Kalkulator odsetek od zalegŁoŁci podatkowych i skŁadkowychKalkulator odsetek ustawowych:
Link: wiŁcej » KALKULATORY

Ustawy, rozporzŁdzenia - teksty ujednolicone

 • Link: Podatek od towarŁw iŁusŁugKalkulator odsetek od zalegŁoŁci podatkowych i skŁadkowych:
 • Link: Kalkulator odsetek umownych/wŁasnychKalkulator odsetek maksymalnych:
 • Link: Kalkulator odsetek ustawowychKalkulator odsetek umownych/wŁasnych:
 • Link: Kalkulator wynagrodzeŁKalkulator wynagrodzenia chorobowego:
 • Link: Kalkulator odsetek maksymalnychKalkulator wynagrodzeŁ:
 • Link: RachunkowoŁŁ
Link: wiŁcej » PRZEPISY PRAWNE

NarzŁdzia ksiŁgowego i kadrowego

 • Link: Kalkulator wynagrodzenia chorobowegoUstawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowoŁci:
 • Link: Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowoŁciRozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczegŁlnych zasad rachunkowoŁci oraz planŁw kont dla budŁetu paŁstwa, budŁetŁw jednostek samorzŁdu terytorialnego, jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych, paŁstwowych funduszy celowych oraz paŁstwowych jednostek budŁetowych majŁcych siedzibŁ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
 • Link: Zasady prowadzenia rachunkowoŁci
 • Link: RozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczegŁlnych zasad rachunkowoŁci oraz planŁw kont dla budŁetu paŁstwa, budŁetŁw jednostek samorzŁdu terytorialnego, jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych, paŁstwowych funduszy celowych oraz paŁstwowych jednostek budŁetowych majŁcych siedzibŁ poza granicami Rzeczypospolitej PolskiejRozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegŁowej klasyfikacji dochodŁw, wydatkŁw, przychodŁw i rozchodŁw oraz ŁrodkŁw pochodzŁcych że ŁrŁdeŁ zagranicznych: Link: RozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegŁowej klasyfikacji dochodŁw, wydatkŁw, przychodŁw i rozchodŁw oraz ŁrodkŁw pochodzŁcych że ŁrŁdeŁ zagranicznychUstawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych: Link: Finanse publiczne
 • Link: RachunkowoŁŁ budŁetowa
 • Link: Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznychUstawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaŁalnoŁci kulturalnej: Link: Inne
 • Link: Przepisy ogŁlne
 • Link: Ustawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaŁalnoŁci kulturalnejUstawa z dnia 15.04.2011 r. o dziaŁalnoŁci leczniczej:
 • Link: Instytucje kultury
 • Link: Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o dziaŁalnoŁci leczniczejUstawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela: Link: Prawo pracy
 • Link: Ochrona zdrowia
 • Link: Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta NauczycielaUstawa z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracownikŁw jednostek sfery budŁetowej:
 • Link: Kodeks pracy i przepisy ogŁlne
 • Link: Ustawa z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracownikŁw jednostek sfery budŁetowejPKWiU - Polska Klasyfikacja WyrobŁw i UsŁug:
 • Link: Wynagrodzenie za pracŁ i inne Łwiadczenia
Link: wiŁcej » Klasyfikacje

Forum aktywnych ksiŁgowych

 • Link: Klasyfikacja ŁrodkŁw TrwaŁych wraz że stawkami amortyzacyjnymiPKD - Polska Klasyfikacja DziaŁalnoŁci:
 • Link: Polska Klasyfikacja WyrobŁw i UsŁugKŁT - Klasyfikacja ŁrodkŁw TrwaŁych wraz że stawkami amortyzacyjnymi:
 • Link: Klasyfikacja zawodŁw i specjalnoŁciPKOB - Polska Klasyfikacja ObiektŁw Budowlanych:
 • Link: Polska Klasyfikacja DziaŁalnoŁciKZiS - Klasyfikacja zawodŁw i specjalnoŁci:
 • Link: Polska Klasyfikacja ObiektŁw BudowlanychKsiŁgowanie wykonania budŁetu zadaniowego:
FORUM

Klasyfikacje z wyszukiwarkŁ kodŁw

Link: RachunkowoŁŁ Link: KsiŁgowanie wykonania budŁetu zadaniowego: KsiŁgowanie wykonania budŁetu zadaniowego Jestem ksiŁgowŁ w panstwowej jednostce budŁetowej. lub ktos ma ciekawe rozwiŁzanie w zakresie ksiŁgowania wykonania budŁetu zadaniowego? CzytaŁam rozwiŁzania przytoczone w ksiŁŁce SŁawomira Heciaka "BudŁet zadaniowy..." ale moŁe macie jakieŁ (...) Link: wiŁcej »Sklep internetowy - sklep.gofin.pl:

Tabela:

Link: Sklep internetowy - sklep.gofin.pl: .pl images/poleoferta/winieta_2014_0
1.gif" width="130" height="100" border="0" / Sklep internetowy - sklep.gofin.pl Sklep internetowy - sklep.gofin.pl:
Link: .pl images/poleoferta/winieta_2014_0
2.gif" width="514" height="100" border="0" / Sklep internetowy - sklep.gofin.pl Sklep internetowy - sklep.gofin.pl:
Link: Sklep internetowy - sklep.gofin.pl: .pl images/poleoferta/winieta_2014_0
3.gif" width="350" height="100" border="0" / Sklep internetowy - sklep.gofin.pl Komplety z nagrodami w prenumeracie na IV-XII 2014 r. - sklep.gofin.pl:
Komplety promocyjne Czasopisma i Gazeta Wydawnictwa internetowe Inne produkty i usŁugi Link: - Komplety z nagrodamikpl. nr 1 z nagrodami - sklep.gofin.pl:
w prenumeracie na IV-XII 2014 r.:
Link: kpl. kpl. nr 2 z nagrodami - sklep.gofin.pl: nr 1 z nagrodami Link: kpl. kpl. nr 3 z nagrodami - sklep.gofin.pl: nr 2 z nagrodami Link: kpl. Komplety z rabatami i nagrodami w prenumeracie na caŁy 2014 r. - sklep.gofin.pl: nr 3 z nagrodami Link: - Komplety z rabatami i nagrodamikpl. nr 1 z 16% rabatem i nagrodami - sklep.gofin.pl:
w prenumeracie na caŁy 2014 r.:
Link: kpl. kpl. nr 2 z 12% rabatem i nagrodami - sklep.gofin.pl: nr 1 z 16% rabatem i nagrodami Link: kpl. kpl. nr 3 z 6% rabatem i nagrodami - sklep.gofin.pl: nr 2 z 12% rabatem i nagrodami Link: kpl. Czasopisma - sklep.gofin.pl: nr 3 z 6% rabatem i nagrodami - Link: CzasopismaBiuletyn Informacyjny - sklep.gofin.pl: Link: Biuletyn InformacyjnyUbezpieczenia i Prawo Pracy - sklep.gofin.pl: Link: Ubezpieczenia i Prawo PracyPoradnik VAT - sklep.gofin.pl: Link: Poradnik VATPrzeglŁd Podatku Dochodowego - sklep.gofin.pl: Link: PrzeglŁd Podatku DochodowegoZeszyty Metodyczne RachunkowoŁci - sklep.gofin.pl: Link: Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁciGazeta Podatkowa - sklep.gofin.pl: - Link: Gazeta PodatkowaSerwis GŁŁwnego KsiŁgowego - sklep.gofin.pl: - Link: Serwis GŁŁwnego KsiŁgowegoCzasopisma KsiŁgowych on-line - sklep.gofin.pl: Link: (zobacz film) - Link: Czasopisma KsiŁgowych on-lineSerwis GŁŁwnego KsiŁgowego - sklep.gofin.pl: Link: (zobacz film) Komentarz w kodzie strony: <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl internetowy-serwis-glownego-ksie
gowego,2,2790,114.html" >Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego</a>&lt;/div>
;</div></div&gt; <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl czasopisma-ksiegowych-on-line-20
13,1,115.html" title="Czasopisma KsiŁgowych on-line - sklep.gofin.pl">Czasopisma KsiŁgowych on-line</a></div><
;/div></div>
Biuletyn Informacyjny on-line - sklep.gofin.pl:Link: Biuletyn Informacyjny on-lineUbezpieczenia i Prawo Pracy on-line - sklep.gofin.pl: Link: Ubezpieczenia i Prawo Pracy on-linePoradnik VAT on-line - sklep.gofin.pl: Link: Poradnik VAT on-linePrzeglŁd Podatku Dochodowego on-line - sklep.gofin.pl: Link: PrzeglŁd Podatku Dochodowego on-lineZeszyty Metodyczne RachunkowoŁci on-line - sklep.gofin.pl: Link: Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁci on-lineGazeta Podatkowa on-line - sklep.gofin.pl: - Link: Gazeta Podatkowa on-lineProgram DRUKI Gofin 2014 - sklep.gofin.pl: Link: (zobacz film) - Link: Program DRUKI Gofin 2014KsiŁŁki 2014 - Rabat do 35% - sklep.gofin.pl: - Link: KsiŁŁki 2014 - Rabat do 35%Dodatki do czasopism 2014 - sklep.gofin.pl: - Link: Dodatki do czasopism 2014Segregatory i boksy do czasopism - sklep.gofin.pl: - Link: Segregatory i boksy do czasopismCzasopisma 2013 -50% - sklep.gofin.pl: - Link: Czasopisma 2013 -50%Dodatki do czasopism 2013 -50% - sklep.gofin.pl: - Link: Dodatki do czasopism 2013 -50%Reklama: - Link: ReklamaPoligrafia: , Link: PoligrafiaWydawnictwo Podatkowe GOFIN: Link: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Link: Biuro ObsŁugi Klienta - gofin.pl: Link: Egzemplarz bezpŁatny - PoznajProdukty.gofin.pl: Biuro ObsŁugi Klienta » Link: Przewodnik Prenumeratora - PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
:
ZamŁw egzemplarz bezpŁatny »
Link: Sklep internetowy - sklep.gofin.pl: Przewodnik Prenumeratora » Link: podatki, VAT, PIT, rachunkowoŁŁ, prawo pracy, skŁadki, ZUS, zasiŁki, emerytury - GOFIN.pl: Sklep internetowy » Link: Sklep: podatki, VAT, PIT, rachunkowoŁŁ, prawo pracy, skŁadki, ZUS, zasiŁki, emerytury - GOFIN.pl Link: SklepForum Dyskusyjne: Link: ForumGazeta Podatkowa:
Dyskusyjne
Link: GazetaCzasopisma KsiŁgowych:
Podatkowa
Link: CzasopismaSGK - Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego:
KsiŁgowych
Link: Serwis GŁŁwnegoPortal Podatkowo-KsiŁgowy - www.gofin.pl:
KsiŁgowego
Link: GOFIN.PLO Wydawnictwie - gofin.pl: .pl images/wielkanoc_2013_white.png"
style=" width: 138px; height: 45px;" /

czwartek, 17 kwietnia 2014 r.

Portal Podatkowo-KsiŁgowy

Link: gofin Link: sgk Link: czasopisma Link: forum Link: sklep Link: gazeta podatkowa Link: O WydawnictwieKsiŁgowi stawiajŁ na GOFIN - poznaj.gofin.pl: Link: KsiŁgowi stawiajŁ na GOFINSklep internetowy - sklep.gofin.pl: Link: Sklep internetowyPoznaj nasze produkty wydawnicze - poznaj.gofin.pl: Link: Poznaj.GOFIN.plRegulamin SerwisŁw Tematycznych: Link: RegulaminReklama - reklama.gofin.pl: Link: ReklamaNewslettery - newslettery.gofin.pl: Link: NewsletteryKontakt - gofin.pl: Link: KontaktPolityka prywatnoŁci - gofin.pl: Link: Polityka prywatnoŁci Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 GorzŁw Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60 Komentarz w kodzie strony: BBelements AdServer one2many code Komentarz w kodzie strony: HowTo: All the ad codes must be above this code! Komentarz w kodzie strony: HowTo: It is good idea to place this code just below the last ad code. Komentarz w kodzie strony: ==== SLIDER ===== Link: .pl slider/przycisk_rozwin/04_2014_1
8_rozwin.png" / pokaŁ .pl slider/04_2014_18_zakladka_zmian
y_w_przepisach.png) no-repeat;" Komentarz w kodzie strony: ==== SLIDER =====
wwwPreview v3.6 z marca 2014: 6 komentarzy; 345 opisów; 537 linków; 1 formularzy; 22 skrótów; 29 obrazków; 4 ważnych słów; 91542 znaków.
Strona gŁŁwna:

Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

Link: .com please/showit/5222/1/1/30/?typko
du=img" width="750" height="100" style="border-width:0" /
jednostki budŁetowe, rachunkowoŁŁ budŁetowa, sprawozdawczoŁŁ budŁetowa, budŁetŁwka

Link: www.SerwisBudzetowy.pl

Link: .pl images/stopka/logo.png" / GOFIN.PL

Tabela:

Link: Strona gŁŁwnaAktualnoŁci: Link: AktualnoŁciOŁwiata: Link: OŁwiataInstytucje kultury: Link: Instytucje kulturySŁuŁba zdrowia: Link: SŁuŁba zdrowiaJednostki i zakŁady budŁetowe:

Tabela:

Link: Jednostki i zakŁady budŁetoweSprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa: Link: SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowaPORADNIK KSIŁGOWEGO: Link: Gofin podpowiada - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: PORADNIK KSIŁGOWEGO Link: GOFIN.PL

Tabela:

Link: Gofin podpowiadaDruki GOFIN - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: DrukiWskaŁniki i stawki - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: WskaŁnikiTerminy rozliczeŁ - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: TerminyKalkulatory - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: KalkulatoryPrzepisy prawne - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: Przepisy prawneKlasyfikacje - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: KlasyfikacjeForum - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: ForumSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci:

Formularz:

lupa w tytuŁach i treŁci artykuŁŁw w tytuŁach artykuŁŁw Submit button

Link: AktualnoŁciSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Od 1 kwietnia br. obowiŁzuje nowa skŁadka wypadkowa - ubezpieczenie wypadkowe, skŁadka wypadkowa:

Link: Od 1 kwietnia br. obowiŁzuje nowa skŁadka wypadkowaSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Od 1 kwietnia br. obowiŁzuje nowa skŁadka wypadkowa - ubezpieczenie wypadkowe, skŁadka wypadkowa:

Link: Od 1 kwietnia 2014 r. rozpocznie siŁ nowy rok skŁadkowy w ubezpieczeniu wypadkowym. BŁdzie on trwaŁ do 31 marca 2015 r. Niektórym pŁatnikom skŁadkŁ na ubezpieczenie wypadkowe obowiŁzujŁcŁ w nowym roku skŁadkowym wyznaczy ZUS. Dotyczy to pŁatników, którzy zgŁaszajŁ do ubezpieczenia wypadkowego przynajmniej 10 ubezpieczonych i którzy przez trzy kolejne, Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Senat przyjŁŁ bez poprawek ustawŁ wprowadzajŁcŁ zmiany w odliczaniu VAT od samochodŁw - odliczanie VAT, VAT od samochodŁw: (...) Czytaj wiŁcej »

Link: Senat przyjŁŁ bez poprawek ustawŁ wprowadzajŁcŁ zmiany w odliczaniu VAT od samochodŁwSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Senat przyjŁŁ bez poprawek ustawŁ wprowadzajŁcŁ zmiany w odliczaniu VAT od samochodŁw - odliczanie VAT, VAT od samochodŁw:

Link: Senat przyjŁŁ bez poprawek ustawŁ uchwalonŁ przez Sejm w dniu 7 lutego br., wprowadzajŁcŁ nowe zasady odliczania VAT od samochodów. BŁdŁ one obowiŁzywaŁy od 1 kwietnia 2014 r. Przypominamy, Łe zgodnie z tŁ ustawŁ, generalnie kaŁdy samochód o dopuszczalnej masie caŁkowitej nieprzekraczajŁcej 3,5 tony, bŁdzie uznawany za pojazd wykorzystywany zarówno Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Do 31 marca br. trzeba przekazaŁ ZUS ZSWA za 2013 r. - ZUS ZSWA: (...) Czytaj wiŁcej »

Link: Do 31 marca br. trzeba przekazaŁ ZUS ZSWA za 2013 r.Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Do 31 marca br. trzeba przekazaŁ ZUS ZSWA za 2013 r. - ZUS ZSWA:

Link: Pracodawca, który zatrudnia pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r. wykonujŁcych pracŁ w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, powinien przede wszystkim opŁacaŁ za nich skŁadki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz prowadziŁ dodatkowŁ dokumentacjŁ dotyczŁcŁ takich prac (ewidencjŁ). Oprócz tego ciŁŁy teŁ na nim obowiŁzek poinformowania ZUS o tym, Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Utrata prawa do zasiŁku chorobowego w razie wykonywania pracy w okresie niezdolnoŁci do pracy - wyrok TK - zasiŁek chorobowy: (...) Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Aktualizacja Programu PŁATNIK juŁ dostŁpnaSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - VAT 2014. Znika zwolnienie z VAT przy sprzedaŁy samochodŁw - zwolnienie z VAT, podatek VAT:
 • Link: Utrata prawa do zasiŁku chorobowego w razie wykonywania pracy w okresie niezdolnoŁci do pracy - wyrok TKSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Aktualizacja Programu PŁATNIK juŁ dostŁpna - program pŁatnik:
 • Link: Ostatnie dni na PIT-11!Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Nowe rozporzŁdzenie w sprawie sprawozdawczoŁci budŁetowej - sprawozdawczoŁŁ budŁetowa:
 • Link: VAT 2014. Znika zwolnienie z VAT przy sprzedaŁy samochodŁwSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Ostatnie dni na PIT-11! - PIT-11, roczna informacja:
 • Link: Od 1 kwietnia 2014 r. nowe zasady odliczania VAT odŁsamochodŁwSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Informacja roczna za 2013 r. dla osoby ubezpieczonej - do 28 lutego 2014 r. - informacja roczna:

 • Link: Nowe rozporzŁdzenie w sprawie sprawozdawczoŁci budŁetowejSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Od 1 kwietnia 2014 r. nowe zasady odliczania VAT odŁsamochodŁw - odliczanie VAT, VAT od samochodŁw:
 • Link: OgŁoszono tekst jednolity Karty NauczycielaSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Nowelizacja ustawy o VAT zmieniajŁca zasady odliczania VAT od samochodŁw przyjŁta przez Sejm - odliczanie VAT, VAT od samochodŁw:

 • Link: Informacja roczna za 2013 r. dla osoby ubezpieczonej - do 28 lutego 2014 r.Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - OgŁoszono tekst jednolity Karty Nauczyciela - karta nauczyciela:
 • Link: RŁwnowartoŁŁ odpisu aktualizujŁcego naleŁnoŁŁ stanowi przychŁd podatkowy w momencie ustania przyczyny, dla ktŁrej utworzono ten odpis – wyrok WSASerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - PrzychŁd byŁych i obecnych pracownikŁw w zwiŁzku z zapŁatŁ zalegŁych skŁadek na ubezpieczenia spoŁeczne i zdrowotne – interpretacja indywidualna Ministra FinansŁw - skŁadki na ubezpieczenia, zaliczka na podatek dochodowy:
 • Link: Nowelizacja ustawy o VAT zmieniajŁca zasady odliczania VAT od samochodŁw przyjŁta przez SejmSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - RŁwnowartoŁŁ odpisu aktualizujŁcego naleŁnoŁŁ stanowi przychŁd podatkowy w momencie ustania przyczyny, dla ktŁrej utworzono ten odpis – wyrok WSA - odpis aktualizujŁcy, przychŁd podatkowy:
 • Link: Podatnik sam ustala datŁ wpŁywu wniosku do organu interpretacyjnegoSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Kwalifikacja podatkowa odsetek za opŁnienie wŁspeŁnieniu Łwiadczenia - odsetki za opŁnienie :
 • Link: PrzychŁd byŁych i obecnych pracownikŁw w zwiŁzku z zapŁatŁ zalegŁych skŁadek na ubezpieczenia spoŁeczne i zdrowotne – interpretacja indywidualna Ministra FinansŁwSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Podatnik sam ustala datŁ wpŁywu wniosku do organu interpretacyjnego - interpretacja podatkowa:
 • Link: Stawka VAT na czynnoŁci wykonywane przez szkoŁySerwis BudŁetowy - OŁwiata - Dla prowadzŁcych szkoŁŁ lub przedszkole skŁadki ZUS jak za przedsiŁbiorcŁw - skŁadki ZUS, szkoŁa, system oŁwiaty:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - OŁwiata: Link: OŁwiataSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Charakter premii wypŁacanej pracownikom niebŁdŁcym nauczycielami - pracownik administracji, premia, szkoŁa: Link: Charakter premii wypŁacanej pracownikom niebŁdŁcym nauczycielamiSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Charakter premii wypŁacanej pracownikom niebŁdŁcym nauczycielami - pracownik administracji, premia, szkoŁa: Link: W szkole pracownikom administracji i obsŁugi wypŁacana jest premia, okreŁlona w regulaminie wynagradzania. Wynika z niego m.in., Łe przyznawana jest ona pracownikom, którzy wŁaŁciwie wykonujŁ swoje obowiŁzki, a w szczególnoŁci: terminowo i przy zachowaniu naleŁytej jakoŁci wykonujŁ przydzielone im zadania, przestrzegajŁ przepisów regulaminu pracy i ustalonego porzŁdku pracy oraz Serwis BudŁetowy - OŁwiata - Odpisy na ZFŁS dla nauczycieli w 2014 r. - odpis na ZFŁS dla nauczycieli, zakŁadowy fundusz ŁwiadczeŁ socjalnych: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Odpisy na ZFŁS dla nauczycieli w 2014 r.Serwis BudŁetowy - OŁwiata - Odpisy na ZFŁS dla nauczycieli w 2014 r. - odpis na ZFŁS dla nauczycieli, zakŁadowy fundusz ŁwiadczeŁ socjalnych: Link: W 2014 r. do ustalania odpisu na ZFŁS dla nauczycieli stosuje siŁ kwotŁ bazowŁ obowiŁzujŁcŁ w dniu 1 stycznia 2012 r. Tak wynika z ustawy o zmianie niektórych ustaw w zwiŁzku z realizacjŁ ustawy budŁetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1645). Jest to juŁ kolejny rok "zamroŁenia" odpisu Serwis BudŁetowy - OŁwiata - Nauczyciela na urlopie zdrowotnym moŁna zwolniŁ - urlop dla poratowania zdrowia, rozwiŁzanie stosunku pracy: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Nauczyciela na urlopie zdrowotnym moŁna zwolniŁSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Nauczyciela na urlopie zdrowotnym moŁna zwolniŁ - urlop dla poratowania zdrowia, rozwiŁzanie stosunku pracy: Link: ZŁoŁenie przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia lub korzystanie z takiego urlopu nie stanowi przeszkody do rozwiŁzania stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela. Serwis BudŁetowy - OŁwiata - Stawka VAT na czynnoŁci wykonywane przez szkoŁy - stawki VAT, szkoŁa: (...) Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Kwalifikacja podatkowa odsetek za opŁnienie wŁspeŁnieniu ŁwiadczeniaSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Stypendia naukowe dla mŁodych naukowcŁw a zwolnienie od podatku dochodowegoSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Wydatki niestanowiŁce kosztŁw uzyskania przychodŁw a zwolnienie uczelni z podatku dochodowego - odsetki za zwŁokŁ, zwolnienia od podatku dochodowego, naleŁnoŁci budŁetowe:
 • Link: Dla prowadzŁcych szkoŁŁ lub przedszkole skŁadki ZUS jak za przedsiŁbiorcŁwSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Stypendia naukowe dla mŁodych naukowcŁw a zwolnienie od podatku dochodowego - stypendia naukowe, zwolnienia od podatku dochodowego:
 • Link: Zwolnienie rodzicŁw z opŁat za przedszkoleSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Łwiadczenia finansowane że ŁrodkŁw ZFŁS w ksiŁgach jednostek oŁwiatowych - ZFŁS, jednostka budŁetowa, dziaŁalnoŁŁ oŁwiatowa:
 • Link: Wydatki niestanowiŁce kosztŁw uzyskania przychodŁw a zwolnienie uczelni z podatku dochodowegoSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Zwolnienie rodzicŁw z opŁat za przedszkole - opŁaty za przedszkole, ewidencja ksiŁgowa, jednostka budŁetowa:
 • Link: Odprawa z tytuŁu rozwiŁzania stosunku pracy z nauczycielem przez dyrektora szkoŁySerwis BudŁetowy - OŁwiata - Zakup lekŁw i materiaŁŁw opatrunkowych do gabinetu lekarskiego w szkole - szkoŁa podstawowa, zakup lekŁw:
 • Link: Łwiadczenia finansowane że ŁrodkŁw ZFŁS w ksiŁgach jednostek oŁwiatowychSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Odprawa z tytuŁu rozwiŁzania stosunku pracy z nauczycielem przez dyrektora szkoŁy - odprawy dla nauczycieli, Karta Nauczyciela:
 • Link: Rejestrowanie w kasie fiskalnej usŁugi Łwiadczonej dla pracownikŁwSerwis BudŁetowy - OŁwiata - „Trzynastka” po urlopie macierzyŁskim i rodzicielskim - urlop macierzyŁski, urlop rodzicielski, trzynastka:
 • Link: Zakup lekŁw i materiaŁŁw opatrunkowych do gabinetu lekarskiego w szkoleSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Rejestrowanie w kasie fiskalnej usŁugi Łwiadczonej dla pracownikŁw - kasa fiskalna, nauczyciel akademicki, legitymacja sŁuŁbowa:
 • Link: Urlop nauczyciela pozostajŁcego w stanie nieczynnymSerwis BudŁetowy - OŁwiata - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: „Trzynastka” po urlopie macierzyŁskim i rodzicielskimSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Urlop nauczyciela pozostajŁcego w stanie nieczynnym - urlop nauczyciela, urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za urlop:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury: Link: Instytucje kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Zwrot niewykorzystanej dotacji w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - instytucje kultury, dotacja, ksiŁgi rachunkowe: Link: Zwrot niewykorzystanej dotacji w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Zwrot niewykorzystanej dotacji w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - instytucje kultury, dotacja, ksiŁgi rachunkowe: Link: SamorzŁdowa instytucja kultury (biblioteka) otrzymaŁa w 2013 r. dotacjŁ na zakup wyposaŁenia. NiewykorzystanŁ czŁŁ dotacji zwróciŁa jeszcze w tym samym roku. Jak naleŁy ujŁŁ w ksiŁgach rachunkowych zwrot niewykorzystanej dotacji? Z przepisów art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h) ustawy o rachunkowoŁci wynika, iŁ koszty i przychody zwiŁzane z przekazaniem lub Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Wydatki zwiŁzane z jubileuszem dziaŁalnoŁci instytucji kultury - instytucja kultury, jubileusz: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Wydatki zwiŁzane z jubileuszem dziaŁalnoŁci instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Wydatki zwiŁzane z jubileuszem dziaŁalnoŁci instytucji kultury - instytucja kultury, jubileusz: .pl 53/1/0/5304.jpg" width="105" height="70" / Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Wydatki zwiŁzane z jubileuszem dziaŁalnoŁci instytucji kultury - instytucja kultury, jubileusz Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Wydatki zwiŁzane z jubileuszem dziaŁalnoŁci instytucji kultury - instytucja kultury, jubileusz: Link: W zwiŁzku z obchodami 100-lecia dziaŁalnoŁci instytucji kultury (biblioteki) zamówiliŁmy okolicznoŁciowe torby papierowe oraz zleciliŁmy wydruk ksiŁŁki opisujŁcej 100 lat naszej dziaŁalnoŁci. KsiŁŁki zostanŁ wrŁczone w ww. torbach najstarszym czytelnikom, wŁadzom miasta i powiatu oraz dyrektorom innych bibliotek. Ponadto zleciliŁmy osobie fizycznej nieprowadzŁcej dziaŁalnoŁci gospodarczej nakrŁcenie krótkiego filmu o naszej bibliotece Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Dotacja podmiotowa w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - instytucja kultury, dotacja podmiotowa, ksiŁgi rachunkowe: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Dotacja podmiotowa w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Dotacja podmiotowa w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - instytucja kultury, dotacja podmiotowa, ksiŁgi rachunkowe: Link: Instytucja kultury otrzymaŁa dotacjŁ podmiotowŁ. lub mogŁ byŁ z niej finansowane zakupy niskocennych przedmiotów odnoszonych w dacie zakupu w koszty zuŁycia materiaŁów? Podmioty tworzŁce instytucje kultury, zwane organizatorami, zobowiŁzane sŁ - na podstawie regulacji okreŁlonych w art. 12 ustawy z dnia 25 paŁdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaŁalnoŁci Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - WypŁata zapomogi losowej w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - ksiŁgi rachunkowe, instytucje kultury, zapomoga losowa: (...) Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy dla pracownika instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Zakup towarŁw przez podatnika zwolnionego z VAT od unijnego dostawcy - stawki VAT, instytucje kultury, zakup towarŁw:
 • Link: WypŁata zapomogi losowej w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy dla pracownika instytucji kultury - urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za urlop, instytucje kultury:
 • Link: Ewidencja dotacji na finansowanie zakupu instrumentŁw muzycznych w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Ewidencja nieodpŁatnego otrzymania zbiorŁw bibliotecznych - instytucja kultury, ksiŁgi rachunkowe, zbiory biblioteczne:
 • Link: Zakup towarŁw przez podatnika zwolnionego z VAT od unijnego dostawcySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Ewidencja dotacji na finansowanie zakupu instrumentŁw muzycznych w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - ksiŁgi rachunkowe, dotacje, instytucje kultury:
 • Link: Autorskie prawa majŁtkowe w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Zakup dzieŁ sztuki z otrzymanej na ten cel dotacji przez instytucjŁ kultury - instytucja kultury, dzieŁa sztuki, ewidencja ksiŁgowa:
 • Link: Ewidencja nieodpŁatnego otrzymania zbiorŁw bibliotecznychSerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Autorskie prawa majŁtkowe w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - autorskie prawa majŁtkowe, instytucja kultury, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Wsparcie finansowe przeznaczone na dziaŁalnoŁŁ statutowŁ instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Nagroda jubileuszowa dla pracownika instytucji kultury - nagroda jubileuszowa, instytucja kultury:
 • Link: Zakup dzieŁ sztuki z otrzymanej na ten cel dotacji przez instytucjŁ kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Wsparcie finansowe przeznaczone na dziaŁalnoŁŁ statutowŁ instytucji kultury - ksiŁgi rachunkowe, instytucja kultury, wsparcie finansowe:
 • Link: Plan kont w instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Dodatek staŁowy w podstawie wymiaru ŁwiadczeŁ chorobowych przysŁugujŁcych pracownikom instytucji kultury - dodatek staŁowy, instytucja kultury, wynagrodzenie chorobowe:
 • Link: Nagroda jubileuszowa dla pracownika instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Plan kont w instytucji kultury - plan kont, instytucje kultury:
 • Link: Zakup usŁug reklamowych Łwiadczonych przez Internet w ksiŁgach instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - lub bezpŁatny wstŁp do muzeum podlega VAT? - nieodpŁatne Łwiadczenie, podatek VAT:
 • Link: Dodatek staŁowy w podstawie wymiaru ŁwiadczeŁ chorobowych przysŁugujŁcych pracownikom instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Zakup usŁug reklamowych Łwiadczonych przez Internet w ksiŁgach instytucji kultury - instytucja kultury, baner reklamowy:
 • Link: Rozliczanie dochodŁw obcokrajowcŁw, ktŁrzy wykonujŁ dzieŁo w PolsceSerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Dofinansowanie do wynagrodzeŁ zagranicznych uczestnikŁw projektu otrzymane przez instytucjŁ kultury - instytucja kultury, dofinansowanie do wynagrodzeŁ:
 • Link: lub bezpŁatny wstŁp do muzeum podlega VAT?Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Rozliczanie dochodŁw obcokrajowcŁw, ktŁrzy wykonujŁ dzieŁo w Polsce - certyfikat rezydencji, opodatkowanie wynagrodzeŁ, umowy o dzieŁo:
 • Link: Ewidencja dotacji w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - ŁŁczenie bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury - biblioteki publiczne, instytucja kultury, ŁŁczenie bibliotek:
 • Link: Dofinansowanie do wynagrodzeŁ zagranicznych uczestnikŁw projektu otrzymane przez instytucjŁ kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Ewidencja dotacji w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - ksiŁgi rachunkowe, instytucje kultury, ewidencja dotacji:
 • Link: SamorzŁdowy szpital w formie spŁki kapitaŁowejSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - SP ZOZ jako jednostka organizacyjna gminy - SPZOZ, jednostka organizacyjna gminy:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia: Link: SŁuŁba zdrowiaSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Zasady ewidencji nieruchomoŁci otrzymanych od organu tworzŁcego do nieodpŁatnego uŁytkowania w sp zoz - sp zoz, ewidencja ŁrodkŁw trwaŁych, nieodpŁatne uŁytkowanie: Link: Zasady ewidencji nieruchomoŁci otrzymanych od organu tworzŁcego do nieodpŁatnego uŁytkowania w sp zozSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Zasady ewidencji nieruchomoŁci otrzymanych od organu tworzŁcego do nieodpŁatnego uŁytkowania w sp zoz - sp zoz, ewidencja ŁrodkŁw trwaŁych, nieodpŁatne uŁytkowanie: Link: Otrzymane do nieodpŁatnego uŁytkowania nieruchomoŁci gruntowe powinny zostaŁ wprowadzone do ewidencji Łrodków trwaŁych samodzielnego publicznego zakŁadu opieki zdrowotnej (sp zoz) w korespondencji z funduszem zaŁoŁycielskim w wartoŁci wynikajŁcej z decyzji wojewody. Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Ewidencja skutkŁw umorzenia zobowiŁzaŁ SP ZOZ w zwiŁzku z jego przeksztaŁceniem w spŁkŁ kapitaŁowŁ - sp zoz, przeksztaŁcenie szpitala: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Ewidencja skutkŁw umorzenia zobowiŁzaŁ SP ZOZ w zwiŁzku z jego przeksztaŁceniem w spŁkŁ kapitaŁowŁSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Ewidencja skutkŁw umorzenia zobowiŁzaŁ SP ZOZ w zwiŁzku z jego przeksztaŁceniem w spŁkŁ kapitaŁowŁ - sp zoz, przeksztaŁcenie szpitala: Link: W trakcie dziaŁalnoŁci sp zoz powstaŁo w stosunku do organu tworzŁcego zobowiŁzanie z tytuŁu poŁyczki udzielonej przez organ tworzŁcy, która zostaŁa wykorzystana przez szpital w latach poprzednich na sfinansowanie dziaŁalnoŁci bieŁŁcej. Jak w zwiŁzku z planowanym przeksztaŁceniem szpitala w spóŁkŁ kapitaŁowŁ naleŁy rozliczyŁ skutki umorzenia przez organ zaŁoŁycielski zobowiŁzaŁ Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - UpowaŁnienie skarbnika dla gŁŁwnego ksiŁgowego SP ZOZ - SP ZOZ, gŁŁwny ksiŁgowy, kontrasygnata: (...) Czytaj wiŁcej » Link: UpowaŁnienie skarbnika dla gŁŁwnego ksiŁgowego SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - UpowaŁnienie skarbnika dla gŁŁwnego ksiŁgowego SP ZOZ - SP ZOZ, gŁŁwny ksiŁgowy, kontrasygnata: Link: SP ZOZ samodzielnie (niezaleŁnie od gminy) prowadzi swojŁ dziaŁalnoŁŁ, z posiadanych Łrodków i uzyskiwanych przychodów (w tym gŁównie z Narodowego Funduszu Zdrowia) pokrywa koszty dziaŁalnoŁci i reguluje zobowiŁzania. Za prowadzenie tej dziaŁalnoŁci odpowiedzialnoŁŁ ponosi kierownik danej jednostki przed organem zaŁoŁycielskim. Jako odrŁbna od jednostki samorzŁdu terytorialnego osoba prawna, SP Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - SamorzŁdowy szpital w formie spŁki kapitaŁowej - szpital, podmiot leczniczy, spŁka kapitaŁowa: (...) Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: ŁŁczenie bibliotek publicznych z innymi instytucjami kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Strata na dziaŁalnoŁci zwolnionej od podatku nie moŁe obniŁaŁ dochodu podlegajŁcego opodatkowaniu - wyrok NSASerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - NZOZ jest podatnikiem CIT korzystajŁcym że zwolnienia od podatku - interpretacja ogŁlna MF - CIT, NZOZ, zwolnienie od podatku:
 • Link: SP ZOZ jako jednostka organizacyjna gminySerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Strata na dziaŁalnoŁci zwolnionej od podatku nie moŁe obniŁaŁ dochodu podlegajŁcego opodatkowaniu - wyrok NSA - dziaŁalnoŁŁ statutowa, podatek dochodowy:
 • Link: Zakup Łrodka trwaŁego z zysku SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Termin zarejestrowania sprzedaŁy usŁug medycznych w kasie fiskalnej - kasa fiskalna, SPZOZ, usŁugi medyczne:
 • Link: NZOZ jest podatnikiem CIT korzystajŁcym że zwolnienia od podatku - interpretacja ogŁlna MFSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Zakup Łrodka trwaŁego z zysku SP ZOZ - SP ZOZ, Łrodki trwaŁe:
 • Link: CzynnoŁci zwiŁzane z usŁugami w zakresie opieki medycznej a zwolnienie z VATSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Dotacja otrzymana na sfinansowanie e-biznesu wŁksiŁgach podmiotu leczniczego - podmiot leczniczy, dotacja, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Termin zarejestrowania sprzedaŁy usŁug medycznych w kasie fiskalnejSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - CzynnoŁci zwiŁzane z usŁugami w zakresie opieki medycznej a zwolnienie z VAT - SPZOZ, zwolnienie z VAT, dokumentacja medyczna:
 • Link: Rozliczenie dotacji od organu zaŁoŁycielskiego na rozbudowŁ ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Wynagrodzenie zmarŁego pracownika w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZ - ksiŁgi rachunkowe, SP ZOZ, wynagrodzenie zmarŁego pracownika:
 • Link: Dotacja otrzymana na sfinansowanie e-biznesu wŁksiŁgach podmiotu leczniczegoSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Rozliczenie dotacji od organu zaŁoŁycielskiego na rozbudowŁ ZOZ - SPZOZ, ewidencja ksiŁgowa, rozliczenie dotacji:
 • Link: Pokrycie straty w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Renta doŁywotnia dla pacjenta wypŁacana przez szpital - renta doŁywotnia, koszty uzyskania przychodu:
 • Link: Wynagrodzenie zmarŁego pracownika w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Pokrycie straty w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZ - ksiŁgi rachunkowe, SP ZOZ, pokrycie straty:
 • Link: Korekta bŁŁdnego ujŁcia otrzymanych w latach ubiegŁych dotacji na remonty w SPZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Likwidacja Łrodka trwaŁego przyjŁtego przez SP ZOZ na fundusz zaŁoŁycielski - SP ZOZ, Łrodki trwaŁe, fundusz zaŁoŁycielski:
 • Link: Renta doŁywotnia dla pacjenta wypŁacana przez szpitalSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Korekta bŁŁdnego ujŁcia otrzymanych w latach ubiegŁych dotacji na remonty w SPZOZ - SPZOZ, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Wynagrodzenie za dyŁury medyczne w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i okolicznoŁciowySerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Likwidacja Łrodka trwaŁego przyjŁtego przezSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Wynagrodzenie za dyŁury medyczne w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i okolicznoŁciowy - dyŁury medyczne, wynagrodzenie za urlop, urlop wypoczynkowy:
  SP ZOZ na fundusz zaŁoŁycielski
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe: Link: Jednostki i zakŁady budŁetoweSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Trzynastki dla pracownikŁw sfery budŁetowej - trzynastka, sfera budŁetowa: Link: Trzynastki dla pracownikŁw sfery budŁetowejSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Trzynastki dla pracownikŁw sfery budŁetowej - trzynastka, sfera budŁetowa: Link: Zasady nabywania prawa oraz ustalania wysokoŁci i wypŁacania wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki dla pracowników jednostek sfery budŁetowej okreŁla ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budŁetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144). Pracownik sfery budŁetowej nabywa prawo do peŁnego wynagrodzenia rocznego po Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Zwrot miesiŁcznej subwencji oŁwiatowej w ksiŁgach rachunkowych urzŁdu jednostki samorzŁdu terytorialnego - samorzŁd terytorialny, ksiŁgi rachunkowe, subwencja oŁwiatowa: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Zwrot miesiŁcznej subwencji oŁwiatowej w ksiŁgach rachunkowych urzŁdu jednostki samorzŁdu terytorialnegoSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Zwrot miesiŁcznej subwencji oŁwiatowej w ksiŁgach rachunkowych urzŁdu jednostki samorzŁdu terytorialnego - samorzŁd terytorialny, ksiŁgi rachunkowe, subwencja oŁwiatowa: .pl 52/1/0/5154.jpg" width="105" height="70" / Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Zwrot miesiŁcznej subwencji oŁwiatowej w ksiŁgach rachunkowych urzŁdu jednostki samorzŁdu terytorialnego - samorzŁd terytorialny, ksiŁgi rachunkowe, subwencja oŁwiatowa Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Zwrot miesiŁcznej subwencji oŁwiatowej w ksiŁgach rachunkowych urzŁdu jednostki samorzŁdu terytorialnego - samorzŁd terytorialny, ksiŁgi rachunkowe, subwencja oŁwiatowa: Link: Jak ujŁŁ w ksiŁgach rachunkowych urzŁdu jednostki samorzŁdu terytorialnego zwrot Łrodków pieniŁnych z tytuŁu subwencji oŁwiatowej, w sytuacji gdy urzŁd posiada odrŁbny od budŁetu rachunek bankowy? Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Prezentacja kwoty nadwyŁki ŁrodkŁw obrotowych w rachunku zyskŁw i strat zakŁadu budŁetowego - rachunek zyskŁw i strat, zakŁad budŁetowy, Łrodki obrotowe: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Prezentacja kwoty nadwyŁki ŁrodkŁw obrotowych w rachunku zyskŁw i strat zakŁadu budŁetowegoSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Prezentacja kwoty nadwyŁki ŁrodkŁw obrotowych w rachunku zyskŁw i strat zakŁadu budŁetowego - rachunek zyskŁw i strat, zakŁad budŁetowy, Łrodki obrotowe: Link: W przypadku zwolnienia samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego z obowiŁzku wpŁaty do budŁetu jednostki samorzŁdu terytorialnego wypracowanej nadwyŁki Łrodków obrotowych, kwotŁ nadwyŁki, która pozostaje w samorzŁdowym zakŁadzie budŁetowym, wykazuje siŁ w rachunku zysków i strat w pozycji D.III. "Inne przychody operacyjne". Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Wydatki strukturalne zwiŁzane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownikŁw - wydatki strukturalne, podnoszenie kwalifikacji zawodowych: (...) Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Wydatki na okulary korekcyjne dla pracownikŁwSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Odsetki za zwŁokŁ w zapŁacie skŁadek na PFRON w ksiŁgach jednostki budŁetowej - jednostka budŁetowa, ksiŁgi rachunkowe, odsetki za zwŁokŁ:
 • Link: Wydatki strukturalne zwiŁzane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownikŁwSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Wydatki na okulary korekcyjne dla pracownikŁw - okulary korekcyjne, klasyfikacja budŁetowa:
 • Link: Korekta odpisu na ZFŁS w ksiŁgach rachunkowych jednostki budŁetowejSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - ZakŁady budŁetowe a VAT - zakŁady budŁetowe, podatnik VAT, podatek VAT:
 • Link: Odsetki za zwŁokŁ w zapŁacie skŁadek na PFRON w ksiŁgach jednostki budŁetowejSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Korekta odpisu na ZFŁS w ksiŁgach rachunkowych jednostki budŁetowej - jednostka budŁetowa, ksiŁgi rachunkowe, korekta odpisu na ZFŁS:
 • Link: Zakupy dokonane poza terytorium Unii Europejskiej przez jednostki budŁetoweSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - PrzedŁuŁenie terminu obowiŁzywania zmian w klasyfikacji dochodŁw budŁetowych - dochody budŁetowe, klasyfikacja budŁetowa:
 • Link: ZakŁady budŁetowe a VATSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Zakupy dokonane poza terytorium Unii Europejskiej przez jednostki budŁetowe - jednostka budŁetowa, import towarŁw, rozliczenie VAT:
 • Link: TrybunaŁ SprawiedliwoŁci UE wypowie siŁ w sprawie podatku VAT w gminachSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - PobŁr zaliczki na podatek od wypŁacanych stypendiŁw - urzŁd gminy, stypendium, zaliczka na podatek:
 • Link: PrzedŁuŁenie terminu obowiŁzywania zmian w klasyfikacji dochodŁw budŁetowychSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - TrybunaŁ SprawiedliwoŁci UE wypowie siŁ w sprawie podatku VAT w gminach - gmina, podatnik VAT, podatek VAT:
 • Link: Ewidencja naleŁnoŁci z tytuŁu podatkŁw lokalnych w organie podatkowymSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Wykonywanie przez zakŁad budŁetowy zadania wŁasnego gminy nie podlega VAT - zakŁad budŁetowy, podatek VAT, zadania wŁasne gminy:
 • Link: PobŁr zaliczki na podatek od wypŁacanych stypendiŁwSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Ewidencja naleŁnoŁci z tytuŁu podatkŁw lokalnych w organie podatkowym - samorzŁd terytorialny, podatki lokalne, organy podatkowe:
 • Link: Jak rozwiŁzaŁ umowŁ o pracŁ z urzŁdnikiem?Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Przeniesienie pracownika samorzŁdowego do pracy w innym urzŁdzie - przeniesienie pracownika, pracownik samorzŁdowy:
 • Link: Wykonywanie przez zakŁad budŁetowy zadania wŁasnego gminy nie podlega VATSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Jak rozwiŁzaŁ umowŁ o pracŁ z urzŁdnikiem? - rozwiŁzanie umowy o pracŁ, urzŁdnik:
 • Link: Naliczanie i ewidencjonowanie odsetek od naleŁnoŁci budŁetowych o charakterze publicznoprawnymSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Kompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych pracownika samorzŁdowego - pracownik samorzŁdowy, godziny nadliczbowe:
 • Link: Przeniesienie pracownika samorzŁdowego do pracy w innym urzŁdzieSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Naliczanie i ewidencjonowanie odsetek od naleŁnoŁci budŁetowych o charakterze publicznoprawnym - jednostka budŁetowa, odsetki za zwŁokŁ, naleŁnoŁci budŁetowe:
 • Link: Korekta sprawozdania o wydatkach strukturalnych Rb-WSaSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - OgŁaszanie sprawozdaŁ finansowych instytucji kultury - sprawozdanie finansowe, instytucje kultury:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa: Link: SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowaSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Łrodki zgromadzone na rachunkach bankowych w sprawozdaniu Rb-N - sprawozdanie Rb-N, jednostka budŁetowa: Link: Łrodki zgromadzone na rachunkach bankowych w sprawozdaniu Rb-NSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Łrodki zgromadzone na rachunkach bankowych w sprawozdaniu Rb-N - sprawozdanie Rb-N, jednostka budŁetowa: .pl 5/0/535.jpg" width="105" height="70" / Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Łrodki zgromadzone na rachunkach bankowych w sprawozdaniu Rb-N - sprawozdanie Rb-N, jednostka budŁetowa Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Łrodki zgromadzone na rachunkach bankowych w sprawozdaniu Rb-N - sprawozdanie Rb-N, jednostka budŁetowa: Link: Na ostatni dzieŁ kaŁdego miesiŁca od Łrodków zgromadzonych na rachunku podstawowym jednostki budŁetowej (szkoŁy) oraz od Łrodków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów bank nalicza odsetki. lub w sprawozdaniu Rb-N w wierszu N3.2. "Depozyty na ŁŁdanie" w kolumnie 10 "Banki" jednostka powinna wykazywaŁ Łrodki pieniŁne zgromadzone na rachunkach bankowych wraz Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Nieprzekazany odpis na ZFŁS w sprawozdaniu Rb-Z - Rb-Z, odpis na ZFŁS: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Nieprzekazany odpis na ZFŁS w sprawozdaniuSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Nieprzekazany odpis na ZFŁS w sprawozdaniu Rb-Z - Rb-Z, odpis na ZFŁS:
Rb-Z
Link: WartoŁŁ odpisu podstawowego, która nie zostaŁa przekazana na rachunek zakŁadowego funduszu ŁwiadczeŁ socjalnych (ZFŁS) w ustawowo okreŁlonym terminie jest zobowiŁzaniem wymagalnym, podlegajŁcym wykazaniu w kwartalnym sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiŁzaŁ wedŁug tytuŁów dŁuŁnych oraz porŁczeŁ i gwarancji. Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Prezentacja zalegŁych wynagrodzeŁ nauczycieli w sprawozdaniu Rb-Z - wynagrodzenie nauczycieli, sprawozdanie Rb-Z, zalegŁe wynagrodzenie: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Prezentacja zalegŁych wynagrodzeŁ nauczycieli w sprawozdaniu Rb-ZSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Prezentacja zalegŁych wynagrodzeŁ nauczycieli w sprawozdaniu Rb-Z - wynagrodzenie nauczycieli, sprawozdanie Rb-Z, zalegŁe wynagrodzenie: Link: Z powodu braku Łrodków w szkole podstawowej (jednostce budŁetowej) nie wypŁacono czŁci wynagrodzeŁ z tytuŁu nadgodzin nauczycieli. W której pozycji sprawozdania Rb-Z ujŁŁ kwotŁ netto zalegŁych wynagrodzeŁ nauczycieli? Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Korekta sprawozdania o wydatkach strukturalnych Rb-WSa - wydatki strukturalne, Rb-WSa: (...) Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Kompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych pracownika samorzŁdowegoSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: ObowiŁzek sporzŁdzania sprawozdaŁ z wykonania budŁetu zadaniowegoSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Sprawozdania finansowe SPZOZ i NZOZ - sprawozdanie finansowe, NZOZ, SPZOZ:
 • Link: OgŁaszanie sprawozdaŁ finansowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - ObowiŁzek sporzŁdzania sprawozdaŁ z wykonania budŁetu zadaniowego - jednostki budŁetowe, budŁet zadaniowy:
 • Link: OdpowiedzialnoŁŁ za niezatwierdzenie sprawozdania finansowegoSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - RŁwnowartoŁŁ odpisŁw amortyzacyjnych od ŁrodkŁw trwaŁych otrzymanych nieodpŁatnie przez zakŁad budŁetowy w sprawozdaniu Rb-30S - zakŁad budŁetowy, odpisy amortyzacyjne, Rb-30S:
 • Link: Sprawozdania finansowe SPZOZ i NZOZSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - OdpowiedzialnoŁŁ za niezatwierdzenie sprawozdania finansowego - SP ZOZ, sprawozdanie finansowe:
 • Link: Zestawienie zmian w funduszu jednostek budŁetowych i samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowychSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - SporzŁdzenie rachunku zyskŁw i strat za 2012 r. wedŁug nowego wzoru - wzŁr rachunku zyskŁw i strat, jednostki budŁetowe:
 • Link: RŁwnowartoŁŁ odpisŁw amortyzacyjnych od ŁrodkŁw trwaŁych otrzymanych nieodpŁatnie przez zakŁad budŁetowy w sprawozdaniu Rb-30SSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Zestawienie zmian w funduszu jednostek budŁetowych i samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych - zakŁad budŁetowy, zestawienie zmian w funduszu:
 • Link: Prezentacja zmian w ukŁadzie i treŁci bilansu jednostek i zakŁadŁw budŁetowych za 2012 r.Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Prezentacja dofinansowania z UE w rachunku zyskŁw i strat samodzielnego publicznego zakŁadu opieki zdrowotnej - SP ZOZ, sprawozdanie finansowe, dofinansowanie z UE:
 • Link: SporzŁdzenie rachunku zyskŁw i strat za 2012 r. wedŁug nowego wzoruSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Prezentacja zmian w ukŁadzie i treŁci bilansu jednostek i zakŁadŁw budŁetowych za 2012 r. - jednostka budŁetowa, wzŁr bilansu:
 • Link: Dane uzupeŁniajŁce wykazywane w sprawozdaniu Rb-ZSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Wzajemne rozliczenia miŁdzy jednostkami w ewidencji i ŁŁcznym sprawozdaniu finansowym - wzajemne rozliczenia, sprawozdanie finansowe:
 • Link: Prezentacja dofinansowania z UE w rachunku zyskŁw i strat samodzielnego publicznego zakŁadu opieki zdrowotnejSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Dane uzupeŁniajŁce wykazywane w sprawozdaniu Rb-Z - Rb-Z, jednostka samorzŁdu terytorialnego:
 • Link: zŁoŁenie kwartalnych sprawozdaŁ Rb-70 za IV kwartaŁ 2013 r. - ...
Link: wiŁcej »www.GOFIN.pl: .pl images/boxy/zt_sz.png) repeat-x scroll 0pt 0pt transparent; height: 30px; text-align: left; font-weight: bold; font-size: 10pt; color: #f4c400;" Przydatne linki

Tabela:


.pl images/kreska2_przydatne_linki.p
ng');background-repeat:repeat-x;
text-align: center;" Portal Podatkowo-KsiŁgowy Link: www.GOFIN.plwww.PIT.Gofin.pl: Link: www.PrawoPracy.Gofin.pl: www.PIT.Gofin.pl Link: www.PrawoPracy.Gofin.plwww.Bilans.Gofin.pl: Link: www.Podatki.Gofin.pl: www.Bilans.Gofin.pl Link: www.Podatki.Gofin.plwww.Rachunkowosc.Gofin.pl: Link: www.Rachunkowosc.Gofin.plwww.Firma.Gofin.pl: Link: www.Firma.Gofin.plwww.PrawnikRadzi.Gofin.pl: Link: www.PrawnikRadzi.Gofin.plwww.Zasilki.Gofin.pl: Link: www.Zasilki.Gofin.plwww.Druki.Gofin.pl: .pl images/kreska2_przydatne_linki.p
ng');background-repeat:repeat-x;
text-align: center;" NarzŁdzia KsiŁgowego Link: www.Druki.Gofin.plwww.Przepisy.Gofin.pl: Link: www.Przepisy.Gofin.plwww.Wskazniki.Gofin.pl: Link: www.Wskazniki.Gofin.plwww.Forum.Gofin.pl: Link: www.Forum.Gofin.plwww.Klasyfikacje.Gofin.pl: - Link: Klasyfikacjewww.WszystkoDlaKsiegowych.pl: Link: www.WszystkoDlaKsiegowych.plwww.Kalkulatory.Gofin.pl: Link: www.Kalkulatory.Gofin.plwww.Przepisy.Gofin .pl - Kodeksy: - Link: Kodeksywww.Podpowiada.Gofin.pl: Link: www.Podpowiada.Gofin.plwww.Terminy.Gofin.pl: Link: www.Terminy.Gofin.plwww.AutowFirmie.pl: .pl images/kreska2_przydatne_linki.p
ng');background-repeat:repeat-x;
text-align: center;" Serwisy specjalistyczne Link: www.AutowFirmie.plwww.PodatekDochodowy.pl: Link: www.PodatekDochodowy.plwww.SrodkiTrwale.pl: Link: www.SrodkiTrwale.plwww.Czas-Pracy.pl: Link: www.Czas-Pracy.plwww.PodatekodNieruchomosci.pl: Link: www.PodatekodNieruchomosci.plwww.StawkiVAT.pl: Link: www.StawkiVAT.plwww.EmeryturyiRenty.pl: Link: www.EmeryturyiRenty.plwww.PodatekPCC.pl: Link: www.PodatekPCC.plwww.UmowyCywilnoprawne.pl: Link: www.UmowyCywilnoprawne.plwww.KalkulatoryPodatkowe.pl: Link: www.KalkulatoryPodatkowe.plwww.PodatekVAT.pl: Link: www.PodatekVAT.plwww.UmowyoPrace.pl: Link: www.UmowyoPrace.plwww.KasaFiskalna.pl: Link: www.KasaFiskalna.plwww.PodatkiLokalne.pl: Link: www.PodatkiLokalne.plwww.UrlopyPracownicze.pl: Link: www.UrlopyPracownicze.plwww.KodeksCywilny.pl: Link: www.KodeksCywilny.plwww.PoradnikKsiegowego.pl: Link: www.PoradnikKsiegowego.plwww.UrlopyWychowawcze.pl: Link: www.UrlopyWychowawcze.plwww.KodeksPracy.pl: Link: www.KodeksPracy.plwww.PoradyPodatkowe.pl: Link: www.PoradyPodatkowe.plwww.VademecumBHP.pl: Link: www.VademecumBHP.plKodeksSpolek.pl: Link: www.KodeksSpolek.plwww.Prawnik-Rodzinny.pl: Link: www.Prawnik-Rodzinny.plwww.VademecumKadrowego.pl: Link: www.VademecumKadrowego.plwww.KontrolaSkarbowa.pl: Link: www.KontrolaSkarbowa.plwww.PrzepisyPrawne.pl: Link: www.PrzepisyPrawne.plwww.VademecumKsiegowego.pl: Link: www.VademecumKsiegowego.plwww.LeasingFinansowy.pl: Link: www.LeasingFinansowy.plwww.RozliczeniaPodatkowe.pl: Link: www.RozliczeniaPodatkowe.plwww.VademecumPodatnika.pl: Link: www.VademecumPodatnika.plwww.LeasingOperacyjny.pl: Link: www.LeasingOperacyjny.plwww.RozliczenieDelegacji.pl: Link: www.RozliczenieDelegacji.plwww.ZakladamyFirme.pl: Link: www.ZakladamyFirme.plwww.OdliczeniaVAT.pl: Link: www.OdliczeniaVAT.plwww.RozliczenieWynagrodzenia.pl:
Link: www.RozliczenieWynagrodzenia.plwww.ZasilekChorobowy.pl: Link: www.ZasilekChorobowy.plwww.OrdynacjaPodatkowa.pl: Link: www.OrdynacjaPodatkowa.plwww.ReprezentacjaiReklama.pl: Link: www.ReprezentacjaiReklama.plwww.ZasilekMacierzynski.pl: Link: www.ZasilekMacierzynski.plwww.PlanKont.pl: Link: www.PlanKont.plwww.SerwisBudzetowy.pl: Link: www.Zasilki.pl: www.SerwisBudzetowy.pl Link: www.Zasilki.plwww.PodatekAkcyzowy.pl: Link: www.PodatekAkcyzowy.plwww.SkladkaZUS.pl: Link: www.SkladkaZUS.plwww.ZFSS.pl: Link: www.ZFSS.plDarmowy program PIT Gofin 2013 - www.pit.gofin.pl: TERMINARZ BUDŁETOWY styczeŁ 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Link: 10 11 12 13 14 15 Link: 16 17 18 19 Link: 20 21 Link: 22 Link: 23 24 25 26 Link: 27 Link: 28 29 Link: 30 Link: 31 luty 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 Link: 3 Link: 4 Link: 5 Link: 6 Link: 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 Link: 14 15 16 Link: 17 Link: 18 Link: 19 Link: 20 Link: 21 22 23 Link: 24 Link: 25 26 27 Link: 28 marzec 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 Link: 3 4 5 Link: 6 7 8 9 Link: 10 Link: 11 Link: 12 13 Link: 14 15 16 Link: 17 Link: 18 19 Link: 20 Link: 21 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 30 Link: 31 kwiecieŁ 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 Link: 7 Link: 8 9 Link: 10 11 12 13 Link: 14 Link: 15 Link: 16 17 Link: 18 19 20 21 Link: 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 Link: 30 maj 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Link: 12 13 14 Link: 15 16 17 18 Link: 19 Link: 20 Link: 21 22 23 24 25 Link: 26 27 Link: 28 29 30 31 czerwiec 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 14 15 Link: 16 17 Link: 18 19 Link: 20 21 22 Link: 23 24 Link: 25 26 27 28 29 Link: 30 lipiec 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 Link: 8 9 Link: 10 11 12 13 Link: 14 Link: 15 Link: 16 17 Link: 18 19 20 Link: 21 Link: 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 Link: 30 Link: 31 sierpieŁ 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 Link: 8 9 10 Link: 11 Link: 12 13 Link: 14 15 16 17 Link: 18 19 Link: 20 Link: 21 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 30 31 wrzesieŁ 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 14 Link: 15 16 17 Link: 18 19 20 21 Link: 22 23 24 Link: 25 26 27 28 Link: 29 30 paŁdziernik 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 Link: 8 9 Link: 10 11 12 Link: 13 Link: 14 Link: 15 Link: 16 17 18 19 Link: 20 Link: 21 Link: 22 23 24 25 26 Link: 27 Link: 28 29 Link: 30 Link: 31 listopad 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 Link: 14 15 16 Link: 17 Link: 18 19 Link: 20 Link: 21 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 30 grudzieŁ 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 14 Link: 15 16 17 Link: 18 19 20 21 Link: 22 23 24 25 26 27 28 Link: 29 Link: 30 31

Tabela:

Link: I Link: II Link: III Link: IV Link: V Link: VI Link: VII Link: VIII Link: IX Link: X Link: XI Link: XII

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: Wzajemne rozliczenia miŁdzy jednostkami w ewidencji i ŁŁcznym sprawozdaniu finansowymSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: zŁoŁenie rocznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za 2013 r. - jednostki ...

10.01.2014 (piŁtek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-27S, Rb-28S za grudzieŁ 2013 r. - ...
 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodŁw budŁetu paŁstwa ...

03.02.2014 (poniedziaŁek)

20.03.2014 (czwartek)

 • Link: zŁoŁenie kwartalnych sprawozdaŁ Rb-Z, Rb-N za IV kwartaŁ 2013 r. ...

18.03.2014 (wtorek)

 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZUS za IV kwartaŁ 2013 r. - ...

07.04.2014 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za luty ...

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

08.04.2014 (wtorek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za I kwartaŁ 2014 r. - ...
 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

12.05.2014 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-27S, Rb-28S za kwiecieŁ 2014 r. - ...
 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartaŁ 2014 r. ...

10.06.2014 (wtorek)

10.07.2014 (czwartek)

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-27S, Rb-28S za maj 2014 r. - ...

08.07.2014 (wtorek)

 • Link: zŁoŁenie pŁrocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej Rb-BZ2 ...

08.08.2014 (piŁtek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...
 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

10.09.2014 (Łroda)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie pŁrocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budŁetowej ...
 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za III kwartaŁ 2014 r. ...

08.10.2014 (Łroda)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-27S, Rb-28S za sierpieŁ 2014 r. - ...

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

10.10.2014 (piŁtek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW,Rb-28 Programy, Rb-28NW ...
 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

10.11.2014 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-27S, Rb-28S za paŁdziernik 2014 r. - ...
 • Link: PodrŁe sŁuŁbowe w 2013 r.

10.12.2014 (Łroda)

Link: Darmowy program BILANS Gofin 2013 - www.bilans.gofin.pl: Darmowy program PIT Gofin 2013 - www.pit.gofin.pl Link: Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl: Darmowy program BILANS Gofin 2013 - www.bilans.gofin.pl Link: Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofi
n.pl:
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Link: NEWSLETTERY: Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofi
n.pl
Link: Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl: .pl images/newslettery_swl.png" style="border: 0px none;" / NEWSLETTERY Link: RachunkowoŁŁ finansowa, budŁetowa, w przykŁadach liczbowych ...: .pl images/be_swl.gif" style="border: 0px none;" / Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl Link: Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego: RachunkowoŁŁ finansowa, budŁetowa, w przykŁadach liczbowych ...

Tabela:

.pl images/trojkat.gif" class="Trojkat" / TEMATY W ZASOBACH PŁATNYCH Link: zobacz ofertŁ prenumeraty Link: Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego: www.sgk.gofin.pl RachunkowoŁŁ budŁetowa: Link: Dokumenty ksiŁgowe dotyczŁce roku poprzedniego w ksiŁgach zakŁadu budŁetowego: RachunkowoŁŁ budŁetowa (197 tematŁw) - Link: Dokumenty ksiŁgowe dotyczŁce roku poprzedniego w ksiŁgach zakŁadu budŁetowegoAktywa otrzymane przez instytucjŁ gospodarki budŁetowej od organu zaŁoŁycielskiego jako pierwsze wyposaŁenie: - Link: Aktywa otrzymane przez instytucjŁ gospodarki budŁetowej od organu zaŁoŁycielskiego jako pierwsze wyposaŁeniePrzekazanie realizowanej inwestycji przez instytucjŁ kultury do urzŁdu marszaŁkowskiego: - Link: Przekazanie realizowanej inwestycji przez instytucjŁ kultury do urzŁdu marszaŁkowskiegoWydatki niewygasajŁce w bilansie z wykonania budŁetu: - Link: Wydatki niewygasajŁce w bilansie z wykonania budŁetuNowe zasady sporzŁdzania i przekazywania sprawozdaŁ budŁetowych: - Link: Nowe zasady sporzŁdzania i przekazywania sprawozdaŁ budŁetowychTerminarz budŁetowy na marzec 2014 r., po uwzglŁdnieniu zmian: - Link: Terminarz budŁetowy na marzec 2014 r., po uwzglŁdnieniu zmianFaktura zakupu otrzymana przez SP ZOZ w styczniu 2014 r., dotyczŁca usŁugi wykonanej w grudniu 2013 r.: - Link: Faktura zakupu otrzymana przez SP ZOZ w styczniu 2014 r., dotyczŁca usŁugi wykonanej w grudniu 2013 r.NieruchomoŁci otrzymane nieodpŁatnie przez SP ZOZ od organu zaŁoŁycielskiego na podstawie umowy uŁyczenia: - Link: NieruchomoŁci otrzymane nieodpŁatnie przez SP ZOZ od organu zaŁoŁycielskiego na podstawie umowy uŁyczeniaPrezentacja kwoty nadwyŁki ŁrodkŁw obrotowych w rachunku zyskŁw i strat zakŁadu budŁetowego: - Link: Prezentacja kwoty nadwyŁki ŁrodkŁw obrotowych w rachunku zyskŁw i strat zakŁadu budŁetowegoSerwis GŁŁwnego KsiŁgowego: Link: Gazeta Podatkowa on-line: zobacz wszystkie »
Link: Gazeta Podatkowa on-line: www.gazetapodatkowa.pl RachunkowoŁŁ dla kaŁdego: Link: Badanie sprawozdania finansowego przez biegŁego rewidenta: RachunkowoŁŁ dla kaŁdego (881 tematŁw) - Link: Badanie sprawozdania finansowego przez biegŁego rewidentaNazwa spŁki na sprawozdaniu finansowym: - Link: Nazwa spŁki na sprawozdaniu finansowymRŁnice kursowe od naleŁnoŁci zagranicznej: - Link: RŁnice kursowe od naleŁnoŁci zagranicznejKorekta kosztŁw przy ratalnym opŁacaniu ubezpieczenia: - Link: Korekta kosztŁw przy ratalnym opŁacaniu ubezpieczeniaAnaliza sytuacji majŁtkowej i finansowej: - Link: Analiza sytuacji majŁtkowej i finansowejSprzedaŁ samochodu a rozliczenie kosztŁw jego ubezpieczenia: - Link: SprzedaŁ samochodu a rozliczenie kosztŁw jego ubezpieczeniaGazeta Podatkowa: Link: DRUKI.gofin .pl - BezpŁatne druki aktywne z moŁliwoŁciŁ zapisu.: zobacz wszystkie » GOFIN PODPOWIADA

Darmowe druki aktywne

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-27S, Rb-28S za listopad 2014 r. - ...
 • Link: Wynagrodzenia w 2014 r.
 • Link: Kiedy i jak zmieniŁ formŁ prawnŁ prowadzonej dziaŁalnoŁci?
Link: wiŁcej » DRUKI

Kompleksowe opracowania tematyczne

Link: Sprawozdania finansowe jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych i jednostek samorzŁdu terytorialnego: DRUKI.gofin .pl - BezpŁatne druki aktywne z moŁliwoŁciŁ zapisu." /
 • Link: Bilans jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowegoRachunek zyskŁw i strat jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego (wariant porŁwnawczy): Link: Rachunek zyskŁw i strat jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego (wariant porŁwnawczy)Zestawienie zmian w funduszu jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego: Link: Zestawienie zmian w funduszu jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowegoSprawozdawczoŁŁ budŁetowa:
 • Link: Sprawozdania finansowe jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych i jednostek samorzŁdu terytorialnegoBilans jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego:
 • Link: Rb-N – Kwartalne sprawozdanie o stanie naleŁnoŁci oraz wybranych aktywŁw finansowych: Rb-Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ wedŁug tytuŁŁw dŁuŁnych oraz gwarancji i porŁczeŁ Link: Rb-ZN – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ oraz naleŁnoŁci Skarbu PaŁstwa z tytuŁu wykonywania przez jednostki samorzŁdu terytorialnego zadaŁ zleconych: Rb-N – Kwartalne sprawozdanie o stanie naleŁnoŁci oraz wybranych aktywŁw finansowych Link: Rb-27 – Sprawozdanie z wykonania planu dochodŁw budŁetowych: Rb-ZN – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ oraz naleŁnoŁci Skarbu PaŁstwa z tytuŁu wykonywania przez jednostki samorzŁdu terytorialnego zadaŁ zleconych Link: Rb-28 – Sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw budŁetu paŁstwa: Rb-27 – Sprawozdanie z wykonania planu dochodŁw budŁetowych Link: Rb-30S – Sprawozdanie z wykonania planŁw finansowych samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych: Rb-28 – Sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw budŁetu paŁstwa Link: Podatek od towarŁw iŁusŁug: Rb-30S – Sprawozdanie z wykonania planŁw finansowych samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych
 • Link: SprawozdawczoŁŁ budŁetowaRb-Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ wedŁug tytuŁŁw dŁuŁnych oraz gwarancji i porŁczeŁ:
Link: wiŁcej » WSKAŁNIKI

NarzŁdzia ksiŁgowego i kadrowego

 • Link: Podatek dochodowyRachunkowoŁŁ:
 • Link: Podatek od towarŁw iŁusŁugPodatek dochodowy:
 • Link: Prawo pracySkŁadki ZUS:
 • Link: RachunkowoŁŁPrawo pracy:
 • Link: ZasiŁki i inne ŁwiadczeniaOdsetki za zwŁokŁ:
 • Link: SkŁadki ZUSZasiŁki i inne Łwiadczenia:
 • Link: Inne dane i wskaŁniki dlaŁprzedsiŁbiorcŁwKalkulator odsetek od zalegŁoŁci podatkowych:
 • Link: Odsetki za zwŁokŁInne dane i wskaŁniki dlaŁprzedsiŁbiorcŁw:
Link: wiŁcej » KALKULATORY

BieŁŁce wskaŁniki wraz z archiwum

 • Link: Kalkulator odsetek ustawowychKalkulator odsetek umownych/wŁasnych:
 • Link: Kalkulator odsetek od zalegŁoŁci podatkowychKalkulator odsetek ustawowych:
 • Link: Kalkulator odsetek maksymalnychKalkulator wynagrodzeŁ:
 • Link: Kalkulator odsetek umownych/wŁasnychKalkulator odsetek maksymalnych:
 • Link: RachunkowoŁŁ
Link: wiŁcej » PRZEPISY PRAWNE

Klasyfikacje z wyszukiwarkŁ kodŁw

 • Link: Kalkulator wynagrodzeŁUstawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowoŁci:
 • Link: Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowoŁciRozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczegŁlnych zasad rachunkowoŁci oraz planŁw kont dla budŁetu paŁstwa, budŁetŁw jednostek samorzŁdu terytorialnego, jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych, paŁstwowych funduszy celowych oraz paŁstwowych jednostek budŁetowych majŁcych siedzibŁ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
 • Link: Zasady prowadzenia rachunkowoŁci
 • Link: RozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczegŁlnych zasad rachunkowoŁci oraz planŁw kont dla budŁetu paŁstwa, budŁetŁw jednostek samorzŁdu terytorialnego, jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych, paŁstwowych funduszy celowych oraz paŁstwowych jednostek budŁetowych majŁcych siedzibŁ poza granicami Rzeczypospolitej PolskiejRozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegŁowej klasyfikacji dochodŁw, wydatkŁw, przychodŁw i rozchodŁw oraz ŁrodkŁw pochodzŁcych że ŁrŁdeŁ zagranicznych: Link: RozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegŁowej klasyfikacji dochodŁw, wydatkŁw, przychodŁw i rozchodŁw oraz ŁrodkŁw pochodzŁcych że ŁrŁdeŁ zagranicznychUstawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych: Link: Inne
 • Link: RachunkowoŁŁ budŁetowa
 • Link: Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznychUstawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaŁalnoŁci kulturalnej:
 • Link: Finanse publiczne
 • Link: Ustawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaŁalnoŁci kulturalnejUstawa z dnia 15.04.2011 r. o dziaŁalnoŁci leczniczej:
 • Link: Instytucje kultury
 • Link: Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o dziaŁalnoŁci leczniczejPKWiU - Polska Klasyfikacja WyrobŁw i UsŁug:
 • Link: Ochrona zdrowia
Link: wiŁcej » Klasyfikacje

Ustawy, rozporzŁdzenia - teksty ujednolicone

 • Link: Klasyfikacja ŁrodkŁw TrwaŁych wraz że stawkami amortyzacyjnymiPKD - Polska Klasyfikacja DziaŁalnoŁci:
 • Link: Polska Klasyfikacja WyrobŁw i UsŁugKŁT - Klasyfikacja ŁrodkŁw TrwaŁych wraz że stawkami amortyzacyjnymi:
 • Link: Klasyfikacja zawodŁw i specjalnoŁciPKOB - Polska Klasyfikacja ObiektŁw Budowlanych:
 • Link: Polska Klasyfikacja DziaŁalnoŁciKZiS - Klasyfikacja zawodŁw i specjalnoŁci:
 • Link: Polska Klasyfikacja ObiektŁw BudowlanychKSIŁGOWANIE FAKTUR POLNE:
FORUM - RachunkowoŁŁ

Portal Podatkowo-KsiŁgowy

Link: RachunkowoŁŁ Link: KSIŁGOWANIE FAKTUR POLNE: KSIŁGOWANIE FAKTUR POLNE lub MOŁNA KSIŁGOWAŁ FAKTURY VAT ZAKUPU NA PODSTAWIE PK W JEDNOSTCE BUDŁETOWEJ Link: wiŁcej »PODATEK ZRYCZAŁTOWANY: Link: PODATEK ZRYCZAŁTOWANY: PODATEK ZRYCZAŁTOWANY JesteŁmy jednostka budŁetowŁ, w czerwcu 2013 byŁa podpisana umowa o dzieŁo na kwotŁ 183,00 zŁ. ZostaŁ zastosowany podatek zryczaŁtowany. lub my moglismy taki podatek zastosowaŁ? WystawiŁ PIT-11 dla tej (...) Link: wiŁcej »Zwrot ŁrodkŁw: Link: Zwrot ŁrodkŁw: Zwrot ŁrodkŁw Jak zaksiŁgowaŁ z jednostce budŁetowej zwrot niewykorzystanych ŁrodkŁw że szkoŁy na konto Gminy? Link: wiŁcej »Sklep internetowy - sklep.gofin.pl:

Tabela:

Link: Sklep internetowy - sklep.gofin.pl: .pl images/poleoferta/winieta_2014_0
1.gif" width="130" height="100" border="0" / Sklep internetowy - sklep.gofin.pl Sklep internetowy - sklep.gofin.pl:
Link: .pl images/poleoferta/winieta_2014_0
2.gif" width="514" height="100" border="0" / Sklep internetowy - sklep.gofin.pl Sklep internetowy - sklep.gofin.pl:
Link: Sklep internetowy - sklep.gofin.pl: .pl images/poleoferta/winieta_2014_0
3.gif" width="350" height="100" border="0" / Sklep internetowy - sklep.gofin.pl Komplety z rabatami i nagrodami w prenumeracie na caŁy 2014 r. - sklep.gofin.pl:
Komplety promocyjne Czasopisma i Gazeta Wydawnictwa internetowe Inne produkty i usŁugi Link: - Komplety z rabatami i nagrodamikpl. nr 1 z 16% rabatem i nagrodami - sklep.gofin.pl:
w prenumeracie na caŁy 2014 r.:
Link: kpl. kpl. nr 2 z 12% rabatem i nagrodami - sklep.gofin.pl: nr 1 z 16% rabatem i nagrodami Link: kpl. kpl. nr 3 z 6% rabatem i nagrodami - sklep.gofin.pl: nr 2 z 12% rabatem i nagrodami Link: kpl. Komplety z nagrodami w prenumeracie na IV-XII 2014 r. - sklep.gofin.pl: nr 3 z 6% rabatem i nagrodami Link: - Komplety z nagrodamikpl. nr 1 z nagrodami - sklep.gofin.pl:
w prenumeracie na IV-XII 2014 r.:
Link: kpl. kpl. nr 2 z nagrodami - sklep.gofin.pl: nr 1 z nagrodami Link: kpl. kpl. nr 3 z nagrodami - sklep.gofin.pl: nr 2 z nagrodami Link: kpl. Czasopisma - sklep.gofin.pl: nr 3 z nagrodami - Link: CzasopismaBiuletyn Informacyjny - sklep.gofin.pl: Link: Biuletyn InformacyjnyUbezpieczenia i Prawo Pracy - sklep.gofin.pl: Link: Ubezpieczenia i Prawo PracyPoradnik VAT - sklep.gofin.pl: Link: Poradnik VATPrzeglŁd Podatku Dochodowego - sklep.gofin.pl: Link: PrzeglŁd Podatku DochodowegoZeszyty Metodyczne RachunkowoŁci - sklep.gofin.pl: Link: Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁciGazeta Podatkowa - sklep.gofin.pl: - Link: Gazeta PodatkowaSerwis GŁŁwnego KsiŁgowego - sklep.gofin.pl: - Link: Serwis GŁŁwnego KsiŁgowegoCzasopisma KsiŁgowych on-line - sklep.gofin.pl: Link: (zobacz film) - Link: Czasopisma KsiŁgowych on-lineSerwis GŁŁwnego KsiŁgowego - sklep.gofin.pl: Link: (zobacz film) Komentarz w kodzie strony: <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl internetowy-serwis-glownego-ksie
gowego,2,2790,114.html" >Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego</a>&lt;/div>
;</div></div&gt; <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl czasopisma-ksiegowych-on-line-20
13,1,115.html" title="Czasopisma KsiŁgowych on-line - sklep.gofin.pl">Czasopisma KsiŁgowych on-line</a></div><
;/div></div>
Biuletyn Informacyjny on-line - sklep.gofin.pl:Link: Biuletyn Informacyjny on-lineUbezpieczenia i Prawo Pracy on-line - sklep.gofin.pl: Link: Ubezpieczenia i Prawo Pracy on-linePoradnik VAT on-line - sklep.gofin.pl: Link: Poradnik VAT on-linePrzeglŁd Podatku Dochodowego on-line - sklep.gofin.pl: Link: PrzeglŁd Podatku Dochodowego on-lineZeszyty Metodyczne RachunkowoŁci on-line - sklep.gofin.pl: Link: Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁci on-lineGazeta Podatkowa on-line - sklep.gofin.pl: - Link: Gazeta Podatkowa on-lineProgram DRUKI Gofin 2014 - sklep.gofin.pl: Link: (zobacz film) - Link: Program DRUKI Gofin 2014KsiŁŁki 2014 - Rabat do 35% - sklep.gofin.pl: - Link: KsiŁŁki 2014 - Rabat do 35%Dodatki do czasopism 2014 - sklep.gofin.pl: - Link: Dodatki do czasopism 2014Segregatory i boksy do czasopism - sklep.gofin.pl: - Link: Segregatory i boksy do czasopismCzasopisma 2013 -50% - sklep.gofin.pl: - Link: Czasopisma 2013 -50%Dodatki do czasopism 2013 -50% - sklep.gofin.pl: - Link: Dodatki do czasopism 2013 -50%Reklama: - Link: ReklamaPoligrafia: , Link: PoligrafiaWydawnictwo Podatkowe GOFIN: Link: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Link: Biuro ObsŁugi Klienta - gofin.pl: Link: Egzemplarz bezpŁatny - PoznajProdukty.gofin.pl: Biuro ObsŁugi Klienta » Link: Przewodnik Prenumeratora - PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
:
ZamŁw egzemplarz bezpŁatny »
Link: Sklep internetowy - sklep.gofin.pl: Przewodnik Prenumeratora » Link: podatki, VAT, PIT, rachunkowoŁŁ, prawo pracy, skŁadki, ZUS, zasiŁki, emerytury - GOFIN.pl: Sklep internetowy » Link: Sklep: podatki, VAT, PIT, rachunkowoŁŁ, prawo pracy, skŁadki, ZUS, zasiŁki, emerytury - GOFIN.pl Link: SklepForum Dyskusyjne: Link: ForumGazeta Podatkowa:
Dyskusyjne
Link: GazetaCzasopisma KsiŁgowych:
Podatkowa
Link: CzasopismaSGK - Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego:
KsiŁgowych
Link: Serwis GŁŁwnegoPortal Podatkowo-KsiŁgowy - www.gofin.pl:
KsiŁgowego
Link: GOFIN.PLO Wydawnictwie - gofin.pl:

Forum aktywnych ksiŁgowych

wtorek, 18 marca 2014 r.

Link: gofin Link: sgk Link: czasopisma Link: forum Link: sklep Link: gazeta podatkowa Link: O WydawnictwieKsiŁgowi stawiajŁ na GOFIN - poznaj.gofin.pl: Link: KsiŁgowi stawiajŁ na GOFINSklep internetowy - sklep.gofin.pl: Link: Sklep internetowyPoznaj nasze produkty wydawnicze - poznaj.gofin.pl: Link: Poznaj.GOFIN.plRegulamin SerwisŁw Tematycznych: Link: RegulaminReklama - reklama.gofin.pl: Link: ReklamaNewslettery - newslettery.gofin.pl: Link: NewsletteryKontakt - gofin.pl: Link: KontaktPolityka prywatnoŁci - gofin.pl: Link: Polityka prywatnoŁci Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 GorzŁw Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60 Komentarz w kodzie strony: BBelements AdServer one2many code Komentarz w kodzie strony: HowTo: All the ad codes must be above this code! Komentarz w kodzie strony: HowTo: It is good idea to place this code just below the last ad code. Komentarz w kodzie strony: ==== SLIDER ===== Link: .pl slider/przycisk_rozwin/03_2014_1
5_1-zakladka_rozwin.png" / pokaŁ .pl slider/03_2014_15_1-zakladka_zmi
any_w_przepisach.png) no-repeat;" Komentarz w kodzie strony: ==== SLIDER =====
wwwPreview v3.6 z lutego 2014: 7 komentarzy; 338 opisów; 419 linków; 25 skrótów; 26 obrazków; 4 ważnych słów; 87043 znaków.
Strona gŁŁwna:

Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

Link: .com please/showit/5222/1/1/30/?typko
du=img" width="750" height="100" style="border-width:0" /
jednostki budŁetowe, rachunkowoŁŁ budŁetowa, sprawozdawczoŁŁ budŁetowa, budŁetŁwka

Link: www.SerwisBudzetowy.pl

Link: .pl images/stopka/logo.png" / GOFIN.PL

Tabela:

Link: Strona gŁŁwnaAktualnoŁci: Link: AktualnoŁciOŁwiata: Link: OŁwiataInstytucje kultury: Link: Instytucje kulturySŁuŁba zdrowia: Link: SŁuŁba zdrowiaJednostki i zakŁady budŁetowe:

Tabela:

Link: Jednostki i zakŁady budŁetoweSprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa: Link: SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowaPORADNIK KSIŁGOWEGO: Link: Gofin podpowiada - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: PORADNIK KSIŁGOWEGO Link: GOFIN.PL

Tabela:

Link: Gofin podpowiadaDruki GOFIN - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: DrukiWskaŁniki i stawki - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: WskaŁnikiTerminy rozliczeŁ - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: TerminyKalkulatory - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: KalkulatoryPrzepisy prawne - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: Przepisy prawneKlasyfikacje - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: KlasyfikacjeForum - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: ForumSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci:

Link: AktualnoŁciSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Nowe rozporzŁdzenie w sprawie sprawozdawczoŁci budŁetowej - sprawozdawczoŁŁ budŁetowa:

Link: Nowe rozporzŁdzenie w sprawie sprawozdawczoŁci budŁetowejSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Nowe rozporzŁdzenie w sprawie sprawozdawczoŁci budŁetowej - sprawozdawczoŁŁ budŁetowa:

Link: W Dzienniku Ustaw z 23 stycznia 2014 r. poz. 119 opublikowano rozporzŁdzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczoŁci budŁetowej. Najbardziej istotnŁ zmianŁ, jakŁ wprowadza nowe rozporzŁdzenie, jest rezygnacja z przekazywania wiŁkszoŁci sprawozdaŁ w formie pisemnej. WedŁug nowych przepisów kierownicy jednostek bŁdŁ przekazywaŁ do zarzŁdu Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - OgŁoszono tekst jednolity Karty Nauczyciela - karta nauczyciela: (...) Czytaj wiŁcej »

Link: OgŁoszono tekst jednolity Karty NauczycielaSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - OgŁoszono tekst jednolity Karty Nauczyciela - karta nauczyciela:

Link: W Dzienniku Ustaw z 12 lutego 2014 r. pod poz. 191 opublikowano obwieszczenie MarszaŁka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogŁoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela. Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Nowelizacja ustawy o VAT zmieniajŁca zasady odliczania VAT od samochodŁw przyjŁta przez Sejm - odliczanie VAT, VAT od samochodŁw: (...) Czytaj wiŁcej »
Link: Nowelizacja ustawy o VAT zmieniajŁca zasady odliczania VAT od samochodŁw przyjŁta przez SejmSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Nowelizacja ustawy o VAT zmieniajŁca zasady odliczania VAT od samochodŁw przyjŁta przez Sejm - odliczanie VAT, VAT od samochodŁw:
Link: W dniu 28 stycznia 2014 r. Rada Ministrów przyjŁa projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usŁug oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja tą zostaŁa w szybkim tempie uchwalona przez Sejm (w dniu 7 lutego br.) i przekazana do Senatu. Ustawa tą ma wprowadziŁ nowe zasady odliczania i rozliczania VAT w odniesieniu do wszystkich wydatków dotyczŁcych samochodów Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - RŁwnowartoŁŁ odpisu aktualizujŁcego naleŁnoŁŁ stanowi przychŁd podatkowy w momencie ustania przyczyny, dla ktŁrej utworzono ten odpis – wyrok WSA - odpis aktualizujŁcy, przychŁd podatkowy: (...) Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: PrzychŁd byŁych i obecnych pracownikŁw w zwiŁzku z zapŁatŁ zalegŁych skŁadek na ubezpieczenia spoŁeczne i zdrowotne – interpretacja indywidualna Ministra FinansŁwSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Podatnik sam ustala datŁ wpŁywu wniosku do organu interpretacyjnego - interpretacja podatkowa:

 • Link: RŁwnowartoŁŁ odpisu aktualizujŁcego naleŁnoŁŁ stanowi przychŁd podatkowy w momencie ustania przyczyny, dla ktŁrej utworzono ten odpis – wyrok WSASerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - PrzychŁd byŁych i obecnych pracownikŁw w zwiŁzku z zapŁatŁ zalegŁych skŁadek na ubezpieczenia spoŁeczne i zdrowotne – interpretacja indywidualna Ministra FinansŁw - skŁadki na ubezpieczenia, zaliczka na podatek dochodowy:
 • Link: Kwalifikacja podatkowa odsetek za opŁnienie w speŁnieniu ŁwiadczeniaSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Korekty odpisŁw amortyzacyjnych w zwiŁzku z otrzymaniem dotacji nie trzeba dokonywaŁ wstecz - dotacja, Łrodek trwaŁy, odpisy amortyzacyjne:
 • Link: Podatnik sam ustala datŁ wpŁywu wniosku do organu interpretacyjnegoSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Kwalifikacja podatkowa odsetek za opŁnienie w speŁnieniu Łwiadczenia - odsetki za opŁnienie :

 • Link: Nowe przepisy VAT a "stare" interpretacjeSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - OgŁoszenie ustawy budŁetowej na rok 2014 - ustawa budŁetowa:
 • Link: Korekty odpisŁw amortyzacyjnych w zwiŁzku z otrzymaniem dotacji nie trzeba dokonywaŁ wsteczSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Nowe przepisy VAT a :

 • Link: OpŁaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane przez gminy a VAT – interpretacja indywidualna Ministra FinansŁwSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Dokumenty rozliczeniowe za styczeŁ br. pŁatnicy przesyŁajŁ tylko w nowej wersji programu PŁATNIK - program pŁatnik, dokumenty rozliczeniowe:

 • Link: OgŁoszenie ustawy budŁetowej na rok 2014Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - OpŁaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane przez gminy a VAT – interpretacja indywidualna Ministra FinansŁw - odpady komunalne, gmina, podatek VAT:
 • Link: ObowiŁzek odŁnieŁania dachŁwSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - BŁdŁ zmiany w odliczaniu VAT przy nabyciu paliwa - odliczenie VAT, samochŁd, nabycie paliwa:
 • Link: Dokumenty rozliczeniowe za styczeŁ br. pŁatnicy przesyŁajŁ tylko w nowej wersji programu PŁATNIKSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - ObowiŁzek odŁnieŁania dachŁw - odŁnieŁanie dachŁw, obowiŁzek odŁnieŁania :
 • Link: Nie trzeba pŁaciŁ fiskusowi odsetek do 8,70 zŁSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: BŁdŁ zmiany w odliczaniu VAT przy nabyciu paliwaSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Nie trzeba pŁaciŁ fiskusowi odsetek do 8,70 zŁ - odsetki za zwŁokŁ, zalegŁoŁŁ podatkowa, zapŁata podatku:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - OŁwiata: Link: OŁwiataSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Nauczyciela na urlopie zdrowotnym moŁna zwolniŁ - urlop dla poratowania zdrowia, rozwiŁzanie stosunku pracy: Link: Nauczyciela na urlopie zdrowotnym moŁna zwolniŁSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Nauczyciela na urlopie zdrowotnym moŁna zwolniŁ - urlop dla poratowania zdrowia, rozwiŁzanie stosunku pracy: Link: ZŁoŁenie przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia lub korzystanie z takiego urlopu nie stanowi przeszkody do rozwiŁzania stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela. Serwis BudŁetowy - OŁwiata - Stawka VAT na czynnoŁci wykonywane przez szkoŁy - stawki VAT, szkoŁa: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Stawka VAT na czynnoŁci wykonywane przez szkoŁySerwis BudŁetowy - OŁwiata - Stawka VAT na czynnoŁci wykonywane przez szkoŁy - stawki VAT, szkoŁa: Link: Zanim wskaŁemy, jakie stawki VAT naleŁy stosowaŁ do czynnoŁci wykonywanych przez szkoŁy, trzeba przypomnieŁ, Łe jeszcze do niedawna dominowaŁ poglŁd, iŁ jednostki budŁetowe sŁ odrŁbnymi od gminy podatnikami VAT. Zatem o ile nie wystŁpowaŁy jako organy wŁadzy publicznej w zakresie zadaŁ naŁoŁonych odrŁbnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostaŁy Serwis BudŁetowy - OŁwiata - Dla prowadzŁcych szkoŁŁ lub przedszkole skŁadki ZUS jak za przedsiŁbiorcŁw - skŁadki ZUS, szkoŁa, system oŁwiaty: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Dla prowadzŁcych szkoŁŁ lub przedszkole skŁadki ZUS jak za przedsiŁbiorcŁwSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Dla prowadzŁcych szkoŁŁ lub przedszkole skŁadki ZUS jak za przedsiŁbiorcŁw - skŁadki ZUS, szkoŁa, system oŁwiaty: Link: Od 1 stycznia 2014 r. osoby fizyczne prowadzŁce na podstawie przepisów o systemie oŁwiaty publicznŁ lub niepublicznŁ szkoŁŁ bŁdŁ innŁ formŁ wychowania przedszkolnego, bŁdŁ musiaŁy pŁaciŁ skŁadki ZUS na takich samych zasadach jak przedsiŁbiorcy. Od tego dnia za osobŁ prowadzŁcŁ pozarolniczŁ dziaŁalnoŁŁ bŁdzie bowiem uwaŁana osoba prowadzŁca publicznŁ lub niepublicznŁ szkoŁŁ, Serwis BudŁetowy - OŁwiata - Stypendia naukowe dla mŁodych naukowcŁw a zwolnienie od podatku dochodowego - stypendia naukowe, zwolnienia od podatku dochodowego: (...) Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Wydatki niestanowiŁce kosztŁw uzyskania przychodŁw a zwolnienie uczelni z podatku dochodowegoSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Zwolnienie rodzicŁw z opŁat za przedszkole - opŁaty za przedszkole, ewidencja ksiŁgowa, jednostka budŁetowa:
 • Link: Stypendia naukowe dla mŁodych naukowcŁw a zwolnienie od podatku dochodowegoSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Wydatki niestanowiŁce kosztŁw uzyskania przychodŁw a zwolnienie uczelni z podatku dochodowego - odsetki za zwŁokŁ, zwolnienia od podatku dochodowego, naleŁnoŁci budŁetowe:
 • Link: Łwiadczenia finansowane że ŁrodkŁw ZFŁS w ksiŁgach jednostek oŁwiatowychSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Odprawa z tytuŁu rozwiŁzania stosunku pracy z nauczycielem przez dyrektora szkoŁy - odprawy dla nauczycieli, Karta Nauczyciela:
 • Link: Zwolnienie rodzicŁw z opŁat za przedszkoleSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Łwiadczenia finansowane że ŁrodkŁw ZFŁS w ksiŁgach jednostek oŁwiatowych - ZFŁS, jednostka budŁetowa, dziaŁalnoŁŁ oŁwiatowa:
 • Link: Zakup lekŁw i materiaŁŁw opatrunkowych do gabinetu lekarskiego w szkoleSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Rejestrowanie w kasie fiskalnej usŁugi Łwiadczonej dla pracownikŁw - kasa fiskalna, nauczyciel akademicki, legitymacja sŁuŁbowa:
 • Link: Odprawa z tytuŁu rozwiŁzania stosunku pracy z nauczycielem przez dyrektora szkoŁySerwis BudŁetowy - OŁwiata - Zakup lekŁw i materiaŁŁw opatrunkowych do gabinetu lekarskiego w szkole - szkoŁa podstawowa, zakup lekŁw:
 • Link: „Trzynastka” po urlopie macierzyŁskim i rodzicielskimSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Urlop nauczyciela pozostajŁcego w stanie nieczynnym - urlop nauczyciela, urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za urlop:
 • Link: Rejestrowanie w kasie fiskalnej usŁugi Łwiadczonej dla pracownikŁwSerwis BudŁetowy - OŁwiata - „Trzynastka” po urlopie macierzyŁskim i rodzicielskim - urlop macierzyŁski, urlop rodzicielski, trzynastka:
 • Link: Zwolnienie od podatku ŁwiadczeŁ z ZFŁS dla emerytŁw przejŁtych z innego zakŁadu pracySerwis BudŁetowy - OŁwiata - Zwolnienie od podatku CIT szkŁ i innych instytucji prowadzŁcych dziaŁalnoŁŁ oŁwiatowŁ - CIT, zwolnienie od podatku, dziaŁalnoŁŁ oŁwiatowa:
 • Link: Urlop nauczyciela pozostajŁcego w stanie nieczynnymSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Zwolnienie od podatku ŁwiadczeŁ z ZFŁS dla emerytŁw przejŁtych z innego zakŁadu pracy - zfŁs, zwolnienie od podatku, karta nauczyciela, szkoŁa:
 • Link: OpŁata za kontrolŁ ŁywnoŁci w szkolnej stoŁŁwceSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Rozliczenie dotacji u prowadzŁcego niepublicznŁ szkoŁŁ - dotacja, ksiŁga przychodŁw i rozchodŁw, szkoŁa niepubliczna:
 • Link: Zwolnienie od podatku CIT szkŁ i innych instytucji prowadzŁcych dziaŁalnoŁŁ oŁwiatowŁSerwis BudŁetowy - OŁwiata - OpŁata za kontrolŁ ŁywnoŁci w szkolnej stoŁŁwce - klasyfikacja budŁetowa, kontrola ŁywnoŁci, szkolna stoŁŁwka:
 • Link: Zmiana wymiaru etatu nauczyciela mianowanegoSerwis BudŁetowy - OŁwiata - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Rozliczenie dotacji u prowadzŁcego niepublicznŁ szkoŁŁSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Zmiana wymiaru etatu nauczyciela mianowanego - nauczyciel mianowany, wymiar etatu:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury: Link: Instytucje kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Wydatki zwiŁzane z jubileuszem dziaŁalnoŁci instytucji kultury - instytucja kultury, jubileusz: Link: Wydatki zwiŁzane z jubileuszem dziaŁalnoŁci instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Wydatki zwiŁzane z jubileuszem dziaŁalnoŁci instytucji kultury - instytucja kultury, jubileusz: .pl 53/1/0/5304.jpg" width="105" height="70" / Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Wydatki zwiŁzane z jubileuszem dziaŁalnoŁci instytucji kultury - instytucja kultury, jubileusz Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Wydatki zwiŁzane z jubileuszem dziaŁalnoŁci instytucji kultury - instytucja kultury, jubileusz: Link: W zwiŁzku z obchodami 100-lecia dziaŁalnoŁci instytucji kultury (biblioteki) zamówiliŁmy okolicznoŁciowe torby papierowe oraz zleciliŁmy wydruk ksiŁŁki opisujŁcej 100 lat naszej dziaŁalnoŁci. KsiŁŁki zostanŁ wrŁczone w ww. torbach najstarszym czytelnikom, wŁadzom miasta i powiatu oraz dyrektorom innych bibliotek. Ponadto zleciliŁmy osobie fizycznej nieprowadzŁcej dziaŁalnoŁci gospodarczej nakrŁcenie krótkiego filmu o naszej bibliotece Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Dotacja podmiotowa w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - instytucja kultury, dotacja podmiotowa, ksiŁgi rachunkowe: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Dotacja podmiotowa w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Dotacja podmiotowa w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - instytucja kultury, dotacja podmiotowa, ksiŁgi rachunkowe: Link: Instytucja kultury otrzymaŁa dotacjŁ podmiotowŁ. lub mogŁ byŁ z niej finansowane zakupy niskocennych przedmiotów odnoszonych w dacie zakupu w koszty zuŁycia materiaŁów? Podmioty tworzŁce instytucje kultury, zwane organizatorami, zobowiŁzane sŁ - na podstawie regulacji okreŁlonych w art. 12 ustawy z dnia 25 paŁdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaŁalnoŁci Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - WypŁata zapomogi losowej w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - ksiŁgi rachunkowe, instytucje kultury, zapomoga losowa: (...) Czytaj wiŁcej » Link: WypŁata zapomogi losowej w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - WypŁata zapomogi losowej w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - ksiŁgi rachunkowe, instytucje kultury, zapomoga losowa: Link: Instytucja kultury zamierza wypŁaciŁ pracownikowi zapomogŁ losowŁ że Łrodków obrotowych. W jaki sposób przebiegaŁ powinno ksiŁgowanie tej operacji? Ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespoŁu 4. Zapomoga to bezzwrotna pomoc finansowa w postaci jednorazowego Łwiadczenia pieniŁnego majŁcego na celu wsparcie finansowe osoby, która z przyczyn od siebie niezaleŁnych znalazŁa siŁ w trudnej sytuacji Łyciowej. WypŁata zapomogi że Łrodków obrotowych jest najczŁciej Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy dla pracownika instytucji kultury - urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za urlop, instytucje kultury: (...) Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Zakup towarŁw przez podatnika zwolnionego z VAT od unijnego dostawcySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Ewidencja dotacji na finansowanie zakupu instrumentŁw muzycznych w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - ksiŁgi rachunkowe, dotacje, instytucje kultury:
 • Link: Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy dla pracownika instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Zakup towarŁw przez podatnika zwolnionego z VAT od unijnego dostawcy - stawki VAT, instytucje kultury, zakup towarŁw:
 • Link: Ewidencja nieodpŁatnego otrzymania zbiorŁw bibliotecznychSerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Autorskie prawa majŁtkowe w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - autorskie prawa majŁtkowe, instytucja kultury, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Ewidencja dotacji na finansowanie zakupu instrumentŁw muzycznych w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Ewidencja nieodpŁatnego otrzymania zbiorŁw bibliotecznych - instytucja kultury, ksiŁgi rachunkowe, zbiory biblioteczne:
 • Link: Zakup dzieŁ sztuki z otrzymanej na ten cel dotacji przez instytucjŁ kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Wsparcie finansowe przeznaczone na dziaŁalnoŁŁ statutowŁ instytucji kultury - ksiŁgi rachunkowe, instytucja kultury, wsparcie finansowe:
 • Link: Autorskie prawa majŁtkowe w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Zakup dzieŁ sztuki z otrzymanej na ten cel dotacji przez instytucjŁ kultury - instytucja kultury, dzieŁa sztuki, ewidencja ksiŁgowa:
 • Link: Nagroda jubileuszowa dla pracownika instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Plan kont w instytucji kultury - plan kont, instytucje kultury:
 • Link: Wsparcie finansowe przeznaczone na dziaŁalnoŁŁ statutowŁ instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Nagroda jubileuszowa dla pracownika instytucji kultury - nagroda jubileuszowa, instytucja kultury:
 • Link: Dodatek staŁowy w podstawie wymiaru ŁwiadczeŁ chorobowych przysŁugujŁcych pracownikom instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Zakup usŁug reklamowych Łwiadczonych przez Internet w ksiŁgach instytucji kultury - instytucja kultury, baner reklamowy:
 • Link: Plan kont w instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Dodatek staŁowy w podstawie wymiaru ŁwiadczeŁ chorobowych przysŁugujŁcych pracownikom instytucji kultury - dodatek staŁowy, instytucja kultury, wynagrodzenie chorobowe:
 • Link: lub bezpŁatny wstŁp do muzeum podlega VAT?Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Rozliczanie dochodŁw obcokrajowcŁw, ktŁrzy wykonujŁ dzieŁo w Polsce - certyfikat rezydencji, opodatkowanie wynagrodzeŁ, umowy o dzieŁo:
 • Link: Zakup usŁug reklamowych Łwiadczonych przez Internet w ksiŁgach instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - lub bezpŁatny wstŁp do muzeum podlega VAT? - nieodpŁatne Łwiadczenie, podatek VAT:
 • Link: Dofinansowanie do wynagrodzeŁ zagranicznych uczestnikŁw projektu otrzymane przez instytucjŁ kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Ewidencja dotacji w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - ksiŁgi rachunkowe, instytucje kultury, ewidencja dotacji:
 • Link: Rozliczanie dochodŁw obcokrajowcŁw, ktŁrzy wykonujŁ dzieŁo w PolsceSerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Dofinansowanie do wynagrodzeŁ zagranicznych uczestnikŁw projektu otrzymane przez instytucjŁ kultury - instytucja kultury, dofinansowanie do wynagrodzeŁ:
 • Link: ŁŁczenie bibliotek publicznych z innymi instytucjami kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Ewidencja dotacji w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - ŁŁczenie bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury - biblioteki publiczne, instytucja kultury, ŁŁczenie bibliotek:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia: Link: SŁuŁba zdrowiaSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - SamorzŁdowy szpital w formie spŁki kapitaŁowej - szpital, podmiot leczniczy, spŁka kapitaŁowa: Link: SamorzŁdowy szpital w formie spŁki kapitaŁowejSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - SamorzŁdowy szpital w formie spŁki kapitaŁowej - szpital, podmiot leczniczy, spŁka kapitaŁowa: Link: Jednostka samorzŁdu terytorialnego moŁe utworzyŁ i prowadziŁ podmiot leczniczy w formie spóŁki kapitaŁowej i jednostki budŁetowej (art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy). SamorzŁdy mogŁ równieŁ przystŁpowaŁ do spóŁki kapitaŁowej wykonujŁcej dziaŁalnoŁŁ leczniczŁ (art. 6 ust. 8 ustawy). Liczba komunalnych podmiotów leczniczych (przede wszystkim szpitali) dziaŁajŁcych w formie spóŁki kapitaŁowej Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - SP ZOZ jako jednostka organizacyjna gminy - SPZOZ, jednostka organizacyjna gminy: (...) Czytaj wiŁcej » Link: SP ZOZ jako jednostka organizacyjna gminySerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - SP ZOZ jako jednostka organizacyjna gminy - SPZOZ, jednostka organizacyjna gminy: Link: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzŁdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 że zm.) nie definiuje pojŁcia gminnej jednostki organizacyjnej. Jednak powiŁzania organizacyjne zakŁadów opieki zdrowotnej z gminŁ dajŁ podstawŁ prawnŁ do kwalifikacji zakŁadów opieki zdrowotnej utworzonych przez gminŁ do gminnych jednostek organizacyjnych. Taki Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Strata na dziaŁalnoŁci zwolnionej od podatku nie moŁe obniŁaŁ dochodu podlegajŁcego opodatkowaniu - wyrok NSA - dziaŁalnoŁŁ statutowa, podatek dochodowy: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Strata na dziaŁalnoŁci zwolnionej od podatku nie moŁe obniŁaŁ dochodu podlegajŁcego opodatkowaniu - wyrok NSASerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Strata na dziaŁalnoŁci zwolnionej od podatku nie moŁe obniŁaŁ dochodu podlegajŁcego opodatkowaniu - wyrok NSA - dziaŁalnoŁŁ statutowa, podatek dochodowy: Link: Podatnik, który uzyska ujemny wynik finansowy na dziaŁalnoŁci statutowej, której dochody sŁ wolne od podatku dochodowego, nie moŁe przy ustalaniu dochodów (straty) podatkowych uwzglŁdniŁ przychodów oraz kosztów uzyskania tych przychodów że ŁródeŁ przychodów, z których dochody sŁ wolne od podatku. Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - NZOZ jest podatnikiem CIT korzystajŁcym że zwolnienia od podatku - interpretacja ogŁlna MF - CIT, NZOZ, zwolnienie od podatku: (...) Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Zakup Łrodka trwaŁego z zysku SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Termin zarejestrowania sprzedaŁy usŁug medycznych w kasie fiskalnej - kasa fiskalna, SPZOZ, usŁugi medyczne:
 • Link: NZOZ jest podatnikiem CIT korzystajŁcym że zwolnienia od podatku - interpretacja ogŁlna MFSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Zakup Łrodka trwaŁego z zysku SP ZOZ - SP ZOZ, Łrodki trwaŁe:
 • Link: CzynnoŁci zwiŁzane z usŁugami w zakresie opieki medycznej a zwolnienie z VATSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Dotacja otrzymana na sfinansowanie e-biznesu wŁksiŁgach podmiotu leczniczego - podmiot leczniczy, dotacja, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Termin zarejestrowania sprzedaŁy usŁug medycznych w kasie fiskalnejSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - CzynnoŁci zwiŁzane z usŁugami w zakresie opieki medycznej a zwolnienie z VAT - SPZOZ, zwolnienie z VAT, dokumentacja medyczna:
 • Link: Rozliczenie dotacji od organu zaŁoŁycielskiego na rozbudowŁ ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Wynagrodzenie zmarŁego pracownika w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZ - ksiŁgi rachunkowe, SP ZOZ, wynagrodzenie zmarŁego pracownika:
 • Link: Dotacja otrzymana na sfinansowanie e-biznesu wŁksiŁgach podmiotu leczniczegoSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Rozliczenie dotacji od organu zaŁoŁycielskiego na rozbudowŁ ZOZ - SPZOZ, ewidencja ksiŁgowa, rozliczenie dotacji:
 • Link: Pokrycie straty w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Renta doŁywotnia dla pacjenta wypŁacana przez szpital - renta doŁywotnia, koszty uzyskania przychodu:
 • Link: Wynagrodzenie zmarŁego pracownika w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Pokrycie straty w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZ - ksiŁgi rachunkowe, SP ZOZ, pokrycie straty:
 • Link: Korekta bŁŁdnego ujŁcia otrzymanych w latach ubiegŁych dotacji na remonty w SPZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Likwidacja Łrodka trwaŁego przyjŁtego przez SP ZOZ na fundusz zaŁoŁycielski - SP ZOZ, Łrodki trwaŁe, fundusz zaŁoŁycielski:
 • Link: Renta doŁywotnia dla pacjenta wypŁacana przez szpitalSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Korekta bŁŁdnego ujŁcia otrzymanych w latach ubiegŁych dotacji na remonty w SPZOZ - SPZOZ, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Wynagrodzenie za dyŁury medyczne w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i okolicznoŁciowySerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Modernizacja budynku otrzymanego w nieodpŁatne uŁytkowanie w SP ZOZ - SP ZOZ, modernizacja budynku, wartoŁŁ poczŁtkowa:
 • Link: Likwidacja Łrodka trwaŁego przyjŁtego przezSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Wynagrodzenie za dyŁury medyczne w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i okolicznoŁciowy - dyŁury medyczne, wynagrodzenie za urlop, urlop wypoczynkowy:
  SP ZOZ na fundusz zaŁoŁycielski
 • Link: TrybunaŁ SprawiedliwoŁci UE wypowie siŁ w sprawie podatku VAT w gminachSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - PobŁr zaliczki na podatek od wypŁacanych stypendiŁw - urzŁd gminy, stypendium, zaliczka na podatek:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe: Link: Jednostki i zakŁady budŁetoweSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - ZakŁady budŁetowe a VAT - zakŁady budŁetowe, podatnik VAT, podatek VAT: Link: ZakŁady budŁetowe a VATSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - ZakŁady budŁetowe a VAT - zakŁady budŁetowe, podatnik VAT, podatek VAT: Link: ZakŁad budŁetowy wykonuje zarówno czynnoŁci opodatkowane, jak i nieopodatkowane VAT. lub od wydatków wspólnych, takich jak np. zakup materiaŁów biurowych, moŁemy odliczaŁ podatek VAT w caŁoŁci? Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Zakupy dokonane poza terytorium Unii Europejskiej przez jednostki budŁetowe - jednostka budŁetowa, import towarŁw, rozliczenie VAT: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Zakupy dokonane poza terytorium Unii Europejskiej przez jednostki budŁetoweSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Zakupy dokonane poza terytorium Unii Europejskiej przez jednostki budŁetowe - jednostka budŁetowa, import towarŁw, rozliczenie VAT: Link: Jednostka budŁetowa sektora finansów publicznych, która nie posiada osobowoŁci prawnej, nie prowadzi dziaŁalnoŁci gospodarczej i nie jest pŁatnikiem podatku VAT, zamierza dokonaŁ zakupu w kraju spoza terytorium Unii Europejskiej. lub w zwiŁzku z tym bŁdziemy musieli ponieŁŁ opŁaty dodatkowe zwiŁzane z dostawŁ (np. podatek VAT, opŁata celna) oraz zŁoŁyŁ Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - PrzedŁuŁenie terminu obowiŁzywania zmian w klasyfikacji dochodŁw budŁetowych - dochody budŁetowe, klasyfikacja budŁetowa: (...) Czytaj wiŁcej » Link: PrzedŁuŁenie terminu obowiŁzywania zmian w klasyfikacji dochodŁw budŁetowychSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - PrzedŁuŁenie terminu obowiŁzywania zmian w klasyfikacji dochodŁw budŁetowych - dochody budŁetowe, klasyfikacja budŁetowa: Link: W Dzienniku Ustaw z 9 grudnia 2013 r., pod poz. 1487, opublikowano rozporzŁdzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany rozporzŁdzenia zmieniajŁcego rozporzŁdzenie w sprawie szczegóŁowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz Łrodków pochodzŁcych że ŁródeŁ zagranicznych. Nowe rozporzŁdzenie przedŁuŁa do 31 grudnia 2014 r. okres obowiŁzywania - w wybranych dziaŁach klasyfikacji budŁetowej - rozdziaŁów umoŁliwiajŁcych klasyfikowanie dochodów budŁetowych, które Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - TrybunaŁ SprawiedliwoŁci UE wypowie siŁ w sprawie podatku VAT w gminach - gmina, podatnik VAT, podatek VAT: (...) Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Modernizacja budynku otrzymanego w nieodpŁatne uŁytkowanie w SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Ewidencja naleŁnoŁci z tytuŁu podatkŁw lokalnych w organie podatkowymSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Wykonywanie przez zakŁad budŁetowy zadania wŁasnego gminy nie podlega VAT - zakŁad budŁetowy, podatek VAT, zadania wŁasne gminy:
 • Link: PobŁr zaliczki na podatek od wypŁacanych stypendiŁwSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Ewidencja naleŁnoŁci z tytuŁu podatkŁw lokalnych w organie podatkowym - samorzŁd terytorialny, podatki lokalne, organy podatkowe:
 • Link: Jak rozwiŁzaŁ umowŁ o pracŁ z urzŁdnikiem?Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Przeniesienie pracownika samorzŁdowego do pracy w innym urzŁdzie - przeniesienie pracownika, pracownik samorzŁdowy:
 • Link: Wykonywanie przez zakŁad budŁetowy zadania wŁasnego gminy nie podlega VATSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Jak rozwiŁzaŁ umowŁ o pracŁ z urzŁdnikiem? - rozwiŁzanie umowy o pracŁ, urzŁdnik:
 • Link: Naliczanie i ewidencjonowanie odsetek od naleŁnoŁci budŁetowych o charakterze publicznoprawnymSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Kompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych pracownika samorzŁdowego - pracownik samorzŁdowy, godziny nadliczbowe:
 • Link: Przeniesienie pracownika samorzŁdowego do pracy w innym urzŁdzieSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Naliczanie i ewidencjonowanie odsetek od naleŁnoŁci budŁetowych o charakterze publicznoprawnym - jednostka budŁetowa, odsetki za zwŁokŁ, naleŁnoŁci budŁetowe:
 • Link: Nagroda jubileuszowa prokuratora a urlop bezpŁatnySerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Klasyfikacja wydatkŁw ponoszonych przez gminŁ na zakup umundurowania dla OSP - klasyfikacja budŁetowa, gmina, OSP, umundurowanie:
 • Link: Kompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych pracownika samorzŁdowegoSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Nagroda jubileuszowa prokuratora a urlop bezpŁatny - urlop bezpŁatny, nagroda jubileuszowa:
 • Link: Ewidencja odpisŁw amortyzacyjnych w zakŁadzie budŁetowym na koncie 760Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Klasyfikacja paragrafowa wypŁaty odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiŁzanie stosunku pracy - klasyfikacja budŁetowa, jednostka budŁetowa, wypŁata odszkodowania:
 • Link: Klasyfikacja wydatkŁw ponoszonych przez gminŁ na zakup umundurowania dla OSPSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Ewidencja odpisŁw amortyzacyjnych w zakŁadzie budŁetowym na koncie 760 - zakŁad budŁetowy, odpisy amortyzacyjne, Łrodki trwaŁe:
 • Link: CzynnoŁci wykonywane miŁdzy jednostkami samorzŁdu terytorialnego a Skarbem PaŁstwaSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - PrzejŁcie przez urzŁd gminy zobowiŁzaŁ i naleŁnoŁci likwidowanej jednostki budŁetowej - urzŁd gminy, jednostka budŁetowa, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Klasyfikacja paragrafowa wypŁaty odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiŁzanie stosunku pracySerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - CzynnoŁci wykonywane miŁdzy jednostkami samorzŁdu terytorialnego a Skarbem PaŁstwa - jednostki samorzŁdu terytorialnego, podatek VAT, zamiana nieruchomoŁci:
 • Link: Korekta sprawozdania o wydatkach strukturalnych Rb-WSaSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - OgŁaszanie sprawozdaŁ finansowych instytucji kultury - sprawozdanie finansowe, instytucje kultury:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa: Link: SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowaSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Łrodki zgromadzone na rachunkach bankowych w sprawozdaniu Rb-N - sprawozdanie Rb-N, jednostka budŁetowa: Link: Łrodki zgromadzone na rachunkach bankowych w sprawozdaniu Rb-NSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Łrodki zgromadzone na rachunkach bankowych w sprawozdaniu Rb-N - sprawozdanie Rb-N, jednostka budŁetowa: .pl 5/0/535.jpg" width="105" height="70" / Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Łrodki zgromadzone na rachunkach bankowych w sprawozdaniu Rb-N - sprawozdanie Rb-N, jednostka budŁetowa Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Łrodki zgromadzone na rachunkach bankowych w sprawozdaniu Rb-N - sprawozdanie Rb-N, jednostka budŁetowa: Link: Na ostatni dzieŁ kaŁdego miesiŁca od Łrodków zgromadzonych na rachunku podstawowym jednostki budŁetowej (szkoŁy) oraz od Łrodków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów bank nalicza odsetki. lub w sprawozdaniu Rb-N w wierszu N3.2. "Depozyty na ŁŁdanie" w kolumnie 10 "Banki" jednostka powinna wykazywaŁ Łrodki pieniŁne zgromadzone na rachunkach bankowych wraz Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Nieprzekazany odpis na ZFŁS w sprawozdaniu Rb-Z - Rb-Z, odpis na ZFŁS: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Nieprzekazany odpis na ZFŁS w sprawozdaniuSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Nieprzekazany odpis na ZFŁS w sprawozdaniu Rb-Z - Rb-Z, odpis na ZFŁS:
Rb-Z
Link: WartoŁŁ odpisu podstawowego, która nie zostaŁa przekazana na rachunek zakŁadowego funduszu ŁwiadczeŁ socjalnych (ZFŁS) w ustawowo okreŁlonym terminie jest zobowiŁzaniem wymagalnym, podlegajŁcym wykazaniu w kwartalnym sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiŁzaŁ wedŁug tytuŁów dŁuŁnych oraz porŁczeŁ i gwarancji. Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Prezentacja zalegŁych wynagrodzeŁ nauczycieli w sprawozdaniu Rb-Z - wynagrodzenie nauczycieli, sprawozdanie Rb-Z, zalegŁe wynagrodzenie: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Prezentacja zalegŁych wynagrodzeŁ nauczycieli w sprawozdaniu Rb-ZSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Prezentacja zalegŁych wynagrodzeŁ nauczycieli w sprawozdaniu Rb-Z - wynagrodzenie nauczycieli, sprawozdanie Rb-Z, zalegŁe wynagrodzenie: Link: Z powodu braku Łrodków w szkole podstawowej (jednostce budŁetowej) nie wypŁacono czŁci wynagrodzeŁ z tytuŁu nadgodzin nauczycieli. W której pozycji sprawozdania Rb-Z ujŁŁ kwotŁ netto zalegŁych wynagrodzeŁ nauczycieli? Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Korekta sprawozdania o wydatkach strukturalnych Rb-WSa - wydatki strukturalne, Rb-WSa: (...) Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: PrzejŁcie przez urzŁd gminy zobowiŁzaŁ i naleŁnoŁci likwidowanej jednostki budŁetowejSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: ObowiŁzek sporzŁdzania sprawozdaŁ z wykonania budŁetu zadaniowegoSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Sprawozdania finansowe SPZOZ i NZOZ - sprawozdanie finansowe, NZOZ, SPZOZ:
 • Link: OgŁaszanie sprawozdaŁ finansowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - ObowiŁzek sporzŁdzania sprawozdaŁ z wykonania budŁetu zadaniowego - jednostki budŁetowe, budŁet zadaniowy:
 • Link: OdpowiedzialnoŁŁ za niezatwierdzenie sprawozdania finansowegoSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - RŁwnowartoŁŁ odpisŁw amortyzacyjnych od ŁrodkŁw trwaŁych otrzymanych nieodpŁatnie przez zakŁad budŁetowy w sprawozdaniu Rb-30S - zakŁad budŁetowy, odpisy amortyzacyjne, Rb-30S:
 • Link: Sprawozdania finansowe SPZOZ i NZOZSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - OdpowiedzialnoŁŁ za niezatwierdzenie sprawozdania finansowego - SP ZOZ, sprawozdanie finansowe:
 • Link: Zestawienie zmian w funduszu jednostek budŁetowych i samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowychSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - SporzŁdzenie rachunku zyskŁw i strat za 2012 r. wedŁug nowego wzoru - wzŁr rachunku zyskŁw i strat, jednostki budŁetowe:
 • Link: RŁwnowartoŁŁ odpisŁw amortyzacyjnych od ŁrodkŁw trwaŁych otrzymanych nieodpŁatnie przez zakŁad budŁetowy w sprawozdaniu Rb-30SSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Zestawienie zmian w funduszu jednostek budŁetowych i samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych - zakŁad budŁetowy, zestawienie zmian w funduszu:
 • Link: Prezentacja zmian w ukŁadzie i treŁci bilansu jednostek i zakŁadŁw budŁetowych za 2012 r.Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Prezentacja dofinansowania z UE w rachunku zyskŁw i strat samodzielnego publicznego zakŁadu opieki zdrowotnej - SP ZOZ, sprawozdanie finansowe, dofinansowanie z UE:
 • Link: SporzŁdzenie rachunku zyskŁw i strat za 2012 r. wedŁug nowego wzoruSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Prezentacja zmian w ukŁadzie i treŁci bilansu jednostek i zakŁadŁw budŁetowych za 2012 r. - jednostka budŁetowa, wzŁr bilansu:
 • Link: Dane uzupeŁniajŁce wykazywane w sprawozdaniu Rb-ZSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Wzajemne rozliczenia miŁdzy jednostkami w ewidencji i ŁŁcznym sprawozdaniu finansowym - wzajemne rozliczenia, sprawozdanie finansowe:
 • Link: Prezentacja dofinansowania z UE w rachunku zyskŁw i strat samodzielnego publicznego zakŁadu opieki zdrowotnejSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Dane uzupeŁniajŁce wykazywane w sprawozdaniu Rb-Z - Rb-Z, jednostka samorzŁdu terytorialnego:
 • Link: zŁoŁenie kwartalnych sprawozdaŁ Rb-70 za IV kwartaŁ 2013 r. - ...
Link: wiŁcej »www.GOFIN.pl: .pl images/boxy/zt_sz.png) repeat-x scroll 0pt 0pt transparent; height: 30px; text-align: left; font-weight: bold; font-size: 10pt; color: #f4c400;" Przydatne linki

Tabela:


.pl images/kreska2_przydatne_linki.p
ng');background-repeat:repeat-x;
text-align: center;" Portal Podatkowo-KsiŁgowy Link: www.GOFIN.plwww.PIT.Gofin.pl: Link: www.PrawoPracy.Gofin.pl: www.PIT.Gofin.pl Link: www.PrawoPracy.Gofin.plwww.Bilans.Gofin.pl: Link: www.Podatki.Gofin.pl: www.Bilans.Gofin.pl Link: www.Podatki.Gofin.plwww.Rachunkowosc.Gofin.pl: Link: www.Rachunkowosc.Gofin.plwww.Firma.Gofin.pl: Link: www.Firma.Gofin.plwww.PrawnikRadzi.Gofin.pl: Link: www.PrawnikRadzi.Gofin.plwww.Zasilki.Gofin.pl: Link: www.Zasilki.Gofin.plwww.Druki.Gofin.pl: .pl images/kreska2_przydatne_linki.p
ng');background-repeat:repeat-x;
text-align: center;" NarzŁdzia KsiŁgowego Link: www.Druki.Gofin.plwww.Przepisy.Gofin.pl: Link: www.Przepisy.Gofin.plwww.Wskazniki.Gofin.pl: Link: www.Wskazniki.Gofin.plwww.Forum.Gofin.pl: Link: www.Forum.Gofin.plwww.Klasyfikacje.Gofin.pl: - Link: Klasyfikacjewww.WszystkoDlaKsiegowych.pl: Link: www.WszystkoDlaKsiegowych.plwww.Kalkulatory.Gofin.pl: Link: www.Kalkulatory.Gofin.plwww.Przepisy.Gofin .pl - Kodeksy: - Link: Kodeksywww.Podpowiada.Gofin.pl: Link: www.Podpowiada.Gofin.plwww.Terminy.Gofin.pl: Link: www.Terminy.Gofin.plwww.AutowFirmie.pl: .pl images/kreska2_przydatne_linki.p
ng');background-repeat:repeat-x;
text-align: center;" Serwisy specjalistyczne Link: www.AutowFirmie.plwww.PodatekDochodowy.pl: Link: www.PodatekDochodowy.plwww.SrodkiTrwale.pl: Link: www.SrodkiTrwale.plwww.Czas-Pracy.pl: Link: www.Czas-Pracy.plwww.PodatekodNieruchomosci.pl: Link: www.PodatekodNieruchomosci.plwww.StawkiVAT.pl: Link: www.StawkiVAT.plwww.EmeryturyiRenty.pl: Link: www.EmeryturyiRenty.plwww.PodatekPCC.pl: Link: www.PodatekPCC.plwww.UmowyCywilnoprawne.pl: Link: www.UmowyCywilnoprawne.plwww.KalkulatoryPodatkowe.pl: Link: www.KalkulatoryPodatkowe.plwww.PodatekVAT.pl: Link: www.PodatekVAT.plwww.UmowyoPrace.pl: Link: www.UmowyoPrace.plwww.KasaFiskalna.pl: Link: www.KasaFiskalna.plwww.PodatkiLokalne.pl: Link: www.PodatkiLokalne.plwww.UrlopyPracownicze.pl: Link: www.UrlopyPracownicze.plwww.KodeksCywilny.pl: Link: www.KodeksCywilny.plwww.PoradnikKsiegowego.pl: Link: www.PoradnikKsiegowego.plwww.UrlopyWychowawcze.pl: Link: www.UrlopyWychowawcze.plwww.KodeksPracy.pl: Link: www.KodeksPracy.plwww.PoradyPodatkowe.pl: Link: www.PoradyPodatkowe.plwww.VademecumBHP.pl: Link: www.VademecumBHP.plKodeksSpolek.pl: Link: www.KodeksSpolek.plwww.Prawnik-Rodzinny.pl: Link: www.Prawnik-Rodzinny.plwww.VademecumKadrowego.pl: Link: www.VademecumKadrowego.plwww.KontrolaSkarbowa.pl: Link: www.KontrolaSkarbowa.plwww.PrzepisyPrawne.pl: Link: www.PrzepisyPrawne.plwww.VademecumKsiegowego.pl: Link: www.VademecumKsiegowego.plwww.LeasingFinansowy.pl: Link: www.LeasingFinansowy.plwww.RozliczeniaPodatkowe.pl: Link: www.RozliczeniaPodatkowe.plwww.VademecumPodatnika.pl: Link: www.VademecumPodatnika.plwww.LeasingOperacyjny.pl: Link: www.LeasingOperacyjny.plwww.RozliczenieDelegacji.pl: Link: www.RozliczenieDelegacji.plwww.ZakladamyFirme.pl: Link: www.ZakladamyFirme.plwww.OdliczeniaVAT.pl: Link: www.OdliczeniaVAT.plwww.RozliczenieWynagrodzenia.pl:
Link: www.RozliczenieWynagrodzenia.plwww.ZasilekChorobowy.pl: Link: www.ZasilekChorobowy.plwww.OrdynacjaPodatkowa.pl: Link: www.OrdynacjaPodatkowa.plwww.ReprezentacjaiReklama.pl: Link: www.ReprezentacjaiReklama.plwww.ZasilekMacierzynski.pl: Link: www.ZasilekMacierzynski.plwww.PlanKont.pl: Link: www.PlanKont.plwww.SerwisBudzetowy.pl: Link: www.Zasilki.pl: www.SerwisBudzetowy.pl Link: www.Zasilki.plwww.PodatekAkcyzowy.pl: Link: www.PodatekAkcyzowy.plwww.SkladkaZUS.pl: Link: www.SkladkaZUS.plwww.ZFSS.pl: Link: www.ZFSS.plDarmowy program PIT Gofin 2013 - www.pit.gofin.pl: TERMINARZ BUDŁETOWY styczeŁ 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Link: 10 11 12 13 14 15 Link: 16 17 18 19 Link: 20 21 Link: 22 Link: 23 24 25 26 Link: 27 Link: 28 29 Link: 30 Link: 31 luty 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 Link: 3 Link: 4 Link: 5 Link: 6 Link: 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 Link: 14 15 16 Link: 17 Link: 18 Link: 19 Link: 20 Link: 21 22 23 Link: 24 Link: 25 26 27 Link: 28 marzec 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 Link: 3 4 5 Link: 6 7 8 9 Link: 10 Link: 11 Link: 12 13 Link: 14 15 16 Link: 17 Link: 18 19 Link: 20 Link: 21 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 30 Link: 31 Link: I Link: II Link: III IV V VI VII VIII IX X XI XII Uwaga: W zwiŁzku że zmianŁ przepisŁw dotyczŁcych sprawozdawczoŁci budŁetowej terminarz budŁetowy jest w trakcie aktualizacji.

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: Wzajemne rozliczenia miŁdzy jednostkami w ewidencji i ŁŁcznym sprawozdaniu finansowymSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

10.01.2014 (piŁtek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-27S, Rb-28S za grudzieŁ 2013 r. - ...
 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-27S, Rb-28S za styczeŁ 2014 r. - ...

17.02.2014 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za IV kwartaŁ 2013 r. - ...
 • Link: PodrŁe sŁuŁbowe w 2013 r.

03.03.2014 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

Link: zobacz wszystkie »

Link: zobacz wszystkie »

Link: zobacz wszystkie »

Link: zobacz wszystkie »

Link: zobacz wszystkie »

Link: zobacz wszystkie »

Link: zobacz wszystkie »

Kompleksowe opracowania tematyczne

Link: Darmowy program BILANS Gofin 2013 - www.bilans.gofin.pl: Darmowy program PIT Gofin 2013 - www.pit.gofin.pl Link: Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl: Darmowy program BILANS Gofin 2013 - www.bilans.gofin.pl Link: Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofi
n.pl:
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Link: NEWSLETTERY: Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofi
n.pl
Link: Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl: .pl images/newslettery_swl.png" style="border: 0px none;" / NEWSLETTERY Link: RachunkowoŁŁ finansowa, budŁetowa, w przykŁadach liczbowych ...: .pl images/be_swl.gif" style="border: 0px none;" / Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl Link: Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego: RachunkowoŁŁ finansowa, budŁetowa, w przykŁadach liczbowych ...

Tabela:

.pl images/trojkat.gif" class="Trojkat" / TEMATY W ZASOBACH PŁATNYCH Link: zobacz ofertŁ prenumeraty Link: Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego: www.sgk.gofin.pl RachunkowoŁŁ budŁetowa: Link: Prezentacja kwoty nadwyŁki ŁrodkŁw obrotowych w rachunku zyskŁw i strat zakŁadu budŁetowego: RachunkowoŁŁ budŁetowa (193 tematy) - Link: Prezentacja kwoty nadwyŁki ŁrodkŁw obrotowych w rachunku zyskŁw i strat zakŁadu budŁetowegoZwrot niewykorzystanej dotacji w ksiŁgach instytucji kultury: - Link: Zwrot niewykorzystanej dotacji w ksiŁgach instytucji kulturyZakup komputerŁw na potrzeby administracji w PaŁstwowej StraŁy PoŁarnej: - Link: Zakup komputerŁw na potrzeby administracji w PaŁstwowej StraŁy PoŁarnejZwrot miesiŁcznej subwencji oŁwiatowej w ksiŁgach rachunkowych urzŁdu jednostki samorzŁdu terytorialnego: - Link: Zwrot miesiŁcznej subwencji oŁwiatowej w ksiŁgach rachunkowych urzŁdu jednostki samorzŁdu terytorialnegoOpŁata adiacencka w ksiŁgach rachunkowych urzŁdu gminy: - Link: OpŁata adiacencka w ksiŁgach rachunkowych urzŁdu gminyKorekta odpisu na ZFŁS w ksiŁgach jednostki budŁetowej: - Link: Korekta odpisu na ZFŁS w ksiŁgach jednostki budŁetowejOdsetki za zwŁokŁ w zapŁacie skŁadek na PFRON w ksiŁgach jednostki budŁetowej: - Link: Odsetki za zwŁokŁ w zapŁacie skŁadek na PFRON w ksiŁgach jednostki budŁetowejWydatki na okulary korekcyjne dla pracownikŁw: - Link: Wydatki na okulary korekcyjne dla pracownikŁwWydatki strukturalne zwiŁzane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownikŁw: - Link: Wydatki strukturalne zwiŁzane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownikŁwSerwis GŁŁwnego KsiŁgowego: Link: Gazeta Podatkowa on-line: zobacz wszystkie »
Link: Gazeta Podatkowa on-line: www.gazetapodatkowa.pl RachunkowoŁŁ dla kaŁdego: Link: Informacja dodatkowa (czŁŁ II): RachunkowoŁŁ dla kaŁdego (885 tematŁw) - Link: Informacja dodatkowa (czŁŁ II)Wykazanie VAT w bilansie: - Link: Wykazanie VAT w bilansieCzy wyprodukowany film naleŁy ujŁŁ w remanencie?: - Link: lub wyprodukowany film naleŁy ujŁŁ w remanencie?SpŁka jawna z udziaŁem spŁki z o.o. a obowiŁzek prowadzenia ksiŁg rachunkowych: - Link: SpŁka jawna z udziaŁem spŁki z o.o. a obowiŁzek prowadzenia ksiŁg rachunkowychInformacja dodatkowa (czŁŁ I): - Link: Informacja dodatkowa (czŁŁ I)Gazeta Podatkowa: Link: DRUKI.gofin .pl - BezpŁatne druki aktywne z moŁliwoŁciŁ zapisu.: zobacz wszystkie » GOFIN PODPOWIADA

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie rocznych sprawozdaŁ Rb-27S, Rb-28S, Rb-ST za 2013 r. - ...
 • Link: Nagrody, premie i odprawy wypŁacane pracownikom
 • Link: Kiedy i jak zmieniŁ formŁ prawnŁ prowadzonej dziaŁalnoŁci?
Link: wiŁcej » DRUKI

BieŁŁce wskaŁniki wraz z archiwum

Link: Sprawozdania finansowe jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych i jednostek samorzŁdu terytorialnego: DRUKI.gofin .pl - BezpŁatne druki aktywne z moŁliwoŁciŁ zapisu." /
 • Link: Bilans jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowegoRachunek zyskŁw i strat jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego (wariant porŁwnawczy): Link: Rachunek zyskŁw i strat jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego (wariant porŁwnawczy)Zestawienie zmian w funduszu jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego: Link: Zestawienie zmian w funduszu jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowegoSprawozdawczoŁŁ budŁetowa:
 • Link: Sprawozdania finansowe jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych i jednostek samorzŁdu terytorialnegoBilans jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego:
 • Link: Rb-N – Kwartalne sprawozdanie o stanie naleŁnoŁci oraz wybranych aktywŁw finansowych: Rb-Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ wedŁug tytuŁŁw dŁuŁnych oraz gwarancji i porŁczeŁ Link: Rb-ZN – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ oraz naleŁnoŁci Skarbu PaŁstwa z tytuŁu wykonywania przez jednostki samorzŁdu terytorialnego zadaŁ zleconych: Rb-N – Kwartalne sprawozdanie o stanie naleŁnoŁci oraz wybranych aktywŁw finansowych Link: Rb-27 – Sprawozdanie z wykonania planu dochodŁw budŁetowych: Rb-ZN – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ oraz naleŁnoŁci Skarbu PaŁstwa z tytuŁu wykonywania przez jednostki samorzŁdu terytorialnego zadaŁ zleconych Link: Rb-28 – Sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw budŁetu paŁstwa: Rb-27 – Sprawozdanie z wykonania planu dochodŁw budŁetowych Link: Rb-30S – Sprawozdanie z wykonania planŁw finansowych samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych: Rb-28 – Sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw budŁetu paŁstwa Link: Podatek od towarŁw iŁusŁug: Rb-30S – Sprawozdanie z wykonania planŁw finansowych samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych
 • Link: SprawozdawczoŁŁ budŁetowaRb-Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ wedŁug tytuŁŁw dŁuŁnych oraz gwarancji i porŁczeŁ:
Link: wiŁcej » WSKAŁNIKI

Darmowe druki aktywne

 • Link: Podatek dochodowyRachunkowoŁŁ:
 • Link: Podatek od towarŁw iŁusŁugPodatek dochodowy:
 • Link: Prawo pracySkŁadki ZUS:
 • Link: RachunkowoŁŁPrawo pracy:
 • Link: ZasiŁki i inne ŁwiadczeniaOdsetki za zwŁokŁ:
 • Link: SkŁadki ZUSZasiŁki i inne Łwiadczenia:
 • Link: Inne dane i wskaŁniki dlaŁprzedsiŁbiorcŁwKalkulator odsetek od zalegŁoŁci podatkowych:
 • Link: Odsetki za zwŁokŁInne dane i wskaŁniki dlaŁprzedsiŁbiorcŁw:
Link: wiŁcej » KALKULATORY

Ustawy, rozporzŁdzenia - teksty ujednolicone

 • Link: Kalkulator odsetek ustawowychKalkulator odsetek umownych/wŁasnych:
 • Link: Kalkulator odsetek od zalegŁoŁci podatkowychKalkulator odsetek ustawowych:
 • Link: Kalkulator odsetek maksymalnychKalkulator wynagrodzeŁ:
 • Link: Kalkulator odsetek umownych/wŁasnychKalkulator odsetek maksymalnych:
 • Link: RachunkowoŁŁ
Link: wiŁcej » PRZEPISY PRAWNE

NarzŁdzia ksiŁgowego i kadrowego

 • Link: Kalkulator wynagrodzeŁUstawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowoŁci:
 • Link: Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowoŁciRozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczegŁlnych zasad rachunkowoŁci oraz planŁw kont dla budŁetu paŁstwa, budŁetŁw jednostek samorzŁdu terytorialnego, jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych, paŁstwowych funduszy celowych oraz paŁstwowych jednostek budŁetowych majŁcych siedzibŁ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
 • Link: Zasady prowadzenia rachunkowoŁci
 • Link: RozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczegŁlnych zasad rachunkowoŁci oraz planŁw kont dla budŁetu paŁstwa, budŁetŁw jednostek samorzŁdu terytorialnego, jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych, paŁstwowych funduszy celowych oraz paŁstwowych jednostek budŁetowych majŁcych siedzibŁ poza granicami Rzeczypospolitej PolskiejRozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegŁowej klasyfikacji dochodŁw, wydatkŁw, przychodŁw i rozchodŁw oraz ŁrodkŁw pochodzŁcych że ŁrŁdeŁ zagranicznych: Link: RozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegŁowej klasyfikacji dochodŁw, wydatkŁw, przychodŁw i rozchodŁw oraz ŁrodkŁw pochodzŁcych że ŁrŁdeŁ zagranicznychUstawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych: Link: Inne
 • Link: RachunkowoŁŁ budŁetowa
 • Link: Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznychUstawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaŁalnoŁci kulturalnej:
 • Link: Finanse publiczne
 • Link: Ustawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaŁalnoŁci kulturalnejUstawa z dnia 15.04.2011 r. o dziaŁalnoŁci leczniczej:
 • Link: Instytucje kultury
 • Link: Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o dziaŁalnoŁci leczniczejPKWiU - Polska Klasyfikacja WyrobŁw i UsŁug:
 • Link: Ochrona zdrowia
Link: wiŁcej » Klasyfikacje

Forum aktywnych ksiŁgowych

 • Link: Klasyfikacja ŁrodkŁw TrwaŁych wraz że stawkami amortyzacyjnymiPKD - Polska Klasyfikacja DziaŁalnoŁci:
 • Link: Polska Klasyfikacja WyrobŁw i UsŁugKŁT - Klasyfikacja ŁrodkŁw TrwaŁych wraz że stawkami amortyzacyjnymi:
 • Link: Klasyfikacja zawodŁw i specjalnoŁciPKOB - Polska Klasyfikacja ObiektŁw Budowlanych:
 • Link: Polska Klasyfikacja DziaŁalnoŁciKZiS - Klasyfikacja zawodŁw i specjalnoŁci:
 • Link: Polska Klasyfikacja ObiektŁw BudowlanychKSIŁGOWANIE FAKTUR POLNE:
FORUM - RachunkowoŁŁ

Klasyfikacje z wyszukiwarkŁ kodŁw

Link: RachunkowoŁŁ Link: KSIŁGOWANIE FAKTUR POLNE: KSIŁGOWANIE FAKTUR POLNE lub MOŁNA KSIŁGOWAŁ FAKTURY VAT ZAKUPU NA PODSTAWIE PK W JEDNOSTCE BUDŁETOWEJ Link: wiŁcej »PODATEK ZRYCZAŁTOWANY: Link: PODATEK ZRYCZAŁTOWANY: PODATEK ZRYCZAŁTOWANY JesteŁmy jednostka budŁetowŁ, w czerwcu 2013 byŁa podpisana umowa o dzieŁo na kwotŁ 183,00 zŁ. ZostaŁ zastosowany podatek zryczaŁtowany. lub my moglismy taki podatek zastosowaŁ? WystawiŁ PIT-11 dla tej (...) Link: wiŁcej »Zwrot ŁrodkŁw: Link: Zwrot ŁrodkŁw: Zwrot ŁrodkŁw Jak zaksiŁgowaŁ z jednostce budŁetowej zwrot niewykorzystanych ŁrodkŁw że szkoŁy na konto Gminy? Link: wiŁcej »Sklep internetowy - sklep.gofin.pl:

Tabela:

Link: Sklep internetowy - sklep.gofin.pl: .pl images/poleoferta/winieta_2014_0
1.gif" width="130" height="100" border="0" / Sklep internetowy - sklep.gofin.pl Sklep internetowy - sklep.gofin.pl:
Link: .pl images/poleoferta/winieta_2014_0
2.gif" width="514" height="100" border="0" / Sklep internetowy - sklep.gofin.pl Sklep internetowy - sklep.gofin.pl:
Link: Sklep internetowy - sklep.gofin.pl: .pl images/poleoferta/winieta_2014_0
3.gif" width="350" height="100" border="0" / Sklep internetowy - sklep.gofin.pl Komplety z rabatami i nagrodami w prenumeracie na caŁy 2014 r. - sklep.gofin.pl:
Komplety promocyjne Czasopisma i Gazeta Wydawnictwa internetowe Inne produkty i usŁugi Link: - Komplety z rabatami i nagrodamikpl. nr 1 z 16% rabatem i nagrodami - sklep.gofin.pl:
w prenumeracie na caŁy 2014 r.:
Link: kpl. kpl. nr 2 z 12% rabatem i nagrodami - sklep.gofin.pl: nr 1 z 16% rabatem i nagrodami Link: kpl. kpl. nr 3 z 6% rabatem i nagrodami - sklep.gofin.pl: nr 2 z 12% rabatem i nagrodami Link: kpl. Komplety z nagrodami w prenumeracie na IV-XII 2013 r. - sklep.gofin.pl: nr 3 z 6% rabatem i nagrodami Komentarz w kodzie strony: <div class="Element"><;div class="Padding"><;div style="font-weight: bold;"><a href="https://sklep.gofin .pl promocje-w-prenumeracie-na-iv-xi
i-2013,1,125.html" style="color: #000; text-decoration: none;" target="_blank">&bull; Komplety z nagrodami <br> w prenumeracie na IV-XII 2013 r.:</a></div&gt;</di
v></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #909090;"> </span><a style="color: #000;" title="kpl. nr 1 z nagrodami - sklep.gofin.pl" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl komplet-nr-1-z-nagrodami,2,2879,
125.html">kpl. <span style="font-weight: bold;">nr 1</span> <span style="color: #cc0000; font-weight: bold;">z nagrodami</span></a>
</div></div&gt;</div
> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #909090;"> </span><a style="color: #000;" title="kpl. nr 2 z nagrodami - sklep.gofin.pl" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl komplet-nr-2-z-nagrodami,2,2880,
125.html">kpl. <span style="font-weight: bold;">nr 2</span> <span style="color: #cc0000; font-weight: bold;">z nagrodami</span></a>
</div></div&gt;</div
> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #909090;"> </span><a style="color: #000;" title="kpl. nr 3 z nagrodami - sklep.gofin.pl" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl komplet-nr-3-z-nagrodami,2,2881,
125.html">kpl. <span style="font-weight: bold;">nr 3</span> <span style="color: #cc0000; font-weight: bold;">z nagrodami</span></a>
</div></div&gt;</div
>
Czasopisma - sklep.gofin.pl: - Link: CzasopismaBiuletyn Informacyjny - sklep.gofin.pl: Link: Biuletyn InformacyjnyUbezpieczenia i Prawo Pracy - sklep.gofin.pl: Link: Ubezpieczenia i Prawo PracyPoradnik VAT - sklep.gofin.pl: Link: Poradnik VATPrzeglŁd Podatku Dochodowego - sklep.gofin.pl: Link: PrzeglŁd Podatku DochodowegoZeszyty Metodyczne RachunkowoŁci - sklep.gofin.pl: Link: Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁciGazeta Podatkowa - sklep.gofin.pl: - Link: Gazeta PodatkowaSerwis GŁŁwnego KsiŁgowego - sklep.gofin.pl: - Link: Serwis GŁŁwnego KsiŁgowegoCzasopisma KsiŁgowych on-line - sklep.gofin.pl: Link: (zobacz film) - Link: Czasopisma KsiŁgowych on-lineSerwis GŁŁwnego KsiŁgowego - sklep.gofin.pl: Link: (zobacz film) Komentarz w kodzie strony: <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl internetowy-serwis-glownego-ksie
gowego,2,2790,114.html" >Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego</a>&lt;/div>
;</div></div&gt; <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl czasopisma-ksiegowych-on-line-20
13,1,115.html" title="Czasopisma KsiŁgowych on-line - sklep.gofin.pl">Czasopisma KsiŁgowych on-line</a></div><
;/div></div>
Biuletyn Informacyjny on-line - sklep.gofin.pl:Link: Biuletyn Informacyjny on-lineUbezpieczenia i Prawo Pracy on-line - sklep.gofin.pl: Link: Ubezpieczenia i Prawo Pracy on-linePoradnik VAT on-line - sklep.gofin.pl: Link: Poradnik VAT on-linePrzeglŁd Podatku Dochodowego on-line - sklep.gofin.pl: Link: PrzeglŁd Podatku Dochodowego on-lineZeszyty Metodyczne RachunkowoŁci on-line - sklep.gofin.pl: Link: Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁci on-lineGazeta Podatkowa on-line - sklep.gofin.pl: - Link: Gazeta Podatkowa on-lineProgram DRUKI Gofin 2014 - sklep.gofin.pl: - Link: Program DRUKI Gofin 2014KsiŁŁki 2014 - sklep.gofin.pl: - Link: KsiŁŁki 2014Dodatki do czasopism 2014 - sklep.gofin.pl: - Link: Dodatki do czasopism 2014Segregatory i boksy do czasopism - sklep.gofin.pl: - Link: Segregatory i boksy do czasopismCzasopisma 2013 -50% - sklep.gofin.pl: - Link: Czasopisma 2013 -50%Dodatki do czasopism 2013 -50% - sklep.gofin.pl: - Link: Dodatki do czasopism 2013 -50%Reklama: - Link: ReklamaPoligrafia: , Link: PoligrafiaWydawnictwo Podatkowe GOFIN: Link: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Link: Biuro ObsŁugi Klienta - gofin.pl: Link: Egzemplarz bezpŁatny - PoznajProdukty.gofin.pl: Biuro ObsŁugi Klienta » Link: Przewodnik Prenumeratora - PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
:
ZamŁw egzemplarz bezpŁatny »
Link: Sklep internetowy - sklep.gofin.pl: Przewodnik Prenumeratora » Link: podatki, VAT, PIT, rachunkowoŁŁ, prawo pracy, skŁadki, ZUS, zasiŁki, emerytury - GOFIN.pl: Sklep internetowy » Link: Sklep: podatki, VAT, PIT, rachunkowoŁŁ, prawo pracy, skŁadki, ZUS, zasiŁki, emerytury - GOFIN.pl Link: SklepForum Dyskusyjne: Link: ForumGazeta Podatkowa:
Dyskusyjne
Link: GazetaCzasopisma KsiŁgowych:
Podatkowa
Link: CzasopismaSGK - Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego:
KsiŁgowych
Link: Serwis GŁŁwnegoPortal Podatkowo-KsiŁgowy - www.gofin.pl:
KsiŁgowego
Link: GOFIN.PLO Wydawnictwie - gofin.pl:

niedziela, 16 lutego 2014 r.

Portal Podatkowo-KsiŁgowy

Link: gofin Link: sgk Link: czasopisma Link: forum Link: sklep Link: gazeta podatkowa Link: O WydawnictwieKsiŁgowi stawiajŁ na GOFIN - poznaj.gofin.pl: Link: KsiŁgowi stawiajŁ na GOFINSklep internetowy - sklep.gofin.pl: Link: Sklep internetowyPoznaj nasze produkty wydawnicze - poznaj.gofin.pl: Link: Poznaj.GOFIN.plRegulamin SerwisŁw Tematycznych: Link: RegulaminReklama - reklama.gofin.pl: Link: ReklamaNewslettery - newslettery.gofin.pl: Link: NewsletteryKontakt - gofin.pl: Link: KontaktPolityka prywatnoŁci - gofin.pl: Link: Polityka prywatnoŁci Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 GorzŁw Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60 Komentarz w kodzie strony: BBelements AdServer one2many code Komentarz w kodzie strony: HowTo: All the ad codes must be above this code! Komentarz w kodzie strony: HowTo: It is good idea to place this code just below the last ad code. Komentarz w kodzie strony: ==== SLIDER ===== Link: .pl slider/przycisk_rozwin/02_2014_1
5_1_zakladka_promocje_rozwin.png
" / pokaŁ .pl slider/02_2014_15_1-zakladka_pro
mocje.png) no-repeat;" Komentarz w kodzie strony: ==== SLIDER =====
wwwPreview v3.6 ze stycznia 2014: 7 komentarzy; 330 opisów; 459 linków; 1 formularzy; 27 skrótów; 28 obrazków; 4 ważnych słów; 89558 znaków.
Strona gŁŁwna:

Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

Link: .com please/showit/5222/1/1/30/?typko
du=img" width="750" height="100" style="border-width:0" /
jednostki budŁetowe, rachunkowoŁŁ budŁetowa, sprawozdawczoŁŁ budŁetowa, budŁetŁwka

Link: www.SerwisBudzetowy.pl

Link: .pl images/stopka/logo.png" / GOFIN.PL

Tabela:

Link: Strona gŁŁwnaAktualnoŁci: Link: AktualnoŁciOŁwiata: Link: OŁwiataInstytucje kultury: Link: Instytucje kulturySŁuŁba zdrowia: Link: SŁuŁba zdrowiaJednostki i zakŁady budŁetowe:

Tabela:

Link: Jednostki i zakŁady budŁetoweSprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa: Link: SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowaPORADNIK KSIŁGOWEGO: Link: Gofin podpowiada - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: PORADNIK KSIŁGOWEGO Link: GOFIN.PL

Tabela:

Link: Gofin podpowiadaDruki GOFIN - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: DrukiWskaŁniki i stawki - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: WskaŁnikiTerminy rozliczeŁ - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: TerminyKalkulatory - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: KalkulatoryPrzepisy prawne - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: Przepisy prawneKlasyfikacje - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: KlasyfikacjeForum - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: ForumSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci:

Formularz:

lupa w tytuŁach i treŁci artykuŁŁw w tytuŁach artykuŁŁw Submit button

Link: AktualnoŁciSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - PamiŁtaj o PIT-4R i PIT-8AR! - PIT-4R, PIT-8AR, deklaracja roczna:

Link: PamiŁtaj o PIT-4R i PIT-8AR!Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - PamiŁtaj o PIT-4R i PIT-8AR! - PIT-4R, PIT-8AR, deklaracja roczna:

Link: W dniu 31 stycznia 2014 r. upŁywa termin na dopeŁnienie ustawowego obowiŁzku zwiŁzanego że zŁoŁeniem przez pŁatników (którzy przed tŁ datŁ nie zaprzestali prowadzenia dziaŁalnoŁci): deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, oznaczonej jako PIT-4R oraz deklaracji rocznej o zryczaŁtowanym podatku dochodowym, oznaczonej jako PIT-8AR. Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Udzielanie dnia wolnego za sobotnie ŁwiŁto w 2014 r. - czas pracy, wolne za ŁwiŁto w sobotŁ: (...) Czytaj wiŁcej »

Link: Udzielanie dnia wolnego za sobotnie ŁwiŁto w 2014 r.Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Udzielanie dnia wolnego za sobotnie ŁwiŁto w 2014 r. - czas pracy, wolne za ŁwiŁto w sobotŁ:

Link: W ciŁgu ostatnich kilku lat przepisy dotyczŁce ustalania wymiaru czasu pracy ulegaŁy zmianom. W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 7 paŁdziernika 2012 r. zasady obliczania wymiaru czasu pracy okreŁlone byŁy m.in. w art. 130 § 21 K.p. StanowiŁ on, Łe jeŁeli zgodnie z przyjŁtym rozkŁadem czasu pracy ŁwiŁto przypadaŁo w dniu wolnym od pracy z tytuŁu przeciŁtnie piŁciodniowego tygodnia pracy, to nie obniŁaŁo ono wymiaru czasu pracy. Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Zasady ogŁlne ustalania obowiŁzku podatkowego w VAT w 2014 r. - obowiŁzek podatkowy w VAT: (...) Czytaj wiŁcej »
Link: Zasady ogŁlne ustalania obowiŁzku podatkowego w VAT w 2014 r.Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Zasady ogŁlne ustalania obowiŁzku podatkowego w VAT w 2014 r. - obowiŁzek podatkowy w VAT:
Link: W bieŁŁcym roku na zupeŁnie nowych zasadach ustalaŁ naleŁy moment powstania obowiŁzku podatkowego w VAT. Generalnie powstaje on bowiem z chwilŁ dokonania dostawy towarów lub wykonania usŁugi. OdstŁpiono zatem od powiŁzania momentu powstania obowiŁzku podatkowego w VAT z datŁ wystawienia faktury. ObowiŁzek podatkowy powstaje takŁe z chwilŁ otrzymania caŁoŁci lub czŁci zapŁaty przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usŁugi. Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Reforma OFE staŁa siŁ faktem - reforma OFE, otwarty fundusz emerytalny: (...) Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorzŁdu terytorialnegoSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Rozszerzono katalog deklaracji (informacji), ktŁre mogŁ byŁ skŁadane drogŁ elektronicznŁ bez bezpiecznego podpisu elektronicznego - deklaracje podatkowe, e-deklaracje, podpis elektroniczny:

 • Link: Reforma OFE staŁa siŁ faktemSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorzŁdu terytorialnego - jednostki samorzŁdu terytorialnego, zmiana ustawy:
 • Link: Wyrok TrybunaŁu Konstytucyjnego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminŁSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Dokumenty rozliczeniowe za grudzieŁ 2013 r. moŁna przesŁaŁ w „starej” wersji programu PŁATNIK - program pŁatnik, dokumenty rozliczeniowe:
 • Link: Rozszerzono katalog deklaracji (informacji), ktŁre mogŁ byŁ skŁadane drogŁ elektronicznŁ bez bezpiecznego podpisu elektronicznegoSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Wyrok TrybunaŁu Konstytucyjnego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminŁ - gospodarowanie odpadami, odpady komunalne, gmina:
 • Link: GrudniowŁ zaliczkŁ trzeba wpŁaciŁ do 20Łstycznia!Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Na razie bez zmian w oskŁadkowaniu umŁw zlecenia - umowa zlecenia, skŁadki ZUS:
 • Link: Dokumenty rozliczeniowe za grudzieŁ 2013 r. moŁna przesŁaŁ w „starej” wersji programu PŁATNIKSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - GrudniowŁ zaliczkŁ trzeba wpŁaciŁ do 20Łstycznia! - zaliczka na podatek dochodowy:

 • Link: Wyrok TrybunaŁu Konstytucyjnego w sprawie dotowania niepublicznych szkŁ wyŁszychSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Opodatkowanie wypŁat z IKZE oraz wypŁat gwarantowanych po Łmierci emeryta - wypŁaty z IKZE, podatek dochodowy:
 • Link: Na razie bez zmian w oskŁadkowaniu umŁw zleceniaSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Wyrok TrybunaŁu Konstytucyjnego w sprawie dotowania niepublicznych szkŁ wyŁszych - niepubliczne szkoŁy wyŁsze:
 • Link: Ustalenie kwoty wolnej od potrŁceŁ dla pracownika niepeŁnoetatowego – wyjaŁnienie MPiPSSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Od 1 kwietnia 2014 r. zmiany w dofinansowaniu do wynagrodzeŁ pracownikŁw niepeŁnosprawnych - dofinansowanie do wynagrodzeŁ pracownikŁw niepeŁnosprawnych:
 • Link: Opodatkowanie wypŁat z IKZE oraz wypŁat gwarantowanych po Łmierci emerytaSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Ustalenie kwoty wolnej od potrŁceŁ dla pracownika niepeŁnoetatowego – wyjaŁnienie MPiPS - kwota wolna od potrŁceŁ, pracownik niepeŁnoetatowy:
 • Link: ETS wypowie siŁ na temat VAT-u w gminachSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Zmiany w odliczaniu VAT od samochodŁw – informacja Ministerstwa FinansŁw - VAT od samochodŁw, odliczanie VAT:
 • Link: Od 1 kwietnia 2014 r. zmiany w dofinansowaniu do wynagrodzeŁ pracownikŁw niepeŁnosprawnychSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - ETS wypowie siŁ na temat VAT-u w gminach - podatek VAT, gmina, jednostka budŁetowa:

 • Link: Kursy Łrednie NBP stosowane do wyceny bilansowejSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Zmiany w odliczaniu VAT od samochodŁw – informacja Ministerstwa FinansŁwSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Kursy Łrednie NBP stosowane do wyceny bilansowej - wycena bilansowa, kurs Łredni, dzieŁ bilansowy:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - OŁwiata: Link: OŁwiataSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Stawka VAT na czynnoŁci wykonywane przez szkoŁy - stawki VAT, szkoŁa: Link: Stawka VAT na czynnoŁci wykonywane przez szkoŁySerwis BudŁetowy - OŁwiata - Stawka VAT na czynnoŁci wykonywane przez szkoŁy - stawki VAT, szkoŁa: Link: Zanim wskaŁemy, jakie stawki VAT naleŁy stosowaŁ do czynnoŁci wykonywanych przez szkoŁy, trzeba przypomnieŁ, Łe jeszcze do niedawna dominowaŁ poglŁd, iŁ jednostki budŁetowe sŁ odrŁbnymi od gminy podatnikami VAT. Zatem o ile nie wystŁpowaŁy jako organy wŁadzy publicznej w zakresie zadaŁ naŁoŁonych odrŁbnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostaŁy Serwis BudŁetowy - OŁwiata - Dla prowadzŁcych szkoŁŁ lub przedszkole skŁadki ZUS jak za przedsiŁbiorcŁw - skŁadki ZUS, szkoŁa, system oŁwiaty: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Dla prowadzŁcych szkoŁŁ lub przedszkole skŁadki ZUS jak za przedsiŁbiorcŁwSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Dla prowadzŁcych szkoŁŁ lub przedszkole skŁadki ZUS jak za przedsiŁbiorcŁw - skŁadki ZUS, szkoŁa, system oŁwiaty: Link: Od 1 stycznia 2014 r. osoby fizyczne prowadzŁce na podstawie przepisów o systemie oŁwiaty publicznŁ lub niepublicznŁ szkoŁŁ bŁdŁ innŁ formŁ wychowania przedszkolnego, bŁdŁ musiaŁy pŁaciŁ skŁadki ZUS na takich samych zasadach jak przedsiŁbiorcy. Od tego dnia za osobŁ prowadzŁcŁ pozarolniczŁ dziaŁalnoŁŁ bŁdzie bowiem uwaŁana osoba prowadzŁca publicznŁ lub niepublicznŁ szkoŁŁ, Serwis BudŁetowy - OŁwiata - Stypendia naukowe dla mŁodych naukowcŁw a zwolnienie od podatku dochodowego - stypendia naukowe, zwolnienia od podatku dochodowego: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Stypendia naukowe dla mŁodych naukowcŁw a zwolnienie od podatku dochodowegoSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Stypendia naukowe dla mŁodych naukowcŁw a zwolnienie od podatku dochodowego - stypendia naukowe, zwolnienia od podatku dochodowego: Link: Stypendia naukowe dla wybitnych mŁodych naukowców, ustanowione przez Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŁszego na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki, sŁ zwolnione od podatku dochodowego. Od ich wypŁaty nie naleŁy zatem pobieraŁ zaliczki na podatek dochodowy. Serwis BudŁetowy - OŁwiata - Wydatki niestanowiŁce kosztŁw uzyskania przychodŁw a zwolnienie uczelni z podatku dochodowego - odsetki za zwŁokŁ, zwolnienia od podatku dochodowego, naleŁnoŁci budŁetowe: (...) Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Zwolnienie rodzicŁw z opŁat za przedszkoleSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Łwiadczenia finansowane że ŁrodkŁw ZFŁS w ksiŁgach jednostek oŁwiatowych - ZFŁS, jednostka budŁetowa, dziaŁalnoŁŁ oŁwiatowa:
 • Link: Wydatki niestanowiŁce kosztŁw uzyskania przychodŁw a zwolnienie uczelni z podatku dochodowegoSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Zwolnienie rodzicŁw z opŁat za przedszkole - opŁaty za przedszkole, ewidencja ksiŁgowa, jednostka budŁetowa:
 • Link: Odprawa z tytuŁu rozwiŁzania stosunku pracy z nauczycielem przez dyrektora szkoŁySerwis BudŁetowy - OŁwiata - Zakup lekŁw i materiaŁŁw opatrunkowych do gabinetu lekarskiego w szkole - szkoŁa podstawowa, zakup lekŁw:
 • Link: Łwiadczenia finansowane że ŁrodkŁw ZFŁS w ksiŁgach jednostek oŁwiatowychSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Odprawa z tytuŁu rozwiŁzania stosunku pracy z nauczycielem przez dyrektora szkoŁy - odprawy dla nauczycieli, Karta Nauczyciela:
 • Link: Rejestrowanie w kasie fiskalnej usŁugi Łwiadczonej dla pracownikŁwSerwis BudŁetowy - OŁwiata - „Trzynastka” po urlopie macierzyŁskim i rodzicielskim - urlop macierzyŁski, urlop rodzicielski, trzynastka:
 • Link: Zakup lekŁw i materiaŁŁw opatrunkowych do gabinetu lekarskiego w szkoleSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Rejestrowanie w kasie fiskalnej usŁugi Łwiadczonej dla pracownikŁw - kasa fiskalna, nauczyciel akademicki, legitymacja sŁuŁbowa:
 • Link: Urlop nauczyciela pozostajŁcego w stanie nieczynnymSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Zwolnienie od podatku ŁwiadczeŁ z ZFŁS dla emerytŁw przejŁtych z innego zakŁadu pracy - zfŁs, zwolnienie od podatku, karta nauczyciela, szkoŁa:
 • Link: „Trzynastka” po urlopie macierzyŁskim i rodzicielskimSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Urlop nauczyciela pozostajŁcego w stanie nieczynnym - urlop nauczyciela, urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za urlop:
 • Link: Zwolnienie od podatku CIT szkŁ i innych instytucji prowadzŁcych dziaŁalnoŁŁ oŁwiatowŁSerwis BudŁetowy - OŁwiata - OpŁata za kontrolŁ ŁywnoŁci w szkolnej stoŁŁwce - klasyfikacja budŁetowa, kontrola ŁywnoŁci, szkolna stoŁŁwka:
 • Link: Zwolnienie od podatku ŁwiadczeŁ z ZFŁS dla emerytŁw przejŁtych z innego zakŁadu pracySerwis BudŁetowy - OŁwiata - Zwolnienie od podatku CIT szkŁ i innych instytucji prowadzŁcych dziaŁalnoŁŁ oŁwiatowŁ - CIT, zwolnienie od podatku, dziaŁalnoŁŁ oŁwiatowa:
 • Link: Rozliczenie dotacji u prowadzŁcego niepublicznŁ szkoŁŁSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Zmiana wymiaru etatu nauczyciela mianowanego - nauczyciel mianowany, wymiar etatu:
 • Link: OpŁata za kontrolŁ ŁywnoŁci w szkolnej stoŁŁwceSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Rozliczenie dotacji u prowadzŁcego niepublicznŁ szkoŁŁ - dotacja, ksiŁga przychodŁw i rozchodŁw, szkoŁa niepubliczna:
 • Link: Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela placŁwki nieferyjnejSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Dodatek mieszkaniowy dla nauczyciela a skŁadki ZUS - dodatek mieszkaniowy, skŁadki ZUS:
 • Link: Zmiana wymiaru etatu nauczyciela mianowanegoSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela placŁwki nieferyjnej - wymiar urlopu, urlop wypoczynkowy nauczyciela:
 • Link: Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy dla pracownika instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Zakup towarŁw przez podatnika zwolnionego z VAT od unijnego dostawcy - stawki VAT, instytucje kultury, zakup towarŁw:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury: Link: Instytucje kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Wydatki zwiŁzane z jubileuszem dziaŁalnoŁci instytucji kultury - instytucja kultury, jubileusz: Link: Wydatki zwiŁzane z jubileuszem dziaŁalnoŁci instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Wydatki zwiŁzane z jubileuszem dziaŁalnoŁci instytucji kultury - instytucja kultury, jubileusz: .pl 53/1/0/5304.jpg" width="105" height="70" / Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Wydatki zwiŁzane z jubileuszem dziaŁalnoŁci instytucji kultury - instytucja kultury, jubileusz Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Wydatki zwiŁzane z jubileuszem dziaŁalnoŁci instytucji kultury - instytucja kultury, jubileusz: Link: W zwiŁzku z obchodami 100-lecia dziaŁalnoŁci instytucji kultury (biblioteki) zamówiliŁmy okolicznoŁciowe torby papierowe oraz zleciliŁmy wydruk ksiŁŁki opisujŁcej 100 lat naszej dziaŁalnoŁci. KsiŁŁki zostanŁ wrŁczone w ww. torbach najstarszym czytelnikom, wŁadzom miasta i powiatu oraz dyrektorom innych bibliotek. Ponadto zleciliŁmy osobie fizycznej nieprowadzŁcej dziaŁalnoŁci gospodarczej nakrŁcenie krótkiego filmu o naszej bibliotece Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Dotacja podmiotowa w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - instytucja kultury, dotacja podmiotowa, ksiŁgi rachunkowe: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Dotacja podmiotowa w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Dotacja podmiotowa w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - instytucja kultury, dotacja podmiotowa, ksiŁgi rachunkowe: Link: Instytucja kultury otrzymaŁa dotacjŁ podmiotowŁ. lub mogŁ byŁ z niej finansowane zakupy niskocennych przedmiotów odnoszonych w dacie zakupu w koszty zuŁycia materiaŁów? Podmioty tworzŁce instytucje kultury, zwane organizatorami, zobowiŁzane sŁ - na podstawie regulacji okreŁlonych w art. 12 ustawy z dnia 25 paŁdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaŁalnoŁci Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - WypŁata zapomogi losowej w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - ksiŁgi rachunkowe, instytucje kultury, zapomoga losowa: (...) Czytaj wiŁcej » Link: WypŁata zapomogi losowej w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - WypŁata zapomogi losowej w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - ksiŁgi rachunkowe, instytucje kultury, zapomoga losowa: Link: Instytucja kultury zamierza wypŁaciŁ pracownikowi zapomogŁ losowŁ że Łrodków obrotowych. W jaki sposób przebiegaŁ powinno ksiŁgowanie tej operacji? Ewidencja kosztów prowadzona jest na kontach zespoŁu 4. Zapomoga to bezzwrotna pomoc finansowa w postaci jednorazowego Łwiadczenia pieniŁnego majŁcego na celu wsparcie finansowe osoby, która z przyczyn od siebie niezaleŁnych znalazŁa siŁ w trudnej sytuacji Łyciowej. WypŁata zapomogi że Łrodków obrotowych jest najczŁciej Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy dla pracownika instytucji kultury - urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za urlop, instytucje kultury: (...) Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Dodatek mieszkaniowy dla nauczyciela a skŁadki ZUSSerwis BudŁetowy - OŁwiata - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Ewidencja dotacji na finansowanie zakupu instrumentŁw muzycznych w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Ewidencja nieodpŁatnego otrzymania zbiorŁw bibliotecznych - instytucja kultury, ksiŁgi rachunkowe, zbiory biblioteczne:
 • Link: Zakup towarŁw przez podatnika zwolnionego z VAT od unijnego dostawcySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Ewidencja dotacji na finansowanie zakupu instrumentŁw muzycznych w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - ksiŁgi rachunkowe, dotacje, instytucje kultury:
 • Link: Autorskie prawa majŁtkowe w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Zakup dzieŁ sztuki z otrzymanej na ten cel dotacji przez instytucjŁ kultury - instytucja kultury, dzieŁa sztuki, ewidencja ksiŁgowa:
 • Link: Ewidencja nieodpŁatnego otrzymania zbiorŁw bibliotecznychSerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Autorskie prawa majŁtkowe w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - autorskie prawa majŁtkowe, instytucja kultury, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Wsparcie finansowe przeznaczone na dziaŁalnoŁŁ statutowŁ instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Nagroda jubileuszowa dla pracownika instytucji kultury - nagroda jubileuszowa, instytucja kultury:
 • Link: Zakup dzieŁ sztuki z otrzymanej na ten cel dotacji przez instytucjŁ kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Wsparcie finansowe przeznaczone na dziaŁalnoŁŁ statutowŁ instytucji kultury - ksiŁgi rachunkowe, instytucja kultury, wsparcie finansowe:
 • Link: Plan kont w instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Dodatek staŁowy w podstawie wymiaru ŁwiadczeŁ chorobowych przysŁugujŁcych pracownikom instytucji kultury - dodatek staŁowy, instytucja kultury, wynagrodzenie chorobowe:
 • Link: Nagroda jubileuszowa dla pracownika instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Plan kont w instytucji kultury - plan kont, instytucje kultury:
 • Link: Zakup usŁug reklamowych Łwiadczonych przez Internet w ksiŁgach instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - lub bezpŁatny wstŁp do muzeum podlega VAT? - nieodpŁatne Łwiadczenie, podatek VAT:
 • Link: Dodatek staŁowy w podstawie wymiaru ŁwiadczeŁ chorobowych przysŁugujŁcych pracownikom instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Zakup usŁug reklamowych Łwiadczonych przez Internet w ksiŁgach instytucji kultury - instytucja kultury, baner reklamowy:
 • Link: Rozliczanie dochodŁw obcokrajowcŁw, ktŁrzy wykonujŁ dzieŁo w PolsceSerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Dofinansowanie do wynagrodzeŁ zagranicznych uczestnikŁw projektu otrzymane przez instytucjŁ kultury - instytucja kultury, dofinansowanie do wynagrodzeŁ:
 • Link: lub bezpŁatny wstŁp do muzeum podlega VAT?Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Rozliczanie dochodŁw obcokrajowcŁw, ktŁrzy wykonujŁ dzieŁo w Polsce - certyfikat rezydencji, opodatkowanie wynagrodzeŁ, umowy o dzieŁo:
 • Link: Ewidencja dotacji w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - ŁŁczenie bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury - biblioteki publiczne, instytucja kultury, ŁŁczenie bibliotek:
 • Link: Dofinansowanie do wynagrodzeŁ zagranicznych uczestnikŁw projektu otrzymane przez instytucjŁ kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Ewidencja dotacji w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - ksiŁgi rachunkowe, instytucje kultury, ewidencja dotacji:
 • Link: Zakup Łrodka trwaŁego z zysku SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Termin zarejestrowania sprzedaŁy usŁug medycznych w kasie fiskalnej - kasa fiskalna, SPZOZ, usŁugi medyczne:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia: Link: SŁuŁba zdrowiaSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - SP ZOZ jako jednostka organizacyjna gminy - SPZOZ, jednostka organizacyjna gminy: Link: SP ZOZ jako jednostka organizacyjna gminySerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - SP ZOZ jako jednostka organizacyjna gminy - SPZOZ, jednostka organizacyjna gminy: Link: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzŁdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 że zm.) nie definiuje pojŁcia gminnej jednostki organizacyjnej. Jednak powiŁzania organizacyjne zakŁadów opieki zdrowotnej z gminŁ dajŁ podstawŁ prawnŁ do kwalifikacji zakŁadów opieki zdrowotnej utworzonych przez gminŁ do gminnych jednostek organizacyjnych. Taki Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Strata na dziaŁalnoŁci zwolnionej od podatku nie moŁe obniŁaŁ dochodu podlegajŁcego opodatkowaniu - wyrok NSA - dziaŁalnoŁŁ statutowa, podatek dochodowy: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Strata na dziaŁalnoŁci zwolnionej od podatku nie moŁe obniŁaŁ dochodu podlegajŁcego opodatkowaniu - wyrok NSASerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Strata na dziaŁalnoŁci zwolnionej od podatku nie moŁe obniŁaŁ dochodu podlegajŁcego opodatkowaniu - wyrok NSA - dziaŁalnoŁŁ statutowa, podatek dochodowy: Link: Podatnik, który uzyska ujemny wynik finansowy na dziaŁalnoŁci statutowej, której dochody sŁ wolne od podatku dochodowego, nie moŁe przy ustalaniu dochodów (straty) podatkowych uwzglŁdniŁ przychodów oraz kosztów uzyskania tych przychodów że ŁródeŁ przychodów, z których dochody sŁ wolne od podatku. Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - NZOZ jest podatnikiem CIT korzystajŁcym że zwolnienia od podatku - interpretacja ogŁlna MF - CIT, NZOZ, zwolnienie od podatku: (...) Czytaj wiŁcej » Link: NZOZ jest podatnikiem CIT korzystajŁcym że zwolnienia od podatku - interpretacja ogŁlna MFSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - NZOZ jest podatnikiem CIT korzystajŁcym że zwolnienia od podatku - interpretacja ogŁlna MF - CIT, NZOZ, zwolnienie od podatku: Link: Niepubliczny zakŁad opieki zdrowotnej (NZOZ), w stanie prawnym obowiŁzujŁcym do dnia 30 czerwca 2011 r., byŁ jako jednostka organizacyjna niemajŁca osobowoŁci prawnej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i mógŁ korzystaŁ że zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym. Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Zakup Łrodka trwaŁego z zysku SP ZOZ - SP ZOZ, Łrodki trwaŁe: (...) Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: ŁŁczenie bibliotek publicznych z innymi instytucjami kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: CzynnoŁci zwiŁzane z usŁugami w zakresie opieki medycznej a zwolnienie z VATSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Dotacja otrzymana na sfinansowanie e-biznesu wŁksiŁgach podmiotu leczniczego - podmiot leczniczy, dotacja, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Termin zarejestrowania sprzedaŁy usŁug medycznych w kasie fiskalnejSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - CzynnoŁci zwiŁzane z usŁugami w zakresie opieki medycznej a zwolnienie z VAT - SPZOZ, zwolnienie z VAT, dokumentacja medyczna:
 • Link: Rozliczenie dotacji od organu zaŁoŁycielskiego na rozbudowŁ ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Wynagrodzenie zmarŁego pracownika w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZ - ksiŁgi rachunkowe, SP ZOZ, wynagrodzenie zmarŁego pracownika:
 • Link: Dotacja otrzymana na sfinansowanie e-biznesu wŁksiŁgach podmiotu leczniczegoSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Rozliczenie dotacji od organu zaŁoŁycielskiego na rozbudowŁ ZOZ - SPZOZ, ewidencja ksiŁgowa, rozliczenie dotacji:
 • Link: Pokrycie straty w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Renta doŁywotnia dla pacjenta wypŁacana przez szpital - renta doŁywotnia, koszty uzyskania przychodu:
 • Link: Wynagrodzenie zmarŁego pracownika w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Pokrycie straty w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZ - ksiŁgi rachunkowe, SP ZOZ, pokrycie straty:
 • Link: Korekta bŁŁdnego ujŁcia otrzymanych w latach ubiegŁych dotacji na remonty w SPZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Likwidacja Łrodka trwaŁego przyjŁtego przez SP ZOZ na fundusz zaŁoŁycielski - SP ZOZ, Łrodki trwaŁe, fundusz zaŁoŁycielski:
 • Link: Renta doŁywotnia dla pacjenta wypŁacana przez szpitalSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Korekta bŁŁdnego ujŁcia otrzymanych w latach ubiegŁych dotacji na remonty w SPZOZ - SPZOZ, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Wynagrodzenie za dyŁury medyczne w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i okolicznoŁciowySerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Modernizacja budynku otrzymanego w nieodpŁatne uŁytkowanie w SP ZOZ - SP ZOZ, modernizacja budynku, wartoŁŁ poczŁtkowa:
 • Link: Likwidacja Łrodka trwaŁego przyjŁtego przezSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Wynagrodzenie za dyŁury medyczne w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i okolicznoŁciowy - dyŁury medyczne, wynagrodzenie za urlop, urlop wypoczynkowy:
  SP ZOZ na fundusz zaŁoŁycielski
 • Link: Rozliczenie ŁrodkŁw publicznych otrzymanych przez SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Modernizacja budynku otrzymanego w nieodpŁatne uŁytkowanie w SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Rozliczenie ŁrodkŁw publicznych otrzymanych przez SP ZOZ - SP ZOZ, Łrodki publiczne:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe: Link: Jednostki i zakŁady budŁetoweSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Wykonywanie przez zakŁad budŁetowy zadania wŁasnego gminy nie podlega VAT - zakŁad budŁetowy, podatek VAT, zadania wŁasne gminy: Link: Wykonywanie przez zakŁad budŁetowy zadania wŁasnego gminy nie podlega VATSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Wykonywanie przez zakŁad budŁetowy zadania wŁasnego gminy nie podlega VAT - zakŁad budŁetowy, podatek VAT, zadania wŁasne gminy: Link: W przypadku wykonywania przez samorzŁdowy zakŁad budŁetowy zadania wŁasnego gminy polegajŁcego na prowadzeniu targowiska i poborze opŁat targowych, wyŁŁcznym "konsumentem" usŁugi jest gmina. W takim przypadku samodzielny zakŁad budŁetowy nie wykonuje usŁug na rzecz jednostki samorzŁdowej, lecz dziaŁa w jej imieniu jako jej wyodrŁbniona jednostka organizacyjna, wykonujŁc jej zadania Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Jak rozwiŁzaŁ umowŁ o pracŁ z urzŁdnikiem? - rozwiŁzanie umowy o pracŁ, urzŁdnik: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Jak rozwiŁzaŁ umowŁ o pracŁ z urzŁdnikiem?Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Jak rozwiŁzaŁ umowŁ o pracŁ z urzŁdnikiem? - rozwiŁzanie umowy o pracŁ, urzŁdnik: Link: Praca na stanowisku urzŁdniczym kojarzy siŁ na ogóŁ z wiŁkszŁ stabilnoŁciŁ zatrudnienia. Redukcje etatów lub niespodziewane decyzje o rozwiŁzaniu umowy o pracŁ cechujŁ raczej sferŁ pozabudŁetowŁ, która nie jest ograniczona przepisami odrŁbnymi dotyczŁcymi zatrudniania i zwalniania pracowników. Jednak, wbrew obiegowym opiniom, równieŁ urzŁdników moŁna doŁŁ Łatwo zwolniŁ. Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Przeniesienie pracownika samorzŁdowego do pracy w innym urzŁdzie - przeniesienie pracownika, pracownik samorzŁdowy: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Przeniesienie pracownika samorzŁdowego do pracy w innym urzŁdzieSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Przeniesienie pracownika samorzŁdowego do pracy w innym urzŁdzie - przeniesienie pracownika, pracownik samorzŁdowy: .pl 10/0/1044.jpg" width="105" height="70" / Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Przeniesienie pracownika samorzŁdowego do pracy w innym urzŁdzie - przeniesienie pracownika, pracownik samorzŁdowy Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Przeniesienie pracownika samorzŁdowego do pracy w innym urzŁdzie - przeniesienie pracownika, pracownik samorzŁdowy: Link: Jestem zatrudniony jako referent w urzŁdzie gminy. PlanujŁ przeprowadzkŁ do innego miasta. lub moŁliwe jest przeniesienie mnie do pracy w jednostce samorzŁdowej w innej miejscowoŁci? TAK. Przepisy dotyczŁce pracowników samorzŁdowych umoŁliwiajŁ przeniesienie pracownika (urzŁdnika) samorzŁdowego do innego urzŁdu, przy speŁnieniu okreŁlonych warunków. Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Naliczanie i ewidencjonowanie odsetek od naleŁnoŁci budŁetowych o charakterze publicznoprawnym - jednostka budŁetowa, odsetki za zwŁokŁ, naleŁnoŁci budŁetowe: (...) Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Kompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych pracownika samorzŁdowegoSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Nagroda jubileuszowa prokuratora a urlop bezpŁatny - urlop bezpŁatny, nagroda jubileuszowa:
 • Link: Naliczanie i ewidencjonowanie odsetek od naleŁnoŁci budŁetowych o charakterze publicznoprawnymSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Kompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych pracownika samorzŁdowego - pracownik samorzŁdowy, godziny nadliczbowe:
 • Link: Klasyfikacja wydatkŁw ponoszonych przez gminŁ na zakup umundurowania dla OSPSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Ewidencja odpisŁw amortyzacyjnych w zakŁadzie budŁetowym na koncie 760 - zakŁad budŁetowy, odpisy amortyzacyjne, Łrodki trwaŁe:
 • Link: Nagroda jubileuszowa prokuratora a urlop bezpŁatnySerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Klasyfikacja wydatkŁw ponoszonych przez gminŁ na zakup umundurowania dla OSP - klasyfikacja budŁetowa, gmina, OSP, umundurowanie:
 • Link: Klasyfikacja paragrafowa wypŁaty odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiŁzanie stosunku pracySerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - CzynnoŁci wykonywane miŁdzy jednostkami samorzŁdu terytorialnego a Skarbem PaŁstwa - jednostki samorzŁdu terytorialnego, podatek VAT, zamiana nieruchomoŁci:
 • Link: Ewidencja odpisŁw amortyzacyjnych w zakŁadzie budŁetowym na koncie 760Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Klasyfikacja paragrafowa wypŁaty odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiŁzanie stosunku pracy - klasyfikacja budŁetowa, jednostka budŁetowa, wypŁata odszkodowania:
 • Link: PrzejŁcie przez urzŁd gminy zobowiŁzaŁ i naleŁnoŁci likwidowanej jednostki budŁetowejSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Nabycie przez zakŁad budŁetowy skŁadnika aktywŁw niezbŁdnego do wykonania usŁugi - klasyfikacja budŁetowa, zakŁad budŁetowy:
 • Link: CzynnoŁci wykonywane miŁdzy jednostkami samorzŁdu terytorialnego a Skarbem PaŁstwaSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - PrzejŁcie przez urzŁd gminy zobowiŁzaŁ i naleŁnoŁci likwidowanej jednostki budŁetowej - urzŁd gminy, jednostka budŁetowa, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: ZalegŁa trzynastka pracownika korzystajŁcego z urlopu macierzyŁskiegoSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - SprzedaŁ Łrodka trwaŁego w jednostce budŁetowe - Łrodki trwaŁe, jednostka budŁetowa, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Nabycie przez zakŁad budŁetowy skŁadnika aktywŁw niezbŁdnego do wykonania usŁugiSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - ZalegŁa trzynastka pracownika korzystajŁcego z urlopu macierzyŁskiego - urlop macierzyŁski, trzynastka, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: WypŁata trzynastki za 2012 r. dla pracownikŁw korzystajŁcych z urlopu macierzyŁskiego i ojcowskiegoSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Prawo uŁytkowania toteżzystego gruntu w ksiŁgach rachunkowych gminy - uŁytkowanie toteżzyste, gmina, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: SprzedaŁ Łrodka trwaŁego w jednostce budŁetoweSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - WypŁata trzynastki za 2012 r. dla pracownikŁw korzystajŁcych z urlopu macierzyŁskiego i ojcowskiego - urlop macierzyŁski, trzynastka, jednostka budŁetowa:
 • Link: Ustawa kominowa nie uprawnia do trzynastkiSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Dieta z tytuŁu zagranicznej podrŁy sŁuŁbowej pracownika jednostki budŁetowej - jednostka budŁetowa, podrŁe sŁuŁbowe:
 • Link: Prawo uŁytkowania toteżzystego gruntu w ksiŁgach rachunkowych gminySerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Ustawa kominowa nie uprawnia do trzynastki - trzynastka, jednostka budŁetowa, ustawa kominowa:
 • Link: OgŁaszanie sprawozdaŁ finansowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - ObowiŁzek sporzŁdzania sprawozdaŁ z wykonania budŁetu zadaniowego - jednostki budŁetowe, budŁet zadaniowy:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa: Link: SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowaSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Nieprzekazany odpis na ZFŁS w sprawozdaniu Rb-Z - Rb-Z, odpis na ZFŁS: Link: Nieprzekazany odpis na ZFŁS w sprawozdaniuSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Nieprzekazany odpis na ZFŁS w sprawozdaniu Rb-Z - Rb-Z, odpis na ZFŁS:
Rb-Z
Link: WartoŁŁ odpisu podstawowego, która nie zostaŁa przekazana na rachunek zakŁadowego funduszu ŁwiadczeŁ socjalnych (ZFŁS) w ustawowo okreŁlonym terminie jest zobowiŁzaniem wymagalnym, podlegajŁcym wykazaniu w kwartalnym sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiŁzaŁ wedŁug tytuŁów dŁuŁnych oraz porŁczeŁ i gwarancji. Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Prezentacja zalegŁych wynagrodzeŁ nauczycieli w sprawozdaniu Rb-Z - wynagrodzenie nauczycieli, sprawozdanie Rb-Z, zalegŁe wynagrodzenie: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Prezentacja zalegŁych wynagrodzeŁ nauczycieli w sprawozdaniu Rb-ZSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Prezentacja zalegŁych wynagrodzeŁ nauczycieli w sprawozdaniu Rb-Z - wynagrodzenie nauczycieli, sprawozdanie Rb-Z, zalegŁe wynagrodzenie: Link: Z powodu braku Łrodków w szkole podstawowej (jednostce budŁetowej) nie wypŁacono czŁci wynagrodzeŁ z tytuŁu nadgodzin nauczycieli. W której pozycji sprawozdania Rb-Z ujŁŁ kwotŁ netto zalegŁych wynagrodzeŁ nauczycieli? Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Korekta sprawozdania o wydatkach strukturalnych Rb-WSa - wydatki strukturalne, Rb-WSa: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Korekta sprawozdania o wydatkach strukturalnych Rb-WSaSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Korekta sprawozdania o wydatkach strukturalnych Rb-WSa - wydatki strukturalne, Rb-WSa: .pl 52/1/0/5210.jpg" width="105" height="70" / Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Korekta sprawozdania o wydatkach strukturalnych Rb-WSa - wydatki strukturalne, Rb-WSa Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Korekta sprawozdania o wydatkach strukturalnych Rb-WSa - wydatki strukturalne, Rb-WSa: Link: W sprawozdaniu o wydatkach strukturalnych Rb-WSa za rok 2012 wykryliŁmy bŁŁd. lub powinniŁmy sporzŁdziŁ korektŁ tego sprawozdania? Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - OgŁaszanie sprawozdaŁ finansowych instytucji kultury - sprawozdanie finansowe, instytucje kultury: (...) Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Dieta z tytuŁu zagranicznej podrŁy sŁuŁbowej pracownika jednostki budŁetowejSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Sprawozdania finansowe SPZOZ i NZOZSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - OdpowiedzialnoŁŁ za niezatwierdzenie sprawozdania finansowego - SP ZOZ, sprawozdanie finansowe:
 • Link: ObowiŁzek sporzŁdzania sprawozdaŁ z wykonania budŁetu zadaniowegoSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Sprawozdania finansowe SPZOZ i NZOZ - sprawozdanie finansowe, NZOZ, SPZOZ:
 • Link: RŁwnowartoŁŁ odpisŁw amortyzacyjnych od ŁrodkŁw trwaŁych otrzymanych nieodpŁatnie przez zakŁad budŁetowy w sprawozdaniu Rb-30SSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Zestawienie zmian w funduszu jednostek budŁetowych i samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych - zakŁad budŁetowy, zestawienie zmian w funduszu:
 • Link: OdpowiedzialnoŁŁ za niezatwierdzenie sprawozdania finansowegoSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - RŁwnowartoŁŁ odpisŁw amortyzacyjnych od ŁrodkŁw trwaŁych otrzymanych nieodpŁatnie przez zakŁad budŁetowy w sprawozdaniu Rb-30S - zakŁad budŁetowy, odpisy amortyzacyjne, Rb-30S:
 • Link: SporzŁdzenie rachunku zyskŁw i strat za 2012 r. wedŁug nowego wzoruSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Prezentacja zmian w ukŁadzie i treŁci bilansu jednostek i zakŁadŁw budŁetowych za 2012 r. - jednostka budŁetowa, wzŁr bilansu:
 • Link: Zestawienie zmian w funduszu jednostek budŁetowych i samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowychSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - SporzŁdzenie rachunku zyskŁw i strat za 2012 r. wedŁug nowego wzoru - wzŁr rachunku zyskŁw i strat, jednostki budŁetowe:
 • Link: Prezentacja dofinansowania z UE w rachunku zyskŁw i strat samodzielnego publicznego zakŁadu opieki zdrowotnejSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Dane uzupeŁniajŁce wykazywane w sprawozdaniu Rb-Z - Rb-Z, jednostka samorzŁdu terytorialnego:
 • Link: Prezentacja zmian w ukŁadzie i treŁci bilansu jednostek i zakŁadŁw budŁetowych za 2012 r.Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Prezentacja dofinansowania z UE w rachunku zyskŁw i strat samodzielnego publicznego zakŁadu opieki zdrowotnej - SP ZOZ, sprawozdanie finansowe, dofinansowanie z UE:
 • Link: Wzajemne rozliczenia miŁdzy jednostkami w ewidencji i ŁŁcznym sprawozdaniu finansowymSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Dane uzupeŁniajŁce wykazywane w sprawozdaniu Rb-ZSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Wzajemne rozliczenia miŁdzy jednostkami w ewidencji i ŁŁcznym sprawozdaniu finansowym - wzajemne rozliczenia, sprawozdanie finansowe:
Link: wiŁcej »www.GOFIN.pl: .pl images/boxy/zt_sz.png) repeat-x scroll 0pt 0pt transparent; height: 30px; text-align: left; font-weight: bold; font-size: 10pt; color: #f4c400;" Przydatne linki

Tabela:

.pl images/kreska2_przydatne_linki.p
ng');background-repeat:repeat-x;
text-align: center;" Portal Podatkowo-KsiŁgowy Link: www.GOFIN.plwww.PIT.Gofin.pl: Link: www.PIT.Gofin.plwww.PrawoPracy.Gofin.pl: Link: www.PrawoPracy.Gofin.plwww.Bilans.Gofin.pl: Link: www.Bilans.Gofin.plwww.Podatki.Gofin.pl: Link: www.Podatki.Gofin.plwww.Rachunkowosc.Gofin.pl: Link: www.Rachunkowosc.Gofin.plwww.Firma.Gofin.pl: Link: www.Firma.Gofin.plwww.PrawnikRadzi.Gofin.pl: Link: www.PrawnikRadzi.Gofin.plwww.Zasilki.Gofin.pl: Link: www.Zasilki.Gofin.plwww.Druki.Gofin.pl: .pl images/kreska2_przydatne_linki.p
ng');background-repeat:repeat-x;
text-align: center;" NarzŁdzia KsiŁgowego Link: www.Druki.Gofin.plwww.Przepisy.Gofin.pl: Link: www.Przepisy.Gofin.plwww.Wskazniki.Gofin.pl: Link: www.Wskazniki.Gofin.plwww.Forum.Gofin.pl: Link: www.Forum.Gofin.plwww.Klasyfikacje.Gofin.pl: - Link: www.Klasyfikacje.Gofin.plwww.WszystkoDlaKsiegowych.pl: Link: www.WszystkoDlaKsiegowych.plwww.Kalkulatory.Gofin.pl: Link: www.Kalkulatory.Gofin.plwww.Przepisy.Gofin .pl - Kodeksy: - Link: www.Przepisy.Gofin .pl Kodeksywww.Podpowiada.Gofin.pl: Link: www.Podpowiada.Gofin.plwww.Terminy.Gofin.pl: Link: www.Terminy.Gofin.plwww.AutowFirmie.pl: .pl images/kreska2_przydatne_linki.p
ng');background-repeat:repeat-x;
text-align: center;" Serwisy specjalistyczne Link: www.AutowFirmie.plwww.PodatekAkcyzowy.pl: Link: www.PodatekAkcyzowy.plwww.SkladkaZUS.pl: Link: www.SkladkaZUS.plwww.Czas-Pracy.pl: Link: www.Czas-Pracy.plwww.PodatekDochodowy.pl: Link: www.PodatekDochodowy.plwww.SrodkiTrwale.pl: Link: www.SrodkiTrwale.plwww.EmeryturyiRenty.pl: Link: www.EmeryturyiRenty.plwww.PodatekodNieruchomosci.pl: Link: www.PodatekodNieruchomosci.plwww.StawkiVAT.pl: Link: www.StawkiVAT.plwww.KalkulatorOdsetek.com.pl: Link: www.KalkulatorOdsetek.com.plwww.PodatekVAT.pl: Link: www.PodatekVAT.plwww.UmowyCywilnoprawne.pl: Link: www.UmowyCywilnoprawne.plwww.KalkulatoryPodatkowe.pl: Link: www.KalkulatoryPodatkowe.plwww.PoradnikKsiegowego.pl: Link: www.PoradnikKsiegowego.plwww.UmowyoPrace.pl: Link: www.UmowyoPrace.plwww.KalkulatoryWynagrodzen.com.p
l:
Link: www.KalkulatoryWynagrodzen.com.p
lwww.PoradyPodatkowe.pl:
Link: www.PoradyPodatkowe.plwww.UrlopyPracownicze.pl: Link: www.UrlopyPracownicze.plwww.KasaFiskalna.pl: Link: www.KasaFiskalna.plwww.Prawnik-Rodzinny.pl: Link: www.Prawnik-Rodzinny.plwww.UrlopyWychowawcze.pl: Link: www.UrlopyWychowawcze.plwww.KodeksCywilny.pl: Link: www.KodeksCywilny.plwww.PrzepisyPrawne.pl: Link: www.PrzepisyPrawne.plwww.ZakladamyFirme.pl: Link: www.ZakladamyFirme.plwww.KodeksPracy.pl: Link: www.KodeksPracy.plwww.RozliczeniaPodatkowe.pl: Link: www.RozliczeniaPodatkowe.plwww.ZasilekChorobowy.pl: Link: www.ZasilekChorobowy.plKodeksSpolek.pl: Link: www.KodeksSpolek.plwww.RozliczenieDelegacji.pl: Link: www.RozliczenieDelegacji.plwww.ZasilekMacierzynski.pl: Link: www.ZasilekMacierzynski.plwww.OdliczeniaVAT.pl: Link: www.OdliczeniaVAT.plwww.RozliczenieWynagrodzenia.pl:
Link: www.RozliczenieWynagrodzenia.plwww.Zasilki.pl: Link: www.Zasilki.plwww.OrdynacjaPodatkowa.pl: Link: www.OrdynacjaPodatkowa.plwww.SerwisBudzetowy.pl: Link: www.ZFSS.pl: www.SerwisBudzetowy.pl Link: www.ZFSS.plDarmowy program PIT Gofin 2013 - www.pit.gofin.pl: TERMINARZ BUDŁETOWY styczeŁ 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Link: 10 11 12 13 14 15 Link: 16 17 18 19 Link: 20 21 Link: 22 Link: 23 24 25 26 Link: 27 Link: 28 29 Link: 30 Link: 31 luty 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 Link: 3 Link: 4 Link: 5 Link: 6 Link: 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 Link: 13 Link: 14 15 16 Link: 17 Link: 18 19 Link: 20 Link: 21 22 23 Link: 24 Link: 25 26 27 Link: 28 marzec 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 Link: 3 4 5 Link: 6 7 8 9 Link: 10 Link: 11 Link: 12 Link: 13 14 15 16 Link: 17 Link: 18 19 Link: 20 21 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 30 Link: 31 kwiecieŁ 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 Link: 7 Link: 8 9 Link: 10 11 12 13 Link: 14 Link: 15 Link: 16 17 Link: 18 19 20 21 Link: 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 Link: 30 maj 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 Link: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Link: 12 13 14 Link: 15 16 17 18 Link: 19 Link: 20 21 22 23 24 25 Link: 26 27 Link: 28 29 30 31 czerwiec 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 14 15 Link: 16 17 Link: 18 19 Link: 20 21 22 23 24 Link: 25 26 27 28 29 Link: 30 lipiec 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 Link: 8 9 Link: 10 11 12 13 Link: 14 Link: 15 Link: 16 17 Link: 18 19 20 Link: 21 Link: 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 Link: 30 Link: 31 Link: I Link: II Link: III Link: IV Link: V Link: VI Link: VII VIII IX X XI XII

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodŁw budŁetu paŁstwa ...
 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

20.01.2014 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie kwartalnych sprawozdaŁ Rb-Z, Rb-N za IV kwartaŁ 2013 r. ...
 • Link: zŁoŁenie rocznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za 2013 r. - jednostki ...

03.02.2014 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie rocznego sprawozdania Rb-27 (sprawozdanie, o ktŁrym mowa w Ł ...
 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za IV kwartaŁ 2013 r. - ...

03.03.2014 (poniedziaŁek)

08.04.2014 (wtorek)

 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za I kwartaŁ 2014 r. - ...

07.04.2014 (poniedziaŁek)

 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZUS za IV kwartaŁ 2013 r. - ...

02.05.2014 (piŁtek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z-PPP o stanie zobowiŁzaŁ wynikajŁcych z umŁw ...

12.05.2014 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-27S, Rb-28S za maj 2014 r. - ...
 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

10.06.2014 (wtorek)

10.07.2014 (czwartek)

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

08.07.2014 (wtorek)

 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartaŁ 2014 r. ...

Link: zobacz wszystkie »

Link: zobacz wszystkie »

Link: zobacz wszystkie »

Link: zobacz wszystkie »

Link: zobacz wszystkie »

Link: zobacz wszystkie »

Link: Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl: Darmowy program PIT Gofin 2013 - www.pit.gofin.pl Link: Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofi
n.pl:
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Link: NEWSLETTERY: Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofi
n.pl
Link: Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl: .pl images/newslettery_swl.png" style="border: 0px none;" / NEWSLETTERY Link: RachunkowoŁŁ finansowa, budŁetowa, w przykŁadach liczbowych ...: .pl images/be_swl.gif" style="border: 0px none;" / Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl Link: Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego: RachunkowoŁŁ finansowa, budŁetowa, w przykŁadach liczbowych ...

Tabela:

.pl images/trojkat.gif" class="Trojkat" / TEMATY W ZASOBACH PŁATNYCH Link: zobacz ofertŁ prenumeraty Link: Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego: www.sgk.gofin.pl RachunkowoŁŁ budŁetowa: Link: Klasyfikacja paragrafowa wydatkŁw na zakup bonŁw towarowych: RachunkowoŁŁ budŁetowa (190 tematŁw) - Link: Klasyfikacja paragrafowa wydatkŁw na zakup bonŁw towarowychŁrodki zgromadzone na rachunkach bankowych w sprawozdaniu Rb-N: - Link: Łrodki zgromadzone na rachunkach bankowych w sprawozdaniu Rb-NUpowaŁnienie skarbnika dla gŁŁwnego ksiŁgowego samodzielnego publicznego zakŁadu opieki zdrowotnej: - Link: UpowaŁnienie skarbnika dla gŁŁwnego ksiŁgowego samodzielnego publicznego zakŁadu opieki zdrowotnejNieprzekazany odpis na ZFŁS w sprawozdaniu Rb-Z: - Link: Nieprzekazany odpis na ZFŁS w sprawozdaniu Rb-ZSamodzielny publiczny zakŁad opieki zdrowotnej jako jednostka organizacyjna gminy: - Link: Samodzielny publiczny zakŁad opieki zdrowotnej jako jednostka organizacyjna gminyEwidencja naleŁnoŁci z tytuŁu podatkŁw lokalnych w organie podatkowym: - Link: Ewidencja naleŁnoŁci z tytuŁu podatkŁw lokalnych w organie podatkowymŁwiadczenia finansowane że ŁrodkŁw ZFŁS w ksiŁgach jednostek oŁwiatowych: - Link: Łwiadczenia finansowane że ŁrodkŁw ZFŁS w ksiŁgach jednostek oŁwiatowychSerwis GŁŁwnego KsiŁgowego: Link: Gazeta Podatkowa on-line: zobacz wszystkie »
Link: Gazeta Podatkowa on-line: www.gazetapodatkowa.pl RachunkowoŁŁ dla kaŁdego: Link: PozostaŁe przychody i koszty operacyjne w rachunku zyskŁw i strat: RachunkowoŁŁ dla kaŁdego (888 tematŁw) - Link: PozostaŁe przychody i koszty operacyjne w rachunku zyskŁw i stratKiedy moŁna dokonaŁ rozliczenia wyniku finansowego za 2013 r.?: - Link: Kiedy moŁna dokonaŁ rozliczenia wyniku finansowego za 2013 r.?Drukarka jako Łrodek trwaŁy: - Link: Drukarka jako Łrodek trwaŁyKoszty rozliczane w czasie po zmianie metody ewidencji kosztŁw: - Link: Koszty rozliczane w czasie po zmianie metody ewidencji kosztŁwUstalenie rŁnic kursowych na dzieŁ bilansowy: - Link: Ustalenie rŁnic kursowych na dzieŁ bilansowyGazeta Podatkowa: Link: DRUKI.gofin .pl - BezpŁatne druki aktywne z moŁliwoŁciŁ zapisu.: zobacz wszystkie » GOFIN PODPOWIADA

Darmowe druki aktywne

 • Link: Kiedy i jak zmieniŁ formŁ prawnŁ prowadzonej dziaŁalnoŁci?
 • Link: PodrŁe sŁuŁbowe w 2013 r.
 • Link: Sprawozdania finansowe jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych i jednostek samorzŁdu terytorialnegoBilans jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego:
Link: wiŁcej » DRUKI

Kompleksowe opracowania tematyczne

Link: Sprawozdania finansowe jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych i jednostek samorzŁdu terytorialnego: DRUKI.gofin .pl - BezpŁatne druki aktywne z moŁliwoŁciŁ zapisu." /
 • Link: Nagrody, premie i odprawy wypŁacane pracownikom
 • Link: SprawozdawczoŁŁ budŁetowaRb-Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ wedŁug tytuŁŁw dŁuŁnych oraz gwarancji i porŁczeŁ:
 • Link: Bilans jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowegoRachunek zyskŁw i strat jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego (wariant porŁwnawczy): Link: Rachunek zyskŁw i strat jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego (wariant porŁwnawczy)Zestawienie zmian w funduszu jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego: Link: Zestawienie zmian w funduszu jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowegoSprawozdawczoŁŁ budŁetowa:
 • Link: Podatek od towarŁw iŁusŁugPodatek dochodowy:
Link: wiŁcej » WSKAŁNIKI

NarzŁdzia ksiŁgowego i kadrowego

 • Link: Rb-N – Kwartalne sprawozdanie o stanie naleŁnoŁci oraz wybranych aktywŁw finansowych: Rb-Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ wedŁug tytuŁŁw dŁuŁnych oraz gwarancji i porŁczeŁ Link: Rb-ZN – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ oraz naleŁnoŁci Skarbu PaŁstwa z tytuŁu wykonywania przez jednostki samorzŁdu terytorialnego zadaŁ zleconych: Rb-N – Kwartalne sprawozdanie o stanie naleŁnoŁci oraz wybranych aktywŁw finansowych Link: Rb-27 – MiesiŁczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodŁw budŁetowych: Rb-ZN – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ oraz naleŁnoŁci Skarbu PaŁstwa z tytuŁu wykonywania przez jednostki samorzŁdu terytorialnego zadaŁ zleconych Link: Rb-28 – miesiŁczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw budŁetu paŁstwa: Rb-27 – MiesiŁczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodŁw budŁetowych Link: Rb-30S – pŁroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planŁw finansowych samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych: Rb-28 – miesiŁczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw budŁetu paŁstwa Link: Podatek od towarŁw iŁusŁug: Rb-30S – pŁroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planŁw finansowych samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych
 • Link: RachunkowoŁŁPrawo pracy:
 • Link: Podatek dochodowyRachunkowoŁŁ:
 • Link: SkŁadki ZUSZasiŁki i inne Łwiadczenia:
 • Link: Prawo pracySkŁadki ZUS:
 • Link: Odsetki za zwŁokŁInne dane i wskaŁniki dlaŁprzedsiŁbiorcŁw:
 • Link: ZasiŁki i inne ŁwiadczeniaOdsetki za zwŁokŁ:
 • Link: Kalkulator odsetek od zalegŁoŁci podatkowychKalkulator odsetek ustawowych:
Link: wiŁcej » KALKULATORY

BieŁŁce wskaŁniki wraz z archiwum

 • Link: Inne dane i wskaŁniki dlaŁprzedsiŁbiorcŁwKalkulator odsetek od zalegŁoŁci podatkowych:
 • Link: Kalkulator odsetek umownych/wŁasnychKalkulator odsetek maksymalnych:
 • Link: Kalkulator odsetek ustawowychKalkulator odsetek umownych/wŁasnych:
 • Link: Kalkulator wynagrodzeŁUstawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowoŁci:
 • Link: Kalkulator odsetek maksymalnychKalkulator wynagrodzeŁ:
Link: wiŁcej » PRZEPISY PRAWNE

Klasyfikacje z wyszukiwarkŁ kodŁw

 • Link: Zasady prowadzenia rachunkowoŁci
 • Link: RachunkowoŁŁ
 • Link: RachunkowoŁŁ budŁetowa
 • Link: Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowoŁciRozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczegŁlnych zasad rachunkowoŁci oraz planŁw kont dla budŁetu paŁstwa, budŁetŁw jednostek samorzŁdu terytorialnego, jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych, paŁstwowych funduszy celowych oraz paŁstwowych jednostek budŁetowych majŁcych siedzibŁ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
 • Link: Finanse publiczne
 • Link: RozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczegŁlnych zasad rachunkowoŁci oraz planŁw kont dla budŁetu paŁstwa, budŁetŁw jednostek samorzŁdu terytorialnego, jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych, paŁstwowych funduszy celowych oraz paŁstwowych jednostek budŁetowych majŁcych siedzibŁ poza granicami Rzeczypospolitej PolskiejRozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegŁowej klasyfikacji dochodŁw, wydatkŁw, przychodŁw i rozchodŁw oraz ŁrodkŁw pochodzŁcych że ŁrŁdeŁ zagranicznych: Link: RozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegŁowej klasyfikacji dochodŁw, wydatkŁw, przychodŁw i rozchodŁw oraz ŁrodkŁw pochodzŁcych że ŁrŁdeŁ zagranicznychUstawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych: Link: Inne
 • Link: Instytucje kultury
 • Link: Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznychUstawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaŁalnoŁci kulturalnej:
 • Link: Ochrona zdrowia
 • Link: Ustawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaŁalnoŁci kulturalnejUstawa z dnia 15.04.2011 r. o dziaŁalnoŁci leczniczej:
 • Link: Polska Klasyfikacja WyrobŁw i UsŁugKŁT - Klasyfikacja ŁrodkŁw TrwaŁych wraz że stawkami amortyzacyjnymi:
Link: wiŁcej » Klasyfikacje

Ustawy, rozporzŁdzenia - teksty ujednolicone

 • Link: Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o dziaŁalnoŁci leczniczejPKWiU - Polska Klasyfikacja WyrobŁw i UsŁug:
 • Link: Polska Klasyfikacja DziaŁalnoŁciKZiS - Klasyfikacja zawodŁw i specjalnoŁci:
 • Link: Klasyfikacja ŁrodkŁw TrwaŁych wraz że stawkami amortyzacyjnymiPKD - Polska Klasyfikacja DziaŁalnoŁci:
 • Link: Polska Klasyfikacja ObiektŁw BudowlanychPODATEK ZRYCZAŁTOWANY:
 • Link: Klasyfikacja zawodŁw i specjalnoŁciPKOB - Polska Klasyfikacja ObiektŁw Budowlanych:
FORUM - RachunkowoŁŁ

Portal Podatkowo-KsiŁgowy

Link: RachunkowoŁŁ Link: PODATEK ZRYCZAŁTOWANY: PODATEK ZRYCZAŁTOWANY JesteŁmy jednostka budŁetowŁ, w czerwcu 2013 byŁa podpisana umowa o dzieŁo na kwotŁ 183,00 zŁ. ZostaŁ zastosowany podatek zryczaŁtowany. lub my moglismy taki podatek zastosowaŁ? WystawiŁ PIT-11 dla tej (...) Link: wiŁcej »Zwrot ŁrodkŁw: Link: Zwrot ŁrodkŁw: Zwrot ŁrodkŁw Jak zaksiŁgowaŁ z jednostce budŁetowej zwrot niewykorzystanych ŁrodkŁw że szkoŁy na konto Gminy? Link: wiŁcej »Zwolnienie z VAT: Link: Podatek VAT Link: Zwolnienie z VAT: Zwolnienie z VAT lub wciŁŁ obowiŁzuje i jak jest podstawa prawna zwolnienia podatku VAt miŁdzy jednostkami budŁetowymi i zakŁadami budzetowymi?. lub biblioteka podlega pod to zwolnienie? Link: wiŁcej »Jak wystawiŁ fakturŁ??: Link: Jak wystawiŁ fakturŁ??: Jak wystawiŁ fakturŁ?? Jak wystawiŁ fakturŁ do jednostki budŁetowej w Niemczech, skoro nie posiadajŁ oni numeru NIP?? Link: wiŁcej »Sklep internetowy - sklep.gofin.pl:

Tabela:

Link: Sklep internetowy - sklep.gofin.pl: .pl images/poleoferta/winieta_2014_0
1.gif" width="130" height="100" border="0" / Sklep internetowy - sklep.gofin.pl Sklep internetowy - sklep.gofin.pl:
Link: .pl images/poleoferta/winieta_2014_0
2.gif" width="514" height="100" border="0" / Sklep internetowy - sklep.gofin.pl Sklep internetowy - sklep.gofin.pl:
Link: Sklep internetowy - sklep.gofin.pl: .pl images/poleoferta/winieta_2014_0
3.gif" width="350" height="100" border="0" / Sklep internetowy - sklep.gofin.pl Komplety z rabatami i nagrodami w prenumeracie na caŁy 2014 r. - sklep.gofin.pl:
Komplety promocyjne Czasopisma i Gazeta Wydawnictwa internetowe Inne produkty i usŁugi Link: - Komplety z rabatami i nagrodamikpl. nr 1 z 16% rabatem i nagrodami - sklep.gofin.pl:
w prenumeracie na caŁy 2014 r.:
Link: kpl. kpl. nr 2 z 12% rabatem i nagrodami - sklep.gofin.pl: nr 1 z 16% rabatem i nagrodami Link: kpl. kpl. nr 3 z 6% rabatem i nagrodami - sklep.gofin.pl: nr 2 z 12% rabatem i nagrodami Link: kpl. Komplety z nagrodami w prenumeracie na IV-XII 2013 r. - sklep.gofin.pl: nr 3 z 6% rabatem i nagrodami Komentarz w kodzie strony: <div class="Element"><;div class="Padding"><;div style="font-weight: bold;"><a href="https://sklep.gofin .pl promocje-w-prenumeracie-na-iv-xi
i-2013,1,125.html" style="color: #000; text-decoration: none;" target="_blank">&bull; Komplety z nagrodami <br> w prenumeracie na IV-XII 2013 r.:</a></div&gt;</di
v></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #909090;"> </span><a style="color: #000;" title="kpl. nr 1 z nagrodami - sklep.gofin.pl" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl komplet-nr-1-z-nagrodami,2,2879,
125.html">kpl. <span style="font-weight: bold;">nr 1</span> <span style="color: #cc0000; font-weight: bold;">z nagrodami</span></a>
</div></div&gt;</div
> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #909090;"> </span><a style="color: #000;" title="kpl. nr 2 z nagrodami - sklep.gofin.pl" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl komplet-nr-2-z-nagrodami,2,2880,
125.html">kpl. <span style="font-weight: bold;">nr 2</span> <span style="color: #cc0000; font-weight: bold;">z nagrodami</span></a>
</div></div&gt;</div
> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #909090;"> </span><a style="color: #000;" title="kpl. nr 3 z nagrodami - sklep.gofin.pl" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl komplet-nr-3-z-nagrodami,2,2881,
125.html">kpl. <span style="font-weight: bold;">nr 3</span> <span style="color: #cc0000; font-weight: bold;">z nagrodami</span></a>
</div></div&gt;</div
>
Czasopisma - sklep.gofin.pl: - Link: CzasopismaBiuletyn Informacyjny - sklep.gofin.pl: - Link: Biuletyn InformacyjnyUbezpieczenia i Prawo Pracy - sklep.gofin.pl: - Link: Ubezpieczenia i Prawo PracyPoradnik VAT - sklep.gofin.pl: - Link: Poradnik VATPrzeglŁd Podatku Dochodowego - sklep.gofin.pl: - Link: PrzeglŁd Podatku DochodowegoZeszyty Metodyczne RachunkowoŁci - sklep.gofin.pl: - Link: Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁciGazeta Podatkowa - sklep.gofin.pl: - Link: Gazeta PodatkowaSerwis GŁŁwnego KsiŁgowego - sklep.gofin.pl: - Link: Serwis GŁŁwnego KsiŁgowegoCzasopisma KsiŁgowych on-line - sklep.gofin.pl: Link: (zobacz film) - Link: Czasopisma KsiŁgowych on-lineSerwis GŁŁwnego KsiŁgowego - sklep.gofin.pl: Link: (zobacz film) Komentarz w kodzie strony: <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl internetowy-serwis-glownego-ksie
gowego,2,2790,114.html" >Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego</a>&lt;/div>
;</div></div&gt; <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl czasopisma-ksiegowych-on-line-20
13,1,115.html" title="Czasopisma KsiŁgowych on-line - sklep.gofin.pl">Czasopisma KsiŁgowych on-line</a></div><
;/div></div>
Biuletyn Informacyjny on-line - sklep.gofin.pl: - Link: Biuletyn Informacyjny on-lineUbezpieczenia i Prawo Pracy on-line - sklep.gofin.pl: - Link: Ubezpieczenia i Prawo Pracy on-linePoradnik VAT on-line - sklep.gofin.pl: - Link: Poradnik VAT on-linePrzeglŁd Podatku Dochodowego on-line - sklep.gofin.pl: - Link: PrzeglŁd Podatku Dochodowego on-lineZeszyty Metodyczne RachunkowoŁci on-line - sklep.gofin.pl: - Link: Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁci on-lineGazeta Podatkowa on-line - sklep.gofin.pl: - Link: Gazeta Podatkowa on-lineProgram DRUKI Gofin 2014 - sklep.gofin.pl: - Link: Program DRUKI Gofin 2014KsiŁŁki 2014 - sklep.gofin.pl: - Link: KsiŁŁki 2014Dodatki do czasopism 2014 - sklep.gofin.pl: - Link: Dodatki do czasopism 2014Segregatory i boksy do czasopism - sklep.gofin.pl: - Link: Segregatory i boksy do czasopismReklama: - Link: ReklamaPoligrafia: , Link: PoligrafiaWydawnictwo Podatkowe GOFIN: Link: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Link: Biuro ObsŁugi Klienta - gofin.pl: Link: Egzemplarz bezpŁatny - PoznajProdukty.gofin.pl: Biuro ObsŁugi Klienta » Link: Przewodnik Prenumeratora - PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
:
ZamŁw egzemplarz bezpŁatny »
Link: Sklep internetowy - sklep.gofin.pl: Przewodnik Prenumeratora » Link: podatki, VAT, PIT, rachunkowoŁŁ, prawo pracy, skŁadki, ZUS, zasiŁki, emerytury - GOFIN.pl: Sklep internetowy » Link: Sklep: podatki, VAT, PIT, rachunkowoŁŁ, prawo pracy, skŁadki, ZUS, zasiŁki, emerytury - GOFIN.pl Link: SklepForum Dyskusyjne: Link: ForumGazeta Podatkowa:
Dyskusyjne
Link: GazetaCzasopisma KsiŁgowych:
Podatkowa
Link: CzasopismaSGK - Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego:
KsiŁgowych
Link: Serwis GŁŁwnegoPortal Podatkowo-KsiŁgowy - www.gofin.pl:
KsiŁgowego
Link: GOFIN.PLO Wydawnictwie - gofin.pl:

Forum aktywnych ksiŁgowych

piŁtek, 17 stycznia 2014 r.

Link: gofin Link: sgk Link: czasopisma Link: forum Link: sklep Link: gazeta podatkowa Link: O WydawnictwieKsiŁgowi stawiajŁ na GOFIN - poznaj.gofin.pl: Link: KsiŁgowi stawiajŁ na GOFINSklep internetowy - sklep.gofin.pl: Link: Sklep internetowyPoznaj nasze produkty wydawnicze - poznaj.gofin.pl: Link: Poznaj.GOFIN.plRegulamin SerwisŁw Tematycznych: Link: RegulaminReklama - reklama.gofin.pl: Link: ReklamaNewslettery - newslettery.gofin.pl: Link: NewsletteryKontakt - gofin.pl: Link: KontaktPolityka prywatnoŁci - gofin.pl: Link: Polityka prywatnoŁci Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 GorzŁw Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60 Komentarz w kodzie strony: BBelements AdServer one2many code Komentarz w kodzie strony: HowTo: All the ad codes must be above this code! Komentarz w kodzie strony: HowTo: It is good idea to place this code just below the last ad code. Komentarz w kodzie strony: ==== SLIDER ===== Link: .pl slider/przycisk_rozwin/01_2014_1
2_6_zakladka_rozwin.png" / pokaŁ .pl slider/01_2014_12_6_zakladka_pdo
p.png) no-repeat;" Komentarz w kodzie strony: ==== SLIDER =====
wwwPreview v3.6 z grudnia 2013: 7 komentarzy; 323 opisów; 505 linków; 1 formularzy; 26 skrótów; 27 obrazków; 4 ważnych słów; 90723 znaków.
Strona gŁŁwna:

Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

Link: .com please/showit/5222/1/1/30/?typko
du=img" width="750" height="100" style="border-width:0" /
jednostki budŁetowe, rachunkowoŁŁ budŁetowa, sprawozdawczoŁŁ budŁetowa

Link: www.SerwisBudzetowy.pl

Link: .pl images/stopka/logo.png" / GOFIN.PL

Tabela:

Link: Strona gŁŁwnaOŁwiata: Link: OŁwiataInstytucje kultury: Link: Instytucje kulturySŁuŁba zdrowia: Link: SŁuŁba zdrowiaJednostki i zakŁady budŁetowe:

Tabela:

Link: Jednostki i zakŁady budŁetoweSprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa: Link: SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowaPORADNIK KSIŁGOWEGO: Link: Gofin podpowiada - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: PORADNIK KSIŁGOWEGO Link: GOFIN.PL

Tabela:

Link: Gofin podpowiadaDruki GOFIN - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: DrukiWskaŁniki i stawki - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: WskaŁnikiTerminy rozliczeŁ - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: TerminyKalkulatory - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: KalkulatoryPrzepisy prawne - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: Przepisy prawneKlasyfikacje - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: KlasyfikacjeForum - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: ForumSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci:

Formularz:

lupa w tytuŁach i treŁci artykuŁŁw w tytuŁach artykuŁŁw Submit button

Link: AktualnoŁciSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Opublikowano rozporzŁdzenie w sprawie wystawiania faktur - wystawianie faktur:

Link: Opublikowano rozporzŁdzenie w sprawie wystawiania fakturSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Opublikowano rozporzŁdzenie w sprawie wystawiania faktur - wystawianie faktur:

Link: W Dzienniku Ustaw z 9 grudnia 2013 r., pod poz. 1485, opublikowano rozporzŁdzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Od 1 stycznia 2014 r. szczegóŁowe zasady wystawiania faktur bŁdŁ uregulowane w ustawie o VAT (art. 106a-106q tej ustawy). Natomiast obecnie obowiŁzujŁce rozporzŁdzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie m.in. wystawiania Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Dla prowadzŁcych szkoŁŁ lub przedszkole skŁadki ZUS jak za przedsiŁbiorcŁw - skŁadki ZUS, skŁadki ubezpieczeniowe: (...) Czytaj wiŁcej »

Link: Dla prowadzŁcych szkoŁŁ lub przedszkole skŁadki ZUS jak za przedsiŁbiorcŁwSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Dla prowadzŁcych szkoŁŁ lub przedszkole skŁadki ZUS jak za przedsiŁbiorcŁw - skŁadki ZUS, skŁadki ubezpieczeniowe:

Link: Od 1 stycznia 2014 r. osoby fizyczne prowadzŁce na podstawie przepisów o systemie oŁwiaty publicznŁ lub niepublicznŁ szkoŁŁ bŁdŁ innŁ formŁ wychowania przedszkolnego, bŁdŁ musiaŁy pŁaciŁ do ZUS skŁadki ubezpieczeniowe na takich samych zasadach jak przedsiŁbiorcy. Od tego dnia za osobŁ prowadzŁcŁ pozarolniczŁ dziaŁalnoŁŁ bŁdzie bowiem uwaŁana osoba prowadzŁca Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Pozbawienie uprawnieŁ do Łwiadczenia pielŁgnacyjnego niezgodne z KonstytucjŁ - Łwiadczenie pielŁgnacyjne: (...) Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Kolejne zmiany w ustawie o podatku VATSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Nowa definicja samochodu osobowego - definicja samochodu osobowego:
 • Link: Pozbawienie uprawnieŁ do Łwiadczenia pielŁgnacyjnego niezgodne z KonstytucjŁSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Kolejne zmiany w ustawie o podatku VAT - stawki VAT:

 • Link: VAT 2014. W przyszŁym roku skomplikuje siŁ rozliczanie VAT od mediŁwSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Od kwietnia 2014 r. zmiany w dofinansowaniu do wynagrodzeŁ osŁb niepeŁnosprawnych - dofinansowanie do wynagrodzeŁ, osoby niepeŁnosprawne:
 • Link: Nowa definicja samochodu osobowegoSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - VAT 2014. W przyszŁym roku skomplikuje siŁ rozliczanie VAT od mediŁw - VAT od mediŁw:
 • Link: Dalsze "zamroŁenie" odpisŁw na ZFŁS w 2014 r.Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - VAT w 2014 r. - zasady rozliczania VAT od czynnoŁci, dla ktŁrych istotna bŁdzie data wystawienia faktury - powstanie obowiŁzku podatkowego, wystawianie faktur:
 • Link: Od kwietnia 2014 r. zmiany w dofinansowaniu do wynagrodzeŁ osŁb niepeŁnosprawnychSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Dalsze :

 • Link: Nowa wersja programu PŁatnik jest juŁ dostŁpna!Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Korekta odpisŁw na ZFŁS do koŁca 2013 r. - odpisy na ZFŁS:
 • Link: VAT w 2014 r. - zasady rozliczania VAT od czynnoŁci, dla ktŁrych istotna bŁdzie data wystawienia fakturySerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Nowa wersja programu PŁatnik jest juŁ dostŁpna! - program PŁatnik:

 • Link: Ministerstwo FinansŁw wyjaŁnia. Wydatki na drobne poczŁstunki sŁ kosztem podatkowymSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Zmiany w dokumentowaniu prawa do zasiŁku macierzyŁskiego i opiekuŁczego - zasiŁek macierzyŁski, zasiŁek opiekuŁczy:

 • Link: Korekta odpisŁw na ZFŁS do koŁca 2013 r.Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Ministerstwo FinansŁw wyjaŁnia. Wydatki na drobne poczŁstunki sŁ kosztem podatkowym - drobny poczŁstunek, koszt podatkowy:
 • Link: Nowelizacja ustaw o PIT i CITSerwis BudŁetowy - OŁwiata:

 • Link: Zmiany w dokumentowaniu prawa do zasiŁku macierzyŁskiego i opiekuŁczegoSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Nowelizacja ustaw o PIT i CIT - ustawa o podatku dochodowym od osŁb prawnych, ustawa o podatku dochodowym od osŁb fizycznych:
Link: OŁwiataSerwis BudŁetowy - OŁwiata - „Trzynastka” po urlopie macierzyŁskim i rodzicielskim - urlop macierzyŁski, urlop rodzicielski, trzynastka: Link: „Trzynastka” po urlopie macierzyŁskim i rodzicielskimSerwis BudŁetowy - OŁwiata - „Trzynastka” po urlopie macierzyŁskim i rodzicielskim - urlop macierzyŁski, urlop rodzicielski, trzynastka: Link: Jestem zatrudniona jako nauczyciel w szkole. Od poczŁtku kwietnia 2013 r. przebywaŁam na urlopie macierzyŁskim. Obecnie korzystam z urlopu rodzicielskiego. lub za bieŁŁcy rok bŁdzie mi przysŁugiwaŁa "trzynastka"? Serwis BudŁetowy - OŁwiata - Urlop nauczyciela pozostajŁcego w stanie nieczynnym - urlop nauczyciela, urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za urlop: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Urlop nauczyciela pozostajŁcego w stanie nieczynnymSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Urlop nauczyciela pozostajŁcego w stanie nieczynnym - urlop nauczyciela, urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za urlop: .pl 55/1/0/5473.jpg" width="105" height="70" / Serwis BudŁetowy - OŁwiata - Urlop nauczyciela pozostajŁcego w stanie nieczynnym - urlop nauczyciela, urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za urlop Serwis BudŁetowy - OŁwiata - Urlop nauczyciela pozostajŁcego w stanie nieczynnym - urlop nauczyciela, urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za urlop: Link: Nauczyciel zatrudniony w szkole bŁdŁcej placówkŁ feryjnŁ zostaŁ od 1 wrzeŁnia 2013 r. przeniesiony w stan nieczynny, co potrwa do 28 lutego 2014 r. Po tym okresie stosunek pracy wygaŁnie. lub bŁdzie mu przysŁugiwaŁo prawo do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy? lub moŁe wykorzysta urlop wypoczynkowy w okresie ferii zimowych w 2014 r.? Serwis BudŁetowy - OŁwiata - Zwolnienie od podatku ŁwiadczeŁ z ZFŁS dla emerytŁw przejŁtych z innego zakŁadu pracy - zfŁs, zwolnienie od podatku, karta nauczyciela, szkoŁa: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Zwolnienie od podatku ŁwiadczeŁ z ZFŁS dla emerytŁw przejŁtych z innego zakŁadu pracySerwis BudŁetowy - OŁwiata - Zwolnienie od podatku ŁwiadczeŁ z ZFŁS dla emerytŁw przejŁtych z innego zakŁadu pracy - zfŁs, zwolnienie od podatku, karta nauczyciela, szkoŁa: Link: ZarzŁd powiatu wskazaŁ nasz zespóŁ szkóŁ jako szkoŁŁ, od której emerytowani pracownicy zlikwidowanej placówki oŁwiatowej bŁdŁ mogli otrzymywaŁ usŁugi i Łwiadczenia finansowane z ZFŁS. lub do otrzymanych przez te osoby ŁwiadczeŁ z ZFŁS moŁemy stosowaŁ zwolnienie od podatku dochodowego okreŁlone w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o Serwis BudŁetowy - OŁwiata - Zwolnienie od podatku CIT szkŁ i innych instytucji prowadzŁcych dziaŁalnoŁŁ oŁwiatowŁ - CIT, zwolnienie od podatku, dziaŁalnoŁŁ oŁwiatowa: (...) Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: OpŁata za kontrolŁ ŁywnoŁci w szkolnej stoŁŁwceSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Rozliczenie dotacji u prowadzŁcego niepublicznŁ szkoŁŁ - dotacja, ksiŁga przychodŁw i rozchodŁw, szkoŁa niepubliczna:
 • Link: Zwolnienie od podatku CIT szkŁ i innych instytucji prowadzŁcych dziaŁalnoŁŁ oŁwiatowŁSerwis BudŁetowy - OŁwiata - OpŁata za kontrolŁ ŁywnoŁci w szkolnej stoŁŁwce - klasyfikacja budŁetowa, kontrola ŁywnoŁci, szkolna stoŁŁwka:
 • Link: Zmiana wymiaru etatu nauczyciela mianowanegoSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela placŁwki nieferyjnej - wymiar urlopu, urlop wypoczynkowy nauczyciela:
 • Link: Rozliczenie dotacji u prowadzŁcego niepublicznŁ szkoŁŁSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Zmiana wymiaru etatu nauczyciela mianowanego - nauczyciel mianowany, wymiar etatu:
 • Link: Dodatek mieszkaniowy dla nauczyciela a skŁadki ZUSSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Zasady przekazywania ŁrodkŁw pieniŁnych na pokrycie kosztŁw ksztaŁcenia uczniŁw - subwencja oŁwiatowa, Łrodki pieniŁne:
 • Link: Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela placŁwki nieferyjnejSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Dodatek mieszkaniowy dla nauczyciela a skŁadki ZUS - dodatek mieszkaniowy, skŁadki ZUS:
 • Link: Podstawa rozwiŁzania stosunku pracy z nauczycielem w trakcie roku szkolnegoSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Bezrobotny nauczyciel a Łwiadczenie kompensacyjne - zasiŁek dla bezrobotnych, Łwiadczenie kompensacyjne:
 • Link: Zasady przekazywania ŁrodkŁw pieniŁnych na pokrycie kosztŁw ksztaŁcenia uczniŁwSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Podstawa rozwiŁzania stosunku pracy z nauczycielem w trakcie roku szkolnego - Karta Nauczyciela, rozwiŁzanie stosunku pracy z nauczycielem:
 • Link: Zasady obliczania ekwiwalentu pieniŁnego za niewykorzystany urlop nauczycieli akademickich niezgodne z KonstytucjŁSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Darowizny otrzymywane przez oŁwiatowe jednostki budŁetowe - jednostki budŁetowe, darowizna:
 • Link: Bezrobotny nauczyciel a Łwiadczenie kompensacyjneSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Zasady obliczania ekwiwalentu pieniŁnego za niewykorzystany urlop nauczycieli akademickich niezgodne z KonstytucjŁ - urlop wypoczynkowy, nauczyciel akademicki, ekwiwalent pieniŁny :
 • Link: SŁuŁba wojskowa a prawo do Łwiadczenia kompensacyjnegoSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Prawo do wczeŁniejszej emerytury dla nauczyciela - wczeŁniejsza emerytura, emerytura nauczycielska:
 • Link: Darowizny otrzymywane przez oŁwiatowe jednostki budŁetoweSerwis BudŁetowy - OŁwiata - SŁuŁba wojskowa a prawo do Łwiadczenia kompensacyjnego - sŁuŁba wojskowa, Łwiadczenie kompensacyjne, okres pracy:
 • Link: Ustalanie i ewidencja Łwiadczenia urlopowego nauczycieliSerwis BudŁetowy - OŁwiata - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Prawo do wczeŁniejszej emerytury dla nauczycielaSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Ustalanie i ewidencja Łwiadczenia urlopowego nauczycieli - ZFŁS, Łwiadczenie urlopowe nauczycieli:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury: Link: Instytucje kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy dla pracownika instytucji kultury - urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za urlop, instytucje kultury: Link: Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy dla pracownika instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy dla pracownika instytucji kultury - urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za urlop, instytucje kultury: Link: W teatrze zatrudniamy aktorów, których wynagrodzenie skŁada siŁ że skŁadników staŁych oraz zmiennych (wynagrodzenie za nadgodziny oraz wynagrodzenie za wykonywane role). lub fakt, Łe w miesiŁcu poprzedzajŁcym miesiŁc skorzystania z urlopu wypoczynkowego pracownik odbiera dni wolne za pracŁ w soboty ma znaczenie dla obliczania wynagrodzenia za urlop? Jaki wpŁyw Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Zakup towarŁw przez podatnika zwolnionego z VAT od unijnego dostawcy - stawki VAT, instytucje kultury, zakup towarŁw: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Zakup towarŁw przez podatnika zwolnionego z VAT od unijnego dostawcySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Zakup towarŁw przez podatnika zwolnionego z VAT od unijnego dostawcy - stawki VAT, instytucje kultury, zakup towarŁw: Link: JesteŁmy instytucjŁ kultury zwolnionŁ z opodatkowania podatkiem VAT że wzglŁdu na niskie obroty. KupiliŁmy od kontrahenta z Niemiec towary handlowe (ksiŁŁki) i uŁywane meble. Niemiecki dostawca wystawiŁ nam fakturŁ na zakup mebli że stawkŁ VAT 0% a na zakup ksiŁŁek że stawkŁ VAT 7%. lub jest to prawidŁowe? lub powinniŁmy rozliczyŁ w Polsce dokonane transakcje i wykazaŁ je w deklaracji Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Ewidencja dotacji na finansowanie zakupu instrumentŁw muzycznych w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - ksiŁgi rachunkowe, dotacje, instytucje kultury: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Ewidencja dotacji na finansowanie zakupu instrumentŁw muzycznych w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Ewidencja dotacji na finansowanie zakupu instrumentŁw muzycznych w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - ksiŁgi rachunkowe, dotacje, instytucje kultury: .pl 60/1/0/5977.jpg" width="105" height="70" / Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Ewidencja dotacji na finansowanie zakupu instrumentŁw muzycznych w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - ksiŁgi rachunkowe, dotacje, instytucje kultury Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Ewidencja dotacji na finansowanie zakupu instrumentŁw muzycznych w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - ksiŁgi rachunkowe, dotacje, instytucje kultury: Link: JesteŁmy instytucjŁ kultury (filharmoniŁ). Na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliŁmy Łrodki pieniŁne w formie dotacji na zakup instrumentów muzycznych (Łrodki trwaŁe). Z postanowieŁ umowy wynika, Łe Łrodki pieniŁne, które nie zostanŁ wydatkowane, powinny zostaŁ zwrócone do Ministerstwa. Jak ujŁŁ w ksiŁgach rachunkowych otrzymanie, wykorzystanie i zwrot Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Ewidencja nieodpŁatnego otrzymania zbiorŁw bibliotecznych - instytucja kultury, ksiŁgi rachunkowe, zbiory biblioteczne: (...) Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Autorskie prawa majŁtkowe w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Zakup dzieŁ sztuki z otrzymanej na ten cel dotacji przez instytucjŁ kultury - instytucja kultury, dzieŁa sztuki, ewidencja ksiŁgowa:
 • Link: Ewidencja nieodpŁatnego otrzymania zbiorŁw bibliotecznychSerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Autorskie prawa majŁtkowe w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - autorskie prawa majŁtkowe, instytucja kultury, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Wsparcie finansowe przeznaczone na dziaŁalnoŁŁ statutowŁ instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Nagroda jubileuszowa dla pracownika instytucji kultury - nagroda jubileuszowa, instytucja kultury:
 • Link: Zakup dzieŁ sztuki z otrzymanej na ten cel dotacji przez instytucjŁ kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Wsparcie finansowe przeznaczone na dziaŁalnoŁŁ statutowŁ instytucji kultury - ksiŁgi rachunkowe, instytucja kultury, wsparcie finansowe:
 • Link: Plan kont w instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Dodatek staŁowy w podstawie wymiaru ŁwiadczeŁ chorobowych przysŁugujŁcych pracownikom instytucji kultury - dodatek staŁowy, instytucja kultury, wynagrodzenie chorobowe:
 • Link: Nagroda jubileuszowa dla pracownika instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Plan kont w instytucji kultury - plan kont, instytucje kultury:
 • Link: Zakup usŁug reklamowych Łwiadczonych przez Internet w ksiŁgach instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - lub bezpŁatny wstŁp do muzeum podlega VAT? - nieodpŁatne Łwiadczenie, podatek VAT:
 • Link: Dodatek staŁowy w podstawie wymiaru ŁwiadczeŁ chorobowych przysŁugujŁcych pracownikom instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Zakup usŁug reklamowych Łwiadczonych przez Internet w ksiŁgach instytucji kultury - instytucja kultury, baner reklamowy:
 • Link: Rozliczanie dochodŁw obcokrajowcŁw, ktŁrzy wykonujŁ dzieŁo w PolsceSerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Dofinansowanie do wynagrodzeŁ zagranicznych uczestnikŁw projektu otrzymane przez instytucjŁ kultury - instytucja kultury, dofinansowanie do wynagrodzeŁ:
 • Link: lub bezpŁatny wstŁp do muzeum podlega VAT?Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Rozliczanie dochodŁw obcokrajowcŁw, ktŁrzy wykonujŁ dzieŁo w Polsce - certyfikat rezydencji, opodatkowanie wynagrodzeŁ, umowy o dzieŁo:
 • Link: Ewidencja dotacji w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - ŁŁczenie bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury - biblioteki publiczne, instytucja kultury, ŁŁczenie bibliotek:
 • Link: Dofinansowanie do wynagrodzeŁ zagranicznych uczestnikŁw projektu otrzymane przez instytucjŁ kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Ewidencja dotacji w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - ksiŁgi rachunkowe, instytucje kultury, ewidencja dotacji:
 • Link: Harmonogram dla pracownika obowiŁzkowy lub dobrowolnySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Fundusz instytucji kultury po zmianie przepisŁw o organizowaniu i prowadzeniu dziaŁalnoŁci kulturalnej - fundusz instytucji kultury, dziaŁalnoŁŁ kulturalna:
 • Link: ŁŁczenie bibliotek publicznych z innymi instytucjami kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Harmonogram dla pracownika obowiŁzkowy lub dobrowolny - harmonogram czasu pracy, rozkŁad czasu pracy, instytucje kultury:
 • Link: Rozliczenie dotacji na finansowanie inwestycji w instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Sobotnia praca pracownikŁw instytucji kultury - praca w sobotŁ, instytucja kultury:
 • Link: Fundusz instytucji kultury po zmianie przepisŁw o organizowaniu i prowadzeniu dziaŁalnoŁci kulturalnejSerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Rozliczenie dotacji na finansowanie inwestycji w instytucji kultury - instytucja kultury, finansowanie inwestycji, rozliczenie dotacji:
 • Link: Dotacja otrzymana na sfinansowanie e-biznesu wŁksiŁgach podmiotu leczniczegoSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Rozliczenie dotacji od organu zaŁoŁycielskiego na rozbudowŁ ZOZ - SPZOZ, ewidencja ksiŁgowa, rozliczenie dotacji:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia: Link: SŁuŁba zdrowiaSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Zakup Łrodka trwaŁego z zysku SP ZOZ - SP ZOZ, Łrodki trwaŁe: Link: Zakup Łrodka trwaŁego z zysku SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Zakup Łrodka trwaŁego z zysku SP ZOZ - SP ZOZ, Łrodki trwaŁe: Link: Samodzielny publiczny zakŁad opieki zdrowotnej (SP ZOZ) przeznaczyŁ zysk ubiegŁego roku na fundusz inwestycyjny. Z powyŁszych Łrodków chcemy kupiŁ Łrodek trwaŁy. Jak zadekretowaŁ ten zakup? Jak ksiŁgowaŁ odpisy amortyzacyjne od zakupionego Łrodka trwaŁego? Nadmieniam, Łe jesteŁmy zwolnieni z VAT. Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Termin zarejestrowania sprzedaŁy usŁug medycznych w kasie fiskalnej - kasa fiskalna, SPZOZ, usŁugi medyczne: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Termin zarejestrowania sprzedaŁy usŁug medycznych w kasie fiskalnejSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Termin zarejestrowania sprzedaŁy usŁug medycznych w kasie fiskalnej - kasa fiskalna, SPZOZ, usŁugi medyczne: .pl 3/0/254.jpg" width="105" height="70" / Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Termin zarejestrowania sprzedaŁy usŁug medycznych w kasie fiskalnej - kasa fiskalna, SPZOZ, usŁugi medyczne Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Termin zarejestrowania sprzedaŁy usŁug medycznych w kasie fiskalnej - kasa fiskalna, SPZOZ, usŁugi medyczne: Link: Samodzielny publiczny zakŁad opieki zdrowotnej (SPZOZ) caŁodobowo Łwiadczy odpŁatnie usŁugi medyczne na rzecz osób fizycznych w róŁnych oddziaŁach i pracowniach. Prowadzimy kasŁ szpitalnŁ, która czynna jest tylko w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00. Zdarza siŁ jednak, Łe pacjent obsŁugiwany jest poza godzinami pracy kasy szpitalnej i nie Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - CzynnoŁci zwiŁzane z usŁugami w zakresie opieki medycznej a zwolnienie z VAT - SPZOZ, zwolnienie z VAT, dokumentacja medyczna: (...) Czytaj wiŁcej » Link: CzynnoŁci zwiŁzane z usŁugami w zakresie opieki medycznej a zwolnienie z VATSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - CzynnoŁci zwiŁzane z usŁugami w zakresie opieki medycznej a zwolnienie z VAT - SPZOZ, zwolnienie z VAT, dokumentacja medyczna: Link: W sprawie rozstrzyganej przez Ministra Finansów, SPZOZ (dalej - szpital) wydawaŁ pacjentom kserokopie dokumentacji medycznej z leczenia w tym szpitalu i z leczenia w poradni przyszpitalnej. Dokumentacja medyczna byŁa przedkŁadana w innych zakŁadach opieki zdrowotnej i w innej poradni, w której pacjent kontynuowaŁ leczenie. Za sporzŁdzenie ww. kserokopii szpital pobieraŁ opŁatŁ Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Dotacja otrzymana na sfinansowanie e-biznesu wŁksiŁgach podmiotu leczniczego - podmiot leczniczy, dotacja, ksiŁgi rachunkowe: (...) Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Sobotnia praca pracownikŁw instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Wynagrodzenie zmarŁego pracownika w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Pokrycie straty w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZ - ksiŁgi rachunkowe, SP ZOZ, pokrycie straty:
 • Link: Rozliczenie dotacji od organu zaŁoŁycielskiego na rozbudowŁ ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Wynagrodzenie zmarŁego pracownika w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZ - ksiŁgi rachunkowe, SP ZOZ, wynagrodzenie zmarŁego pracownika:
 • Link: Renta doŁywotnia dla pacjenta wypŁacana przez szpitalSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Korekta bŁŁdnego ujŁcia otrzymanych w latach ubiegŁych dotacji na remonty w SPZOZ - SPZOZ, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Pokrycie straty w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Renta doŁywotnia dla pacjenta wypŁacana przez szpital - renta doŁywotnia, koszty uzyskania przychodu:
 • Link: Likwidacja Łrodka trwaŁego przyjŁtego przezSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Wynagrodzenie za dyŁury medyczne w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i okolicznoŁciowy - dyŁury medyczne, wynagrodzenie za urlop, urlop wypoczynkowy:
  SP ZOZ na fundusz zaŁoŁycielski
 • Link: Korekta bŁŁdnego ujŁcia otrzymanych w latach ubiegŁych dotacji na remonty w SPZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Likwidacja Łrodka trwaŁego przyjŁtego przez SP ZOZ na fundusz zaŁoŁycielski - SP ZOZ, Łrodki trwaŁe, fundusz zaŁoŁycielski:
 • Link: Modernizacja budynku otrzymanego w nieodpŁatne uŁytkowanie w SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Rozliczenie ŁrodkŁw publicznych otrzymanych przez SP ZOZ - SP ZOZ, Łrodki publiczne:
 • Link: Wynagrodzenie za dyŁury medyczne w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i okolicznoŁciowySerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Modernizacja budynku otrzymanego w nieodpŁatne uŁytkowanie w SP ZOZ - SP ZOZ, modernizacja budynku, wartoŁŁ poczŁtkowa:
 • Link: PrzeksiŁgowanie kwot ujŁtych na funduszu zaŁoŁycielskim samodzielnego publicznego zakŁadu opieki zdrowotnej na rozliczenia miŁdzyokresowe przychodŁwSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Ustalenie wymiaru czasu pracy w 2013 r. dla pracownika podmiotu leczniczego - wymiar czasu pracy, podmiot leczniczy:
 • Link: Rozliczenie ŁrodkŁw publicznych otrzymanych przez SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - PrzeksiŁgowanie kwot ujŁtych na funduszu zaŁoŁycielskim samodzielnego publicznego zakŁadu opieki zdrowotnej na rozliczenia miŁdzyokresowe przychodŁw - SP ZOZ, rozliczenia miŁdzyokresowe:
 • Link: Uregulowanie pŁatnoŁci przez SP ZOZ za roboty czŁciowo sfinansowane dotacjŁSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Ustalenie wymiaru czasu pracy w 2013 r. dla pracownika podmiotu leczniczegoSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Uregulowanie pŁatnoŁci przez SP ZOZ za roboty czŁciowo sfinansowane dotacjŁ - SP ZOZ, Łrodki publiczne:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe: Link: Jednostki i zakŁady budŁetoweSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Naliczanie i ewidencjonowanie odsetek od naleŁnoŁci budŁetowych o charakterze publicznoprawnym - jednostka budŁetowa, odsetki za zwŁokŁ, naleŁnoŁci budŁetowe: Link: Naliczanie i ewidencjonowanie odsetek od naleŁnoŁci budŁetowych o charakterze publicznoprawnymSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Naliczanie i ewidencjonowanie odsetek od naleŁnoŁci budŁetowych o charakterze publicznoprawnym - jednostka budŁetowa, odsetki za zwŁokŁ, naleŁnoŁci budŁetowe: Link: lub Powiatowy Inspektorat Weterynarii (paŁstwowa jednostka budŁetowa), kierujŁc siŁ zapisem art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej, ma prawo odstŁpiŁ od naliczania odsetek od nieterminowych wpŁat z tytuŁu naleŁnoŁci budŁetowych o charakterze publicznoprawnym za wykonywane czynnoŁci weterynaryjne, które stanowiŁ dochody budŁetu paŁstwa? Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Kompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych pracownika samorzŁdowego - pracownik samorzŁdowy, godziny nadliczbowe: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Kompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych pracownika samorzŁdowegoSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Kompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych pracownika samorzŁdowego - pracownik samorzŁdowy, godziny nadliczbowe: Link: Pracownikowi samorzŁdowemu za pracŁ w godzinach nadliczbowych przysŁuguje albo normalne wynagrodzenie, albo czas wolny. Zasady wynagradzania i czas pracy pracowników, o których mowa w pytaniu, reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzŁdowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z póŁn. zm.), dalej ustawa. Jak wynika z jej art. 42 ust. 4, za pracŁ wykonywanŁ na polecenie Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Nagroda jubileuszowa prokuratora a urlop bezpŁatny - urlop bezpŁatny, nagroda jubileuszowa: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Nagroda jubileuszowa prokuratora a urlop bezpŁatnySerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Nagroda jubileuszowa prokuratora a urlop bezpŁatny - urlop bezpŁatny, nagroda jubileuszowa: Link: Prokurator legitymujŁcy siŁ 20-letnim staŁem pracy w okresie zatrudnienia przez 5 miesiŁcy przebywaŁ na urlopie bezpŁatnym. lub urlop bezpŁatny wlicza siŁ do okresu pracy uprawniajŁcego do nagrody jubileuszowej? Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Ewidencja odpisŁw amortyzacyjnych w zakŁadzie budŁetowym na koncie 760 - zakŁad budŁetowy, odpisy amortyzacyjne, Łrodki trwaŁe: (...) Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Klasyfikacja paragrafowa wypŁaty odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiŁzanie stosunku pracySerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - CzynnoŁci wykonywane miŁdzy jednostkami samorzŁdu terytorialnego a Skarbem PaŁstwa - jednostki samorzŁdu terytorialnego, podatek VAT, zamiana nieruchomoŁci:
 • Link: Ewidencja odpisŁw amortyzacyjnych w zakŁadzie budŁetowym na koncie 760Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Klasyfikacja paragrafowa wypŁaty odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiŁzanie stosunku pracy - klasyfikacja budŁetowa, jednostka budŁetowa, wypŁata odszkodowania:
 • Link: PrzejŁcie przez urzŁd gminy zobowiŁzaŁ i naleŁnoŁci likwidowanej jednostki budŁetowejSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Nabycie przez zakŁad budŁetowy skŁadnika aktywŁw niezbŁdnego do wykonania usŁugi - klasyfikacja budŁetowa, zakŁad budŁetowy:
 • Link: CzynnoŁci wykonywane miŁdzy jednostkami samorzŁdu terytorialnego a Skarbem PaŁstwaSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - PrzejŁcie przez urzŁd gminy zobowiŁzaŁ i naleŁnoŁci likwidowanej jednostki budŁetowej - urzŁd gminy, jednostka budŁetowa, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: ZalegŁa trzynastka pracownika korzystajŁcego z urlopu macierzyŁskiegoSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - SprzedaŁ Łrodka trwaŁego w jednostce budŁetowe - Łrodki trwaŁe, jednostka budŁetowa, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Nabycie przez zakŁad budŁetowy skŁadnika aktywŁw niezbŁdnego do wykonania usŁugiSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - ZalegŁa trzynastka pracownika korzystajŁcego z urlopu macierzyŁskiego - urlop macierzyŁski, trzynastka, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: WypŁata trzynastki za 2012 r. dla pracownikŁw korzystajŁcych z urlopu macierzyŁskiego i ojcowskiegoSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Prawo uŁytkowania toteżzystego gruntu w ksiŁgach rachunkowych gminy - uŁytkowanie toteżzyste, gmina, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: SprzedaŁ Łrodka trwaŁego w jednostce budŁetoweSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - WypŁata trzynastki za 2012 r. dla pracownikŁw korzystajŁcych z urlopu macierzyŁskiego i ojcowskiego - urlop macierzyŁski, trzynastka, jednostka budŁetowa:
 • Link: Ustawa kominowa nie uprawnia do trzynastkiSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Dieta z tytuŁu zagranicznej podrŁy sŁuŁbowej pracownika jednostki budŁetowej - jednostka budŁetowa, podrŁe sŁuŁbowe:
 • Link: Prawo uŁytkowania toteżzystego gruntu w ksiŁgach rachunkowych gminySerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Ustawa kominowa nie uprawnia do trzynastki - trzynastka, jednostka budŁetowa, ustawa kominowa:
 • Link: OpŁaty pobierane przez gminy za gospodarowanie odpadami - skutki w VATSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy dla samorzŁdowcŁw i nauczycieli - urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za urlop, pracownik samorzŁdowy:
 • Link: Dieta z tytuŁu zagranicznej podrŁy sŁuŁbowej pracownika jednostki budŁetowejSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - OpŁaty pobierane przez gminy za gospodarowanie odpadami - skutki w VAT - gmina, odliczenie VAT, gospodarowanie odpadami:
 • Link: Sprawozdania finansowe SPZOZ i NZOZSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - OdpowiedzialnoŁŁ za niezatwierdzenie sprawozdania finansowego - SP ZOZ, sprawozdanie finansowe:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa: Link: SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowaSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Korekta sprawozdania o wydatkach strukturalnych Rb-WSa - wydatki strukturalne, Rb-WSa: Link: Korekta sprawozdania o wydatkach strukturalnych Rb-WSaSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Korekta sprawozdania o wydatkach strukturalnych Rb-WSa - wydatki strukturalne, Rb-WSa: .pl 52/1/0/5210.jpg" width="105" height="70" / Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Korekta sprawozdania o wydatkach strukturalnych Rb-WSa - wydatki strukturalne, Rb-WSa Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Korekta sprawozdania o wydatkach strukturalnych Rb-WSa - wydatki strukturalne, Rb-WSa: Link: W sprawozdaniu o wydatkach strukturalnych Rb-WSa za rok 2012 wykryliŁmy bŁŁd. lub powinniŁmy sporzŁdziŁ korektŁ tego sprawozdania? Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - OgŁaszanie sprawozdaŁ finansowych instytucji kultury - sprawozdanie finansowe, instytucje kultury: (...) Czytaj wiŁcej » Link: OgŁaszanie sprawozdaŁ finansowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - OgŁaszanie sprawozdaŁ finansowych instytucji kultury - sprawozdanie finansowe, instytucje kultury: Link: Instytucje kultury jako jednostki posiadajŁce osobowoŁŁ prawnŁ zobowiŁzane sŁ do prowadzenia ksiŁg rachunkowych i sporzŁdzania sprawozdaŁ finansowych zgodnie z zasadami okreŁlonymi w ustawie o rachunkowoŁci, z uwzglŁdnieniem specyfiki ich dziaŁalnoŁci wynikajŁcej z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dziaŁalnoŁci kulturalnej. W aktualnie obowiŁzujŁcym stanie prawnym kwestiŁ obowiŁzku ogŁaszania sprawozdaŁ finansowych Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - ObowiŁzek sporzŁdzania sprawozdaŁ z wykonania budŁetu zadaniowego - jednostki budŁetowe, budŁet zadaniowy: (...) Czytaj wiŁcej » Link: ObowiŁzek sporzŁdzania sprawozdaŁ z wykonania budŁetu zadaniowegoSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - ObowiŁzek sporzŁdzania sprawozdaŁ z wykonania budŁetu zadaniowego - jednostki budŁetowe, budŁet zadaniowy: Link: SamorzŁdowe jednostki budŁetowe i zakŁady budŁetowe nie sŁ zobowiŁzane do sporzŁdzania sprawozdaŁ z wykonania budŁetu zadaniowego. Nie majŁ one bowiem obowiŁzku budŁetowania swoich wydatków w ukŁadzie zadaniowym. Na mocy przepisów rozporzŁdzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczoŁci budŁetowej w ukŁadzie zadaniowym (Dz. U. Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Sprawozdania finansowe SPZOZ i NZOZ - sprawozdanie finansowe, NZOZ, SPZOZ: (...) Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy dla samorzŁdowcŁw i nauczycieliSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: RŁwnowartoŁŁ odpisŁw amortyzacyjnych od ŁrodkŁw trwaŁych otrzymanych nieodpŁatnie przez zakŁad budŁetowy w sprawozdaniu Rb-30SSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Zestawienie zmian w funduszu jednostek budŁetowych i samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych - zakŁad budŁetowy, zestawienie zmian w funduszu:
 • Link: OdpowiedzialnoŁŁ za niezatwierdzenie sprawozdania finansowegoSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - RŁwnowartoŁŁ odpisŁw amortyzacyjnych od ŁrodkŁw trwaŁych otrzymanych nieodpŁatnie przez zakŁad budŁetowy w sprawozdaniu Rb-30S - zakŁad budŁetowy, odpisy amortyzacyjne, Rb-30S:
 • Link: SporzŁdzenie rachunku zyskŁw i strat za 2012 r. wedŁug nowego wzoruSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Prezentacja zmian w ukŁadzie i treŁci bilansu jednostek i zakŁadŁw budŁetowych za 2012 r. - jednostka budŁetowa, wzŁr bilansu:
 • Link: Zestawienie zmian w funduszu jednostek budŁetowych i samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowychSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - SporzŁdzenie rachunku zyskŁw i strat za 2012 r. wedŁug nowego wzoru - wzŁr rachunku zyskŁw i strat, jednostki budŁetowe:
 • Link: Prezentacja dofinansowania z UE w rachunku zyskŁw i strat samodzielnego publicznego zakŁadu opieki zdrowotnejSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Dane uzupeŁniajŁce wykazywane w sprawozdaniu Rb-Z - Rb-Z, jednostka samorzŁdu terytorialnego:
 • Link: Prezentacja zmian w ukŁadzie i treŁci bilansu jednostek i zakŁadŁw budŁetowych za 2012 r.Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Prezentacja dofinansowania z UE w rachunku zyskŁw i strat samodzielnego publicznego zakŁadu opieki zdrowotnej - SP ZOZ, sprawozdanie finansowe, dofinansowanie z UE:
 • Link: Wzajemne rozliczenia miŁdzy jednostkami w ewidencji i ŁŁcznym sprawozdaniu finansowymSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Zatwierdzanie bilansu skonsolidowanego sporzŁdzanego przez zarzŁd jednostki samorzŁdu terytorialnego - jednostka samorzŁdu terytorialnego, zatwierdzenie bilansu, bilans skonsolidowany:
 • Link: Dane uzupeŁniajŁce wykazywane w sprawozdaniu Rb-ZSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Wzajemne rozliczenia miŁdzy jednostkami w ewidencji i ŁŁcznym sprawozdaniu finansowym - wzajemne rozliczenia, sprawozdanie finansowe:
 • Link: PrzesuniŁcie wydatkŁw miŁdzy paragrafami klasyfikacji budŁetowejwww.GOFIN.pl:
 • Link: Zatwierdzanie bilansu skonsolidowanego sporzŁdzanego przez zarzŁd jednostki samorzŁdu terytorialnegoSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - PrzesuniŁcie wydatkŁw miŁdzy paragrafami klasyfikacji budŁetowej - klasyfikacja budŁetowa, jednostka budŁetowa:
.pl images/boxy/zt_sz.png) repeat-x scroll 0pt 0pt transparent; height: 30px; text-align: left; font-weight: bold; font-size: 10pt; color: #f4c400;" Przydatne linki

Tabela:

.pl images/kreska2_przydatne_linki.p
ng');background-repeat:repeat-x;
text-align: center;" Portal Podatkowo-KsiŁgowy Link: www.GOFIN.plwww.PIT.Gofin.pl: Link: www.PIT.Gofin.plwww.PrawoPracy.Gofin.pl: Link: www.PrawoPracy.Gofin.plwww.Bilans.Gofin.pl: Link: www.Bilans.Gofin.plwww.Podatki.Gofin.pl: Link: www.Podatki.Gofin.plwww.Rachunkowosc.Gofin.pl: Link: www.Rachunkowosc.Gofin.plwww.Firma.Gofin.pl: Link: www.Firma.Gofin.plwww.PrawnikRadzi.Gofin.pl: Link: www.PrawnikRadzi.Gofin.plwww.Zasilki.Gofin.pl: Link: www.Zasilki.Gofin.plwww.Druki.Gofin.pl: .pl images/kreska2_przydatne_linki.p
ng');background-repeat:repeat-x;
text-align: center;" NarzŁdzia KsiŁgowego Link: www.Druki.Gofin.plwww.Przepisy.Gofin.pl: Link: www.Przepisy.Gofin.plwww.Wskazniki.Gofin.pl: Link: www.Wskazniki.Gofin.plwww.Forum.Gofin.pl: Link: www.Forum.Gofin.plwww.Klasyfikacje.Gofin.pl: - Link: www.Klasyfikacje.Gofin.plwww.WszystkoDlaKsiegowych.pl: Link: www.WszystkoDlaKsiegowych.plwww.Kalkulatory.Gofin.pl: Link: www.Kalkulatory.Gofin.plwww.Przepisy.Gofin .pl - Kodeksy: - Link: www.Przepisy.Gofin .pl Kodeksywww.Podpowiada.Gofin.pl: Link: www.Podpowiada.Gofin.plwww.Terminy.Gofin.pl: Link: www.Terminy.Gofin.plwww.AutowFirmie.pl: .pl images/kreska2_przydatne_linki.p
ng');background-repeat:repeat-x;
text-align: center;" Serwisy specjalistyczne Link: www.AutowFirmie.plwww.PodatekAkcyzowy.pl: Link: www.PodatekAkcyzowy.plwww.SkladkaZUS.pl: Link: www.SkladkaZUS.plwww.Czas-Pracy.pl: Link: www.Czas-Pracy.plwww.PodatekDochodowy.pl: Link: www.PodatekDochodowy.plwww.SrodkiTrwale.pl: Link: www.SrodkiTrwale.plwww.EmeryturyiRenty.pl: Link: www.EmeryturyiRenty.plwww.PodatekodNieruchomosci.pl: Link: www.PodatekodNieruchomosci.plwww.StawkiVAT.pl: Link: www.StawkiVAT.plwww.KalkulatorOdsetek.com.pl: Link: www.KalkulatorOdsetek.com.plwww.PodatekVAT.pl: Link: www.PodatekVAT.plwww.UmowyCywilnoprawne.pl: Link: www.UmowyCywilnoprawne.plwww.KalkulatoryPodatkowe.pl: Link: www.KalkulatoryPodatkowe.plwww.PoradnikKsiegowego.pl: Link: www.PoradnikKsiegowego.plwww.UmowyoPrace.pl: Link: www.UmowyoPrace.plwww.KalkulatoryWynagrodzen.com.p
l:
Link: www.KalkulatoryWynagrodzen.com.p
lwww.PoradyPodatkowe.pl:
Link: www.PoradyPodatkowe.plwww.UrlopyPracownicze.pl: Link: www.UrlopyPracownicze.plwww.KasaFiskalna.pl: Link: www.KasaFiskalna.plwww.Prawnik-Rodzinny.pl: Link: www.Prawnik-Rodzinny.plwww.UrlopyWychowawcze.pl: Link: www.UrlopyWychowawcze.plwww.KodeksCywilny.pl: Link: www.KodeksCywilny.plwww.PrzepisyPrawne.pl: Link: www.PrzepisyPrawne.plwww.ZakladamyFirme.pl: Link: www.ZakladamyFirme.plwww.KodeksPracy.pl: Link: www.KodeksPracy.plwww.RozliczeniaPodatkowe.pl: Link: www.RozliczeniaPodatkowe.plwww.ZasilekChorobowy.pl: Link: www.ZasilekChorobowy.plKodeksSpolek.pl: Link: www.KodeksSpolek.plwww.RozliczenieDelegacji.pl: Link: www.RozliczenieDelegacji.plwww.ZasilekMacierzynski.pl: Link: www.ZasilekMacierzynski.plwww.OdliczeniaVAT.pl: Link: www.OdliczeniaVAT.plwww.RozliczenieWynagrodzenia.pl:
Link: www.RozliczenieWynagrodzenia.plwww.Zasilki.pl: Link: www.Zasilki.plwww.OrdynacjaPodatkowa.pl: Link: www.OrdynacjaPodatkowa.plwww.SerwisBudzetowy.pl: Link: www.ZFSS.pl: www.SerwisBudzetowy.pl Link: www.ZFSS.plSklep internetowy - www.sklep.gofin.pl: TERMINARZ BUDŁETOWY styczeŁ 2013 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Link: 10 11 12 13 14 15 Link: 16 17 Link: 18 19 20 Link: 21 Link: 22 Link: 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 Link: 30 Link: 31 luty 2013 PN WT ŁR CZ PT SO ND Link: 1 2 3 Link: 4 5 Link: 6 Link: 7 Link: 8 9 10 Link: 11 Link: 12 Link: 13 Link: 14 Link: 15 16 17 Link: 18 19 Link: 20 Link: 21 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 marzec 2013 PN WT ŁR CZ PT SO ND Link: 1 2 3 Link: 4 5 Link: 6 7 8 9 10 Link: 11 Link: 12 Link: 13 14 Link: 15 16 17 Link: 18 19 Link: 20 21 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 30 31 kwiecieŁ 2013 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 Link: 2 3 4 Link: 5 6 7 Link: 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 14 Link: 15 Link: 16 17 Link: 18 19 20 21 Link: 22 23 24 Link: 25 26 27 28 Link: 29 Link: 30 maj 2013 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 Link: 2 3 4 5 6 7 8 9 Link: 10 11 12 Link: 13 14 Link: 15 16 17 18 19 Link: 20 21 22 23 24 25 26 Link: 27 Link: 28 29 30 31 czerwiec 2013 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 14 15 16 Link: 17 Link: 18 19 Link: 20 21 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 30 lipiec 2013 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 Link: 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 14 Link: 15 Link: 16 17 Link: 18 19 20 21 Link: 22 23 24 Link: 25 26 27 28 Link: 29 Link: 30 Link: 31 sierpieŁ 2013 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 Link: 9 10 11 Link: 12 13 Link: 14 15 Link: 16 17 18 Link: 19 Link: 20 21 22 23 24 25 Link: 26 27 Link: 28 29 30 31 wrzesieŁ 2013 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 14 15 Link: 16 17 Link: 18 19 Link: 20 21 22 23 24 Link: 25 26 27 28 29 Link: 30 paŁdziernik 2013 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 Link: 8 9 Link: 10 11 12 13 Link: 14 Link: 15 Link: 16 17 Link: 18 19 20 Link: 21 Link: 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 Link: 30 Link: 31 listopad 2013 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Link: 12 13 Link: 14 Link: 15 16 17 Link: 18 19 Link: 20 21 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 30 grudzieŁ 2013 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 14 15 Link: 16 17 Link: 18 19 Link: 20 21 22 23 24 25 26 Link: 27 28 29 Link: 30 31

Tabela:

Link: I Link: II Link: III Link: IV Link: V Link: VI Link: VII Link: VIII Link: IX Link: X Link: XI Link: XII

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-27S, Rb-28S za grudzieŁ 2012 r. - ...
 • Link: zŁoŁenie kwartalnych sprawozdaŁ Rb-70 za IV kwartaŁ 2012 r. - ...

10.01.2013 (czwartek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie kwartalnych sprawozdaŁ Rb-Z, Rb-N za IV kwartaŁ 2012 r. ...
 • Link: zŁoŁenie rocznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za 2012 r. - jednostki ...

01.02.2013 (piŁtek)

04.03.2013 (poniedziaŁek)

 • Link: zŁoŁenie rocznego sprawozdania Rb-27 (sprawozdanie, o ktŁrym mowa w Ł ...

01.03.2013 (piŁtek)

 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za IV kwartaŁ 2012 r. - ...

02.04.2013 (wtorek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie rocznego jednostkowego sprawozdania Rb-WSb za 2012 r. - jednostki ...
 • Link: zŁoŁenie rocznego jednostkowego sprawozdania Rb-WSa za 2012 r. - jednostki ...

02.05.2013 (czwartek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z-PPP o stanie zobowiŁzaŁ wynikajŁcych z umŁw ...

10.05.2013 (piŁtek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-27S, Rb-28S za maj 2013 r. - ...
 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

10.06.2013 (poniedziaŁek)

10.07.2013 (Łroda)

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW,Rb-28 Programy, Rb-28NW ...

08.07.2013 (poniedziaŁek)

 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartaŁ 2013 r. ...

09.08.2013 (piŁtek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie pŁrocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budŁetowej ...
 • Link: zŁoŁenie pŁrocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej Rb-BZ2 ...

10.09.2013 (wtorek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-27S, Rb-28S za sierpieŁ 2013 r. - ...
 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

08.10.2013 (wtorek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW,Rb-28 Programy, Rb-28NW ...

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za III kwartaŁ 2013 r. ...

10.10.2013 (czwartek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-27S, Rb-28S za paŁdziernik 2013 r. - ...
 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

12.11.2013 (wtorek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznego sprawozdania Rb-27 w zakresie udziaŁŁw jednostek samorzŁdu ...
 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodŁw budŁetu paŁstwa ...

18.12.2013 (Łroda)

Link: Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofi
n.pl:
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Link: NEWSLETTERY: Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofi
n.pl
Link: Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl: .pl images/newslettery_swl.png" style="border: 0px none;" / NEWSLETTERY Link: RachunkowoŁŁ finansowa, budŁetowa, w przykŁadach liczbowych ...: .pl images/be_swl.gif" style="border: 0px none;" / Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl Link: Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego: RachunkowoŁŁ finansowa, budŁetowa, w przykŁadach liczbowych ...

Tabela:

.pl images/trojkat.gif" class="Trojkat" / TEMATY W ZASOBACH PŁATNYCH Link: zobacz ofertŁ prenumeraty Link: Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego: www.sgk.gofin.pl RachunkowoŁŁ budŁetowa: Link: Łwiadczenia finansowane że ŁrodkŁw ZFŁS w ksiŁgach jednostek oŁwiatowych: RachunkowoŁŁ budŁetowa (191 tematŁw) - Link: Łwiadczenia finansowane że ŁrodkŁw ZFŁS w ksiŁgach jednostek oŁwiatowychZwolnienie rodzicŁw z opŁat za przedszkole: - Link: Zwolnienie rodzicŁw z opŁat za przedszkoleDotacja podmiotowa w ksiŁgach instytucji kultury: - Link: Dotacja podmiotowa w ksiŁgach instytucji kulturyEwidencja nieruchomoŁci w zwiŁzku z przeksztaŁceniem SP ZOZ w spŁkŁ kapitaŁowŁ: - Link: Ewidencja nieruchomoŁci w zwiŁzku z przeksztaŁceniem SP ZOZ w spŁkŁ kapitaŁowŁWydatki zwiŁzane z jubileuszem dziaŁalnoŁci instytucji kultury: - Link: Wydatki zwiŁzane z jubileuszem dziaŁalnoŁci instytucji kulturyWypŁata zapomogi losowej w ksiŁgach instytucji kultury: - Link: WypŁata zapomogi losowej w ksiŁgach instytucji kulturyOdprawa z tytuŁu rozwiŁzania stosunku pracy z nauczycielem przez dyrektora szkoŁy: - Link: Odprawa z tytuŁu rozwiŁzania stosunku pracy z nauczycielem przez dyrektora szkoŁyPrezentacja zalegŁych wynagrodzeŁ nauczycieli w sprawozdaniu Rb-Z: - Link: Prezentacja zalegŁych wynagrodzeŁ nauczycieli w sprawozdaniu Rb-ZZakup lekŁw i materiaŁŁw opatrunkowych do gabinetu lekarskiego w szkole: - Link: Zakup lekŁw i materiaŁŁw opatrunkowych do gabinetu lekarskiego w szkoleEwidencja dotacji na finansowanie zakupu instrumentŁw muzycznych w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury: - Link: Ewidencja dotacji na finansowanie zakupu instrumentŁw muzycznych w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis GŁŁwnego KsiŁgowego: Link: Gazeta Podatkowa on-line: zobacz wszystkie »
Link: Gazeta Podatkowa on-line: www.gazetapodatkowa.pl RachunkowoŁŁ dla kaŁdego: Link: Rozrachunki z wŁaŁcicielem na dzieŁ bilansowy: RachunkowoŁŁ dla kaŁdego (889 tematŁw) - Link: Rozrachunki z wŁaŁcicielem na dzieŁ bilansowyW jakiej wartoŁci przyjŁŁ Łrodek trwaŁy?: - Link: W jakiej wartoŁci przyjŁŁ Łrodek trwaŁy?Ustalenie rŁnic kursowych od przychodu: - Link: Ustalenie rŁnic kursowych od przychoduKsiŁgowanie sprzedaŁy z ewidencji VAT: - Link: KsiŁgowanie sprzedaŁy z ewidencji VATKredyt zaciŁgniŁty na finansowanie VAT zwiŁzanego z realizacjŁ inwestycji: - Link: Kredyt zaciŁgniŁty na finansowanie VAT zwiŁzanego z realizacjŁ inwestycjiCzy zmiana wysokoŁci staŁych cen ewidencyjnych jest zmianŁ polityki rachunkowoŁci?: - Link: lub zmiana wysokoŁci staŁych cen ewidencyjnych jest zmianŁ polityki rachunkowoŁci?Gazeta Podatkowa: Link: DRUKI.gofin .pl - BezpŁatne druki aktywne z moŁliwoŁciŁ zapisu.: zobacz wszystkie » GOFIN PODPOWIADA

Darmowe druki aktywne

 • Link: Kiedy i jak zmieniŁ formŁ prawnŁ prowadzonej dziaŁalnoŁci?
 • Link: PodrŁe sŁuŁbowe w 2013 r.
 • Link: Sprawozdania finansowe jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych i jednostek samorzŁdu terytorialnegoBilans jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego:
Link: wiŁcej » DRUKI

Kompleksowe opracowania tematyczne

Link: Sprawozdania finansowe jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych i jednostek samorzŁdu terytorialnego: DRUKI.gofin .pl - BezpŁatne druki aktywne z moŁliwoŁciŁ zapisu." /
 • Link: Nagrody, premie i odprawy wypŁacane pracownikom
 • Link: SprawozdawczoŁŁ budŁetowaRb-Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ wedŁug tytuŁŁw dŁuŁnych oraz gwarancji i porŁczeŁ:
 • Link: Bilans jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowegoRachunek zyskŁw i strat jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego (wariant porŁwnawczy): Link: Rachunek zyskŁw i strat jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego (wariant porŁwnawczy)Zestawienie zmian w funduszu jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego: Link: Zestawienie zmian w funduszu jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowegoSprawozdawczoŁŁ budŁetowa:
 • Link: Podatek od towarŁw iŁusŁugPodatek dochodowy:
Link: wiŁcej » WSKAŁNIKI

NarzŁdzia ksiŁgowego i kadrowego

 • Link: Rb-N – Kwartalne sprawozdanie o stanie naleŁnoŁci oraz wybranych aktywŁw finansowych: Rb-Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ wedŁug tytuŁŁw dŁuŁnych oraz gwarancji i porŁczeŁ Link: Rb-ZN – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ oraz naleŁnoŁci Skarbu PaŁstwa z tytuŁu wykonywania przez jednostki samorzŁdu terytorialnego zadaŁ zleconych: Rb-N – Kwartalne sprawozdanie o stanie naleŁnoŁci oraz wybranych aktywŁw finansowych Link: Rb-27 – MiesiŁczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodŁw budŁetowych: Rb-ZN – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ oraz naleŁnoŁci Skarbu PaŁstwa z tytuŁu wykonywania przez jednostki samorzŁdu terytorialnego zadaŁ zleconych Link: Rb-28 – miesiŁczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw budŁetu paŁstwa: Rb-27 – MiesiŁczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodŁw budŁetowych Link: Rb-30S – pŁroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planŁw finansowych samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych: Rb-28 – miesiŁczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw budŁetu paŁstwa Link: Podatek od towarŁw iŁusŁug: Rb-30S – pŁroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planŁw finansowych samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych
 • Link: RachunkowoŁŁPrawo pracy:
 • Link: Podatek dochodowyRachunkowoŁŁ:
 • Link: SkŁadki ZUSZasiŁki i inne Łwiadczenia:
 • Link: Prawo pracySkŁadki ZUS:
 • Link: Odsetki za zwŁokŁInne dane i wskaŁniki dlaŁprzedsiŁbiorcŁw:
 • Link: ZasiŁki i inne ŁwiadczeniaOdsetki za zwŁokŁ:
 • Link: Kalkulator odsetek od zalegŁoŁci podatkowychKalkulator odsetek ustawowych:
Link: wiŁcej » KALKULATORY

BieŁŁce wskaŁniki wraz z archiwum

 • Link: Inne dane i wskaŁniki dlaŁprzedsiŁbiorcŁwKalkulator odsetek od zalegŁoŁci podatkowych:
 • Link: Kalkulator odsetek umownych/wŁasnychKalkulator odsetek maksymalnych:
 • Link: Kalkulator odsetek ustawowychKalkulator odsetek umownych/wŁasnych:
 • Link: Kalkulator wynagrodzeŁUstawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowoŁci:
 • Link: Kalkulator odsetek maksymalnychKalkulator wynagrodzeŁ:
Link: wiŁcej » PRZEPISY PRAWNE

Klasyfikacje z wyszukiwarkŁ kodŁw

 • Link: Zasady prowadzenia rachunkowoŁci
 • Link: RachunkowoŁŁ
 • Link: RachunkowoŁŁ budŁetowa
 • Link: Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowoŁciRozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczegŁlnych zasad rachunkowoŁci oraz planŁw kont dla budŁetu paŁstwa, budŁetŁw jednostek samorzŁdu terytorialnego, jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych, paŁstwowych funduszy celowych oraz paŁstwowych jednostek budŁetowych majŁcych siedzibŁ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
 • Link: Finanse publiczne
 • Link: RozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczegŁlnych zasad rachunkowoŁci oraz planŁw kont dla budŁetu paŁstwa, budŁetŁw jednostek samorzŁdu terytorialnego, jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych, paŁstwowych funduszy celowych oraz paŁstwowych jednostek budŁetowych majŁcych siedzibŁ poza granicami Rzeczypospolitej PolskiejRozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegŁowej klasyfikacji dochodŁw, wydatkŁw, przychodŁw i rozchodŁw oraz ŁrodkŁw pochodzŁcych że ŁrŁdeŁ zagranicznych: Link: RozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegŁowej klasyfikacji dochodŁw, wydatkŁw, przychodŁw i rozchodŁw oraz ŁrodkŁw pochodzŁcych że ŁrŁdeŁ zagranicznychUstawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych: Link: Inne
 • Link: Instytucje kultury
 • Link: Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznychUstawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaŁalnoŁci kulturalnej:
 • Link: Ochrona zdrowia
 • Link: Ustawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaŁalnoŁci kulturalnejUstawa z dnia 15.04.2011 r. o dziaŁalnoŁci leczniczej:
 • Link: Polska Klasyfikacja WyrobŁw i UsŁugKŁT - Klasyfikacja ŁrodkŁw TrwaŁych wraz że stawkami amortyzacyjnymi:
Link: wiŁcej » Klasyfikacje

Ustawy, rozporzŁdzenia - teksty ujednolicone

 • Link: Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o dziaŁalnoŁci leczniczejPKWiU - Polska Klasyfikacja WyrobŁw i UsŁug:
 • Link: Polska Klasyfikacja DziaŁalnoŁciKZiS - Klasyfikacja zawodŁw i specjalnoŁci:
 • Link: Klasyfikacja ŁrodkŁw TrwaŁych wraz że stawkami amortyzacyjnymiPKD - Polska Klasyfikacja DziaŁalnoŁci:
 • Link: Polska Klasyfikacja ObiektŁw BudowlanychJak wystawiŁ fakturŁ??:
 • Link: Klasyfikacja zawodŁw i specjalnoŁciPKOB - Polska Klasyfikacja ObiektŁw Budowlanych:
FORUM - RachunkowoŁŁ

Portal Podatkowo-KsiŁgowy

Link: Podatek VAT Link: Jak wystawiŁ fakturŁ??: Jak wystawiŁ fakturŁ?? Jak wystawiŁ fakturŁ do jednostki budŁetowej w Niemczech, skoro nie posiadajŁ oni numeru NIP?? Link: wiŁcej »Kurs lub studia podyplomowe: Link: Inne Link: Kurs lub studia podyplomowe: Kurs lub studia podyplomowe Witam, potrzebujŁ porady w nastŁpujŁcej sprawie: Pracuje obecnie na umowŁ na czas zastŁpstwa (koleŁanka jest na urlopie rodzicielskim) w jednostce budŁetowej, w tamtym roku zrobiŁam kurs dla kandydatŁw (...) Link: wiŁcej »Sklep internetowy - sklep.gofin.pl:

Tabela:

Link: Sklep internetowy - sklep.gofin.pl: .pl images/poleoferta/winieta_2014_0
1.gif" width="130" height="100" border="0" / Sklep internetowy - sklep.gofin.pl Sklep internetowy - sklep.gofin.pl:
Link: .pl images/poleoferta/winieta_2014_0
2.gif" width="514" height="100" border="0" / Sklep internetowy - sklep.gofin.pl Sklep internetowy - sklep.gofin.pl:
Link: Sklep internetowy - sklep.gofin.pl: .pl images/poleoferta/winieta_2014_0
3.gif" width="350" height="100" border="0" / Sklep internetowy - sklep.gofin.pl Komplety z rabatami i nagrodami w prenumeracie na caŁy 2014 r. - sklep.gofin.pl:
Komplety promocyjne Czasopisma i Gazeta Wydawnictwa internetowe Inne produkty i usŁugi Link: - Komplety z rabatami i nagrodamikpl. nr 1 z 16% rabatem i nagrodami - sklep.gofin.pl:
w prenumeracie na caŁy 2014 r.:
Link: kpl. kpl. nr 2 z 12% rabatem i nagrodami - sklep.gofin.pl: nr 1 z 16% rabatem i nagrodami Link: kpl. kpl. nr 3 z 6% rabatem i nagrodami - sklep.gofin.pl: nr 2 z 12% rabatem i nagrodami Link: kpl. Komplety z nagrodami w prenumeracie na IV-XII 2013 r. - sklep.gofin.pl: nr 3 z 6% rabatem i nagrodami Komentarz w kodzie strony: <div class="Element"><;div class="Padding"><;div style="font-weight: bold;"><a href="https://sklep.gofin .pl promocje-w-prenumeracie-na-iv-xi
i-2013,1,125.html" style="color: #000; text-decoration: none;" target="_blank">&bull; Komplety z nagrodami <br> w prenumeracie na IV-XII 2013 r.:</a></div&gt;</di
v></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #909090;"> </span><a style="color: #000;" title="kpl. nr 1 z nagrodami - sklep.gofin.pl" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl komplet-nr-1-z-nagrodami,2,2879,
125.html">kpl. <span style="font-weight: bold;">nr 1</span> <span style="color: #cc0000; font-weight: bold;">z nagrodami</span></a>
</div></div&gt;</div
> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #909090;"> </span><a style="color: #000;" title="kpl. nr 2 z nagrodami - sklep.gofin.pl" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl komplet-nr-2-z-nagrodami,2,2880,
125.html">kpl. <span style="font-weight: bold;">nr 2</span> <span style="color: #cc0000; font-weight: bold;">z nagrodami</span></a>
</div></div&gt;</div
> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #909090;"> </span><a style="color: #000;" title="kpl. nr 3 z nagrodami - sklep.gofin.pl" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl komplet-nr-3-z-nagrodami,2,2881,
125.html">kpl. <span style="font-weight: bold;">nr 3</span> <span style="color: #cc0000; font-weight: bold;">z nagrodami</span></a>
</div></div&gt;</div
>
Czasopisma - sklep.gofin.pl: - Link: CzasopismaBiuletyn Informacyjny - sklep.gofin.pl: - Link: Biuletyn InformacyjnyUbezpieczenia i Prawo Pracy - sklep.gofin.pl: - Link: Ubezpieczenia i Prawo PracyPoradnik VAT - sklep.gofin.pl: - Link: Poradnik VATPrzeglŁd Podatku Dochodowego - sklep.gofin.pl: - Link: PrzeglŁd Podatku DochodowegoZeszyty Metodyczne RachunkowoŁci - sklep.gofin.pl: - Link: Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁciGazeta Podatkowa - sklep.gofin.pl: - Link: Gazeta PodatkowaSerwis GŁŁwnego KsiŁgowego - sklep.gofin.pl: - Link: Serwis GŁŁwnego KsiŁgowegoCzasopisma KsiŁgowych on-line - sklep.gofin.pl: Link: (zobacz film) - Link: Czasopisma KsiŁgowych on-lineSerwis GŁŁwnego KsiŁgowego - sklep.gofin.pl: Link: (zobacz film) Komentarz w kodzie strony: <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl internetowy-serwis-glownego-ksie
gowego,2,2790,114.html" >Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego</a>&lt;/div>
;</div></div&gt; <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl czasopisma-ksiegowych-on-line-20
13,1,115.html" title="Czasopisma KsiŁgowych on-line - sklep.gofin.pl">Czasopisma KsiŁgowych on-line</a></div><
;/div></div>
Biuletyn Informacyjny on-line - sklep.gofin.pl: - Link: Biuletyn Informacyjny on-lineUbezpieczenia i Prawo Pracy on-line - sklep.gofin.pl: - Link: Ubezpieczenia i Prawo Pracy on-linePoradnik VAT on-line - sklep.gofin.pl: - Link: Poradnik VAT on-linePrzeglŁd Podatku Dochodowego on-line - sklep.gofin.pl: - Link: PrzeglŁd Podatku Dochodowego on-lineZeszyty Metodyczne RachunkowoŁci on-line - sklep.gofin.pl: - Link: Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁci on-lineGazeta Podatkowa on-line - sklep.gofin.pl: - Link: Gazeta Podatkowa on-lineProgram Druki GOFIN do zastosowaŁ komercyjnych - sklep.gofin.pl: - Link: KsiŁŁki 2013 - sklep.gofin.pl: NOWOŁŁ ! Program Druki GOFIN
do zastosowaŁ komercyjnych
- Link: KsiŁŁki 2013Dodatki do czasopism 2013 - sklep.gofin.pl: - Link: Dodatki do czasopism 2013Segregatory i boksy do czasopism - sklep.gofin.pl: - Link: Segregatory i boksy do czasopismCzasopisma 2012 - sklep.gofin.pl: - Link: Czasopisma 2012Dodatki do czasopism 2012 - sklep.gofin.pl: - Link: Dodatki do czasopism 2012Reklama: - Link: ReklamaPoligrafia: , Link: PoligrafiaWydawnictwo Podatkowe GOFIN: Link: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Link: Biuro ObsŁugi Klienta - gofin.pl: Link: Egzemplarz bezpŁatny - PoznajProdukty.gofin.pl: Biuro ObsŁugi Klienta » Link: Przewodnik Prenumeratora - PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
:
ZamŁw egzemplarz bezpŁatny »
Link: Sklep internetowy - sklep.gofin.pl: Przewodnik Prenumeratora » Link: podatki, VAT, PIT, rachunkowoŁŁ, prawo pracy, skŁadki, ZUS, zasiŁki, emerytury - GOFIN.pl: Sklep internetowy » Link: Sklep: podatki, VAT, PIT, rachunkowoŁŁ, prawo pracy, skŁadki, ZUS, zasiŁki, emerytury - GOFIN.pl Link: SklepForum Dyskusyjne: Link: ForumGazeta Podatkowa:
Dyskusyjne
Link: GazetaCzasopisma KsiŁgowych:
Podatkowa
Link: CzasopismaSGK - Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego:
KsiŁgowych
Link: Serwis GŁŁwnegoPortal Podatkowo-KsiŁgowy - www.gofin.pl:
KsiŁgowego
Link: GOFIN.PLO Wydawnictwie - gofin.pl:

Forum aktywnych ksiŁgowych

Łroda, 18 grudnia 2013 r.

Link: gofin Link: sgk Link: czasopisma Link: forum Link: sklep Link: gazeta podatkowa Link: O WydawnictwieKsiŁgowi stawiajŁ na GOFIN - poznaj.gofin.pl: Link: KsiŁgowi stawiajŁ na GOFINSklep internetowy - sklep.gofin.pl: Link: Sklep internetowyPoznaj nasze produkty wydawnicze - poznaj.gofin.pl: Link: Poznaj.GOFIN.plRegulamin SerwisŁw Tematycznych: Link: RegulaminReklama - reklama.gofin.pl: Link: ReklamaNewslettery - newslettery.gofin.pl: Link: NewsletteryKontakt - gofin.pl: Link: KontaktPolityka prywatnoŁci - gofin.pl: Link: Polityka prywatnoŁci Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 GorzŁw Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60 Komentarz w kodzie strony: BBelements AdServer one2many code Komentarz w kodzie strony: HowTo: All the ad codes must be above this code! Komentarz w kodzie strony: HowTo: It is good idea to place this code just below the last ad code. Komentarz w kodzie strony: ==== SLIDER ===== Komentarz w kodzie strony: ==== SLIDER =====
wwwPreview v3.6 z listopada 2013: 7 komentarzy; 276 opisów; 473 linków; 1 formularzy; 25 skrótów; 25 obrazków; 4 ważnych słów; 81441 znaków.
Strona gŁŁwna:

Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

Link: .com please/showit/5222/1/1/30/?typko
du=img" width="750" height="100" style="border-width:0" /
jednostki budŁetowe, rachunkowoŁŁ budŁetowa, sprawozdawczoŁŁ budŁetowa

Link: www.SerwisBudzetowy.pl

Link: .pl images/stopka/logo.png" / GOFIN.PL

Tabela:

Link: Strona gŁŁwnaOŁwiata: Link: OŁwiataInstytucje kultury: Link: Instytucje kulturySŁuŁba zdrowia: Link: SŁuŁba zdrowiaJednostki i zakŁady budŁetowe:

Tabela:

Link: Jednostki i zakŁady budŁetoweSprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa: Link: SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowaPORADNIK KSIŁGOWEGO: Link: Gofin podpowiada - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: PORADNIK KSIŁGOWEGO Link: GOFIN.PL

Tabela:

Link: Gofin podpowiadaDruki GOFIN - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: DrukiWskaŁniki i stawki - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: WskaŁnikiTerminy rozliczeŁ - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: TerminyKalkulatory - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: KalkulatoryPrzepisy prawne - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: Przepisy prawneKlasyfikacje - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: KlasyfikacjeForum - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: ForumSerwis BudŁetowy - OŁwiata:

Formularz:

lupa w tytuŁach i treŁci artykuŁŁw w tytuŁach artykuŁŁw Submit button

Link: OŁwiataSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Rozliczenie dotacji u prowadzŁcego niepublicznŁ szkoŁŁ - dotacja, ksiŁga przychodŁw i rozchodŁw, szkoŁa niepubliczna:

Link: Rozliczenie dotacji u prowadzŁcego niepublicznŁ szkoŁŁSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Rozliczenie dotacji u prowadzŁcego niepublicznŁ szkoŁŁ - dotacja, ksiŁga przychodŁw i rozchodŁw, szkoŁa niepubliczna:

Link: Na prowadzenie szkoŁy niepublicznej otrzymaliŁmy że starostwa powiatowego dotacjŁ. Jak dotacjŁ tŁ oraz sfinansowane niŁ wydatki wykazaŁ w podatkowej ksiŁdze przychodów i rozchodów? Serwis BudŁetowy - OŁwiata - Zmiana wymiaru etatu nauczyciela mianowanego - nauczyciel mianowany, wymiar etatu: (...) Czytaj wiŁcej »

Link: Zmiana wymiaru etatu nauczyciela mianowanegoSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Zmiana wymiaru etatu nauczyciela mianowanego - nauczyciel mianowany, wymiar etatu:

Link: Nauczycielowi mianowanemu, na podstawie art. 22 Karty Nauczyciela, obniŁono wymiar etatu i wynagrodzenie od 1.09.2012 r. do 31.08.2013 r. Po wakacjach w 2012 r. zaistniaŁa jednak potrzeba zastŁpstwa za innego nauczyciela, w zwiŁzku z czym zawarto porozumienie przywracajŁce peŁny wymiar etatu, ale tylko do 28.06.2013 r. lub nie powinno ono obowiŁzywaŁ do koŁca roku szkolnego, tj. wŁŁcznie do koŁca Serwis BudŁetowy - OŁwiata - Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela placŁwki nieferyjnej - wymiar urlopu, urlop wypoczynkowy nauczyciela: (...) Czytaj wiŁcej »
Link: Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela placŁwki nieferyjnejSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela placŁwki nieferyjnej - wymiar urlopu, urlop wypoczynkowy nauczyciela:
Link: Zatrudniamy w placówce nieferyjnej (przedszkole) nauczyciela z 10-letnim staŁem urlopowym na 1/22 etatu. Jak obliczyŁ wymiar przysŁugujŁcego mu urlopu? Podstawowe zagadnienia zwiŁzane z uprawnieniami urlopowymi nauczycieli reguluje ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z póŁn. zm.), dalej ustawa. Serwis BudŁetowy - OŁwiata - Dodatek mieszkaniowy dla nauczyciela a skŁadki ZUS - dodatek mieszkaniowy, skŁadki ZUS: (...) Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Zasady przekazywania ŁrodkŁw pieniŁnych na pokrycie kosztŁw ksztaŁcenia uczniŁwSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Podstawa rozwiŁzania stosunku pracy z nauczycielem w trakcie roku szkolnego - Karta Nauczyciela, rozwiŁzanie stosunku pracy z nauczycielem:
 • Link: Dodatek mieszkaniowy dla nauczyciela a skŁadki ZUSSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Zasady przekazywania ŁrodkŁw pieniŁnych na pokrycie kosztŁw ksztaŁcenia uczniŁw - subwencja oŁwiatowa, Łrodki pieniŁne:
 • Link: Bezrobotny nauczyciel a Łwiadczenie kompensacyjneSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Zasady obliczania ekwiwalentu pieniŁnego za niewykorzystany urlop nauczycieli akademickich niezgodne z KonstytucjŁ - urlop wypoczynkowy, nauczyciel akademicki, ekwiwalent pieniŁny :
 • Link: Podstawa rozwiŁzania stosunku pracy z nauczycielem w trakcie roku szkolnegoSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Bezrobotny nauczyciel a Łwiadczenie kompensacyjne - zasiŁek dla bezrobotnych, Łwiadczenie kompensacyjne:
 • Link: Darowizny otrzymywane przez oŁwiatowe jednostki budŁetoweSerwis BudŁetowy - OŁwiata - SŁuŁba wojskowa a prawo do Łwiadczenia kompensacyjnego - sŁuŁba wojskowa, Łwiadczenie kompensacyjne, okres pracy:
 • Link: Zasady obliczania ekwiwalentu pieniŁnego za niewykorzystany urlop nauczycieli akademickich niezgodne z KonstytucjŁSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Darowizny otrzymywane przez oŁwiatowe jednostki budŁetowe - jednostki budŁetowe, darowizna:
 • Link: Prawo do wczeŁniejszej emerytury dla nauczycielaSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Ustalanie i ewidencja Łwiadczenia urlopowego nauczycieli - ZFŁS, Łwiadczenie urlopowe nauczycieli:

 • Link: SŁuŁba wojskowa a prawo do Łwiadczenia kompensacyjnegoSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Prawo do wczeŁniejszej emerytury dla nauczyciela - wczeŁniejsza emerytura, emerytura nauczycielska:

 • Link: Wymiar urlopu uzupeŁniajŁcego nauczycielaSerwis BudŁetowy - OŁwiata - SzkoŁa bŁdŁca jednostkŁ budŁetowŁ jest bezwarunkowo zwolniona od podatku dochodowego - jednostka budŁetowa, podatek dochodowy:
 • Link: Ustalanie i ewidencja Łwiadczenia urlopowego nauczycieliSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Wymiar urlopu uzupeŁniajŁcego nauczyciela - urlop macierzyŁski, urlop wychowawczy, urlop uzupeŁniajŁcy:
 • Link: Łwiadczenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli a zwolnienie od podatkuSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Ewidencja ksiŁgowa u osoby fizycznej rozpoczynajŁcej prowadzenie niepublicznego przedszkola - podatkowa ksiŁga przychodŁw i rozchodŁw, niepubliczne przedszkole:
 • Link: SzkoŁa bŁdŁca jednostkŁ budŁetowŁ jest bezwarunkowo zwolniona od podatku dochodowegoSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Łwiadczenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli a zwolnienie od podatku - ZFŁS, zwolnienie od podatku, pomoc zdrowotna, fundusz zdrowotny:

 • Link: Nagroda jubileuszowa dla pracownika instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Plan kont w instytucji kultury - plan kont, instytucje kultury:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury: Link: Instytucje kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Autorskie prawa majŁtkowe w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - autorskie prawa majŁtkowe, instytucja kultury, ksiŁgi rachunkowe: Link: Autorskie prawa majŁtkowe w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Autorskie prawa majŁtkowe w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - autorskie prawa majŁtkowe, instytucja kultury, ksiŁgi rachunkowe: Link: W kwestii dotyczŁcej zasad kwalifikacji i ewidencji zdarzenia opisanego w pytaniu, tj. przejŁcia przez teatr (instytucjŁ kultury) - za wynagrodzeniem - caŁoŁci autorskich praw do scenografii, kostiumów w zakresie i eksploatacji w repertuarze teatru, zauwaŁyŁ naleŁy, Łe dla uznania danego zdarzenia za skŁadnik aktywów jednostki, a w konsekwencji do ujŁcia go w ksiŁgach rachunkowych i wykazania w sprowadzaniu finansowym (bilansie) jednostki, Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Zakup dzieŁ sztuki z otrzymanej na ten cel dotacji przez instytucjŁ kultury - instytucja kultury, dzieŁa sztuki, ewidencja ksiŁgowa: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Zakup dzieŁ sztuki z otrzymanej na ten cel dotacji przez instytucjŁ kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Zakup dzieŁ sztuki z otrzymanej na ten cel dotacji przez instytucjŁ kultury - instytucja kultury, dzieŁa sztuki, ewidencja ksiŁgowa: Link: Instytucja kultury (muzeum) zakupiŁa dzieŁa sztuki. Ich zakup sfinansowano z otrzymanej na ten cel dotacji. W jaki sposób ujŁŁ w ewidencji ksiŁgowej Łrodki pieniŁne otrzymane w formie dotacji celowej na sfinansowanie zakupu tych dzieŁ? JeŁeli przewidywany okres ekonomicznej uŁytecznoŁci eksponatów muzealnych, zabytków oraz dzieŁ sztuki jest dŁuŁszy niŁ rok, sŁ one kompletne, zdatne do uŁytku i przeznaczone na potrzeby jednostki - czyli speŁniajŁ warunki okreŁlone w art. Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Wsparcie finansowe przeznaczone na dziaŁalnoŁŁ statutowŁ instytucji kultury - ksiŁgi rachunkowe, instytucja kultury, wsparcie finansowe: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Wsparcie finansowe przeznaczone na dziaŁalnoŁŁ statutowŁ instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Wsparcie finansowe przeznaczone na dziaŁalnoŁŁ statutowŁ instytucji kultury - ksiŁgi rachunkowe, instytucja kultury, wsparcie finansowe: Link: JesteŁmy samorzŁdowŁ instytucjŁ kultury. Od jednego z banków otrzymaliŁmy kwotŁ tysiŁca zŁotych jako wsparcie na zorganizowanie przedsiŁwziŁŁ kulturalnych. Jak zaksiŁgowaŁ takie zdarzenie? Instytucja kultury - jako osoba prawna - zobowiŁzana jest do prowadzenia ksiŁg rachunkowych i sporzŁdzania sprawozdaŁ finansowych zgodnie z zasadami okreŁlonymi w ustawie o rachunkowoŁci, z uwzglŁdnieniem zasad Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Nagroda jubileuszowa dla pracownika instytucji kultury - nagroda jubileuszowa, instytucja kultury: (...) Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Ewidencja ksiŁgowa u osoby fizycznej rozpoczynajŁcej prowadzenie niepublicznego przedszkolaSerwis BudŁetowy - OŁwiata - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Dodatek staŁowy w podstawie wymiaru ŁwiadczeŁ chorobowych przysŁugujŁcych pracownikom instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Zakup usŁug reklamowych Łwiadczonych przez Internet w ksiŁgach instytucji kultury - instytucja kultury, baner reklamowy:
 • Link: Plan kont w instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Dodatek staŁowy w podstawie wymiaru ŁwiadczeŁ chorobowych przysŁugujŁcych pracownikom instytucji kultury - dodatek staŁowy, instytucja kultury, wynagrodzenie chorobowe:
 • Link: lub bezpŁatny wstŁp do muzeum podlega VAT?Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Rozliczanie dochodŁw obcokrajowcŁw, ktŁrzy wykonujŁ dzieŁo w Polsce - certyfikat rezydencji, opodatkowanie wynagrodzeŁ, umowy o dzieŁo:
 • Link: Zakup usŁug reklamowych Łwiadczonych przez Internet w ksiŁgach instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - lub bezpŁatny wstŁp do muzeum podlega VAT? - nieodpŁatne Łwiadczenie, podatek VAT:
 • Link: Dofinansowanie do wynagrodzeŁ zagranicznych uczestnikŁw projektu otrzymane przez instytucjŁ kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Ewidencja dotacji w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - ksiŁgi rachunkowe, instytucje kultury, ewidencja dotacji:
 • Link: Rozliczanie dochodŁw obcokrajowcŁw, ktŁrzy wykonujŁ dzieŁo w PolsceSerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Dofinansowanie do wynagrodzeŁ zagranicznych uczestnikŁw projektu otrzymane przez instytucjŁ kultury - instytucja kultury, dofinansowanie do wynagrodzeŁ:
 • Link: ŁŁczenie bibliotek publicznych z innymi instytucjami kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Harmonogram dla pracownika obowiŁzkowy lub dobrowolny - harmonogram czasu pracy, rozkŁad czasu pracy, instytucje kultury:
 • Link: Ewidencja dotacji w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - ŁŁczenie bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury - biblioteki publiczne, instytucja kultury, ŁŁczenie bibliotek:
 • Link: Fundusz instytucji kultury po zmianie przepisŁw o organizowaniu i prowadzeniu dziaŁalnoŁci kulturalnejSerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Rozliczenie dotacji na finansowanie inwestycji w instytucji kultury - instytucja kultury, finansowanie inwestycji, rozliczenie dotacji:
 • Link: Harmonogram dla pracownika obowiŁzkowy lub dobrowolnySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Fundusz instytucji kultury po zmianie przepisŁw o organizowaniu i prowadzeniu dziaŁalnoŁci kulturalnej - fundusz instytucji kultury, dziaŁalnoŁŁ kulturalna:
 • Link: Sobotnia praca pracownikŁw instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Odsetki od nieprawidŁowo wykorzystanych ŁrodkŁw UE - instytucja kultury, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Rozliczenie dotacji na finansowanie inwestycji w instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Sobotnia praca pracownikŁw instytucji kultury - praca w sobotŁ, instytucja kultury:
 • Link: Ewidencja dotacji na zakup Łrodka trwaŁego w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Wyroby wŁglowe zuŁywane przez samorzŁdowe instytucje kultury - instytucje kultury, zwolnienie z akcyzy, wyroby wŁglowe:
 • Link: Odsetki od nieprawidŁowo wykorzystanych ŁrodkŁw UESerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Ewidencja dotacji na zakup Łrodka trwaŁego w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - ksiŁgi rachunkowe, instytucje kultury, ewidencja dotacji:
 • Link: Renta doŁywotnia dla pacjenta wypŁacana przez szpitalSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Korekta bŁŁdnego ujŁcia otrzymanych w latach ubiegŁych dotacji na remonty w SPZOZ - SPZOZ, ksiŁgi rachunkowe:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia: Link: SŁuŁba zdrowiaSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Rozliczenie dotacji od organu zaŁoŁycielskiego na rozbudowŁ ZOZ - SPZOZ, ewidencja ksiŁgowa, rozliczenie dotacji: Link: Rozliczenie dotacji od organu zaŁoŁycielskiego na rozbudowŁ ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Rozliczenie dotacji od organu zaŁoŁycielskiego na rozbudowŁ ZOZ - SPZOZ, ewidencja ksiŁgowa, rozliczenie dotacji: Link: W kwietniu br. nasz szpital (funkcjonujŁcy w formie SPZOZ) rozpoczŁŁ rozbudowŁ zakŁadu, polegajŁcŁ na dobudowie powierzchni. RozbudowŁ finansujemy w 60% z wŁasnych Łrodków, a 40% doŁoŁy organ zaŁoŁycielski w formie dotacji. Jak ujŁŁ w ewidencji ksiŁgowej powyŁszŁ dotacjŁ oraz jak amortyzowaŁ powstaŁŁ inwestycjŁ, biorŁc pod uwagŁ specyficznŁ sytuacjŁ zwiŁzanŁ z wŁasnoŁciŁ? Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Wynagrodzenie zmarŁego pracownika w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZ - ksiŁgi rachunkowe, SP ZOZ, wynagrodzenie zmarŁego pracownika: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Wynagrodzenie zmarŁego pracownika w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Wynagrodzenie zmarŁego pracownika w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZ - ksiŁgi rachunkowe, SP ZOZ, wynagrodzenie zmarŁego pracownika: Link: Wynagrodzenie zmarŁego pracownika, jako Łwiadczenie naleŁne temu pracownikowi w zwiŁzku z wykonywanŁ przez niego pracŁ, jednostka powinna ujŁŁ w ksiŁgach rachunkowych na koncie kosztów dziaŁalnoŁci operacyjnej przeznaczonym do ewidencji kosztów wynagrodzeŁ, tzn. na koncie 40 "Koszty wedŁug rodzajów" (w analityce: Wynagrodzenia) lub koncie zespoŁu 5. Moment wypŁaty tego wynagrodzenia, Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Pokrycie straty w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZ - ksiŁgi rachunkowe, SP ZOZ, pokrycie straty: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Pokrycie straty w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Pokrycie straty w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZ - ksiŁgi rachunkowe, SP ZOZ, pokrycie straty: Link: Prowadzimy dziaŁalnoŁŁ w formie samodzielnego publicznego zakŁadu opieki zdrowotnej (SP ZOZ). lub moŁemy czŁŁ funduszu zaŁoŁycielskiego, która powstaŁa w latach ubiegŁych (do 30 czerwca 2011 r.), przenieŁŁ na fundusz zakŁadu lub wykorzystaŁ na pokrycie straty? lub w sytuacji gdy wygenerowana za 2012 r. strata przewyŁsza znacznie wysokoŁŁ funduszu zakŁadu, moŁemy kwotŁ straty nieznajdujŁcŁ pokrycia w funduszu zakŁadu pokryŁ z funduszu zaŁoŁycielskiego? Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Renta doŁywotnia dla pacjenta wypŁacana przez szpital - renta doŁywotnia, koszty uzyskania przychodu: (...) Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Wyroby wŁglowe zuŁywane przez samorzŁdowe instytucje kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Likwidacja Łrodka trwaŁego przyjŁtego przezSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Wynagrodzenie za dyŁury medyczne w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i okolicznoŁciowy - dyŁury medyczne, wynagrodzenie za urlop, urlop wypoczynkowy:
  SP ZOZ na fundusz zaŁoŁycielski
 • Link: Korekta bŁŁdnego ujŁcia otrzymanych w latach ubiegŁych dotacji na remonty w SPZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Likwidacja Łrodka trwaŁego przyjŁtego przez SP ZOZ na fundusz zaŁoŁycielski - SP ZOZ, Łrodki trwaŁe, fundusz zaŁoŁycielski:
 • Link: Modernizacja budynku otrzymanego w nieodpŁatne uŁytkowanie w SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Rozliczenie ŁrodkŁw publicznych otrzymanych przez SP ZOZ - SP ZOZ, Łrodki publiczne:
 • Link: Wynagrodzenie za dyŁury medyczne w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i okolicznoŁciowySerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Modernizacja budynku otrzymanego w nieodpŁatne uŁytkowanie w SP ZOZ - SP ZOZ, modernizacja budynku, wartoŁŁ poczŁtkowa:
 • Link: PrzeksiŁgowanie kwot ujŁtych na funduszu zaŁoŁycielskim samodzielnego publicznego zakŁadu opieki zdrowotnej na rozliczenia miŁdzyokresowe przychodŁwSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Ustalenie wymiaru czasu pracy w 2013 r. dla pracownika podmiotu leczniczego - wymiar czasu pracy, podmiot leczniczy:
 • Link: Rozliczenie ŁrodkŁw publicznych otrzymanych przez SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - PrzeksiŁgowanie kwot ujŁtych na funduszu zaŁoŁycielskim samodzielnego publicznego zakŁadu opieki zdrowotnej na rozliczenia miŁdzyokresowe przychodŁw - SP ZOZ, rozliczenia miŁdzyokresowe:
 • Link: Uregulowanie pŁatnoŁci przez SP ZOZ za roboty czŁciowo sfinansowane dotacjŁSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Przychody SP ZOZ uwzglŁdniane do ustalenia moŁliwych do uzyskania ŁrodkŁw publicznych oraz ich rozliczenia - SP ZOZ, Łrodki publiczne:
 • Link: Ustalenie wymiaru czasu pracy w 2013 r. dla pracownika podmiotu leczniczegoSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Uregulowanie pŁatnoŁci przez SP ZOZ za roboty czŁciowo sfinansowane dotacjŁ - SP ZOZ, Łrodki publiczne:
 • Link: PrzeksiŁgowanie kwot ujŁtych na funduszu zaŁoŁycielskim SP ZOZ na rozliczenia miŁdzyokresowe przychodŁwSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Niezamortyzowana czŁŁ nakŁadŁw na modernizacjŁ budynku sfinansowanych dotacjŁ w ksiŁgach SP ZOZ - SP ZOZ, wartoŁŁ poczŁtkowa, modernizacja budynku:
 • Link: Przychody SP ZOZ uwzglŁdniane do ustalenia moŁliwych do uzyskania ŁrodkŁw publicznych oraz ich rozliczeniaSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - PrzeksiŁgowanie kwot ujŁtych na funduszu zaŁoŁycielskim SP ZOZ na rozliczenia miŁdzyokresowe przychodŁw - SP ZOZ, rozliczenia miŁdzyokresowe:
 • Link: Darowizny otrzymywane od anonimowych darczyŁcŁw w ksiŁgach SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Niezamortyzowana czŁŁ nakŁadŁw na modernizacjŁ budynku sfinansowanych dotacjŁ w ksiŁgach SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Darowizny otrzymywane od anonimowych darczyŁcŁw w ksiŁgach SP ZOZ - SP ZOZ, ewidencja ksiŁgowa, darowizny:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe: Link: Jednostki i zakŁady budŁetoweSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - CzynnoŁci wykonywane miŁdzy jednostkami samorzŁdu terytorialnego a Skarbem PaŁstwa - jednostki samorzŁdu terytorialnego, podatek VAT, zamiana nieruchomoŁci: Link: CzynnoŁci wykonywane miŁdzy jednostkami samorzŁdu terytorialnego a Skarbem PaŁstwaSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - CzynnoŁci wykonywane miŁdzy jednostkami samorzŁdu terytorialnego a Skarbem PaŁstwa - jednostki samorzŁdu terytorialnego, podatek VAT, zamiana nieruchomoŁci: Link: W pytaniu skierowanym do Ministra Finansów w interpelacji poselskiej postulowano o wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dla transakcji zwiŁzanych z zamianŁ nieruchomoŁci pomiŁdzy jednostkami samorzŁdu terytorialnego a Skarbem PaŁstwa, które majŁ na celu zazwyczaj uregulowanie stanów prawnych nieruchomoŁci zwiŁzanych m.in. z prawidŁowŁ gospodarkŁ gruntami (dotyczy zamiany gruntów dokonywanych Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - PrzejŁcie przez urzŁd gminy zobowiŁzaŁ i naleŁnoŁci likwidowanej jednostki budŁetowej - urzŁd gminy, jednostka budŁetowa, ksiŁgi rachunkowe: (...) Czytaj wiŁcej » Link: PrzejŁcie przez urzŁd gminy zobowiŁzaŁ i naleŁnoŁci likwidowanej jednostki budŁetowejSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - PrzejŁcie przez urzŁd gminy zobowiŁzaŁ i naleŁnoŁci likwidowanej jednostki budŁetowej - urzŁd gminy, jednostka budŁetowa, ksiŁgi rachunkowe: Link: Jak zaksiŁgowaŁ przejŁcie przez urzŁd gminy zobowiŁzaŁ i naleŁnoŁci likwidowanej jednostki budŁetowej? Przepisy art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 że zm.) stanowiŁ, iŁ likwidujŁc jednostkŁ budŁetowŁ organ stanowiŁcy jednostki samorzŁdu terytorialnego okreŁla przeznaczenie mienia znajdujŁcego siŁ w Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Nabycie przez zakŁad budŁetowy skŁadnika aktywŁw niezbŁdnego do wykonania usŁugi - klasyfikacja budŁetowa, zakŁad budŁetowy: (...) Czytaj wiŁcej » Link: Nabycie przez zakŁad budŁetowy skŁadnika aktywŁw niezbŁdnego do wykonania usŁugiSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Nabycie przez zakŁad budŁetowy skŁadnika aktywŁw niezbŁdnego do wykonania usŁugi - klasyfikacja budŁetowa, zakŁad budŁetowy: Link: JesteŁmy zakŁadem budŁetowym. Wykonujemy na rzecz gminy usŁugŁ naprawy instalacji c.o. wraz z montaŁem pieca. lub zakupiony przez nas piec, który wykorzystamy do wykonania usŁugi, jest naszym Łrodkiem trwaŁym? Do jakiego paragrafu klasyfikacji budŁetowej zakwalifikowaŁ wydatek zwiŁzany z tym zakupem? Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - ZalegŁa trzynastka pracownika korzystajŁcego z urlopu macierzyŁskiego - urlop macierzyŁski, trzynastka, ksiŁgi rachunkowe: (...) Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: SprzedaŁ Łrodka trwaŁego w jednostce budŁetoweSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - WypŁata trzynastki za 2012 r. dla pracownikŁw korzystajŁcych z urlopu macierzyŁskiego i ojcowskiego - urlop macierzyŁski, trzynastka, jednostka budŁetowa:
 • Link: ZalegŁa trzynastka pracownika korzystajŁcego z urlopu macierzyŁskiegoSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - SprzedaŁ Łrodka trwaŁego w jednostce budŁetowe - Łrodki trwaŁe, jednostka budŁetowa, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Prawo uŁytkowania toteżzystego gruntu w ksiŁgach rachunkowych gminySerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Ustawa kominowa nie uprawnia do trzynastki - trzynastka, jednostka budŁetowa, ustawa kominowa:
 • Link: WypŁata trzynastki za 2012 r. dla pracownikŁw korzystajŁcych z urlopu macierzyŁskiego i ojcowskiegoSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Prawo uŁytkowania toteżzystego gruntu w ksiŁgach rachunkowych gminy - uŁytkowanie toteżzyste, gmina, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Dieta z tytuŁu zagranicznej podrŁy sŁuŁbowej pracownika jednostki budŁetowejSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - OpŁaty pobierane przez gminy za gospodarowanie odpadami - skutki w VAT - gmina, odliczenie VAT, gospodarowanie odpadami:
 • Link: Ustawa kominowa nie uprawnia do trzynastkiSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Dieta z tytuŁu zagranicznej podrŁy sŁuŁbowej pracownika jednostki budŁetowej - jednostka budŁetowa, podrŁe sŁuŁbowe:
 • Link: Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy dla samorzŁdowcŁw i nauczycieliSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - WyksztaŁcenie gŁŁwnego ksiŁgowego jednostki sektora finansŁw publicznych - gŁŁwny ksiŁgowy, sektor finansŁw publicznych:
 • Link: OpŁaty pobierane przez gminy za gospodarowanie odpadami - skutki w VATSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy dla samorzŁdowcŁw i nauczycieli - urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za urlop, pracownik samorzŁdowy:
 • Link: Przychody zwiŁzane z wynajmem lokali mieszkalnych w ksiŁgach samorzŁdowej jednostki budŁetowejSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - lub gminy muszŁ byŁ podatnikami VAT - skutki uchwaŁy NSA - jednostki budŁetowe, podatnik VAT:
 • Link: WyksztaŁcenie gŁŁwnego ksiŁgowego jednostki sektora finansŁw publicznychSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Przychody zwiŁzane z wynajmem lokali mieszkalnych w ksiŁgach samorzŁdowej jednostki budŁetowej - jednostka budŁetowa, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Jednostki budŁetowe gmin nie mogŁ byŁ podatnikami VATSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Ustalenie czasu pracy pracownikŁw samorzŁdowych - czas pracy, pracownik samorzŁdowy:
 • Link: lub gminy muszŁ byŁ podatnikami VAT - skutki uchwaŁy NSASerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Jednostki budŁetowe gmin nie mogŁ byŁ podatnikami VAT - jednostki budŁetowe, podatnik VAT:
 • Link: Jednostki budŁetowe wypŁacŁ wynagrodzenie roczne pracownikom korzystajŁcym z urlopu macierzyŁskiegoSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Ustalenie czasu pracy pracownikŁw samorzŁdowychSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Jednostki budŁetowe wypŁacŁ wynagrodzenie roczne pracownikom korzystajŁcym z urlopu macierzyŁskiego - urlop macierzyŁski, jednostki budŁetowe, wynagrodzenie roczne:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa: Link: SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowaSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - OgŁaszanie sprawozdaŁ finansowych instytucji kultury - sprawozdanie finansowe, instytucje kultury: Link: OgŁaszanie sprawozdaŁ finansowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - OgŁaszanie sprawozdaŁ finansowych instytucji kultury - sprawozdanie finansowe, instytucje kultury: .pl 58/1/0/5833.jpg" width="105" height="70" / Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - OgŁaszanie sprawozdaŁ finansowych instytucji kultury - sprawozdanie finansowe, instytucje kultury Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - OgŁaszanie sprawozdaŁ finansowych instytucji kultury - sprawozdanie finansowe, instytucje kultury: Link: Instytucje kultury jako jednostki posiadajŁce osobowoŁŁ prawnŁ zobowiŁzane sŁ do prowadzenia ksiŁg rachunkowych i sporzŁdzania sprawozdaŁ finansowych zgodnie z zasadami okreŁlonymi w ustawie o rachunkowoŁci, z uwzglŁdnieniem specyfiki ich dziaŁalnoŁci wynikajŁcej z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dziaŁalnoŁci kulturalnej. W aktualnie obowiŁzujŁcym stanie prawnym kwestiŁ obowiŁzku ogŁaszania sprawozdaŁ finansowych jednostek regulujŁ przepisy art. 70 ustawy o rachunkowoŁci. Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - ObowiŁzek sporzŁdzania sprawozdaŁ z wykonania budŁetu zadaniowego - jednostki budŁetowe, budŁet zadaniowy: (...) Czytaj wiŁcej » Link: ObowiŁzek sporzŁdzania sprawozdaŁ z wykonania budŁetu zadaniowegoSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - ObowiŁzek sporzŁdzania sprawozdaŁ z wykonania budŁetu zadaniowego - jednostki budŁetowe, budŁet zadaniowy: Link: SamorzŁdowe jednostki budŁetowe i zakŁady budŁetowe nie sŁ zobowiŁzane do sporzŁdzania sprawozdaŁ z wykonania budŁetu zadaniowego. Nie majŁ one bowiem obowiŁzku budŁetowania swoich wydatków w ukŁadzie zadaniowym. Na mocy przepisów rozporzŁdzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczoŁci budŁetowej w ukŁadzie zadaniowym (Dz. U. nr 298, poz. 1766), do sporzŁdzania sprawozdaŁ z wykonania planów finansowych w ukŁadzie zadaniowym Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Sprawozdania finansowe SPZOZ i NZOZ - sprawozdanie finansowe, NZOZ, SPZOZ: (...) Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: OdpowiedzialnoŁŁ za niezatwierdzenie sprawozdania finansowegoSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - RŁwnowartoŁŁ odpisŁw amortyzacyjnych od ŁrodkŁw trwaŁych otrzymanych nieodpŁatnie przez zakŁad budŁetowy w sprawozdaniu Rb-30S - zakŁad budŁetowy, odpisy amortyzacyjne, Rb-30S:
 • Link: Sprawozdania finansowe SPZOZ i NZOZSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - OdpowiedzialnoŁŁ za niezatwierdzenie sprawozdania finansowego - SP ZOZ, sprawozdanie finansowe:
 • Link: Zestawienie zmian w funduszu jednostek budŁetowych i samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowychSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - SporzŁdzenie rachunku zyskŁw i strat za 2012 r. wedŁug nowego wzoru - wzŁr rachunku zyskŁw i strat, jednostki budŁetowe:
 • Link: RŁwnowartoŁŁ odpisŁw amortyzacyjnych od ŁrodkŁw trwaŁych otrzymanych nieodpŁatnie przez zakŁad budŁetowy w sprawozdaniu Rb-30SSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Zestawienie zmian w funduszu jednostek budŁetowych i samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych - zakŁad budŁetowy, zestawienie zmian w funduszu:
 • Link: Prezentacja zmian w ukŁadzie i treŁci bilansu jednostek i zakŁadŁw budŁetowych za 2012 r.Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Prezentacja dofinansowania z UE w rachunku zyskŁw i strat samodzielnego publicznego zakŁadu opieki zdrowotnej - SP ZOZ, sprawozdanie finansowe, dofinansowanie z UE:
 • Link: SporzŁdzenie rachunku zyskŁw i strat za 2012 r. wedŁug nowego wzoruSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Prezentacja zmian w ukŁadzie i treŁci bilansu jednostek i zakŁadŁw budŁetowych za 2012 r. - jednostka budŁetowa, wzŁr bilansu:
 • Link: Dane uzupeŁniajŁce wykazywane w sprawozdaniu Rb-ZSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Wzajemne rozliczenia miŁdzy jednostkami w ewidencji i ŁŁcznym sprawozdaniu finansowym - wzajemne rozliczenia, sprawozdanie finansowe:
 • Link: Prezentacja dofinansowania z UE w rachunku zyskŁw i strat samodzielnego publicznego zakŁadu opieki zdrowotnejSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Dane uzupeŁniajŁce wykazywane w sprawozdaniu Rb-Z - Rb-Z, jednostka samorzŁdu terytorialnego:
 • Link: Zatwierdzanie bilansu skonsolidowanego sporzŁdzanego przez zarzŁd jednostki samorzŁdu terytorialnegoSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - PrzesuniŁcie wydatkŁw miŁdzy paragrafami klasyfikacji budŁetowej - klasyfikacja budŁetowa, jednostka budŁetowa:
 • Link: Wzajemne rozliczenia miŁdzy jednostkami w ewidencji i ŁŁcznym sprawozdaniu finansowymSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Zatwierdzanie bilansu skonsolidowanego sporzŁdzanego przez zarzŁd jednostki samorzŁdu terytorialnego - jednostka samorzŁdu terytorialnego, zatwierdzenie bilansu, bilans skonsolidowany:
 • Link: zŁoŁenie kwartalnych sprawozdaŁ Rb-70 za IV kwartaŁ 2012 r. - ...
.pl images/boxy/zt_sz.png) repeat-x scroll 0pt 0pt transparent; height: 30px; text-align: left; font-weight: bold; font-size: 10pt; color: #f4c400;" Przydatne linki

Tabela:

.pl images/kreska2_przydatne_linki.p
ng');background-repeat:repeat-x;
text-align: center;" Portal Podatkowo-KsiŁgowy Link: www.GOFIN.plwww.PIT.Gofin.pl: Link: www.PIT.Gofin.plwww.PrawoPracy.Gofin.pl: Link: www.PrawoPracy.Gofin.plwww.Bilans.Gofin.pl: Link: www.Bilans.Gofin.plwww.Podatki.Gofin.pl: Link: www.Podatki.Gofin.plwww.Rachunkowosc.Gofin.pl: Link: www.Rachunkowosc.Gofin.plwww.Firma.Gofin.pl: Link: www.Firma.Gofin.plwww.PrawnikRadzi.Gofin.pl: Link: www.PrawnikRadzi.Gofin.plwww.Zasilki.Gofin.pl: Link: www.Zasilki.Gofin.plwww.Druki.Gofin.pl: .pl images/kreska2_przydatne_linki.p
ng');background-repeat:repeat-x;
text-align: center;" NarzŁdzia KsiŁgowego Link: www.Druki.Gofin.plwww.Przepisy.Gofin.pl: Link: www.Przepisy.Gofin.plwww.Wskazniki.Gofin.pl: Link: www.Wskazniki.Gofin.plwww.Forum.Gofin.pl: Link: www.Forum.Gofin.plwww.Klasyfikacje.Gofin.pl: - Link: www.Klasyfikacje.Gofin.plwww.WszystkoDlaKsiegowych.pl: Link: www.WszystkoDlaKsiegowych.plwww.Kalkulatory.Gofin.pl: Link: www.Kalkulatory.Gofin.plwww.Przepisy.Gofin .pl - Kodeksy: - Link: www.Przepisy.Gofin .pl Kodeksywww.Podpowiada.Gofin.pl: Link: www.Podpowiada.Gofin.plwww.Terminy.Gofin.pl: Link: www.Terminy.Gofin.plwww.AutowFirmie.pl: .pl images/kreska2_przydatne_linki.p
ng');background-repeat:repeat-x;
text-align: center;" Serwisy specjalistyczne Link: www.AutowFirmie.plwww.PodatekAkcyzowy.pl: Link: www.PodatekAkcyzowy.plwww.SkladkaZUS.pl: Link: www.SkladkaZUS.plwww.Czas-Pracy.pl: Link: www.Czas-Pracy.plwww.PodatekDochodowy.pl: Link: www.PodatekDochodowy.plwww.SrodkiTrwale.pl: Link: www.SrodkiTrwale.plwww.EmeryturyiRenty.pl: Link: www.EmeryturyiRenty.plwww.PodatekodNieruchomosci.pl: Link: www.PodatekodNieruchomosci.plwww.StawkiVAT.pl: Link: www.StawkiVAT.plwww.KalkulatorOdsetek.com.pl: Link: www.KalkulatorOdsetek.com.plwww.PodatekVAT.pl: Link: www.PodatekVAT.plwww.UmowyCywilnoprawne.pl: Link: www.UmowyCywilnoprawne.plwww.KalkulatoryPodatkowe.pl: Link: www.KalkulatoryPodatkowe.plwww.PoradnikKsiegowego.pl: Link: www.PoradnikKsiegowego.plwww.UmowyoPrace.pl: Link: www.UmowyoPrace.plwww.KalkulatoryWynagrodzen.com.p
l:
Link: www.KalkulatoryWynagrodzen.com.p
lwww.PoradyPodatkowe.pl:
Link: www.PoradyPodatkowe.plwww.UrlopyPracownicze.pl: Link: www.UrlopyPracownicze.plwww.KasaFiskalna.pl: Link: www.KasaFiskalna.plwww.Prawnik-Rodzinny.pl: Link: www.Prawnik-Rodzinny.plwww.UrlopyWychowawcze.pl: Link: www.UrlopyWychowawcze.plwww.KodeksCywilny.pl: Link: www.KodeksCywilny.plwww.PrzepisyPrawne.pl: Link: www.PrzepisyPrawne.plwww.ZakladamyFirme.pl: Link: www.ZakladamyFirme.plwww.KodeksPracy.pl: Link: www.KodeksPracy.plwww.RozliczeniaPodatkowe.pl: Link: www.RozliczeniaPodatkowe.plwww.ZasilekChorobowy.pl: Link: www.ZasilekChorobowy.plKodeksSpolek.pl: Link: www.KodeksSpolek.plwww.RozliczenieDelegacji.pl: Link: www.RozliczenieDelegacji.plwww.ZasilekMacierzynski.pl: Link: www.ZasilekMacierzynski.plwww.OdliczeniaVAT.pl: Link: www.OdliczeniaVAT.plwww.RozliczenieWynagrodzenia.pl:
Link: www.RozliczenieWynagrodzenia.plwww.Zasilki.pl: Link: www.Zasilki.plwww.OrdynacjaPodatkowa.pl: Link: www.OrdynacjaPodatkowa.plwww.SerwisBudzetowy.pl: Link: www.ZFSS.pl: www.SerwisBudzetowy.pl Link: www.ZFSS.plSklep internetowy - www.sklep.gofin.pl: Link: Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofi
n.pl:
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Link: NEWSLETTERY: Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofi
n.pl
Link: Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl: .pl images/newslettery_swl.png" style="border: 0px none;" / NEWSLETTERY Link: RachunkowoŁŁ finansowa, budŁetowa, w przykŁadach liczbowych ...: .pl images/be_swl.gif" style="border: 0px none;" / Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl Link: RachunkowoŁŁ budŁetowa: RachunkowoŁŁ finansowa, budŁetowa, w przykŁadach liczbowych ...

Tabela:

.pl images/trojkat.gif" class="Trojkat" / TEMATY W ZASOBACH PŁATNYCH Link: zobacz ofertŁ prenumeraty www.sgk.gofin.pl Link: Ewidencja dotacji na finansowanie zakupu instrumentŁw muzycznych w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury: RachunkowoŁŁ budŁetowa (190 tematŁw) - Link: Ewidencja dotacji na finansowanie zakupu instrumentŁw muzycznych w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturyKlasyfikacja wydatkŁw ponoszonych przez gminŁ na zakup umundurowania dla ochotniczej straŁy poŁarnej: - Link: Klasyfikacja wydatkŁw ponoszonych przez gminŁ na zakup umundurowania dla ochotniczej straŁy poŁarnejTermin inwentaryzacji pozostaŁych ŁrodkŁw trwaŁych: - Link: Termin inwentaryzacji pozostaŁych ŁrodkŁw trwaŁychKorekta sprawozdania o wydatkach strukturalnych: - Link: Korekta sprawozdania o wydatkach strukturalnychZasady ewidencji skŁadek na ubezpieczenia spoŁeczne i innych potrŁceŁ z wynagrodzeŁ pracownikŁw: - Link: Zasady ewidencji skŁadek na ubezpieczenia spoŁeczne i innych potrŁceŁ z wynagrodzeŁ pracownikŁwSerwis GŁŁwnego KsiŁgowego: Link: RachunkowoŁŁ dla kaŁdego: zobacz wszystkie »
www.gazetapodatkowa.pl Link: Harmonogram prac zwiŁzanych że sprawozdaniem za 2013 r.: RachunkowoŁŁ dla kaŁdego (885 tematŁw) - Link: Harmonogram prac zwiŁzanych że sprawozdaniem za 2013 r.Zakup Łrodka trwaŁego z zysku SP ZOZ: - Link: Zakup Łrodka trwaŁego z zysku SP ZOZEwidencja istotnych kosztŁw wymiany okien: - Link: Ewidencja istotnych kosztŁw wymiany okienSprzedaŁ Łrodka trwaŁego: - Link: SprzedaŁ Łrodka trwaŁegoGazeta Podatkowa: Link: DRUKI.gofin .pl - BezpŁatne druki aktywne z moŁliwoŁciŁ zapisu.: zobacz wszystkie » TERMINARZ BUDŁETOWY styczeŁ 2013 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Link: 10 11 12 13 14 15 Link: 16 17 Link: 18 19 20 Link: 21 Link: 22 Link: 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 Link: 30 Link: 31 luty 2013 PN WT ŁR CZ PT SO ND Link: 1 2 3 Link: 4 5 Link: 6 Link: 7 Link: 8 9 10 Link: 11 Link: 12 Link: 13 Link: 14 Link: 15 16 17 Link: 18 19 Link: 20 Link: 21 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 marzec 2013 PN WT ŁR CZ PT SO ND Link: 1 2 3 Link: 4 5 Link: 6 7 8 9 10 Link: 11 Link: 12 Link: 13 14 Link: 15 16 17 Link: 18 19 Link: 20 21 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 30 31 kwiecieŁ 2013 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 Link: 2 3 4 Link: 5 6 7 Link: 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 14 Link: 15 Link: 16 17 Link: 18 19 20 21 Link: 22 23 24 Link: 25 26 27 28 Link: 29 Link: 30 maj 2013 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 Link: 2 3 4 5 6 7 8 9 Link: 10 11 12 Link: 13 14 Link: 15 16 17 18 19 Link: 20 21 22 23 24 25 26 Link: 27 Link: 28 29 30 31 czerwiec 2013 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 14 15 16 Link: 17 Link: 18 19 Link: 20 21 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 30 lipiec 2013 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 Link: 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 14 Link: 15 Link: 16 17 Link: 18 19 20 21 Link: 22 23 24 Link: 25 26 27 28 Link: 29 Link: 30 Link: 31 sierpieŁ 2013 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 Link: 9 10 11 Link: 12 13 Link: 14 15 Link: 16 17 18 Link: 19 Link: 20 21 22 23 24 25 Link: 26 27 Link: 28 29 30 31 wrzesieŁ 2013 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 14 15 Link: 16 17 Link: 18 19 Link: 20 21 22 23 24 Link: 25 26 27 28 29 Link: 30 paŁdziernik 2013 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 Link: 8 9 Link: 10 11 12 13 Link: 14 Link: 15 Link: 16 17 Link: 18 19 20 Link: 21 Link: 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 Link: 30 Link: 31 listopad 2013 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Link: 12 13 Link: 14 Link: 15 16 17 Link: 18 19 Link: 20 21 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 30 grudzieŁ 2013 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 14 15 Link: 16 17 Link: 18 19 Link: 20 21 22 23 24 25 26 Link: 27 28 29 Link: 30 31

Tabela:

Link: I Link: II Link: III Link: IV Link: V Link: VI Link: VII Link: VIII Link: IX Link: X Link: XI Link: XII

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: PrzesuniŁcie wydatkŁw miŁdzy paragrafami klasyfikacji budŁetowejwww.GOFIN.pl:
 • Link: zŁoŁenie rocznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za 2012 r. - jednostki ...

10.01.2013 (czwartek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-27S, Rb-28S za grudzieŁ 2012 r. - ...
 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-50 za IV kwartaŁ 2012 r. - ...

01.02.2013 (piŁtek)

04.03.2013 (poniedziaŁek)

 • Link: zŁoŁenie kwartalnych sprawozdaŁ Rb-Z, Rb-N za IV kwartaŁ 2012 r. ...

01.03.2013 (piŁtek)

 • Link: zŁoŁenie rocznego jednostkowego sprawozdania Rb-WSa za 2012 r. - jednostki ...

02.04.2013 (wtorek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie rocznego sprawozdania Rb-27 (sprawozdanie, o ktŁrym mowa w Ł ...
 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-Z-PPP o stanie zobowiŁzaŁ wynikajŁcych z umŁw ...

02.05.2013 (czwartek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie rocznego jednostkowego sprawozdania Rb-WSb za 2012 r. - jednostki ...

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

10.05.2013 (piŁtek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...
 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartaŁ 2013 r. ...

10.06.2013 (poniedziaŁek)

10.07.2013 (Łroda)

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-27S, Rb-28S za maj 2013 r. - ...

08.07.2013 (poniedziaŁek)

 • Link: zŁoŁenie pŁrocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej Rb-BZ2 ...

09.08.2013 (piŁtek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW,Rb-28 Programy, Rb-28NW ...
 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

10.09.2013 (wtorek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie pŁrocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budŁetowej ...
 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za III kwartaŁ 2013 r. ...

08.10.2013 (wtorek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-27S, Rb-28S za sierpieŁ 2013 r. - ...

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodŁw budŁetu paŁstwa ...

10.10.2013 (czwartek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW,Rb-28 Programy, Rb-28NW ...
 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

18.11.2013 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznego sprawozdania Rb-27 w zakresie udziaŁŁw jednostek samorzŁdu ...
 • Link: Jak ustaliŁ wŁasnŁ politykŁ rachunkowoŁci?

10.12.2013 (wtorek)

GOFIN PODPOWIADA

Darmowe druki aktywne

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-27S, Rb-28S za listopad 2013 r. - ...
 • Link: Sprawozdania finansowe jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych i jednostek samorzŁdu terytorialnego
Link: wiŁcej » DRUKI

Kompleksowe opracowania tematyczne

Link: Podatek od towarŁw iŁusŁug: DRUKI.gofin .pl - BezpŁatne druki aktywne z moŁliwoŁciŁ zapisu." /
 • Link: PodrŁe sŁuŁbowe w 2013 r.
 • Link: SprawozdawczoŁŁ budŁetowa
 • Link: Bilans jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego Link: Rachunek zyskŁw i strat jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego (wariant porŁwnawczy) Link: Zestawienie zmian w funduszu jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego
 • Link: Podatek od towarŁw iŁusŁugPodatek dochodowy:
Link: wiŁcej » WSKAŁNIKI

NarzŁdzia ksiŁgowego i kadrowego

 • Link: Rb-Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ wedŁug tytuŁŁw dŁuŁnych oraz gwarancji i porŁczeŁ Link: Rb-N – Kwartalne sprawozdanie o stanie naleŁnoŁci oraz wybranych aktywŁw finansowych Link: Rb-ZN – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ oraz naleŁnoŁci Skarbu PaŁstwa z tytuŁu wykonywania przez jednostki samorzŁdu terytorialnego zadaŁ zleconych Link: Rb-27 – MiesiŁczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodŁw budŁetowych Link: Rb-28 – miesiŁczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw budŁetu paŁstwa Link: Rb-30S – pŁroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planŁw finansowych samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych
 • Link: RachunkowoŁŁPrawo pracy:
 • Link: Podatek dochodowyRachunkowoŁŁ:
 • Link: SkŁadki ZUSZasiŁki i inne Łwiadczenia:
 • Link: Prawo pracySkŁadki ZUS:
 • Link: Odsetki za zwŁokŁInne dane i wskaŁniki dlaŁprzedsiŁbiorcŁw:
 • Link: ZasiŁki i inne ŁwiadczeniaOdsetki za zwŁokŁ:
 • Link: Kalkulator odsetek od zalegŁoŁci podatkowychKalkulator odsetek ustawowych:
Link: wiŁcej » KALKULATORY

BieŁŁce wskaŁniki wraz z archiwum

 • Link: Inne dane i wskaŁniki dlaŁprzedsiŁbiorcŁwKalkulator odsetek od zalegŁoŁci podatkowych:
 • Link: Kalkulator odsetek umownych/wŁasnychKalkulator odsetek maksymalnych:
 • Link: Kalkulator odsetek ustawowychKalkulator odsetek umownych/wŁasnych:
 • Link: Kalkulator wynagrodzeŁUstawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowoŁci:
 • Link: Kalkulator odsetek maksymalnychKalkulator wynagrodzeŁ:
Link: wiŁcej » PRZEPISY PRAWNE

Klasyfikacje z wyszukiwarkŁ kodŁw

 • Link: Zasady prowadzenia rachunkowoŁci
 • Link: RachunkowoŁŁ
 • Link: RachunkowoŁŁ budŁetowa
 • Link: Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowoŁciRozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczegŁlnych zasad rachunkowoŁci oraz planŁw kont dla budŁetu paŁstwa, budŁetŁw jednostek samorzŁdu terytorialnego, jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych, paŁstwowych funduszy celowych oraz paŁstwowych jednostek budŁetowych majŁcych siedzibŁ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
 • Link: Finanse publiczne
 • Link: RozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczegŁlnych zasad rachunkowoŁci oraz planŁw kont dla budŁetu paŁstwa, budŁetŁw jednostek samorzŁdu terytorialnego, jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych, paŁstwowych funduszy celowych oraz paŁstwowych jednostek budŁetowych majŁcych siedzibŁ poza granicami Rzeczypospolitej PolskiejRozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegŁowej klasyfikacji dochodŁw, wydatkŁw, przychodŁw i rozchodŁw oraz ŁrodkŁw pochodzŁcych że ŁrŁdeŁ zagranicznych: Link: RozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegŁowej klasyfikacji dochodŁw, wydatkŁw, przychodŁw i rozchodŁw oraz ŁrodkŁw pochodzŁcych że ŁrŁdeŁ zagranicznychUstawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych: Link: Inne
 • Link: Instytucje kultury
 • Link: Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznychUstawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaŁalnoŁci kulturalnej:
 • Link: Ochrona zdrowia
 • Link: Ustawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaŁalnoŁci kulturalnejUstawa z dnia 15.04.2011 r. o dziaŁalnoŁci leczniczej:
 • Link: Polska Klasyfikacja WyrobŁw i UsŁugKŁT - Klasyfikacja ŁrodkŁw TrwaŁych wraz że stawkami amortyzacyjnymi:
Link: wiŁcej » Klasyfikacje

Ustawy, rozporzŁdzenia - teksty ujednolicone

 • Link: Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o dziaŁalnoŁci leczniczejPKWiU - Polska Klasyfikacja WyrobŁw i UsŁug:
 • Link: Polska Klasyfikacja DziaŁalnoŁciKZiS - Klasyfikacja zawodŁw i specjalnoŁci:
 • Link: Klasyfikacja ŁrodkŁw TrwaŁych wraz że stawkami amortyzacyjnymiPKD - Polska Klasyfikacja DziaŁalnoŁci:
 • Link: Polska Klasyfikacja ObiektŁw BudowlanychOpŁata/koszty komornicze:
 • Link: Klasyfikacja zawodŁw i specjalnoŁciPKOB - Polska Klasyfikacja ObiektŁw Budowlanych:
FORUM - RachunkowoŁŁ

Portal Podatkowo-KsiŁgowy

Link: OpŁata/koszty komornicze: OpŁata/koszty komornicze Witam, jestem poczŁtkujŁcym ksiŁgowym w samorzŁdowym zakŁadzie budŁetowym. OtrzymaŁem wyciŁg bankowy - operacja przekazania z US wyegzekwowanych naleŁnoŁci od dŁuŁnika. US potrŁciŁ sobie z tej kwoty koszty komornicze. Jak to (...) Link: wiŁcej »Sklep internetowy - sklep.gofin.pl:

Tabela:

Link: Sklep internetowy - sklep.gofin.pl: .pl images/poleoferta/winieta_2014_0
1.gif" width="130" height="100" border="0" / Sklep internetowy - sklep.gofin.pl Sklep internetowy - sklep.gofin.pl:
Link: .pl images/poleoferta/winieta_2014_0
2.gif" width="514" height="100" border="0" / Sklep internetowy - sklep.gofin.pl Sklep internetowy - sklep.gofin.pl:
Link: Sklep internetowy - sklep.gofin.pl: .pl images/poleoferta/winieta_2014_0
3.gif" width="350" height="100" border="0" / Sklep internetowy - sklep.gofin.pl Komplety z rabatami i nagrodami w prenumeracie na caŁy 2014 r. - sklep.gofin.pl:
Komplety promocyjne Czasopisma i Gazeta Wydawnictwa internetowe Inne produkty i usŁugi Link: - Komplety z rabatami i nagrodamikpl. nr 1 z 16% rabatem i nagrodami - sklep.gofin.pl:
w prenumeracie na caŁy 2014 r.:
Link: kpl. kpl. nr 2 z 12% rabatem i nagrodami - sklep.gofin.pl: nr 1 z 16% rabatem i nagrodami Link: kpl. kpl. nr 3 z 6% rabatem i nagrodami - sklep.gofin.pl: nr 2 z 12% rabatem i nagrodami Link: kpl. Komplety z nagrodami w prenumeracie na IV-XII 2013 r. - sklep.gofin.pl: nr 3 z 6% rabatem i nagrodami Komentarz w kodzie strony: <div class="Element"><;div class="Padding"><;div style="font-weight: bold;"><a href="https://sklep.gofin .pl promocje-w-prenumeracie-na-iv-xi
i-2013,1,125.html" style="color: #000; text-decoration: none;" target="_blank">&bull; Komplety z nagrodami <br> w prenumeracie na IV-XII 2013 r.:</a></div&gt;</di
v></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #909090;"> </span><a style="color: #000;" title="kpl. nr 1 z nagrodami - sklep.gofin.pl" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl komplet-nr-1-z-nagrodami,2,2879,
125.html">kpl. <span style="font-weight: bold;">nr 1</span> <span style="color: #cc0000; font-weight: bold;">z nagrodami</span></a>
</div></div&gt;</div
> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #909090;"> </span><a style="color: #000;" title="kpl. nr 2 z nagrodami - sklep.gofin.pl" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl komplet-nr-2-z-nagrodami,2,2880,
125.html">kpl. <span style="font-weight: bold;">nr 2</span> <span style="color: #cc0000; font-weight: bold;">z nagrodami</span></a>
</div></div&gt;</div
> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #909090;"> </span><a style="color: #000;" title="kpl. nr 3 z nagrodami - sklep.gofin.pl" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl komplet-nr-3-z-nagrodami,2,2881,
125.html">kpl. <span style="font-weight: bold;">nr 3</span> <span style="color: #cc0000; font-weight: bold;">z nagrodami</span></a>
</div></div&gt;</div
>
Czasopisma - sklep.gofin.pl: - Link: CzasopismaBiuletyn Informacyjny - sklep.gofin.pl: - Link: Biuletyn InformacyjnyUbezpieczenia i Prawo Pracy - sklep.gofin.pl: - Link: Ubezpieczenia i Prawo PracyPoradnik VAT - sklep.gofin.pl: - Link: Poradnik VATPrzeglŁd Podatku Dochodowego - sklep.gofin.pl: - Link: PrzeglŁd Podatku DochodowegoZeszyty Metodyczne RachunkowoŁci - sklep.gofin.pl: - Link: Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁciGazeta Podatkowa - sklep.gofin.pl: - Link: Gazeta PodatkowaSerwis GŁŁwnego KsiŁgowego - sklep.gofin.pl: - Link: Serwis GŁŁwnego KsiŁgowegoCzasopisma KsiŁgowych on-line - sklep.gofin.pl: Link: (zobacz film) - Link: Czasopisma KsiŁgowych on-lineSerwis GŁŁwnego KsiŁgowego - sklep.gofin.pl: Link: (zobacz film) Komentarz w kodzie strony: <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl internetowy-serwis-glownego-ksie
gowego,2,2790,114.html" >Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego</a>&lt;/div>
;</div></div&gt; <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl czasopisma-ksiegowych-on-line-20
13,1,115.html" title="Czasopisma KsiŁgowych on-line - sklep.gofin.pl">Czasopisma KsiŁgowych on-line</a></div><
;/div></div>
Biuletyn Informacyjny on-line - sklep.gofin.pl: - Link: Biuletyn Informacyjny on-lineUbezpieczenia i Prawo Pracy on-line - sklep.gofin.pl: - Link: Ubezpieczenia i Prawo Pracy on-linePoradnik VAT on-line - sklep.gofin.pl: - Link: Poradnik VAT on-linePrzeglŁd Podatku Dochodowego on-line - sklep.gofin.pl: - Link: PrzeglŁd Podatku Dochodowego on-lineZeszyty Metodyczne RachunkowoŁci on-line - sklep.gofin.pl: - Link: Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁci on-lineGazeta Podatkowa on-line - sklep.gofin.pl: - Link: Gazeta Podatkowa on-lineProgram Druki GOFIN do zastosowaŁ komercyjnych - sklep.gofin.pl: - Link: KsiŁŁki 2013 - sklep.gofin.pl: NOWOŁŁ ! Program Druki GOFIN
do zastosowaŁ komercyjnych
- Link: KsiŁŁki 2013Dodatki do czasopism 2013 - sklep.gofin.pl: - Link: Dodatki do czasopism 2013Segregatory i boksy do czasopism - sklep.gofin.pl: - Link: Segregatory i boksy do czasopismCzasopisma 2012 - sklep.gofin.pl: - Link: Czasopisma 2012Dodatki do czasopism 2012 - sklep.gofin.pl: - Link: Dodatki do czasopism 2012Reklama: - Link: ReklamaPoligrafia: , Link: PoligrafiaWydawnictwo Podatkowe GOFIN: Link: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Link: Biuro ObsŁugi Klienta - gofin.pl: Link: Egzemplarz bezpŁatny - PoznajProdukty.gofin.pl: Biuro ObsŁugi Klienta » Link: Przewodnik Prenumeratora - PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
:
ZamŁw egzemplarz bezpŁatny »
Link: Sklep internetowy - sklep.gofin.pl: Przewodnik Prenumeratora » Link: podatki, VAT, PIT, rachunkowoŁŁ, prawo pracy, skŁadki, ZUS, zasiŁki, emerytury - GOFIN.pl: Sklep internetowy » Link: Sklep: podatki, VAT, PIT, rachunkowoŁŁ, prawo pracy, skŁadki, ZUS, zasiŁki, emerytury - GOFIN.pl Link: SklepForum Dyskusyjne: Link: ForumGazeta Podatkowa:
Dyskusyjne
Link: GazetaCzasopisma KsiŁgowych:
Podatkowa
Link: CzasopismaSGK - Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego:
KsiŁgowych
Link: Serwis GŁŁwnegoPortal Podatkowo-KsiŁgowy - www.gofin.pl:
KsiŁgowego
Link: GOFIN.PLO Wydawnictwie - gofin.pl:

Forum aktywnych ksiŁgowych

poniedziaŁek, 18 listopada 2013 r.

Link: gofin Link: sgk Link: czasopisma Link: forum Link: sklep Link: gazeta podatkowa Link: O WydawnictwieKsiŁgowi stawiajŁ na GOFIN - poznaj.gofin.pl: Link: KsiŁgowi stawiajŁ na GOFINSklep internetowy - sklep.gofin.pl: Link: Sklep internetowyPoznaj nasze produkty wydawnicze - poznaj.gofin.pl: Link: Poznaj.GOFIN.plRegulamin SerwisŁw Tematycznych: Link: RegulaminReklama - reklama.gofin.pl: Link: ReklamaNewslettery - newslettery.gofin.pl: Link: NewsletteryKontakt - gofin.pl: Link: KontaktPolityka prywatnoŁci - gofin.pl: Link: Polityka prywatnoŁci Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 GorzŁw Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60 Komentarz w kodzie strony: BBelements AdServer one2many code Komentarz w kodzie strony: HowTo: All the ad codes must be above this code! Komentarz w kodzie strony: HowTo: It is good idea to place this code just below the last ad code. Komentarz w kodzie strony: ==== SLIDER ===== Link: Link: .pl slider/przycisk_rozwin/11_listop
ad_2013_15_3_rozwin.png" / pokaŁ .pl slider/11_listopad_2013_15_3_kal
endarz.png) no-repeat;" Komentarz w kodzie strony: ==== SLIDER =====

Katalog SEO nie zawiera jeszcze podobnych stron WWW!

 • Każdego dnia do Katalogu SEO dodawane są dzisiątki nowych stron, zatem strony WWW dotyczące jednostki budżetowe lub rachunkowość budżetowa, czy też sprawozdawczość budżetowa na pewno również się pojawią!
Kategorie wpisu:
Raport błędu:
 Przyśpiesz indeksację:
  Wygląd linku:

  Katalog SEO poleca darmowy wpis naszej strony!

  Najpopularniejsze słowa na stronie:

  • 2014-04-17: budłetowy gofin kultury plwww sklep jednostki budłetowa instytucji instytucje wiłcej
  • 2014-03-18: budłetowy gofin kultury plwww sklep jednostki budłetowa instytucje wiłcej serwis
  • 2014-02-16: budłetowy gofin kultury plwww budłetowa sklep jednostki instytucje budłetowe wiłcej
  • 2014-01-17: budłetowy gofin kultury plwww sklep jednostki budłetowa wiłcej instytucje serwis
  • 2013-12-18: budłetowy gofin kultury sklep plwww urlop jednostki budłetowa instytucje instytucji

  Wczytuję statystyki...

  ↑↑↑

  Katalog SEO nie odpowiada za treść zewnętrznych stron WWW ani linków sponsorowanych (reklam). Wszystkie linki, opisy, grafiki/zdjęcia do pobrania są darmowe, ale mogą być nieaktualne. Odwiedzając Katalog SEO potwierdzasz, iż akceptujesz jego regulamin. Copyright © 2006-2014 ATA.

  o8 - tworzymy katalogi stron